Кризис
<<  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг 1929 - 2010  >>
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана
Астана – Б
Астана – Б
А?орда
А?орда
Хан шатыр
Хан шатыр
Президент саяба
Президент саяба
?аза? елі монументі
?аза? елі монументі
?аза? елі монументі
?аза? елі монументі
?аза? елі монументі
?аза? елі монументі
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Астанада
Океанариум
Океанариум
Океанариум
Океанариум
Океанариум
Океанариум
Океанариум
Океанариум
Тест ж
Тест ж
Картинки из презентации «1925 - 1929» к уроку экономики на тему «Кризис»

Автор: User. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «1925 - 1929.ppsx» со всеми картинками в zip-архиве размером 3151 КБ.

1925 - 1929

содержание презентации «1925 - 1929.ppsx»
Сл Текст Сл Текст
11920 - 1925. Орынбор. 1925 - 1929. 22сарайы.
?ызылорда. 1929 - 1997. Алматы. 23Б?йтеректі? биіктігі ?анша метр? А. 96
?аза?станны? б?рын?ы астаналары. м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.
2Астана ?аласына саяхат. 242. Д?рыс жауабы: 0. Ба?а:
3С?зж?мба? ?аза? хал?ыны? ?лтты? 25Астана ?айда орналас?ан? А. Есіл
музыкалы? аспабы. ? ?аза?стан ?зеніні? о? жа?ында В. Есіл ?зеніні? сол
Республикасыны? елбасыны? есімі. ? жа?ында С. Сарыар?а даласында Д. Сарыар?а
?аза?станны? т???ыш ?арышкері. ? ?аза? даласында, Есіл ?зеніні? жа?асында *.
хал?ыны? ?лы а?ыны. ? Ас атасы. ? 26Елорда ?ашан А?мола?а к?шірілді? А.
?аза?стан Республикасыны? р?мізі. ? 1998 ж. В. 1996 ж. С. 1997 ж. Д. 1999 ж.
4Астана ?аласыны? Елта?басы. 27Астана ?аласыны? символы? А. Б?йтерек
5Астананы? к?рікті жерлері. 4. 5. 1. 2. В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік
3. сарайы.
6Астана – Б?йтерек. 28Б?йтеректі? биіктігі ?анша метр? А. 96
7А?орда. м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.
8Хан шатыр. 292. Д?рыс жауабы: 1. Ба?а:
9Президент саяба?ы. 30Елорда ?ашан А?мола?а к?шірілді? А.
10?аза? елі монументі. 1998 ж. В. 1996 ж. С. 1997 ж. Д. 1999 ж.
11О?ы?дар. Есте са?та?дар. Кешен – 31Астана ?аласыны? символы? А. Б?йтерек
комплекс ша?ырым – верста, километр В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік
?ашы?ты? – дальность, расстояние сарайы.
мекендеушілер – обитатели де?гей – 32Б?йтеректі? биіктігі ?анша метр? А. 96
уровень, степень ?ажап – дивный, м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.
изумительный, чудесный ж?йе – система 332. Д?рыс жауабы: 2. Ба?а:
жабды?тал?ан – снабженный. 34Астана ?аласыны? символы? А. Б?йтерек
12С?з. С?з тіркесі. С?йлем. В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік
13Астанада?ы ?ажайып те?із ?лемі. сарайы.
14«Океанариум». 35Б?йтеректі? биіктігі ?анша метр? А. 96
15М?тін мазм?ны бойынша с?ра? – жауап м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.
ж?мыстары. Те?із ?лемі ?айда орналас?ан? 363. Д?рыс жауабы: 3. Ба?а:
Те?із ?лемі “Думан” ойын - сауы? кешенінде 37Б?йтеректі? биіктігі ?анша метр? А. 96
орналас?ан. ?лемде м?ндай океанариумдар м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.
?ай елдерде бар? ?ытайда, Чикагода, 384. Д?рыс жауабы: 4. Ба?а:
Канарда, ?аза?станда. Ол те?ізден неше 395. Д?рыс жауабы: 5. Ба?а:
ша?ырым жерде орналас?ан? 3000 ша?ырым 40Елорда т?р?ындарыны? с?йікті демалыс
?ашы?ты?та орналас?ан. Океанариум?а неше орны. А. ?ашы?тар саяба?ы В. ?аза? елі
млн. литр су, те?із мекендеушілер, те?із монументі С. Президент саяба?ы Д. Хан -
ж?ндіктері сияды? 3 млн. Литр су, 3000 Шатыр.
те?із мекендеушілер ж?не 100 – ден астам 41А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр
те?із ж?ндіктері сияды. Екі к?рме залынан С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5 мамыр. ?ай
т?рады. Океанариум неше залдан т?рады? жылы елорданы? атауы Астана болып
?ажап ж?йемен жабды?тал?ан. Океанариум ?згертілді?
