К
<<  Великий сын Отечества - Абай Виды спорта  >>
«?зі?е сен,
«?зі?е сен,
«Ба?алау» термині:
«Ба?алау» термині:
«Ба?алау» термині:
«Ба?алау» термині:
Жалпы ма
Жалпы ма
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алауда
Ба?алауда
Ба?алау дегеніміз
Ба?алау дегеніміз
Назарлары
Назарлары
Картинки из презентации ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай» к уроку литературы на тему «К»

Автор: СМС. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай.pps» со всеми картинками в zip-архиве размером 1494 КБ.

«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай

содержание презентации ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай.pps»
Сл Текст Сл Текст
1«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай. 18ку?лік)). Мемлекеттік стандарт?а с?йкес
2Баланы? ?зіне деген сенімін ту?ызу, о?у ба?дарламсы.
?зінен шы?армашылы? ?асиет, ?абілет іздете 19Ба?алауда?ы жіберілетін ?ателіктер.
білу, ?мірден ?з орнын тап?ыза білу 20Ба?алауда?ы ?ателіктер. – ке?
?аншалы?ты ?иын екені т?сінікті. ?зін-?зі пейілділік, орынсыз жомартты?. Ба?а ретсіз
таба алмай, ?з м?мкіндіктерін д?рыс к?тері?кі ?ойылады. О?ушыларды ба?алауда?ы
пайдалана алмай, ?зін-?зі т?ншы?тырып “жомартты?ты?” шектен ас?ан, б?гінгі к?нде
ж?ргендер, бас?а жол?а т?сіп адасушылы?ты? мектеп т?жірибесінен арылуы ?иынды?
негізгі себебі, е? алдымен: «Бір кездегі тудырып отыр?ан формасы - “проценттікке”
?стаздарынан немесе м?селе мектебінде ж?гіну (процентомания). – о?ушы?а бол?ан
жат?ан жо? па?- деген сауалдарды? б?гін ?намды не кері ?арым-?атынас к?йін
бізді ойлант?аны ж?н… ба?алау?а, ба?а?а ?ткізу; – к??іл-к?йге
3«Ба?алау» термині: «Жа?ын отыру» орай ба?а ?оя салу; – т?ра?ты да ?ата?
дегенді білдіретін латын с?зінен ?лшем-шектерді? болмауы (де?гейі т?мен
шы??анды?ы кездейсо? емес, себебі жауап ?шін м??алім жо?ары не ?намсыз ба?а
ба?алауды? негізгі сипаты бір адам бас?а ?оя салуы); – орташа ба?алау ?станымында
адамны? не айтып, не істегенін немесе болу (“екілік” не “бестік” ба?аларды
?зін-?зі ба?ылау жа?дайында ?зіні? дербес ?оймау); – ж?йе т?ра?сызды?ы (М??алім к?п
ойлауын, т?сінігін немесе т?ртібін м??ият уа?ыт?а дейін с?ра? ж?ргізбей, ба?а ?оймай
ба?ылауы болып табылады. не бір саба?ты т?гелдей с?ра? ?оюмен
4Ба?алау тарихынан... 1917 жыл?а дейін о?ушылар ба?асын тізіп салу); – ?ткендегі
о?ушылар білімі балды? ж?йеде ба?аланды. ба?а?а жа?ындау ба?аны ?оя салу (мысалы,
Ба?а н?лден беске дейінгі алты балды? о?ушыны? ?ткендегі “екілігінен” кейін о?ан
ж?йеде ?ойылды. Кейін н?лдік ба?а жойылып, бірден “бестік” ба?а беру м??алім ?шін
бес балды? ж?йе ?абылданды. О?у н?тижесін ?иын сия?ты); – ?сіре (ореол) ?ателігі
балл бойынша ба?алау ?р?илы к?з?арастар (о?ытушы ?зі ?нат?ан о?ушысына жаман, жек
туындатты. 1917 жылдан со? тіпті о?у к?рген ш?кіртіне ?намды ба?а ?оюда
ж?йесінде ба?алау, ба?а ?ою?а ?арсылы?тар тартынша?ты??а т?седі); – баланы?
