Педагог
<<  Психология общения УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ к 190 - летию со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского  >>
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
Принципи реалізації наукової діяльності університету:
Принципи реалізації наукової діяльності університету:
Автори монографій:
Автори монографій:
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Картинки из презентации «Робот садовник информатика 4 класс» к уроку педагогики на тему «Педагог»

Автор: admin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Робот садовник информатика 4 класс.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 8175 КБ.

Робот садовник информатика 4 класс

содержание презентации «Робот садовник информатика 4 класс.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 19для школи 6 – Всього. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені імені Володимира Гнатюка.
Володимира Гнатюка звіт за 2011 рік. 20Обсяг друкованих аркушів за 2009–2011
2Принципи реалізації наукової рр.: 1 – Монографії 4 – Статті у фахових
діяльності університету: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ виданнях 2 – Підручники і посібники для
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ вузу 5 – Тези 3 – Підручники і посібники
імені Володимира Гнатюка. Активна участь у для школи 6 – Всього. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
формуванні та впровадженні наукової НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
політики. Збалансованість розвитку імені Володимира Гнатюка.
управлінського й виробничого потенціалу, 21Підручники з грифом. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
фундаментальних і прикладних досліджень. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Органічна єдність розвитку системи імені Володимира Гнатюка. Працівник.
наукових досліджень з економічним, Назва. Обсяг д.а. Тадеєв Василь
соціальним та духовним розвитком Олександрович. Геометрія -11. (рос.).
суспільства. Упровадження досягнень науки Академічний і проф. равень // Тернопіль.
на практиці. Використання сучасних методів Навчальнп книга - Богдан. 2011.– 403 с.
наукових досліджень та інструментарію 36,6. Тадеєв Василь Олександрович.
інформаційних технологій. Інтеграція у Геометрія. Академічний і проф. рівень //
світовий науковий простір. Тернопіль. Начальнна книга - Богдан. 2011
3Наукова робота в університеті – 384 с. 36. Ткачук Микола Платонович.
здійснюється за такими основними Українська література хрестоматія для 9
напрямами: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ класу // К.:Освіта,2011. – 576с. 29.
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Ткачук Микола Платонович. Українська
Гнатюка. Проведення фундаментальних і література. Підручник для 11 класу //
прикладних наукових досліджень з метою Рівень стандарту, академічний. 20. Ткачук
отримання нових знань у різних галузях й Микола Платонович. Українська література.
застосування їх у теоретичній та Підручник для 11 класу // Профільний
практичній діяльності. Підготовка рівень. - К.:Освіта,2011. – 528. 15. Шиян
науково-педагогічних і наукових кадрів Богдан Михайлович, Омельяненко Інна
вищої кваліфікації через аспірантуру, Олександрівна. Теорія і методика фізичного
докторантуру та прикріплення здобувачів виховання школярів // Частина 2. —
наукового ступеня кандидата наук. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.
Науково-консультативне, – 290 с. 14,4. Заставецька Ольга
організаційно-методичне та Володимирівна. Фізична географія України 8
інформаційно-аналітичне забезпечення клас // Київ: Освіта , 2011. – 256с. 8.
наукової діяльності. Проведення Туранов Юрій Олексійович. Технології.
комунікативних заходів. Науково-експертна Деревообробка // підручник для учнів 10
робота. Видавнича діяльність. Міжнародне класу загальноосвітніх навчальних
наукове співробітництво. закладів: профільний рівень / Львів: Світ,
4ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 2011. – 288 с. Технології. Деревообробка
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира // підручник для учнів 10 класу
Гнатюка. Науково-дослідна частина. Теми загальноосвітніх навчальних закладів:
науково-дослідних робіт відповідно до профільний рівень / Львів: Світ, 2011. –
положень Закону України “Про пріоритетні 288 с. 6. Понятишин Володимир Васильович.
напрями розвитку науки і техніки”. У 2011 5,8. Бучко Ганна Євгенівна. Латинська
році університет виконував роботи по 4-х мова. Посібник для студентів гуманітарних
пріоритетних напрямках розвитку науки і спеціальностей // Тернопіль: Навчальна
техніки України, а саме: Фундаментальні книга – Богдан, 2011. – 160 с. 5. Царик
наукові дослідження з найбільш важливих Петро Любомирович. Екологія. Підручник для
проблем розвитку науково-технічного, 11 класу загальноосвітніх навчальних
соціально-економічного, закладів // Київ: Генеза, 2011. – 246 с.
