Наркомания Скачать
презентацию
<<  Наркомания Пример наркомании  >>
Наркоманія
Наркоманія
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
1. Історія виникнення наркоманії
1. Історія виникнення наркоманії
Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу волі,
Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу волі,
Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт)
Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт)
Наслідки наркоманії
Наслідки наркоманії
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Кінець…
Кінець…
Фото из презентации «Наркоманiя 1» к уроку ОБЖ на тему «Наркомания»

Автор: . Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке ОБЖ, скачайте бесплатно презентацию «Наркоманiя 1» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 5147 КБ.

Скачать презентацию

Наркоманiя 1

содержание презентации «Наркоманiя 1»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Наркоманія. Сігнаєвська Анна.1 7Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить5
23 проявити силу волі, рішучість та силу характеру…
3Наркоманія. ( Грец. ????? - заціпеніння, сон, і6 Наркоманія невиліковна… Споживання наркотиків може бути
????? - божевілля, пристрасть, потяг.). Хронічне контрольованим… “Наркотики допомагають вирішити”
захворювання, викликане вживанням певних речовин проблеми…. …Це все міфи.
(наркотиків), що характеризується фазним перебігом і 8Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт). Опіумні9
наявністю в своїй структурі поетапно формуючи синдроми: наркотики. Кокаїн і крек. Види наркотиків. Екстазі.
синдром зміни реактивності – наркоманістичний синдром, Конопля. Токсичні речовини. LSD (діетиламід лізергінова
що є першим синдромом формується захворювання, що кислота).
включає зміну форми споживання наркотику, зникнення 9Наслідки наркоманії. Руйнування власного здоров’я,3
захисних реакцій при передозуванні, зміна толерантності здоров’я дітей, щастя близьких, шкода оточуючим і
та зміна форми сп'яніння. 2) синдром психічної всьому суспільству. Прийомом наркотиків людина прирікає
залежності – наркоманістичний синдром, що з'являється себе на повільне самогубство. Кінець наркоманії завжди
на певній стадії розвитку хвороби, що включає психічний драматичний – це життєва катастрофа. Наркотичні
потяг і здатність досягнення стану психічного комфорту речовини руйнують всі органи, але передусім вони згубно
в інтоксикації. 3) синдром фізичної залежності - впливають на центральну нервову систему, яка є для них
наркоманістичний синдром, що з'являється на певній основною мішенню, тому наркотики називають
стадії розвитку хвороби, що включає фізичний потяг, нейтротипними отрутами. Після вживання наркотику мозок
здатність досягнення стану фізичного комфорту в людини буквально ним просочується. Це спричиняє
інтоксикації. Ці три синдроми об'єднуються у великий нейротоксичні явища: настають кисневе голодування і
наркоманістичний синдром 4) синдром наслідків хронічну порушення проводнікової регуляції між основними
залежність. центрами нервової системи. Великі дози наркотику
4Наркоманія – це важка хвороба психіки і всього1 спричиняють втрату чутливості, параліч нервових
організму, яка без лікування веде до деградації закінчень, а також загибель незамінних, з найменшим
особистості, повної інвалідизації і передчасної смерті. механізмом нервових клітин мозку. Наркотики вражають
Однак до цього захворювання, на відміну від інших, насамперед найскладніший вищий відділ нервової системи
людина себе призводить сама, стаючи заложником с – кору головного мозку. Ослаблення психічної
власної дурості й необережності. По-перше, численні діяльності,. У цьому разі передусім змінюється ядро
дослідження дії лікарських засобів свідчать про те, що особистості наркомана, порушуються головні людські
на одні й ті ж самі дози здорові люди реагують інакше, риси, нівелюються індивідуально-особистісні особливості
ніж хворі. Дію медичного препарату розраховано лише на , різноманіття психічного життя. У тих осіб, які почали
