Соли Скачать
презентацию
<<  Соль азотной кислоты Названия солей  >>
У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що Силіцій —
У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що Силіцій —
Розчинне скло
Розчинне скло
Розчинне скло
Розчинне скло
Кераміка
Кераміка
Кераміка
Кераміка
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент — важливий будівельний матеріал
Цемент — важливий будівельний матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Фото из презентации «Силикати» к уроку химии на тему «Соли»

Автор: VovkAU. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке химии, скачайте бесплатно презентацию «Силикати» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 3069 КБ.

Скачать презентацию

Силикати

содержание презентации «Силикати»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Силікати.0 8Природні сполуки силіцію. Більшість природних0
2У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва0 сполук силіцію являють собою похідні полісилікатних
бачимо, що Силіцій — це хімічний елемент, який має кислот. Коли до складу полісилікатів входить алюміній,
порядковий номер 14 і розташований у IV групі. Як і всі тоді їх називають алюмосилікатами. Більшість гірських
елементи цієї групи, Силіцій має чотири валентні порід складаються з алюмосилікатів. До найпростіших
електрони. Саме ці валентні електрони відповідають за полісилікатів і алюмосилікатів належать азбест
зв'язок між сусідніми атомами. У твердому стані для CaMg3Si4O12, або CaO • 3MgO • 4SiO2; польовий шпат
силіцію характерна кристалічна ґратка, в якій кожний (ортоклаз) K2Al2Si6O16, або K2O • Al2O3 • 6SiO2; каолін
атом має чотиРьох найближчих «сусідів». Атом Силіцію H4Al2Si2O9, або Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O; калійна слюда
ніби «позичає» своїм сусідам по одному валентному H4K2Al6Si6O24, або K2O • 3Al2O3 • 6SiO2 • 2H2O.
електрону. Природні силікати під впливом вологи і вуглекислого
3Поширення в природі. За поширеністю в природі0 газу повітря повільно руйнуються (вивітрюються).
силіцій займає друге місце серед хімічних елементів Наприклад, розклад польового шпату (ортоклазу)
(27,6% маси земної кори). У вільному стані в природі схематично можна представити таким рівнянням: K2O •
силіцій не зустрічається. Найбільш поширеними його Al2O3 • 6SiO2 + CO2 + 2H2O = K2CO3 + Al2O3 • 2SiO2 •
сполуками є діоксид силіцію SiO2 (силікатний ангідрид 2H2O + 4SiO2 Поташ вимивається водою, а каолін утворює
або кремнезем) і солі силікатної кислоти — силікати, глину з домішками піску. Оскільки польовий шпат у
які являють собою основу всіх гірських порід. У природі дуже поширений, то і глина утворюється в дуже
невеликих кількостях сполуки силіцію входять також до значних кількостях.
складу організмів рослин. Близько 12% літосфери складає 9Будівельні матеріали Із природних матеріалів, що0
кварц SiO2 і його різновиди, а 75% складають різні містять Силіцій, виготовляють скло, кераміку, цемент.
силікати і алюмосилікати (польові шпати, слюди, 10Кераміка. Вироби з глини називають керамікою, а0
амфіболи). Середній вміст К. (в масових %): в кам. керамічне виробництво —гончарним. Найпоширеніша
метеоритах 18, ультраосновних гірських породах 19, кераміка та, що складається з різних оксидів, у тому
основних 24, середніх 26, кислих 32,3, глинах 7,3, числі —оксиду силіцію(ІУ) SiO2. Із керамічних виробів
пісковиках 36,8, карбонатних г.п. 2,4; у воді океанів важливе значення мають порцеляна і фаянс.
3·10-4%. 11Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий0
4Силікатна кислота, H2SiO3- силікат валентність 20 матеріал, складається в основному з SiO2, А12О3 і K2O.
Силікатна кислота дуже слабка. Вона слабкіша навіть за Як сировину для добування порцеляни використовують білу
карбонатну кислоту. У воді H2SiO3 нерозчинна, але має глину — каолін, кварцовий пісок і польовий шпат (K2O •
нахил залишатися в розчині в дуже роздрібненому стані, Al2O3 • 6SiO2). Порцеляна має невелику пористість,
утворюючи колоїдний розчин. Силікатну кислоту можна через що вона водо- і газонепроникна, доволі високу