да болды. Ке?естік е?бек мектебіні? т?ртібіне ?ойылатын ба?а п?н ?лгеріміне
т?жырымдамасына орай о?у іс-?рекеттері ауыстырылады; – ба?аны ?сіре к?теру не
ш?кіртті? ?ызы?ушылы?ына, дербестігіне, себепсіз т?мендету ж?не т. б.
ынталылы?ына, шы?армашылы? сипатына 21Формативті ба?алау. О?ушыны? белгілі
негізделуі тиіс болды. бір кезе?дегі ал?аш?ы ж?не ары ?арай
5Д?ст?рлі келе жат?ан о?ушыларды ба?а дамуыны? жетістік де?гейін ба?алайды. Б?л
ж?рдемімен т?ртіпке ша?ыру ?дістері ?рине, білім сапасын к?теретіні с?зсіз.
тиімсіз деп танылды. Осыдан 1918 жылы Б?л ба?алауды? ерекшелігі, м??алім ?рбір
Ке?естік ?кімет жарлы?ымен о?ушы білімі о?ушымен жеке дара , ж?йелі т?рде ж?мыс
мен т?ртібін балды? ж?йемен ба?алау мектеп ж?рігізеді.
т?жірибесінен м?лде шы?арылды, сыныптан 22Ба?алау дегеніміз... О?ыту ?шін
сынып?а ?ткізу, ку?ліктер беру о?ушылар ба?алау ж?не о?уды ба?алау…
білімі ж?ніндегі педагогикалы? ке?ес 23Формативтік ж?не жиынты?
шешімі негізінде орындалатын болды. (жиынты?тайтын) БА?АЛАУ. Ма?сат арасында?ы
Емтихан т?рлеріні?: ?абылдау, ауыстыру, айырмашылы? 1960 жылдардан бастап
бітірту – ?ай-?айсы да ж?ргізілмейтін белгіленген, біра?, берілген екі терминні?
болды. Саба? барысында?ы о?ушыны жеке-дара м?ні на?ты аны?талма?ан. Іс ж?зінде бір
тексеру де орынсыз деп табылды. ?те м?нге ие болатын б?дан аны?ыра?
?ажетті жа?дайларда жалпылама сына?тау айырмашылы? жіктеу ж?не есеп беру ?шін
сипатында?ы ауызша с?ра?тар мен жазба ?ткізілетін о?уды ба?алау ж?не на?ты
ж?мыстарды ?ана ?ткізуге р??сат берілетін ма?саты о?ушыларды? о?уына ы?пал етуге
болды. О?ушылармен ?тілген та?ырыптар арнал?ан о?ытуды? б?лігі ретінде ба?алауды
бойынша мерзімді ??гіме-с?хбаттар ж?ргізу, ?олдану болып табылатын о?ыту ?шін ба?алау
о?ы?ан кітаптары мен ма?алалары бойынша арасында ж?ргізіледі.
баяндарын ты?дау ?сынылды. О?ушыларды? 24Білім беруді, ?дістерді ж?не осы
жеке та?дауымен ?з бетінше орында?ан м?мкіндіктерді іске асыру т?рлерін
ж?мыстары д?ріптелді. Д?ст?рлі ?ада?алау жа?сарту м?мкіндіктерін аны?тау?а
ж?йесі ?зіндік ба?ылаумен ауыстырылды, ба?ыттал?ан ба?алау формативті немесе
жеке о?ушы табыстары еленбей, ?жымды? о?ыту ?шін ба?алау (О?Б) болып табыла- ды.
жетістіктер негізге алынды. ?зіндік «О?ыту ?шін ба?алау» дербес т?жырымдама
ба?алауда тестік ?ада?алау формасы жаппай ретінде 1999 жыл?ы зерттеу н?тижелері
?олданылды. туралы м??алімдерді ж?не ?дістеме
6Ба?асыз о?у бір жа?ынан тиімді де жасаушыларды а?параттандыру ма?сатымен
болды, себебі о?ушыларды? біршамасында 1989 жылдан бастап ж?мыс ж?ргізген
дербес, ?з бетінше о?у ?абілеттерін ?лыбритания академиктерінен ??рал?ан
дамытты. Дегенмен, м?ндай о?у к?пшілік Ба?алау Реформасыны? Тобы (Assessment
жа?дайларда о?ушылар біліміні?, т?ртібіні? Reform Group) автор бол?ан осы аттас (О?Б)
??лдырауына алып келді. О?ушылар мектепте, кітапша жариялан?аннан кейін белгілі
