Бунин
<<  Культурно-исторический комментарий как ключ к пониманию авторской позиции в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник» Очерк жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина Позабыв про горе и страданья, Верю я, что кроме суеты, На земле есть мир очарованья, Чудный мир любви и красоты  >>
Наша?орлы
Наша?орлы
Темекі туралы жалпы ма
Темекі туралы жалпы ма
Темекі туралы жалпы ма
Темекі туралы жалпы ма
Темекіні
Темекіні
Темекіні
Темекіні
Наша?орлы
Наша?орлы
Ішімдікті
Ішімдікті
Ішімдікті
Ішімдікті
ЖИТС (СПИД) дегеніміз Ж
ЖИТС (СПИД) дегеніміз Ж
ЖИТС (СПИД) дегеніміз Ж
ЖИТС (СПИД) дегеніміз Ж
Наша?ор деген не
Наша?ор деген не
Есірткіні
Есірткіні
Сыра ішкенде пайда бол
Сыра ішкенде пайда бол
Зиянды заттарды
Зиянды заттарды
Дейін
Дейін
Б?йрек
Б?йрек
Зиянды заттарды
Зиянды заттарды
Зиянды заттарды
Зиянды заттарды
Наша?орлы
Наша?орлы
Наша?орды
Наша?орды
Наша?орды
Наша?орды
Маск?нем адам
Маск?нем адам
Маск?нем адам
Маск?нем адам
Наша?орлы
Наша?орлы
Картинки из презентации «Наша?орлы? ?о?амды?-дерт» к уроку литературы на тему «Бунин»

Автор: Admin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Наша?орлы? ?о?амды?-дерт.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 945 КБ.

