Металлы Скачать
презентацию
<<  Тест «Металлы» Элементы-металлы  >>
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Періодична система Д. І. Менделєєва
Періодична система Д. І. Менделєєва
Будова атомів
Будова атомів
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Електрохімічний ряд напруг
Електрохімічний ряд напруг
Корозія металів
Корозія металів
Корозія металів
Корозія металів
Методи боротьби з корозією
Методи боротьби з корозією
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Царь – пушка (бронза)
Царь – пушка (бронза)
Царь-дзвін (бронза)
Царь-дзвін (бронза)
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Фото из презентации «Метал» к уроку химии на тему «Металлы»

Автор: Гончарова Екатерина. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке химии, скачайте бесплатно презентацию «Метал» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 10334 КБ.

Скачать презентацию

Метал

содержание презентации «Метал»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
10 14відновник. Na - відновник.0
20 15Загальні хімічні властивості . 4) Метали,0
3Положення металів в П.С. Коли в П. С. елементів Д.0 гідроксиди яких амфотерні, як правило взаємодіють з
І. Менделєєва провести діагональ від берилію (Be) до розчинами кислот і лугів. Основна властивість металів –
астату (At), то справа вгорі від діагоналі будуть вони відновники. 5) Метали можуть утворювати хімічні
знаходиться елементи-неметали (виключаючи елементи сполуки між собою.Вони мають загальну назву –
побічнихпідгруп), а зліва внизу – елементи-метали (до інтерметалічні сполуки або інтерметаліди. Прикладом є
ним також відносяться елементи побочних підгруп). сполуки деяких металів з сурмою: Na2Sb, Ca3Sb, NiSb,
Елементи, разміщені поблизу діагоналі (наприклад, Ni4Sb, FeSbx (х = 0,72 – 0,92). В них найчастіше всього
берилій Be, алюміній Al, титан Ti, германій Ge, ніобій не зберігаються ступені окиснення, характерні в
Nb, сурма Sb та інші.), володіють подвійними сполуках з неметалами.
властивостями. Найбільш типові елементи – метали 16Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену0
розміщені на початку періодів(починаючи з 2). Таким та йонами інших металів. Метали реагують з складними
чином із 113 ілементів 85 являються металами. речовинами : водою: кислотами: растворами солей:
4В давні часи і середні віки були відомі тільки сім0 Загальні хімічні властивості (продовження). Na -
металів.Це число відносилось з числом відомих на той відновник. Zn - відновник. Fe - відновник.
час числом планет: Солнце (золото), Юпітер (олово), 17Електрохімічний ряд напруг. Цей ряд називається0
МІСЯЦЬ (срібро), Марс (залізо), Меркурій (ртуть), електрохімічним рядом напруг. Енергія іонізаціі,
Сатурн (свинець), Венера (мідь). Алхімікі вважали,що визначається положенням металу в періодичній системі. В
під впливом променей планет в надрах Землі народжуються електрохімічному ряду напруг метал, який стоїть лівіше,
ці метали. може витіснити із розчину або розплаву солей метал,
50 який стоїть правіше.Користуючись цим рядом, можно
60 передбачити, як Ме буде себя вести в парі з іншим . В
7Періодична система Д. І. Менделєєва.0 електрохімічному ряді напруг розміщений Гідроген .Це
8Будова атомів металів. Кристалічні гратки, в вузлах0 дозволяє зробити висновок про Ме ,які можуть витіснити
яких знаходяться позитивно заряджені йони і деяке число водень із розчинів кислот. Так , наприклад, залізо
нейтральних атомів, між якими рухаються вільні витісняє водень із розчинів кислот, так как знаходиться
електрони , називають металічними. Цей звязок ,який лівіше нього; мідь же не витісняє водень, так как
здійснюють ці відносно вільні електрони між йонами знаходиться правіше нього.
металів, які утворюють кристалічну гратку , називають 18Корозія металів. Корозія – це хімічне і0
металічною. електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в
9Будова атомів. 1.У атомів металів на зовнішньому0 результаті взаємодії на них зовнішнього середовища.
електронному шарі знаходиться від 1 – 3 е. 2. Їх атоми Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна .
мають великий радіус. 3. Метали являються сильними Електрохімічна корозія. Корозію Ме та їх сплавів
відновниками, так як легко віддають зовнішні електрони. викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як
4.Атоми металів перетворюються на позитивно заряджені вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини
йони. солей. Більш активний Ме при електрохімічній корозії
10Фізичні властивості.0 руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш
11Фізичні властивості. Електричний струм– це0 активний від руйнування.
напрямлений рух заряджених частинок. 1) Для всіх 19Методи боротьби з корозією.0
металів характерний металічний блиск, сірий колір і 200
непрозорість пояснюються наявністю вільних електронів . 210
2) Метали володіють електричною провідністю, це 220
пояснюються наявністю вільних електронів. Найбільшою 230
електричною провідністю володіють срібло і мідь. За 24Царь – пушка (бронза).1
ними - золото, алюміній, залізо. 25Царь-дзвін (бронза).1
120 260
13Хімічні властивості.0 270
14Найбільш активно метали реагують з простими0 280
речовинами (неметалами): галогенами киснем сіркою. 290
Загальні хімічні властивостію. Ca - відновник. Mg - 300
30 «Метал» | Метал 2
http://900igr.net/fotografii/khimija/Metal/Metal.html
cсылка на страницу
Урок

Химия

64 темы
Фото
Презентация: Метал | Тема: Металлы | Урок: Химия | Вид: Фото