Без темы
<<  ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ в условиях сельского лицея Обучение сжатому изложению  >>
Благодаря Ви
Благодаря Ви
Картинки из презентации «Обучение по add home» к уроку педагогики на тему «Без темы»

Автор: B?umer. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Обучение по add home.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 106 КБ.

Обучение по add home

содержание презентации «Обучение по add home.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Обучение по add home. 19гарантира, че еднакво се дава приоритет на
2Iv. Анализ на добри практики. пешеходци, велосипедисти и моторни
3Iv. Анализ на добри практики. превозни средства Подходяща мярка в новите
СЪДЪРЖАНИЕ Обществен транспорт в жилищни жилищни райони за намаляване на скоростта
зони Велосипедно и пешеходно движение в и транзитния трафик още от началото
жилищни зони Услуги и мерки свързани с Участието на местните жители е важно за
използването на автомобили в жилищни зони намаляване на трафика.
Информация, организация и координация в 20Iv. Анализ на добри практики. 3.2
областта на мобилността Жилищни райони без Намаляване на трафика в жилищни райони –
или с намален брой автомобили и екологичен примери от базата данни на ADD HOME
начин на транспорт. (example no. in Code of Practise)
4Iv. Анализ на добри практики. Управление на транспорта в жилищни райони
Общественият транспорт в жилищни зони – (Home Zone) in Бристол, Обединено Кралство
основни положения: 1.1 Предлагане на (004 PDF - Home Zones in Bristol)
билети за наемателите ? Жилищната компания Създаване на зони с намалено движение в
в качеството си на “основен потребител” Фрайбург, Germany (006 PDF - Reduced
получава разрешение от транспортната фирма traffic areas in Freiburg) Magr? Bio –
чрез закупуване на голям брой билети като екологично селище, Schio – Vicenza, Italy
по този начин може да предложи по- евтини (061 PDF - Magr? Bio - ecological village,
билети за наемателите си. 1.2 Услуги по Schio - Vicenza).
заявка, квартални автобуси Честотата на 21Iv. Анализ на добри практики.
обществения транспорт и качеството на Информация за мобилността, организация и
автобусните спирки за някои жилищни райони координация 4.1 Предоставяне на обща
могат да бъдат подобрени в някои жилищни информация, маркетинг, съобразен с
райони в сътрудничество с местните конкретните нужди, информационни материали
транспортни фирми. Предлаганите 4.2 Организация и координация на
транспортни услуги по заявка или автобуси предлагането на нови услуги.
движещи се на 15 мин. Могат да спомогнат 22Iv. Анализ на добри практики. 4.1
за подобряване достъпността на обществения Предоставяне на обща информация,
транспорт особено в жилищни райони с ниска маркетинг, съобразен с конкретните нужди,
гъстота на населението. информационни материали Информацията и
5Iv. Анализ на добри практики. 1.1 знанията са много важни за избора на
Продажба на билети за наематели– примери в транспортни средства. Източници на обща
базата данни на ADD HOME Билети за информация са списания за клиенти и
наематели на жилища предлагани от на наематели, интернет, плакати и др.
жилищните компании BGW in Freie Scholle Предоставянето на индивидуална информация
eG, Билефелд, Германия (028 PDF - tenant (известно като индивидуален маркетинг)
tickets in Bielefeld) Услуги за мобилност помага да се осмисли мобилността на
за наематели на жилищната компания VBW в жителите в съответствие с индивидуалните
Бохум, Германия (029 PDF - Housing realted нужди Специална информация за новите
mobility services ) “Да живееш в наематели/жители може да бъде осигурена
Вайхерфелд” в Лангенхаген (район Хановер), чрез информационни материали.
Германия (041 PDF - Living in Weiherfeld 23Iv. Анализ на добри практики. 4.1
at Langenhagen, Hannover) Мобилни услуги Предоставяне на обща информация,
за жилищни райони без автомобили в Касел- маркетинг, съобразен с конкретните нужди,
Унтернойщат, Германия (042 PDF - Mobility информационни материали – примери от
services for car-free-housing in Kassel). базата данни на ADD HOME (example no. in
6Iv. Анализ на добри практики. 1.2 Code of Practise) Обществена информация за
Услуги по заявка, квартални автобуси – транспорта за наемателите на CVAG в
примери в базата данни на ADD HOME Chemnitz, Germany (033 PDF - PT
(example no. in Code of Practise) MOBIMAX information for tenants in Chemnitz, DE)
