Живопись
<<  Международная деятельность ТПУ в 2011г.: итоги и перспективы Школа живописи  >>
Джотто
Джотто
Джотто
Джотто
В. Зарецький
В. Зарецький
В. Зарецький
В. Зарецький
І. Айвазовський
І. Айвазовський
І. Айвазовський
І. Айвазовський
Жанри живопису:
Жанри живопису:
Натюрморт
Натюрморт
Натюрморт
Натюрморт
Натюрморт
Натюрморт
Натюрморт
Натюрморт
Якаб Богдань «Натюрморт з квітами»
Якаб Богдань «Натюрморт з квітами»
Перевір себе
Перевір себе
Пейзаж
Пейзаж
Пейзаж
Пейзаж
В пейзажах часто зображено архітектурні споруди – архітектурний пейзаж
В пейзажах часто зображено архітектурні споруди – архітектурний пейзаж
В пейзажах часто зображено архітектурні споруди – архітектурний пейзаж
В пейзажах часто зображено архітектурні споруди – архітектурний пейзаж
І. І. Шишкін
І. І. Шишкін
І. І. Шишкін
І. І. Шишкін
І. І. Шишкін
І. І. Шишкін
Ян ван Гойен «Морской вид»
Ян ван Гойен «Морской вид»
Ян ван Гойен «Морской вид»
Ян ван Гойен «Морской вид»
Портрет
Портрет
Портрет
Портрет
Альбрехт Дюрер «Автопортрет»
Альбрехт Дюрер «Автопортрет»
Д. Левицкий «Портрет М.А.Дьяковой»
Д. Левицкий «Портрет М.А.Дьяковой»
Иван Крамской
Иван Крамской
Валентин Серов
Валентин Серов
Жан-Этьен Лиотар «Шоколадница»
Жан-Этьен Лиотар «Шоколадница»
Ханс Хольбейн-младший
Ханс Хольбейн-младший
Ханс Тома «Детский хоровод»
Ханс Тома «Детский хоровод»
Батальний жанр
Батальний жанр
Історичний жанр
Історичний жанр
Казково-міфологічний жанр
Казково-міфологічний жанр
Анімалістичний жанр (малювання тварин)
Анімалістичний жанр (малювання тварин)
Анімалістичний жанр (малювання тварин)
Анімалістичний жанр (малювання тварин)
Мариністичний жанр
Мариністичний жанр
Побутовий жанр
Побутовий жанр
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Практична робота
Дякую за активну роботу
Дякую за активну роботу
Картинки из презентации «Живопис» к уроку изо на тему «Живопись»

Автор: Andrey. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока изо, скачайте бесплатно презентацию «Живопис.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 4545 КБ.