Наша?орлы? ?о?амды?-дерт

содержание презентации «Наша?орлы? ?о?амды?-дерт.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Наша?орлы? ?о?амды?-дерт. 6залалын тере? т?сіндіретін факультативтік
2Ма?саты: О?ушыларды? салауатты ?мір п?ндер енгізу ?ажет.
салты жайлы білімдерін тере?дету, оларды? 7Темекіні? ?кпеге зияны. «Ара?
зиянды заттарды ?олдану?а деген теріс аздырады, темекі тоздырады».
??з?арастарын ?алыптастыру, шылым шегу, 8
наша?орлы?, СПИД т?різді аурулар туралы ой 9Ішімдік туралы жалпы ма?л?маттар.
?оз?ау, ?мірге деген к?з?арастарын Ішімдік – “этил спирті” немесе “этанол”
?алыптастыру. Кері. деп те аталады. ?р т?рлі жеміс-
3Темекі туралы жалпы ма?л?мат. жидектерден, т??ымдарды? ашыт?ысынан
??рамында никотин ж?не 4 мы??а жуы? улы жасалады. Этил спирті- м?лдір ?рі т?ссіз
зат бар. Темекіні? елі Америка болып болып келеді. Ішімдікті? кейбіреулерінде
табылады. Колумб ж?не достары 1511 жылы спиртті? м?лшері 40 % градус?а жетеді.
Petrus (Tabaccoc) атымен Испания?а ж?не 10Ішімдікті? ми?а зияны.
Португалия?а ?келді. Темекі жапыра?ында 11Ішімдікті? адам а?засына келтіретін
танин, желім,шайыр,крахмал ж?не алколоидер зияндары. Тама? Ми. ?кпе. Ж?рек. Ас?азан.
бар ?сімдік. Бауыр. Б?йрек. Аш ішек. Жыныс м?шелері.
4Ой?а ж?гінсек.... ?аза?станда?ы Буындар мен еттер. ?ан айналымы.
есірткі пайдаланушыларды? басым б?лігін 12ЖИТС (СПИД) дегеніміз Ж?ре пайда
жастар мен жас?спірімдер ??рап отыр?анды?ы болатын Иммунитет Тапшылы?ы Синдромы. ЖИТС
?кінішті жа?дай. Жалпы деректерге к?з – ауру емес, ол тек бас?а ж??палы
ж?гіртер болса?, еліміздегі осы дертке аурулар-ды? ж??уына жа?дай жасайды. Я?ни
шалды??андарды? 51,3 пайызын 20-29; 27,8 адамны? ?ор?аныш ?абілетін т?мендетеді.
пайызын 30-39; 9,7 пайызын 40-49; 8,1 13?алымдарды? есептеуі бойынша ЖИТС
пайызын 15-19 жас аралы?ында?ылар ??рап (СПИД) е? ал?аш 20 ?асырды? 70 жылдары
отыр. Ал жынысты? т?р?ыдан м?лшерлер А?Ш, Гаити, Африкада тіркелген, 1979-81
болса? осы атыл?ан 6616 наша?орды? 76 жылдары Нью-Йорк пен Лос-Анжелес
пайызы ерлер болса, ?ал?ан 24 пайызы д?рігерлері адамдардан иммунитетті?
?йелдер екен. Е? ?кініштісі б?л цифрлар нашарлы?ын бай?а?ан. Олар ?ан тамырыны?
к?н санап ?суде. ?йелді? наша?ор болуы ісігі (саркома Капоши) ж?не пневманияны?
болаша? ?шін ?те ?ауіпті жа?дай. сирек формасымен ауыратын адамдар.
Жас?спірімдер арасында?ы наша?орлы??а 14Есірткі туралы жалпы ма?л?маттар. Грек
?уестікті? 0,3 пайызы бала іште жат?анда тілінде “ ?й?ы” ма?ынасын білдіредіретін “
анасынын ?ана ар?ылы есірткі н?рін бойына Narke” с?зі а?ылшын тілінде “Narkotik”
сі?іріп ?лгерген себепті болып отыр. Я?ни, деген с?зге айнал?ан. ??рамында
бала д?ние есігін аш?анда оны? бойында мастандыратын, ашуландыратын,
есірткіге деген аз да болса ??марлы? тыныштандыратын, сергітетін заттар бар.
белгілері бай?алады. ?алымдарды? зерттеуі Адамны? орталы? ж?йке ж?йесіне ?сер
бойынша б?л ??марлы? бала жасы 6-7 етіп,рухани ж?не физикалы? тепе-те?дікті
тол?анда барынша к?шейе т?сіп, оны? б?зады. Т?рлері ?те к?п.
организмінде есірткіге деген с?раныс 15Есірткі ?олдануды? себептері:
к?нделікті та?ам?а деген с?раныс тан 4-5 Білімсіздік; ?ызы?у; Ойын-сауы? орындары;
есеге жо?ары болатын к?рінеді. Осы?ан ?ысым; ?уестік; Мода; т.б. «Есірткіден
байланысты дана хал?ымыз «Бала бізді? есіруді к?здегенше, салауатты салтымыздан
болаша?ымыз» деп, баланы ?рпа?ыны?, т?тас ?ол ?збе».
еліні? дамуыны? жал?асы деп біледі. 16Наша?ор деген не ?
5Жалпы еліміздегі есірткі 17Есірткіні? т?рлері. «Есірткіге жолама,
пайдаланушылар саныны? к?н санап к?беюіні? жетелейді мола?а». Марихуанна. Апиын.
негізгі себебі ?аза?станны? к?рші елдерді? Кадинин. Морфин. Героин. Кокаин. Т.б.
есірткі тасымалдауына «есік» р?лін ат?арып 18Наша?ор. Наша?орлы? неге ?келіп
отыр?анды?ы. На?ты ресми м?ліметтер со?ады? Наркотик ( гр. ?????????? — естен
бойынша еліміз ар?ылы Ау?анстан, Ресей, айырылу) — БДС?-ны? аны?тауы бойынша, ауру
?ытай секілді елдерге тасымалданатын сезгіштікті жоятын химиялы? есірткі.
есірткіні? 30 пайыз?а жуы?ы ?аза?станда Термин ?детте есiрткi анальгетиктер деп
?алып отырады. Есірткіні? ?о?ам ?шін атал?ан апиыны бар заттар?а немесе
?келер зардаптарыны? е? негізгі бір т?рі опиоидтар?а жатады. Ал?аш болып «наркотик»
еліміздегі т?рлі ?лкенді-кішілі деген аны?таманы сезгiштiктi жо?алту?а
?ылмыстар?а себепкер болуы. Біздегі алып келетін заттарды сипаттау ?шін грек
м?ліметтер бойынша ?аза?станда?ы со??ы емшісі Гиппократ ?олдан?ан. Б?л аны?таманы
кездерде пайда бол?ан ?ылмысты? д?рігер бол?ан Клавдий Гален да ?олдан?ан.
деректерді? 33,4 пайызы осы есірткі Наркотикті сипаттау ?шін Клавдий Гален
пайдаланушылар ?олымен жасал?ан. Оны? к?бінесе мандрагор, семена эклаты и макта
ішінде 0,6 пайызы адам ?лтіру фактісімен тамырын немесе эклат т??ымдарын ж?не
тіркелген. Мамандарды? айтуынша жазаны? к?кн?рді тере? зерттеген.
б?л т?рі к?ршілес ?ытай, Тайланд секілді 19
елдермен салыстар?анда тым же?іл болып 20Есірткі деген не ?
к?рінеді. Бір ?ана мысал, жо?арыда?ы 21Сыра ішкенде пайда бол?ан кемшілік.
айтыл?ан ?ытай елінде со??ы кездері 22Зиянды заттарды? ми?а за?ымы. Кейін.
есірткі саудасымен айналысушылар?а ?лім Дейін.
жазасы немесе ?мір бойы темір ?апаста 23Есірткіге ?уестенген адамны? ?мірі
отыру жазасы ?олданыла бастады. ?ыс?а болады дейді. Оны? себебі неде?
6?асыр дертіне айнал?ан есірткі 24К?рініс: ?ш п?леден аула? бол!
заттарын ?олданудан жалпы ?лтты, соны? 25Дейін. ?кпені? зиянды заттардан
ішінде балаларды аула? ?стау – б?гінгі кейінгі т?рі. Кейін.
к?нні? ?ана емес, болаша?ты? да 26Б?йрек.
еншісіндегі жауапты іс деп санау?а болады. 27Зиянды заттарды? ана?а, ана
Себебі жар?ын болаша?ымызды денсаулы?ы ??рса?ында?ы бала?а ?сері.
нашар наша?орлар емес, дені сау, жан-жа?ты 28
дамы?ан азаматтар т?р?ызуы ?ажет. Жалпы 29Есірткіге ?уестенген адамны? ?мірі
?аза?стан ?шін есірткі м?селесі кезек ?ыс?а болады дейді. Оны? себебі неде?
к?ттірмес негізгі проблемалар?а айналып 30Наша?орды? ?су т?рлері. Сатылымда?ы
отыр?анын б?ріміз де жа?сы білеміз. Б?л наша?ор.
та?да атылмыш м?селе ?лтты? генефонымыз?а 31Маск?нем адам. Наша?ор-лы??а берілген
т?нген ?лкен ?ауіп деп айту?а ?бден адам.
болатын сия?ты. Б?л ?ауіптен ??тылуды? 32
негізгі жолдары еліміздегі есірткіге ?арсы 33Наша?ор?а уа?ыт жо?, мен болаша? іскер
к?ресті табанды т?рде жол?а жоюмен бірге адаммын. Наша?ор?а берілме, онда
мектеп ба?дарламасына есірткіні? зияны мен болаша?ты? жолы жо?!
Наша?орлы? ?о?амды?-дерт.ppt
http://900igr.net/kartinka/literatura/nashaorly-oamdy-dert-132969.html
cсылка на страницу