?йде тияна?ты білім игеру ж?мыстарын болды.
то?татты, саба?тар?а ?атыспайтын болды. 25Егер ба?алау ма?саты. ба?а ?ою,
Сонды?тан да, ал?аш?ыда ?ада?алауды? сертификаттау немесе о?ытуды? ал?а жылжуын
?р?илы формалары біртіндеп енгізіліп, ал тіркеу ?шін о?ыту ?орытындысын шы?ару
1932 жылдан жеке о?ушыны? білімі оны? болса, онда ?зіні? функциясы бойынша
даралы?ты ерекшеліктерін ескерумен ж?йелі ба?алау жиынты? болып табылады ж?не кейде
ба?алау принципі негізінде орындалатын оны о?ытуды ба?алау деп атайды. Жиынты?
болды. ба?алау о?ушыны?, м??алімні? немесе
71935 жылды? ?ырк?йек айынан бастап, мектепті? м?ртебесіне немесе болаша?ына
бес с?здік (вербалды) ба?а: “?те жа?сы”, ы?пал етуі (я?ни, аны?тайтын м?нге ие)
“жа?сы”, “?ана?аттанарлы?”, “жаман”, “?те м?мкін болатын шешімді ?абылдау ?шін
жаман” – енгізілді. Б?л ж?йе 1943 жыл?а ?олданыл?ан жа?дайда ?лшемдерді?
дейін са?талды. 1944 жылды? ?а?тарынан сенімділігін ?амтамасыз ету керек, б?л
о?ушы білімі мен т?ртібін ба?алауды? а?паратты? мазм?ны мен оны ?алыптастыру
с?здік ба?амен санды? ба?а ж?йесімен шартын ба?ылауды белгілейтін арнайы
ауыстыру ж?нінде шешім ?абылданды. тестілерді ?олдану кезінде м?мкін болады.
Реттелген т?ртіпте білім есебін ж?йелі 26Ба?алауды? ма?саты неде? ?детте
ж?ргізу ?зін а?тады, о?ушыларды? о?у ба?алау ма?саты ?р м??алімні? ба?алауды
дайынды?ы мен мінез ??лы? сапасынан (тестілеуді) ?андай ма?сатта ж?не кім ?шін
к?терілуіне ?намды себін тигізді. (сыныпта тестілеу ж?ргізу сия?ты), ?алай
8Жалпы ма?саты: Ба?алау ма?сатын ?ткізуі керек екендігі туралы т?сінігіне
?арастыру ж?не жиынты? ба?алауды сыни негізделеді. Ба?алауды? басты ма?саттары
т?р?ыдан ба?алау. т?менде ?ыс?аша айтыл?ан.
9О?ыту н?тижесі: Ба?алау ма?сатымен 27Орта мектептерде мысалы, сауаттылы?
танысу. Жиынты? ба?алау ?дістерін негізді ж?не математика саласында?ы проблемаларды
ж?не д?лелді пайдалану?а ?абілетті болу. аны?тау ?шін тестілер ?ткізілуі м?мкін;
О?ушы ?шін ерекше ма?ызды тестілеуді? оны? одан кейін ?зіндік т?зету ж?не тестілеу
ынтасына ?алай ?сер ететіндігімен танысу. ж?мыстарын ?айталап ?ткізуге болады.
10Т?йінді идеялар: М??алімні? о?ыту О?ытуды? ?иынды?тарын аны?тау.
?орытындысын ж?йелі ба?алауы ж?не о?ытуды 28Жетістікке жеткендігін к?рсететін кері
тиімді ба?алауды т?сінуі о?у ?дерісіні? байланыс. О?ушылар, м??алімдер ж?не
ажырамас б?лігі болып табылады ж?не оны? ата-аналар ?шін. М?ндай кері байланыс
ал?а ?арай жылжуына к?мектеседі. «?серді?» бейресми ба?алануынан бастап
11Одан ар?ы білім алу туралы шешімді ресми жазбаша тестілерге дейін т?рленуі
?абылдау ма?сатымен о?ытуды? н?тижелерін м?мкін, біра? негізгі ма?сат о?ушылар мен
ж?йелі т?рде жиынты?тау?а ба?ыттал?ан м??алімдерге жетістіктермен даму, мысалы,
?ызметті белгілеу ?шін ?олданылатын білім, т?сіну ж?не да?ды туралы хабарлама
термин. Ба?алау –. беру болып табылады.
12Ба?алауды? ма?ызды б?лігі – б?л 29Болжау ж?не с?рыптау. О?ушыны? білімі