– услуги по заявка, Ахтерхоек, Холандия Планиране на индивидуалния транспорт,
(001 PDF - MOBIMAX, Achterhoek) Аурелио, Preston, United Kingdom (009 PDF -
нови автобусни линии за обслужване на personal travel planning Preston) Личен
жилищния район “Боско делле Нинфе” в избор на транспорт в Odense, Denmark (007
Савона, Италия (051 PDF - demand PDF - transport choice marketing Odense)
responsive bus service in Savona) Специалист по управление на собствеността,
“Пронтобус” - нови автобусни линии за KEOLIS Besan?on, Besan?on, France (002 PDF
обслужване на периферните квартали в - property professionals and mobility)
Сарзана, Италия(052 PDF - prontobus- a new Услуги за мобилност в жилищни райони за
flexible bus service). VBW в Bochum, Germany (029 PDF - Housing
7Iv. Анализ на добри практики. realted mobility services) “Да живееш в
Колоездене и пешеходно движение в жилищни Weiherfeld” at Langenhagen (Hannover
райони – центрове за обслужване: 2.1 area), Germany (041 PDF - Living in
Паркинг за велосипеди 2.3 Допълнителни Weiherfeld at Langenhagen, Hannover).
дейности като ремонтни услуги и поправка 24Iv. Анализ на добри практики. 4.2
на вело оборудване 2.4 Пешеходна Организиране и координиране на нови услуги
инфраструктура и други услуги. Пълно предлагане на нови услуги (като наем
8Iv. Анализ на добри практики. 2.1 на велосипеди, споделено пътуване
Паркинг за велосипеди Удобното (car-sharing, car-pooling), индивидуална
разположение и денонощен престой означава информация и др.) - включително
паркинг за велосипеди близо до вход, организиране и координиране – много е
защитено от кражби и лошо време важен свободния избор В идеалния случай:
Собственици на велосипеди за краткосрочно услуги, които следва да се предоставят от
паркиране пред входа на жилището улеснява един единствен източник и да се поставят
ежедневното му използване В новопостроени близо до клиентите в така нар. “Агенции за
сгради могат да бъдат отворени Мобилност”. За да се гарантира достатъчно
специализирани помещения за велосипеди с търсене, тези агенции трябва да бъдат
рампи в близост до входната врата В създадени в райони с висока гъстота на
съществуващите жилищни райони е възможно населението. Известните примери са
изграждането гаражи върху обществени елементи на развитието на жилищното
терени при някои условия. настаняване, целящи цялостно подобряване
9Iv. Анализ на добри практики. 2.1 на устойчивото настаняване/ живот.
Паркинг за велосипеди – примери в базата 25Iv. Анализ на добри практики. 4.2
данни на ADD HOME (example no. in Code of Организиране и координиране на нови услуги
Practise) Охраняеми велосипедни паркоместа – примери от базата данни на ADD HOME
във Виена, Австрия (017 PDF - Vienna Bike (example no. in Code of Practise) План за
City, Austria) Модерни велосипедни мобилност - Mobiliteitswinkel Ypenburg,
паркинги в проекта за жилищни райони без Den Haag, The Netherlands (011 PDF -
автомобили в Флорисдорф, Виена, Австрия Mobility Centre Ypenburg) Агенция за
(018 PDF - car-free housing Vienna мобилност - Mobility agency for
Florisdorf) Заключващи се велосипедни “Ballasti?re sustainable quarter” in
гаражи в зона с намалено движение на Limeil-Br?vannes, France (053 PDF -
автомобили Мил Мат, Баар, Щвейцария (025 Ballastie?re sustainable quarter).
PDF - car reduced mobility in Baar, CH). 26Iv. Анализ на добри практики. Въпроси
10Iv. Анализ на добри практики. 2.2 за мобилността в контекста на транспорт
Велосипедни алеи Изградената мрежа от “без автомобили” или “намаляване на
велоалеи трябва да бъде свързана с пътуванията с автомобили” и екологичен
жилищните райони Трябва да осигуряват начин на живот е жилищни райони 5.1
безопасни, удобни и преки връзки до важни Подобрения на инфраструктурата и услугите
места в града Сигурни, евентуално в зони без автомобили и с намален брой
охраняеми велопаркинги на крайните точки автомобили 5.2 Въпроси за мобилността в
Осигуряване на инфраструктурата е една от контекста на екологичен начин на живот в
важните задачи на общината. жилищни райони (градско възстановяване и
11Iv. Анализ на добри практики. 2.2 ново строителство).
Велосипедни алеи – примери от базата данни 27Iv. Анализ на добри практики. 5.1
на ADD HOME (example no. in Code of Подобрения на инфраструктурата и услугите
Practise) Жилищни райони за достъп до в зони без автомобили и с намален брой