немен жабды?тал?ан? ?ызыл те?ізден 42Астананы? т?сауы ?ашан кесілді? 1.
?келінеді. О?ан ?ажетті т?з ?айдан 1999 ж. 10 шілде 2. 1999 ж. 5мамыр 3. 1999
?келінеді? ж. 10 наурыз 4. 1999 ж. 9 шілде.
16М?тін мазм?ны бойынша с?йлемдерді? 43Астана ?аласына ?андай ата? берілді?
ретін к?рсеті?дер. ?лемде м?ндай 1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3.
океанариумны? оны ?ана бар: алтауы- Ару ?ала 4. Жас ?ала.
?ытайда, біреуі- Чикагода, екеуі - 44Елорданы? Елта?басында нені? суреті
Канарда, енді ?аза?станда да бар. бейнеленген? А. Барысты? В. Арыстанны? С.
Океанариум 12 аквариумы бар екі к?рме Атты? Д. К?кб?ріні?
залынан т?рады. Б?л те?із ?лемі «Думан» 452. Д?рыс жауабы: 0. Ба?а:
ойын-сауы? кешенінде орналас?ан. О?ан 3 46А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр
млн. литр су сияды, 3000 те?із С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5 мамыр. ?ай
мекендеушілер мен 100- ден астам ?лемні? жылы елорданы? атауы Астана болып
?р жерінен ?келінген те?із ж?ндіктері ?згертілді?
сияды. Ол Астанамызды? ма?танашы. О?ан 47Астананы? т?сауы ?ашан кесілді? 1.
?ажетті т?з ?ызыл те?ізден ?келінген. Б?л 1999 ж. 10 шілде 2. 1999 ж. 5мамыр 3. 1999
те?ізден 3000 ша?ырым ?ашы?ты?та ж. 10 наурыз 4. 1999 ж. 9 шілде.
орналас?ан жал?ыз океанариум. А. ? Б. В. 48Астана ?аласына ?андай ата? берілді?
Г. ? Д. 3. 6. 1. 5. 2. 7. 4. 1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3.
17К?п н?ктені? орнына тиісті жал ?ойып Ару ?ала 4. Жас ?ала.
шы?ы?дар. Керекті с?здер: Б?л те?із ?лемі 49Елорданы? Елта?басында нені? суреті
... ойын-сауы? кешенінде орналас?ан. Ол бейнеленген? А. Барысты? В. Арыстанны? С.
... ма?танашы. ?лемде м?ндай океанариумны? Атты? Д. К?кб?ріні?
оны ?ана бар: алтауы- ... , біреуі - ... , 502. Д?рыс жауабы: 1. Ба?а:
екеуі - .... , енді ... да бар. Б?л 51Астананы? т?сауы ?ашан кесілді? 1.
те?ізден ... ша?ырым ?ашы?ты?та орналас?ан 1999 ж. 10 шілде 2. 1999 ж. 5мамыр 3. 1999
жал?ыз океанариум. О?ан ...... литр су ж. 10 наурыз 4. 1999 ж. 9 шілде.
сияды, ... те?із мекендеушілер мен ... 52Астана ?аласына ?андай ата? берілді?
астам ?лемні? ?р жерінен ?келінген те?із 1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3.
ж?ндіктері сияды. Океанариум ... аквариумы Ару ?ала 4. Жас ?ала.
бар екі к?рме залынан т?рады. Океанариум 53Елорданы? Елта?басында нені? суреті
тіршілігі суды тазарту ж?не ?ажетті бейнеленген? А. Барысты? В. Арыстанны? С.
де?гейде ?амтамасыз ету ?ажап ж?йемен Атты? Д. К?кб?ріні?
жабды?тал?ан. О?ан ?ажетті т?з ... 542. Д?рыс жауабы: 2. Ба?а:
те?ізден ?келінген. Ол ?немі тазартылып, 55Астана ?аласына ?андай ата? берілді?
ба?ылауда болады. Астананы? Думан. 1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3.
?аза?станда. 3000. Чикагода. 3 млн. Ару ?ала 4. Жас ?ала.
?ытайда. Канарда. 100-ден. 12. ?ызыл. 56Елорданы? Елта?басында нені? суреті
3000. бейнеленген? А. Барысты? В. Арыстанны? С.
18Тест ж?мысы. 1 вариант . 2 вариант . Атты? Д. К?кб?ріні?
19?аза?станны? т?ртінші астанасы? А. 573. Д?рыс жауабы: 3. Ба?а:
Орынбор В. ?ызылорда С. Алматы Д. Астана. 58Елорданы? Елта?басында нені? суреті
20Астана ?айда орналас?ан? А. Есіл бейнеленген? А. Барысты? В. Арыстанны? С.
?зеніні? о? жа?ында В. Есіл ?зеніні? сол Атты? Д. К?кб?ріні?
жа?ында С. Сарыар?а даласында Д. Сарыар?а 594. Д?рыс жауабы: 4. Ба?а:
даласында, Есіл ?зеніні? жа?асында *. 605. Д?рыс жауабы: 5. Ба?а:
21Елорда ?ашан А?мола?а к?шірілді? А. 61Талапты?а н?р жауар.
1998 ж. В. 1996 ж. С. 1997 ж. Д. 1999 ж. 62?йге тапсырма : С?здік жаттау.
22Астана ?аласыны? символы? А. Б?йтерек Океанариум та?ырыбында ша?ын ??гіме жазу.
В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік
1925 - 1929.ppsx
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/1925-1929-260005.html
cсылка на страницу

