Электрическое поле
<<  Я, конечно, вернусь «Раскройте Ваш потенциал  >>
Поль Верлен
Поль Верлен
Поль Верлен
Поль Верлен
Звернемося до портрета Верлена: "З першого погляду його можна прийняти
Звернемося до портрета Верлена: "З першого погляду його можна прийняти
Поль Верлен народився 1844 р. у місті Мец, де служив тоді батько
Поль Верлен народився 1844 р. у місті Мец, де служив тоді батько
Закінчивши ліцей (1862), юнак записався до університету на юридичний
Закінчивши ліцей (1862), юнак записався до університету на юридичний
Досить рано виявилася його літературна обдарованість - ще 1858 р. він
Досить рано виявилася його літературна обдарованість - ще 1858 р. він
Досить рано виявилася його літературна обдарованість - ще 1858 р. він
Досить рано виявилася його літературна обдарованість - ще 1858 р. він
Він мав ще одного літературного вчителя - Шарля Бодлера, чиї «Квіти
Він мав ще одного літературного вчителя - Шарля Бодлера, чиї «Квіти
 У середині 60-х років XIX ст
 У середині 60-х років XIX ст
У вересні 1871 р. Верлен запросив до себе А.Рембо, що й довершило його
У вересні 1871 р. Верлен запросив до себе А.Рембо, що й довершило його
За це його було засуджено на два роки
За це його було засуджено на два роки
Обраний по смерті Леконта де Ліля «князем поетів», немічний і хворий
Обраний по смерті Леконта де Ліля «князем поетів», немічний і хворий
Збірка «Сатурнічні поезії»
Збірка «Сатурнічні поезії»
Збірка «Сатурнічні поезії»
Збірка «Сатурнічні поезії»
Збірка «Сатурнічні поезії»
Збірка «Сатурнічні поезії»
“Осіння пісня”
“Осіння пісня”
Картинки из презентации «Поль Верлен» к уроку физики на тему «Электрическое поле»

Автор: user. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Поль Верлен.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 8297 КБ.