Живопис

содержание презентации «Живопис.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Живопис. Жанри живопису. Презентацію 13образотворчого мистецтва, присвячений
підготувала вчитель Новоспаської ЗОШ зображенню неживих предметів. Петро
Подлєсна Ірина Сергіївна. Кончаловський «Сухі фарби». Эдуар Мане
2ЖИВОПИС (малярство) – вид «Квіти». Поль Сезан «Натюрморт з суповою
образотворчого мистецтва, пов’язаний з мискою».
передачею зорових образів шляхом нанесення 14Якаб Богдань «Натюрморт з квітами».
кольорових матеріалів на зображальній 15Перевір себе! Що таке «натюрморт»? Що
площині, а також твори мистецтва, виконані зображено на картині -натюрморті?
в такий спосіб. Батьківщина жанру «натюрморт»?
3Художні засоби живопису. - колір як 16Пейзаж. Если видишь: на картине
головний компонент живопису. Сполучення Нарисована река, Или снег и белый иней,
кольорів у картині створює її колорит. Или сад и облака, Или снежная равнина, Или
Колір у живописі є головним способом поле и шалаш, Обязательно картина
зображення; - фактура - різні способи Называется …
накладання фарб. Розрізняють загладжену і 17Пейзаж. Пейзаж – (франц. «paycage»,
не загладжену фактуру; - світлотінь - «payc» – місцевість, вид) – Присвячений
співвідношення світла і тіні в картині. зображенню первісної або зміненої людиною
Вона використовується як спосіб природи. Жюль Дюпре «Осінній пейзаж».
зображення, створюючи ілюзію простору, 18В пейзажах часто зображено
підкреслює центральні частини художнього архітектурні споруди – архітектурний
образа, створює емоційний настрій, має пейзаж. Морський пейзаж (марина). Микалоюс
символічне значення; - малюнок - один з Чюрльоніс «Морська соната». Томас Гертін
найбільш виразних засобів у живописі; - «Вулиця в Парижі».
перспектива - спосіб створення 19І. І. Шишкін. «Жито». І. Шишкін «Ранок
просторового ефекту на площині. Історія в сосоновому лісі». Ігор Грабарь.
живопису знає пряму і зворотну перспективу «Февральская лазурь».
(ікони). Крім цього, розрізняють лінійну 20Ян ван Гойен «Морской вид». Иван
перспективу, де всі лінії картини Айвазовский «Девятый вал».
сходяться в одній точці, яка розташована 21Портрет. Если видишь, что с картины
на 1/3 горизонту; - ритм як композиційний Смотрит кто-нибудь на нас, Или принц в
спосіб також використовується при плаще старинном, Или в робе верхолаз,
створенні мальовничих образів (наприклад, Лётчик, или балерина, Или Колька, твой
картина А. Дейнеки "Оборона сосед, Обязательно картина Называется…
Петрограда" чи Ван Гога 22Портрет. Портрет – (от франц.
"Прогулянка в'язнів"); «portrait») – зображення людини або групи
4Види живопису за призначенням та людей. Владимир Боровиковский. «Портрет М.
особливостями художнього виконання. И. Лопухиной».
5Монументальний живопис. 23Альбрехт Дюрер «Автопортрет». Що таке
філософсько-епічне розуміння дійсності; автопортрет? Автопортрети яких відомих
суспільно-значимий зміст; масштабність художників ви бачили?
задуму; громадянський пафос; звернення до 24Д. Левицкий «Портрет М.А.Дьяковой».
великої колективної аудиторії тощо. Погрудний портрет. Назви вид портрета.
Монументальний живопис тісно пов’язаний з 25Иван Крамской. «Портрет Л. Н.
архітектурою. Твори живопису великого Толстого». Поясний портрет. Назви вид
розміру, створені для прикрас портрета.
архітеркурних споруд та ансамблів (стінні 26Валентин Серов. «Девушка, освещённая
розписи, мозаїка, гобелени тощо). солнцем». Поколінний портрет. Назви вид
6Джотто. Втеча до Єгипту. Фреска. портрета.
Мозаїка Софійського собору в Києві. Оранта 27Жан-Этьен Лиотар «Шоколадница».
(Богоматір. Однофігурний портрет. Назви вид портрета.
7Декоративний живопис. Вид живопису, 28Ханс Хольбейн-младший. «Портрет
який призначений для прикрашання французских послов». Парний портрет. Назви
архітектурного ансамблю або до творів вид портрета.
декоративно-ужиткового мистецтва. 29Ханс Тома «Детский хоровод». Груповий
8В. Зарецький. Мозаїчне панно в музеї портрет. Назви вид портрета.
«Молода гвардія» в Краснодоні. Вітраж 30Батальний жанр. Батальний жанр –
собору Норт3Дам де Парі. Франція. (франц. «bataille» - битва), жанр
9Станковий живопис. Вид живопису, який образотврчого мистецтва, присвячений
об’єднує твори, що мають самостійне військовій тематиці. Александр Дейнека
значення і не пов’язані з архітектурним «Оборона Севастополя».
ансамблем. Станковий живопис походить від 31Історичний жанр. Історичний жанр
слова «станок» — мольберт, на який присвячений зображенню історичних явищ.
ставиться приготовлена основа — картон, Василий Верещагин «Конец Бородинского
дошка, полотно для малювання картин. Твори сражения».
такого виду живопису можна переносити, 32Казково-міфологічний жанр. Для картин
зберігати в житлових приміщеннях, цього виду використовуються сюжети казок,
установах, музеях тощо. міфів, легенд. Виктор Васнецов «Богатыри».
10І. Айвазовський. Чорне море. Г. 33Анімалістичний жанр (малювання
Терборх. Концерт П. Сезанн. тварин). Франц Марк «Кот на желтой
11Жанри живопису: Портрет Пейзаж подушке». Гапар Айтиев «Полдень на
Натюрморт Міфологічний Релігійний Иссык-Куле».
Історичний Побутовий Анімалістичний 34Мариністичний жанр. И. Айвазовский
Батальний. «Радуга». Мариністи зображають море,
12Натюрморт. Если видишь на картине мужність людей, які змагаються зі стихією.
Чашку кофе на столе, Или морс в большом 35Побутовий жанр. В побутовому жанрі
графине, Или розу в хрустале, Или показане повсякденне життя людей. Эдгар
бронзовую вазу, Или грушу, или торт, Или Дега «Танцевальный класс».
все предметы сразу, Знай, что это –. 36Практична робота.
13Натюрморт. НАТЮРМОРТ (франц. «nature 37Дякую за активну роботу!
morte»,— мертва природа), жанр
Живопис.ppt
http://900igr.net/kartinka/izo/zhivopis-161764.html
cсылка на страницу