1925 - 1929

другие презентации на тему «1925 - 1929»

«Экономические циклы» - Первичные заявки на получение страховки по безработице. Закон Оукена используется в следующих интерпретациях: Взаимосвязь инфляции и безработицы: общая постановка проблемы. Потенциальный ВВП. Однако, данный индекс не гарантирует точного макроэкономического прогноза. Индекс потребительских ожиданий. Закон Оукена.

«Выход из кризиса» - Очередь безработных за тарелкой супа. Агентство помощи безработным. Какие уроки можно извлечь сегодня. Особености кризиса. Ф.Белл. «Новый курс» Рузвельта в США. Великая депрессия: выход и уроки.. Политика фашистской партии в Германии. Обманутые акционеры у Банка Америки. Последствия кризиса. Деятельность Народного фронта во Франции.

«Мировой экономический кризис» - Василий Колташов: чем кризис мировой экономики грозит России. Начинающийся экономический кризис обещает быть острым. История мирового экономического лидерства и сегодняшний расклад сил. «Надвигающийся кризис – не просто кризис перепроизводства. Событиями, происходящими сегодня в мировой экономике, интересуются 39% россиян.

«Мировой кризис 1929-1933» - Авторитарные режимы. Джон Кейнс. Тоталитарные режимы. Особенности тоталитарных режимов. Каков главный принцип кейнсианства. Закрепление. Либерально –демократический режим. Пути выхода из кризиса. Причины кризиса. Впишите названия политических режимов. Особенности мирового экономического кризиса 1929-33гг.

«Стратегии выхода из кризиса» - Испания. Промышленный кризис. Россия. Производительные силы. Социальная сфера. DSO Consulting основана в 2003 г. Бизнес DSO Consulting –. Волны Кондратьева. От нас зависит, какой станет Россия. Модернизировавшиеся Япония, Корея и Сингапур. Падение объемов внутреннего валового продукта. Структурные особенности экономик.

«Кризис в России 2009» - Современное российское государство, общество и экономика. Российское государственное регулирование экономики. Уроки кризиса 2007-2009 гг. Современное российское государство. Программы строительства. Уроки кризиса и российское общество 2009 г. Показатели экономического кризиса. Российская экономика. Государственный бюджет в период до кризиса.

Кризис

11 презентаций о кризисе
Урок

Экономика

125 тем
Картинки