?ада?алау. ?ада?алау – білім, ептілік ж?не ж?не да?дыларын ба?алау ар?ылы м??алімдер
да?дыларды? игерілу процесіне ба?ылау оларды? болаша?та?ы мінез-??л?ы мен дамуын
?оюды а??артады. ?ада?алау тексерулерден болжайды. Мемлекеттік емтиханды? ж?йені?
тікелей ??ралады. Тексеру – б?л білім, н?тижелері, к?бінесе с?рыптау ма?сатында,
ептілік ж?не да?дыларды игеру барысын атап айт?анда б?дан ар?ы (жо?ары) білім
ба?ылау ?шін ж?ргізілетін ?рекет – беру немесе ж?мыс?а орналасу?а м?мкіндік
?имылдар ж?йесі. ?шін ?олданылады. Мектеп ше?берінде ?детте
13Ба?алау кезінде о?ушыны? ?зі де ?з о?у о?ушылар топтар мен сыныптар?а б?лінгенге
ж?мыстарыны? н?тижесі бойынша а?парат дейінгі ба?алауды? белгілі нысаны болады.
алады. Б?л о?ан білім игеру барысында 30Стандарттарды ба?ылау ж?не орындау.
?андай жетістіктерге жеткенін , сонымен Ба?алау н?тижесінде біліктілік д?режесін,
бірге ?з кемшіліктері мен ол?ылы?тарыны? ал мемлекеттік емтихан н?тижелері бойынша
п?н ба?дарламаларыны? ?ай т?старымен – жо?ары білім алу м?мкін болады, мысалы,
байланысты бол?анына к?з жеткізеді. «біліктілігі» бар т?л?аларда оларды?
Т?ра?ты да бірізді ?ада?алаудан о?ушыны? тиісті стандарттар?а с?йкес екендігіне
т?ртібі жа?сарады, белгілі ж?мыс ?ар?ынына негізделген кепілдіктер болуы ?ажет. PISA
?йренеді, ?намды мінез, ерік сапаларын (О?ушыларды? білім алу жетістіктерін
дамытады. ба?алау бойынша халы?аралы? ба?дарлама)
14Ба?алау жа?даяттары. Білім беру сия?ты халы?аралы? тест бойынша алын?ан
?дерісі кезінде... Аттестат ал?ан кездегі м?ліметтер талдауы халы?аралы?
ба?алау... стандарттар?а с?йкестікке ба?ыттал?ан,
15Ба?алау ж?ргізуді? алгоритмі. !!! одан бас?а стандартты? микро ж?не макро
Ба?алауды? ма?саты. Объектіні та?дау ж?не де?гейдегі стандарттарына с?йкестікке
нені ба?алау ?ажеттігін аны?тау. Ба?алау ба?ылау ?шін ?лтты? ж?не жергілікті
?дістемесін ж?не ба?алауды? инструментін тестілер ?олданылады.
аны?тау. Ба?алау. Ба?алауды? н?тижесі 31О?ыту ба?дарламасыны? мазм?нын ж?не
(талдануы). білім беру стилін ба?ылау. К?птеген
16Ба?алану субьектілері туралы. Ішкі м??алімдер ?шін б?л ба?ылау ба?алауды?
ба?алау Кім о?ытады, сол ба?алайды негізгі ма?сатына тікелей ?атысы жо?
(м??алім). Сырт?ы ба?алау (ОЖСБ , (?БТ). екінші кезекті болып табылады. Алайда,
О?ушыны? ?зін-?зі ба?алауы. техникалы? т?сілдер мен ба?алау ж?не
17Ба?алау. Білім беру ?дерісі кезінде... емтиханны? жиілігі білім беру
Аттестаттау. Аралы? ?орытынды. Аралы? ба?дарламасыны? мазм?ны мен оны? ?алай
А?ымда?ы. о?ытылатынды?ына ед?уір ы?пал ететіні еш
18А?ымда?ы,аралы? ж?не ?орытынды к?м?н ту?ызбайды.
ба?алау. Ожсб. ?БТ (Мемлекеттік ?орытынды 32Назарлары?ыз?а рахмет!
аттестация (мектеп бітіруі туралы www.themegallery.com.
«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай.pps
http://900igr.net/kartinka/literatura/ze-sen-zd-alyp-shyar-abaj-132968.html
cсылка на страницу