організм у стані хвороби, тому, що прийом ліків хворою вживати наркотики у період становлення особистості (у
людини веде до її одужання, а здоровою – до отруєння підлітковому віці) протягом 2-5 років формуються стійкі
організму і порушення його функцій. По – друге, паталогічні особистісні зміни, їх поведінка стає
наркотичні препарати не можна приймати з рідка і психоподібною, часто поєднуються з антисоціальними і
потроху оскільки це в корені суперечить їх природі. асоціальними діями. Якщо наркоманом стають у пізнішому
Ейфорична дія багатьох медичних препаратів часто настає віці деформація особистості менш виражена, але
лише в разі перевищення терапевтичної дози або спостерігається значне зниження пам’яті не лише на
порушення способу їх уведення. Необхідно назавжди поточні дії але й збіднюється запас знань. Більшість
запам’ятати, що найбільша небезпека полягає саме в наркоманій призводить до зниження інтелекту. Сильно
першому прийому наркотику, в першому шприці! знижується здібності до вищих асоціацій, творчості.
51. Історія виникнення наркоманії. 2.Міфи про6 Коло інтересів різко звужується і обмежується основною
наркотики. 3. Види наркотиків. 4. Наслідки наркоманії. метою – добути наркотик.
5. Здійстнені протидії наркоманії. 6. Висловлювання 109
відомих людей про наркоманію. 11Если у тебя есть наркотик-ты его хозяин, а если ты5
6Історія виникнення наркоманії. Наркоманія, як2 испытал его кайф - он твой хозяин. Гарун Агацарский.
соціальна проблема, виникла в XX столітті. До цього Наркомания - долгая смерть короткой жизни. Котов
вживання наркотиків було поширено серед деяких культур, Кирилл. Наркомания - это многолетнее наслаждение
для яких воно було традиційно. Індіанці кечуа з смертью. Франсуа Мориак. От одних наркотиков
незапам'ятних часів жували листя коки; в мусульманських избавляются прибегая к другим. Валерий Афонченко.
країнах, в першу чергу в Середній Азії, курили гашиш, а Наркотики, как азартная игра: человек надеется на
в Індокитаї вживали опій. Для цих культур наркотики так крупный выигрыш, а проигрывает целое состояние.
само природні, як для аборигенів Нової Зеландії - Владимир Борисов Владимир Борисов.
канібалізм. Крім цього, експериментували з нелегальними 12Здійстнені протидії наркоманії. Сьогодні при2
сьогодні речовинами деякі представники вищого класу Управлінні МВС України в Дніпропетровській області
європейських суспільств. В Україні, яка входить в створена громадська наглядова рада з питань протидії
природний ареал вирощування рослин із вмістом наркоманії. Учасники першого засідання — представники
наркотичних речовин, в першу чергу маку та конопель, відділів правоохоронних органів, громадських
наркоманія не мала масового розповсюдження, якщо не організацій, підприємств, фондів, реабілітаційних
вважати дивні суміші, які палили запорізькі козаки. центрів. Діяльність органів внутрішніх справ і
Початок більш-менш масового вживання наркотиків громадських організацій спрямована на викриття фактів
пов'язують з молодіжною субкультурою - хіпі. Після них незаконного обігу наркотиків, а також профілактику
наркоманія стала все більш широко розповсюджуватися зростання наркоманії. Сьогодні в області на обліку
серед молоді. До останнього часу переважаючим двадцять дві тисячі споживачів наркотиків. Цю цифру, за
наркотиком була марихуана і частково "ширка", словами Олега Соколова, необхідно збільшити вдесятеро,
вироблена з маку. Крім цього, довгий час мала місце щоб мати уявлення про реальну кількість наркоманів. В
морфійну наркоманія, пов'язана з махінаціями в системі Україні створено багато благодійних фондів для боротьби
аптек і лікарень (виписували "липові" з наркоманією. Створено комплекси для наркоманів,
рецепти). На початку 80-х поширилося вживання реабілітаційні центри, та спеціальні курси.
наркотиків на ефедринових основі, які виготовлялися з 13Кінець…..2
деяких ліків від кашлю.
13 «Наркоманiя 1» | Наркоманiя 1 54
http://900igr.net/fotografii/obg/Narkomanija-1/Narkomanija-1.html
cсылка на страницу
Урок

ОБЖ

58 тем
Фото
Презентация: Наркоманiя 1 | Тема: Наркомания | Урок: ОБЖ | Вид: Фото