велосипедна инфраструктура в Бремен, автомобили ? идеята за живеене без
Германия (003 PDF - bicycle friendly автомобили е перфектното съчетание между
neighbourhoods in Bremen) Подобряване на жилищни райони и мобилност в условията на
велосипедната мрежа и разширяване на устойчиво развитие ? това обикновено
охраняемите велопаркинги чрез предлагане означава намаляване на разходите за
на регулярни мерки за устойчив транспорт – инвеститора и за жителите чрез намаляване
Гронинген, Холандия (023 PDF - Permanent броя на необходимите места за паркиране до
measures for sustainable transport - минимум (без автомобили в Германия
Groningen, Netherlands) Йерархична например = макс. 0,2 парко място за
структура на новия план за колоездене, жилище) ? най- важните характеристики са:
Делфт, Холандия (024 The hierarchical интегриран и лесно достъпен район с голяма
structure of the new cycling plan, Delft - гъстота на населението и малък брой парко
Netherlands). места. ? статусът на жилищен район без
12Iv. Анализ на добри практики. 2.3 автомобили може да бъде правно
Допълнителни дейности като ремонтни услуги регламентиран от допълнителни спогодби
и поправка на оборудване Подпомагат между жителите и жилищните компании ? в
използването на велосипеди за къси и много случаи се прилагат допълнителни
недалечни разстояния Трябва да са достъпни услуги като споделено пътуване
за жителите Сътрудничеството между (car-sharing), специални билети за
жилищните компании и търговски дружества жителите или доставка на услуги, наред с
може да подпомогне за предлагането на изградената инфраструктура.
решения свързани с финансиране на тази 28Iv. Анализ на добри практики. 5.1
мярка. Подобрения на инфраструктурата и услугите
13Iv. Анализ на добри практики. 2.3 в зони без автомобили и с намален брой
Допълнителни дейности като ремонстни автомобили – примери от базата данни на
услуги и поправка на оборудване – примери ADD HOME (example no. in Code of Practise)
от базата данни на ADD HOME Услуги за Планиране на зони без автомобил за повече
велосипедно движение за наемателите на GSW от 960 жилища - the Kabelwerk project,
mbh в Гийсен, Германия (037 PDF -Mobility Vienna, Austria (019 PDF - Kabelwerk car
services for tenants of the GSW mbH free urban planning in Vienna) Проект за
Gie?en, Germany) Отдаването под наем на жилищен район без автомобили - Sargfabrik,
велосипеди помага на жителите на Vienna, Austria (020 PDF - Housing project
“Stellwerk60” в Колоне, Германия (035 PDF Sargfabrik in Vienna) Живеене без
- Mobility Services for the residential автомобили в Бремен - Gr?nenstra?e,
area Stellwerk 60, Koeln) Съоръжения за Germany (032 PDF - Car free living in
отдаване под наем във Виена, Австрия (017 Bremen, Gruenestrasse) Услуги за мобилност
PDF - Vienna Bike City, Austria). за жители на район без автомобилиr
14Iv. Анализ на добри практики. 2.4 “Stellwerk60”, Cologne, Germany (035 PDF -
Пешеходно движение: инфраструктура и други Mobility Services for the residential area
услуги Подобренията за пешеходците основно Stellwerk 60, Koeln) Жилищен район без
включват инфраструктурни промени като автомобили в Единбург - Slateford Green,
създаване на безопасни и удобни пешеходни United Kingdom (036 PDF - Car-free housing
зони, както и независими пешеходни алеи in Edinburgh - Slateford Green, United
свързващи важни дестинации. По отношение Kingdom) Живеене без автомобили в Хамбрг –
на финансирането, пешеходната Saarlandstra?e, Germany (039 ) Живеене без
инфраструктура има същия статут като автомобили, Garden City Wei?enburg,
велосипедната инфраструктура ? Транспортна M?nster, Germany (045 PDF - Car-free
помощ като например предоставяне на карти living in Garden City Wei?enburg, M?nster,
(могат да се използват като реклама на Germany).
медиите) подпомага развитието на удобното 29Iv. Анализ на добри практики. 5.2
транспортиране на ежедневни стоки. Мобилността в контекста на екологичния
15Iv. Анализ на добри практики. 2.4 начин на живот в жилищни райони (градско
Пешеходна инфраструктура и други услуги – възстановяване) ? Мобилността е само един
примери от базата данни на ADD HOME аспект от цялостния подход за насърчаване
(example no. in Code of Practise) на устойчивия начин и високото качество на
Безопасен достъп на пешеходците до живот на бъдещите жители (освен