Наша?орлы? ?о?амды?-дерт

другие презентации на тему «Наша?орлы? ?о?амды?-дерт»

«Музей Бунина в Орле» - На серебряном ободе, надетом на хрусталь, выгравировано название яхты - "Вера", на парусе монограмма и дата "И.Б.28.X.12". Старинный дворянский особняк, в котором размещён музей, является памятником архитектуры середины XIX века. Памятник возвышается на высоком берегу Орлика, устремлённый в небо - в вечность.

«Догорел апрельский светлый вечер» - Цвет реальных предметов более насыщен, чем цвет красок. Олицетворение. От бунинских строк веет тишиной, покоем, незабываемым ощущением красоты бытия. Приметы весны: Интонация повествовательна, нетороплива. Звуки Запахи Колер Ключевые слова. И.А.Бунин. «Догорел апрельский светлый вечер…» (1892). Бунин передал природные изменения на грани света и тени.

«Бунин Иван Алексеевич» - Иван Алексеевич Бунин. Ждать молодому поэту помощи было неоткуда. Многие значительные произведения Бунина были опубликованы в сборниках «Знание». Семейная жизнь Бунина. Творчество Бунина. В деревне от матери и дворовых маленький Ваня "наслушался" песен и сказок. Октябрьской революции Бунин не принял, в 1919 г. эмигрировал за границу.

«Бунин биография» - Ты мысль,ты сон. Петербург 1895г. Дом Буниных. То, что лежит в могиле, pазве ты ? Тепеpь из нет. Ты вечен. Всего в эмигpации Бунин написал десять новых книг. Кpесты Хpанят лишь пpах. Сквозь дымную метель Бегут кpесты - pаскинутые pуки. Бунин и Пащенко. Разлуками, печалью был отмечен Твой тpудный путь.

«Бунин Листопад» - Вдова - женщина у которой умер муж. Словарная работа. Тренировочное чтение. 3.Дыхательная гимнастика. 4.Интонация речи Мы сегодня отправляемся на экскурсию. 1.Артикуляционная гимнастика 2.Высота голоса. 6.Ноябрь. Пора. Чтение «цепочкой». Золотой. Подсед – ярус молодых деревьев. Пришла – принесла солнце - оконце.

«Биография Ивана Бунина» - Юлий и Иван Бунины. 1881 год – Иван Бунин поступает в 1 класс Елецкой гимназии. Какие фольклорные образы живут в рассказе Бунина. О счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду. Выпишите эпитеты. Обратите внимание на особенности творчества Бунина. Найдите олицетворение в тексте. В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды.

Бунин

40 презентаций о Бунине
Урок

Литература

183 темы
Картинки
900igr.net > Презентации по литературе > Бунин > Наша?орлы? ?о?амды?-дерт