Поль Верлен

содержание презентации «Поль Верлен.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Поль Верлен. Чи гість минулих я 11жалюгідній квартирці. Він відчував себе
століть, Чи того віку, що прибуде ?- Але поетом. Він і жив, як поет. Кохав, але
востаннє, добрі люди, За мене Господа його надії на щасливе подружнє життя не
моліть. П.Верлен. справдилися. Бився на дуелі і сидів у
2Звернемося до портрета Верлена: в'язниці. Визнання метром і захоплення
"З першого погляду його можна його творами наздогнало вже зневіреного
прийняти за сільського чаклуна. Голий, митця.
гулястий череп, що виблискує міддю, 12Особливості поетики П.Верлена. 1.
маленькі косуваті очі блискучі, кирпатий Модернізм. поет став новатором у
ніс із широкими ніздрями, рідка, жорстка, поетичному мистецтві. Його поезія
коротко підстрижена борода...”. відноситься до такого літературного
3Життя П. Верлена було сповнене злетів напряму як модернізм. Що ж таке модернізм?
і падінь, добропорядного існування й (Модернізм — (від фр. — сучасний,
ув'язнення, захоплення Паризькою Комуною і найновіший) — загальна назва
пошуками Бога, радощами богеми і літературно-мистецьких тенденцій, що
безпритульного злидарювання. Пристрасний і виникли у європейських літературах на межі
неврівноважений, чутливий і надзвичайно XIX — XX ст.).
емоційний, він постійно шукав себе у 13Які загальні риси європейського
суперечностях долі, виливаючи щастя і модернізму? особлива увага до внутрішнього
біль, тугу і самотність у віршах. світу особистості; орієнтація на вічні
4Поль Верлен народився 1844 р. у місті закони філософії буття і мистецтва;
Мец, де служив тоді батько малюка, надання переваги творчій Інтуїції;
військовий інженер за фахом. Після його схильність до містицизму, підсвідомості;
відставки родина переїхала до Парижа пошук нових форм у мистецтві; прагнення
(1851). віднайти вічні ідеї, що можуть перетворити
5Закінчивши ліцей (1862), юнак світ за законами краси і мистецтва.
записався до університету на юридичний 142. Сугестивна лірика. Ще одна
факультет, але через байдуже ставлення до особливість творчості Верлена — сугестивна
професії адвоката його студентське життя лірика (лат. — натяк, навіювання ). Слово
було коротким, 1864 р. Верлен вступив на у поета діє не стільки своїм прямим
службу до страхового товариства, а потім значенням, скільки смисловим ореолом, який
до мерії одного з паризьких районів і, «навіває» інші настрої. Сугестія наближає
нарешті, до міської ратуші. Верлена до символістів, бо як такого
6Досить рано виявилася його літературна символу в ліриці його немає.
обдарованість - ще 1858 р. він надіслав 153. Імпресіонізм і символізм — це течії
свою поезію «Смерть» Вікторові Гюго. 1863 модернізму. Тому, характеризуючи П.
р. було надруковано його перший вірш, а Верлена як модерніста, його сучасник
протягом другої половини 1860-х років поет-теоретик Банвіль писав йому; «Часом
Верлен приєднався до парнасців. Вплив ви, можливо, плаваєте так близько від меж
цього угруповання на творчість поета як на поезії, що ризикуєте потрапити в музику.
рівні світогляду, так І на рівні естетики Хто знає, може, ви й маєте рацію».
помітний у його перших збірках — 164. Мелодійність. Найхарактернішою
«Сатурнічні поезії» (1866) і «Вишукані рисою творів поета є мелодійність,
свята» (1869). дивовижне поєднання звуків Із почуттями. У
7Він мав ще одного літературного своїй поезії П. Верлен наблизився до
вчителя - Шарля Бодлера, чиї «Квіти Зла» розуміння душі, яка прагнула гармонії, але
також великою мірою визначили тематику і не знаходячи її у світі, плакала і
загальну песимістичну атмосферу його страждала, виливаючи весь свій сум у
творчості. Проте вже в цей час стала мелодіях ліричних віршів.
очевидною згубна пристрасть Верлена до 17Збірка «Сатурнічні поезії». Шедевром
алкоголю та богемного життя, з якою він цієї збірки став вірш “Осіння пісня..”
так і не зумів упоратись і яка врешті-решт (1866). Вірш увійшов до циклу "Сумні
призвела його до падіння. пейзажі". Це дійсно "сумний
8У середині 60-х років XIX ст. разом з пейзаж". Одначе, не тільки і не
поетами Рембо і Малларме Верлен став стільки осінній пейзаж, скільки пейзаж
засновником парнасців - могутньої течії душі.
французького символізму. Поет закликав до 18“Осіння пісня”. Неголосні Млосні пісні
музичного звучання поезії, і сам володів Струн осінніх Серце тобі Топлять в журбі,
цим мистецтвом досконало. Згодом Верлен В голосіннях. Блідну, коли Чую з імли Б'є
відкинув поетичні правила парнасців, а годинник: Линуть думки В давні роки Мрій
саме - умовності в поезії. Він повернув дитинних. Вийду надвір - Вихровий вир В
поетичній емоції дивовижну простоту, полі млистім Крутить, жене. Носить мене З
природність і рідкісну вишуканість. жовклим листям.
9У вересні 1871 р. Верлен запросив до 19Збірка «Сатурнічні поезії». Чи є
себе А.Рембо, що й довершило його занепад. "Осіння пісня" зразком
Він втікає з дому, залишивши молоду традиційної пейзажної лірики? Навряд чи.
дружину з немовлям. Обидва поети блукають Так, ознаки пейзажної лірики — скажімо,
північною Європою, відвідують спершу ліс і сутінки, вітер і листя, захід сонця
Бельгію, потім Англію, знову повертаються і дощ, — майже ніколи не цікавили поета
до Бельгії. Ця невдала спроба «жити вдвох» заради них самих. Всі вони у поезіях
закінчується трагедією: у липні 1873 р. Верлена виконують роль метафор чи
під час сварки Верлен, вистріливши з символів.
револьвера, поранив Рембо. 20За словами Анатоля Франса,
10За це його було засуджено на два роки. "кращий поет свого часу".
Безперечно, за таких умов про подружнє "Королем поетів" оголосили його
життя не могло бути й мови, і Матильда літератори 1894 року. Мистецький світогляд
розлучається з Полем назавжди. Щоправда, Верлена представлений у програмовому вірші
для Верлена це був період не тільки "Поетичне мистецтво" (1874).
авантюр і пригод, а й час найвищих Його літературним кредо є поєднання слова
поетичних досягнень. Саме тоді він створив і музичності, гармонії звука, про це поет
чи не найкращу збірку поезій «Романси без заявив у вірші "Найперше - музика у
слів» (1874), але занепад його як людини слові..." (1882). Верлен широко
можна було тільки загальмувати, але не застосовує алітерацію, асонанси, повтори,
зупинити. він пише верлібром (вільним віршем),
11Обраний по смерті Леконта де Ліля вважає, що саме так можна передати різні
«князем поетів», немічний і хворий Верлен відтінки природи, віднайти мелодійність
помер 8 січня 1896 р. у маленькій світу.
Поль Верлен.ppt
http://900igr.net/kartinka/fizika/pol-verlen-225735.html
cсылка на страницу