кварталите в периферията на Бургос, био-климатични характеристики, икономия на
Испания (012 PDF - Safe access for енергия, управление на дъждовна вода и
pedestrians, Burgos, Spain) Големи зелени системи) ? Обикновено намаляването
пешеходни алеи за жителите на “Saint Jean на употребата на лични автомобили е една
des Jardin”, Chalon sur Sa?ne, France (055 от основните цели, но дейностите са
PDF - Saint Jean des Jardin quarter) ограничени до намаляване на пътното
Реорганизация на пешеходната движение и добре организирана
инфраструктура в изпълнение на инфраструктура за бавно движение (отделяне
“Интегрирана програма за градско на моторизирания от немоторизирания
възстановяване” за “Tor Sapienza Quarter”, трафик; приоритет за бавно движение,
Рим (059 PDF - Sapienza quarter contract, висока достъпност с бавно движение и т.н.)
Rome). ? Собствеността на автомобили е
16Iv. Анализ на добри практики. Услуги, неограничена. Районите са привидно “без
свързани с автомобили 3.1 Услуги за автомобили” а самите автомобили се
споделено пътуване (car-sharing) в жилищни паркират в покрайнините на района. Въпреки
райони 3.2 Намаляване на трафика. това, негативните последствия от
17Iv. Анализ на добри практики. 3.1 моторизирания трафик могат да бъдат
Услуги за споделено пътуване (car-sharing) намалени.
в жилищни райони Предоставянето на услуги 30Iv. Анализ на добри практики. 5.2
за споделено пътуване (СП) може да избегне Мобилността в контекста на екологичния
нуждата от закупуване на собствен начин на живот в жилищни райони (градско
автомобил Използването на автомобил без възстановяване) – примери от базата данни
той да се притежава, като се заплащат на ADD HOME (example no. in Code of
разходите за използвания период, разширява Practise) Проект Cognento: устойчиво
възможностите за намаляване на вредните развитие на жилищен квартал в Modena,
емисии от индивидуалния транспорт и дава Italy (049 PDF - sustainable residential
възможност за свободен избор на транспорт. quartier in Modena) Устойчив жилищен
Сътрудничеството между жилищните компании квартал San Rocco, Faenza, Italy (050 PDF
и фирмите предлагащи СП може да спомогне - San Rocco sustainable residential
за установяване на тясна връзка с quarter ) Проект Parco Ottavi, Reggio
потенциални клиенти и да направи услугите Emilia, Italy (054 PDF - Parco Ottavi
привлекателни за специални жилищни райони, project, Reggio Emilia, Italy) Обновяване
особено в случаи на специални условия за на обществени сгради в Pietrasana,
наемателите. Vigevano-Pavia, Italy (056 PDF -
18Iv. Анализ на добри практики. 3.1 requalification of Pietrasana quarter)
Услуги за споделено пътуване (car-sharing) Квартал Androm?de в Blagnac and Beauzelle,
в жилищни райони (example no. in Code of France (057 PDF - Androm?de quarter in
Practise) Услуги за споделено пътуване за Blagnac) Детайлизиран план BIOPEP за
наематели в Берлин, Германия (026) Услуги публично-частна инициатива “Nonantola”,
за споделено пътуване за наематели в Modena – Italy (058 PDF - bio-sustainable
Hamburg - City Wichernhof, Germany (040 criteria for the neighbourhood BIOPEP)
PDF - tenant related car-sharing service Устойчив жилищен квартал Sanpolino,
in Hamburg) Споделено пътуване за Brescia, Italy (060 PDF - Sanpolino
наематели на GAG Immobilien GmbH в Колоне, sustainable residential quarter, Brescia).
Germany (034 PDF - CarSharing for tenants 31Iv. Анализ на добри практики. 5.2
in Cologne) Услуги за споделено пътуване Мобилността в контекста на екологичния
за жители на Lincoln Quarter, Мюнстер, начин на живот в жилищни райони (градско
Germany (046 PDF - Car-sharing service for възстановяване) – примери от базата данни
residents of the Lincoln Quarter Munster) на ADD HOME (example no. in Code of
Услуги за споделено пътуване за Practise) Жилищен квартал Malizia
наемателите на BGW. Билефелд, Germany Ecologic, Siena, Italy (062 PDF - Malizia
(new). Ecologic residential quarter, Siena)
19Iv. Анализ на добри практики. 3.2 Жилищен квартал Villa Fastiggi, Pesaro,
Намаляване на трафика Подходяща мярка за Italy (063 PDF - Villa Fastiggi
повишаване качеството на живот и sustainable quarter, Pesaro).
безопасността в съществуващите жилищни 32Благодаря Ви!
райони само с транзитен транспорт, като се
Обучение по add home.ppt
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/obuchenie-po-add-home-132554.html
cсылка на страницу

Обучение по add home

другие презентации на тему «Обучение по add home»

«Игры в обучении» - На сегодняшний день необходимо коренное изменение роли учащихся в обучении. Деловые игры в обучении физике. Активное познание реальной действительности. Деловые игры могут быть организованы в виде: Организация внеклассной работы по физике в школе : Одним из таких активных методов является деловая игра.

«Обучение грамоте 1 класс» - Топот. Потоп. Т гр. Пироги. Артикуляционная гимнастика. Грипп. Гри. План урока. Грот – пещера ропот – недовольство грог - напиток. Торг. Топор. Обучение грамоте 1 класс. Порог. Зоопарк.

«Задания по обучению грамоте» - Лепим буквы из пластилина и теста, выкладываем из шнурков, веревочек, пуговиц. Какая буква выглянула в окошко? Обучение грамоте в подготовительной к школе группе. Какие буквы спрятались? Допиши букву. Узнай знакомую букву. Выполни задания по обучению грамоте. От какой буквы деталь? Составь слово из букв разрезной азбуки, магнитных букв.

«Методы обучения» - План лекции. Наглядные методы обучения. Классификация МО по Н.М.Верзилину. - элемент метода, выражающий отдельные действия учителя и учащихся в процессе обучения. Метод работы с тетрадью. Демонстрация натуральных объектов Демонстрация наглядных пособий Демонстрация опытов. Особенности мультимедийных методов обучения.

«Урок обучения грамоте» - Урок обучения грамоте. Цели урока: Тема «Согласные звуки [г],[г ], буквы Г, г». Мухомор. Боровик. Грибы грибок поганки корзинка.

«Урок трудового обучения» - Цель работы: Автор работы. Работы, выполненные моими ученицами. Победители олимпиад: Мои ученицы со своими работами. А всё вместе взятое позволяет моим ученицам добиваться побед на районных олимпиадах по технологии. На мой взгляд, в некоторых современных школах в силу ряда причин идёт сокращение уроков трудового обучения.

Без темы

2329 презентаций
Урок

Педагогика

135 тем
Картинки