«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай

другие презентации на тему ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай»

«Абай Кунанбаев» - Памятники, музеи, имени Абая. «О, казахи мои, мой бедный народ!». Родные учителя. Памятники. Абай с бабушкой Зере. Медресе в которой учился Абай. Великие учителя. Главные произведения. Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Твердо встать на ноги казах еще не может.

«Творчество Н.М.Карамзина» - Реформа языка. Почтовая марка с изображением Карамзина, выпущенная в Советском Союзе. С какой целью образ матери Лизы введён в повесть. Карамзин — историк. Поездка в Европу. Карамзин — переводчик. Какова роль рассказчика в повести. «…И прошлое увековечим». Возвращение на Родину. Николай Михайлович Карамзин.

«Алиса в стране чудес» - Как появился псевдоним Льюис Кэрролл. “Всё чудесится и чудесится!” «Алиса в стране чудес». Ч. Л. Доджсон, более известный как Л. Кэрролл. Льюис Кэрролл (англ. Как появилась суперобложка. Первая реакция на книгу. Алиса Лиддел — прототип персонажа Алисы, фото Льюиса Кэрролла. Льюис Кэрролл (1832—1898).

«Куранов» - Сборники произведений. «Омут русалок». Мысли Ю. Куранова. Страница рукописи из рабочей тетради писателя Куранова. Калиниградский писатель Юрий Николаевич Куранов. Памятная награда, подаренная Ю.Н.Куранову во время вручения премии. Истоки творчества. БиблиОбраз. Была у нас общая любовь - Михайловское.

«Биография Карамзина» - Истинный патриотизм. Историк. Писатель. Журналист. Нынешние историки. Летописи. Николай Михайлович Карамзин. Материалы. Карамзин родился в семье помещика среднего достатка. Восемь томов . Оказывается, у меня есть Отечество. Раздражение. Журнал . Издание ежемесячного . Литератор.

«Короленко «Дети подземелья»» - Кусочек человеческого сердца. Лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца. Василий Перов. Доброта. Дети подземелья. Страдание. Могила. Хорошо. Репродукции картин художников. Любовь. Наделён ли Вася этими добродетелями. В дурном обществе. Светлые тона.

К

46 презентаций о К
Урок

Литература

183 темы
Картинки
900igr.net > Презентации по литературе > К > «?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай