Статистика
<<  Статистика Статистика  >>
Статистика
Статистика
П?н туралы м
П?н туралы м
П?н туралы м
П?н туралы м
П?н туралы м
П?н туралы м
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» п
Семинарлы
Семинарлы
Семинарлы
Семинарлы
Семинарлы
Семинарлы
Семинарлы
Семинарлы
Назарлары
Назарлары
Картинки из презентации «Статистика» к уроку алгебры на тему «Статистика»

Автор: 01. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока алгебры, скачайте бесплатно презентацию «Статистика.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1828 КБ.

Статистика

содержание презентации «Статистика.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Статистика. А?ша-несиелік реттеу. 6«Экономикалы? теория», «Информатика»
«Есеп ж?не ?аржы» кафедрасы 3 кредит п?ндері бойынша игерілген білімдер ?ажет
Лектор: а?а о?ытушы Алтыбаева Шынар етіледі.
Мендигалиевна «?аржы» маманды?ыны? 7«Статистика» курсын о?и отырып,
студенттері ?шін. «Есеп ж?не ?аржы» студент білімні? т?рлі облыстарында?ы
кафедрасы 3 кредит Лектор: а?а о?ытушы эрудициясы мен ой-?рісі ке? болуы ?шін,
Алтыбаева Шынар Мендигалиевна «?аржы», ?рі экономикалы? ?ызмет, халы?, оны? ?мір
«Есеп ж?не аудит», «Мемлекеттік ж?не с?ру жа?дайы мен бас?ару осы п?нні?
жергілікті бас?ару», «Экономика», негізгі объектісі бол?анды?тан экономист,
«Менеджмент», «Маркетинг», маманды?ыны? ?аржыгер, менеджер, коммерсант, бухгалтер
студенттері ?шін. т. б. маманды?та ?з ісіні? шебері, жо?ары
2Нары? жа?дайында ?о?амда болып жат?ан квалификациялы маман болу ?шін
процестерді тере? талдай алатын ж?не на?ты экономикалы? теория, макро- ж?не микро
шешімдер ?абылдайтын мамандар ?ажет. де?гейдегі экономика, ?аржы, бухгалтерлік
Бас?аруды? экономикалы? ?дістеріні? есеп ж?не аудит, менеджмент, к?сіпорын
м?ніні? артуына орай ?о?амды?-экономикалы? экономикасы, маркетинг ж?не т. б. п?ндерді
?мірдегі ?згерістер туралы деректерді? жете ме?геріп, ?олданылу механизмін
шынайылы?ы мен д?рысты?ын, на?тылы?ы мен тере?ірек т?сінуі ?ажет.
сапасын жо?арылатуда статистиканы? алатын 8Студенттерге ?ойылатын талаптар: О?ыту
орны ерекше басым ж?не ол ж?йелі т?рде негізгі о?у материалдары ?амтыл?ан
басшылы? жасауды? аса ма?ызды ??ралдарыны? д?рістер мен практикалы? саба?тар
бірі болып саналады. Жо?ары д?режелі негізінде ж?ргізіледі ж?не алын?ан
мамандар даярлауда статистика ?ылымы практикалы? да?дылар, т?сініктер ?рбір
ма?ызды р?л ат?арады. та?ырып бойынша есептер шешу мен есептеу
3П?н туралы м?лімет. Семестр 15 о?у ?дісін ?олдану ар?ылы бекітіліп отырылады
аптадан ж?не 2 апта сессиядан т?рады. Бір «Статистика» п?ні бойынша семинарлы?
аптада мысалы 3 кредит са?ат (о?у ?рдісі (практикалы?) саба? кезінде студенттерге
кестесі ж?не ж?мыс о?у жоспарына с?йкес бір жеті минутты? ?ылыми баяндама дайындау
ауыстырылады), ?р кредит-са?ат бір ?сынылады, ол баяндаманы ауызша тапсырады
байланыс са?аттан (д?ріс немесе практика) немесе реферат форматында жазбаша т?рде
ж?не екі са?ат о?ытушыны? жетекшілігімен к?рсетеді. Баяндама?а ?ойылатын негізгі
студентті? ?зіндік ж?мысынан (ОЖС?Ж), талаптар: та?далынып алын?ан та?ырып
студентті? ?зіндік ж?мысынан (С?Ж) т?рады. бойынша теориялы? м?лііметтерді баяндау,
4Курсты? негізгі ма?саты – ?о?амды? студенттерді? ?сыныстары мен н?с?ауларын,
??былыстарды? ?зара байланысын ж?не пікірлері мен к?з?арастарын д?йектеу,
??рылымын, даму жа?дайын зерттеу, баяндауды? ?ыс?а ж?не на?ты болуы. ?зекті
статистикалы? ба?ылауды ?йымдастыру м?селелер бойынша баяндама дамытылып,
принциптерін о?ып-?йрену болып табылады. толы?тырылып ж?не ?ылыми конференция?а
5Курсты? негізгі міндеті – ?о?амды? ?сынылады.
??былыстарды? к?йін, дамуын, ??рылымын 9Семинарлы? саба?тар дискуссионды?
ж?не ?зара байланысын зерттеу ?дістемесін сипатта ж?ргізіледі: ?андай да бір
о?ып-?йрену, ?о?амды? ??былыстарды болжау м?селелер бойынша т?рлі альтернативті
ж?не оларды? статистикалы? ?лгісін ??ру: к?з?арастар ?арастырылып, ?осымша
?леуметтік – экономикалы? к?рсеткіштер хабарламалар ?сынылады, есептер,
ж?йесі мен ?лтты? шоттарды ??руды? кроссвордтар ??растырылып, шешіледі.
теориялы? негізін о?ып-?йрену; ?леуметтік Студенттерді? тобында?ы шы?армашылы?
– экономикалы? ?дерістерді? динамикасын атмосфера о?ытушы?а ?рбір студентті?
талдауда статистикалы? ?дістерді білімін ба?алау?а м?мкіндік береді.
?олдану?а, ?ндіріс тиімділігі де?гейіні? Студенттерді? білімін тексеру ауызша
?згеруіне ?сер ететін факторларды? ы?палын с?рау, электронды? о?улы?тарда берілген
ба?алау?а да?дылану; дер кезінде бас?ару тесттер, есептер шешу, жеке семестрлік
шешімдерін ?абылдау ?шін статистикалы? тапсырмаларды ж?не оларды ?ор?ау ар?ылы ?й
а?параттарды ?орытындылау ?дісін ме?геру. тапсырмаларын орындауды тексеру т?рінде
6«Статистика» п?нін игеру ?шін ж?зеге асырылады.
«Экономистерге арнал?ан математика», 10Назарлары?ыз?а рахмет!
Статистика.ppt
http://900igr.net/kartinka/algebra/statistika-214786.html
cсылка на страницу

Статистика

другие презентации на тему «Статистика»

«Элементы статистики» - Для вычисления числа интерваловрекомендуется формула Стерджерса r ? 1+3,322 lg n Длина интервала вычисляется по формуле: h = (xmax-xmin)/r. Зарегистрировав продолжительность работы 65 электронных ламп, получили следующие результаты: С целью проверки успеваемости по математике каждому из 50 учеников было предложено по 20 задач.

«Интернет-статистика» - Не злоупотребляйте счетчиками! 4. Вопрос конфиденциальности… открыт. Основное правило. 4. Выбирайте любой интересующий вас период времени. Не навреди! Замедление скорости загрузки сайта. Ограниченный период хранения данных. …и некоторые другие специфические ограничения. Эффективный интернет-сайт не может существовать без статистики.

«Статистика» - Среднее арифметическое начальные классы (средний рост) 131см. Ваш любимый школьный предмет. Школьная форма. Тут без статистики впору кричать. Задачи для проведения экспериментов: Юноши и девушки старших классов имеют средний арифметический рост 171 см. Сколько кукушек кукует в лесу? Вывод: учащиеся начальной школы имеют средний рост 131 см.

«Вероятность и статистика» - Частота события. Вероятность. Доказательство от противного. Программы общеобразовательных учреждений. Задача. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Прямая и обратная теоремы. Известно, сколько, какой пищи съедает в год в среднем гражданин республики. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.

«Математическая статистика» - Содержание теоретического раздела дисциплины. Алгебра вероятностей 1.2. Законы распределения и числовые характеристики случайных величин. Распределение занятий курса ТВМС по семестрам. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 1.1. Вероятность случайного события. http://portal.tpu.ru. http://tpu.ru. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

«Статистика инфляции» - Статистика инфляции Дефлятор ВВП. Статистика инфляции Подавленная инфляция. Существуют две основные концепции: монетаристская и немонетаристская. Статистика инфляции Показатели. Статистика инфляции Норма инфляции. Подавленная или скрытая открытая или очевидная. Статистика инфляции Немонетаристская концепция.

Статистика

17 презентаций о статистике
Урок

Алгебра

35 тем
Картинки