Живопис

другие презентации на тему «Живопис»

«Живопис» - Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне. Живопис як складова культурної спадщини України. Живопис – живо писати. Художники здебільшого вдавалися до героїчної історії козацтва («Сторожа запорізьких вольностей», «Козачий пікет»). Види живопису. В українському живопису чітко окреслились і набули специфічних ознак усі жанри.

«Композиция» - Засечка. 1.Выполнение задания возможно в программе Word или Paint. Вариант разбивки большого заголовка. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры. Буква состоит из структурных элементов-штрихов: Дизайн: основные категории. Paint. Акцентирование размером и насыщенностью. Любая буква или иероглиф прежде всего изображение.

«Искусство живопись» - Для выставочных проектов художников И.И. Кабакова, Д. А. Пригова, Ф. Инфанте и др. характерно соединение световых, звуковых и музыкальных эффектов, использование диапозитивов, кинокадров и различных реквизитов. А. М. Шилов. Элементы импровизации и эпатажа являются важными компонентами подобных художественных акций.

«Выразительные средства живописи и графики» - Главное не случайно. Поиск художественного языка. Изучение теоретического материала. Разное ощущение. Рекомендации к исследованию. Поиск основных средств изображения пространства. Анализировать произведения искусства. Каждый вид искусства говорит своим языком. Поиск точки зрения. Перспектива. Требования к работе.

«Китайская живопись» - Рисуем иероглиф. 2 класс. Лен хуа. Пейзаж. Птицы. Какую технику живописи мы попробовали на сегодняшний урок? Китайский национальный танец. Приготовление китайских блюд. Гора. Цветы. Картины - свитки. Вопросы по пройденной теме: Лотос. «Гохуа». Настенные рисование Фэн – Шуй. 11класс. Каллиграфия (греч. kalligraphia — красивый почерк, от kallos — красота и grapho — пишу), искусство красивого и чёткого письма.

«Выразительные средства живописи» - Невербальные средства. Огромные стволы деревьев. Портрет четы Арнольфини. Картина "Аленушка". Зонтики. Художник. Мадонна канцлера Ролена. Жемчуг на шее женщины. Богатыри. Пан. Тонкая ветка. Царевна-лебедь. Персонаж древнегреческой мифологии. Ян ван Эйк. Демон сидящий. Большой групповой портрет.

Живопись

16 презентаций о живописи
Урок

Изо

31 тема
Картинки