Поль Верлен

другие презентации на тему «Поль Верлен»

«Напряженность и потенциал электрического поля» - Между облаком и Землей возникла разность потенциалов 4 ГВ. Почему акула быстро обнаруживает упавшего в воду человека? Напряженность электрического поля при обычных нагрузках не превышает 0,5 В/см. Почему акула быстро обнаруживает человека в воде? Некоторые практические примеры применения основных характеристик электрического поля.

«Поль Гоген» - Задание. По каким характерным признакам вы определили работу, исполненную художником постимпрессионистом? С 1880 г. участвовал в выставках импрессионистов. Влияние творчества Гогена на искусство 20 века бесспорно. Одним из выдающихся мастеров постимпрессионизма был Поль Гоген. Работы Гогена не находили спроса, художник влачил нищенское существование.

«Заряд электрического поля» - Отрицательный. Как взаимодействуют заряженные тела? Электромагнитное взаимодействие. Заряд электрона равен... 1) 3,2*10-19 Кл 2) 1 Кл 3) 1,6*10-19 Кл 4) 1,6*1019 Кл. При электризации электроны переходят от одних тел к другим. На рисунке изображены линии напряженности электрического поля. Обозначение - q или Q.

«Правила магнитного поля» - То отставленный на 900 большой палец покажет направление действующей на проводник силы. Краткий справочник школьника. «Физика». Правило левой руки. Список литературы. Сила, действующая на заряд. Для наглядного представления магнитного поля мы пользовались магнитными линиями. Неоднородное и однородное магнитное поле.

«Пол Верлен» - В автобиографията си, Верлен отрича да е имал всякакви сексуални контакти с Рембо. Но да оставим разсъжденията на философите. В този смисъл не бихме могли да търсим някакви големи философски обобщения. През 1862 получава бакалаварска степен. Другите за твореца. На пръв поглед - не! Работи известно време като прислуга в Сити Хола.

«Напряженность электрического поля» - Напряжение характеризует электрическое поле, создаваемое током. Единица измерения напряжения в системе СИ: [ U ] = 1 B 1 Вольт равен электрическому напряжению на участке цепи, где при протекании заряда, равного 1 Кл, совершается работа, равная 1 Дж: 1 В = 1 Дж/1 Кл. Связь между напряженностью поля и разностью потенциалов.

Электрическое поле

10 презентаций об электрическом поле
Урок

Физика

134 темы
Картинки