одержати при дії на розчини силікату калію або натрію механічну міцність і термостійкість, електроізоляційні
будь-якої кислоти, наприклад: Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3? властивості. З неї виготовляють санітарно-технічні
+ 2NaCl При цьому вона виділяється у вигляді білого вироби, електроізолятори, предмети побуту і художні
драглистого осаду, який містить значну кількість води. вироби.
При нагріванні силікатна кислота поступово 12Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну,0
зневоднюється, а при прожарюванні повністю втрачає воду покритий тонкою склоподібною плівкою — поливою. Містить
і перетворюється в силікатний ангідрид SiO2. Взагалі ті самі компоненти, що й порцеляна, але в інших
силікатних кислот існує багато. їх формули прийнято співвідношеннях. Із фаянсу виготовляють облицювальну
записувати як сполуки силікатного ангідриду з водою, плитку, посуд, художні вироби.
зв'язуючи формули крапкою. Наприклад, формулу 13Велика група спеціальних керамічних виробів0
метасилікатної кислоти H2SiO3 записують так: SiO2 • використовується у будівництві. З кераміки виготовляють
H2O. Формулу ортосилікатної кислоти H2SiO4 записують: цеглу, панелі для стін, плитку для підлоги, черепицю,
SiO2 • 2H2O. труби, а також глиняний посуд, горщики для квітів.
5Крім мета- і ортосилікатної кислоти існує багато0 14Цемент. Цемент являє собою сірий порошок, який0
так званих полісилікатних кислот, в молекулах яких складається із силікатів та алюмінатів кальцію, що під
міститься більше одної молекули силікатного ангідриду. час змішування з водою швидко висихає і твердне,
Їх позначають такою загальною формулою: (SiO2)n • перетворюючись на каменеподібну масу. Для добування
(H2O)m. Наприклад,і так далі. H2Si2O5, або 2SiO2•H2O; цементу як сировину використовують вапняк, глину та
H4Si3O8, або 3SiO2•2H2O; H2Si4O9, або 4SiO2•H2O Солі інші речовини. Сировина завантажується у піч,
силікатної кислоти називають силікатами, а перемішується і спікається за температури у межах
полісилікатних - полісилікатами. їх зображають звичайно 1400—1600 °С. Одержану масу, основними компонентами
формулами окремих оксидів, що входять до складу даного якої є CaO, SiO2 і А12О3, охолоджують і перемелюють на
полісилікату, зв'язуючи формули оксидів крапками в порошок. Добувають цемент різних сортів:
єдину формулу полісилікату. морозовитривалий, такий, що швидко твердне, та інше.
6Силікати - солі силікатної кислоти. Силікати (і0 15Цемент — важливий будівельний матеріал. Із суміші0
полісилікати) у воді нерозчинні, за винятком силікатів цементу, піску й води готують будівельні розчини.
натрію Na2SiO3 і калію K2SiO3. Цемент, змішаний з водою і наповнювачами (піском,
7Розчинне скло. Силікати натрію і калію одержують0 щебенем, гравієм, шлаком), утворює суміш, з тужавінням
сплавленням кремнезему з твердими лугами або з якої утворюється бетон. Якщо бетоном залити сталевий
карбонатами калію і натрію: SiO2 + 2KOH = K2SiO3 + H2O каркас, дістанемо залізобетон. Із нього роблять балки,
? SiO2 + Na2CO3 = Na2SiO3 + CO2 ? Одержувані при цьому панелі, труби, мости, перекриття, шпали.
сплавлені солі мають вигляд склоподібної маси. Тому 16Скло—це твердий прозорий матеріал. Найпоширенішим є0
силікати натрію і калію називають розчинним склом, а силікатне скло, основний компонент якого — оксид
водні їх розчини — рідким склом. Розчинне скло додають силіцію(ІУ) 8Ю2. Сировиною для виробництва звичайного
до цементу і бетону, щоб зробити їх водонепроникливими. скла є сода Na2CO3, вапняк СаСО3 і пісок SiO2. Усі
Ним просочують тканини і дерево для надання їм складові частини очищають, змішують і сплавляють за
вогнестійкості. З розчинного скла виготовляють температури близько 1400 °С. Відбуваються такі реакції
вогнестійкі замазки, силікатний клей тощо. (спрощено):
16 «Силикати» | Силикати 0
http://900igr.net/fotografii/khimija/Silikati/Silikati.html
cсылка на страницу
Урок

Химия

64 темы
Фото
Презентация: Силикати | Тема: Соли | Урок: Химия | Вид: Фото