суспільно-політичного, людського 3,5.
потенціалу для забезпечення 22Автори монографій: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
конкурентноспроможності України у світі та НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
сталого розвитку суспільства та держави — імені Володимира Гнатюка. Викладач. Назва.
5 тем. – “Біохімічні та Вихiднi данi. Вихiднi данi. Обсяг авт. т.
молекулярно-генетичні характеристики в д.а. Олексюк Наталія Степанівна.
морфогенних та неморфогенних культур in Соціально-педагогічна робота з сі-м’ями
vitro видів роду Gentiana L.”. № військовослужбовців в умовах реформування
держреєстрації 0109U002309. Категорія Збройних Сил України.
фундаментальна. Науковий керівник д.б.н., Соціально-педагогічна робота з сім’ями
проф. Дробик Н. М. – “Стилістика і військовослужбовців в умовах реформування
культура мови в сучасній науковій Зброй-них Сил України. – Київ, 2011. – 464
парадигмі: категоризація і прагматика”. № с. Соціально-педагогічна робота з сім’ями
держреєстрації 0110U004099. Категорія військовослужбовців в умовах реформування
фундаментальна. Науковий керівник Зброй-них Сил України. – Київ, 2011. – 464
д.філол.н., проф. Струганець Л. В. – с. 29. Задорожна Ірина Павлівна.
“Підготовка майбутнього вчителя до Організація самостійної роботи майбутніх
інноваційної діяльності в сучасній школі”. учителів англійської мови з практичної
№ держреєстрації 0111U001321. Категорія мовної підготовки : монографія. Тернопіль:
фундаментальна. Науковий керівник д.п.н., Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с. Тернопіль:
проф. Терещук Г.В. – “Гендерні компетенції Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с. 25,8. Кремень
у освітньо-професійному зростанні молоді”. В.Г., Кравець В. П., Андрущенко В. П.,
№ держреєстрації 109U002308. Категорія Зязюн І. А., Нестеренко Г.О., Буяк Б. Б.,
фундаментальна. Науковий керівник д.п.н., Гуцал П. З., Терещук Г. В., Чайка В. М.,
проф. Кравець В.П. – “Синтез, Янкович О. І., Заставецька О.Б., Винничук
гетероциклізації та біологічна активність О.Т., Садовник О.П., Груць Г.М., Матіяш
продуктів аніонарилювання амідів та В.В., Ломакович А. М., Скакальська І.Б.,
нітрилів ненасичених кислот”. № Буган Ю.В., Уруський В.І., Свінних Г.Г.,
держреєстрації 0111U001322. Категорія Когут О.І., Пахолок Р.І., Коцюк І.М.
фундаментальна. Науковий керівник д.х.н., Кремень В.Г., Кравець В. П., Андрущенко В.
проф. Грищук Б. Д. Енергетика та П., Зязюн І. А., Нестеренко Г.О., Буяк Б.
енергоефективність - 1 тема. Б., Гуцал П. З., Терещук Г. В., Чайка В.
“Енергозберігаючі інтелектуальні системи М., Янкович О. І., Заставецька О.Б.,
керування потоковими лініями виробництва Винничук О.Т., Садовник О.П., Груць Г.М.,
твердого біопалива”. № держреєстрації Матіяш В.В., Ломакович А. М., Скакальська
0111U001323. Категорія прикладна. Науковий І.Б., Буган Ю.В., Уруський В.І., Свінних
керівник д.т.н., проф. Федорейко В.С. Г.Г., Когут О.І., Пахолок Р.І., Коцюк І.М.
Раціональне природокористування — 1 тема. Вища педагогічна освіта і наука України:
– “Регуляції метаболізму у водоростей Історія, сьогодення та перспективи
іонами металів з метою інтенсифікації розвитку (Тернопільська область). Київ
очищення ними води та тримання потенційних .Знання України. 2011. - 279 с. 22,75.
компонентів біопалива”. № держреєстрації Заставецька Леся Богданівна. Система
0110U000074. Категорія прикладна. Науковий розселення агропромислового регіону:
керівник д.б.н., проф. Грубінко В.В. Науки сучасний стан функціонування і
про життя, нові технології профілактики та трансформація. Редакційно-видавничий центр
лікування найпоширеніших захворювань — 1 ТНПУ імені Володира Гнатюка. Тернопіль
тема. – “Компетентісний підхід у фаховій 2011. Редакційно-видавничий центр ТНПУ
підготовці майбутніх учителів трудового імені Володира Гнатюка. Тернопіль 2011.
навчання”. № держреєстрації 0110U000073. 18,6. Свистун Ніна Олександрівна. Динаміка
Категорія прикладна. Науковий керівник антропонімікому м. Тернополя ХІХ - ХХст.
д.п.н., проф. Терещук Г.В. До виконання Тернопіль:Крок, 2011р.-308с.
цих наукових проектів було залучено 16 Тернопіль:Крок, 2011р.-308с. 18,5.
штатних працівник, з яких 4 кандидати наук Степанюк Алла Василівна. Формування
і 36 сумісників з числа цілісних знань школярів про живу природу
професорсько-викладацького складу, з них: (монографія). Тернопіль:
— 9 докторів наук і 23 кандидати наук. "Вектор".2011. с.248. Тернопіль:
5ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ "Вектор".2011. с.248. 15. Кліш
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Андрій Богданович. Кирило Студинський:
Гнатюка. Науково-дослідна частина. життя та діяльність. Тернопіль: Вид-во
Кількість виконаних робіт та обсяги їх ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. - 220 с.
фінансування за останні три роки: Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка,
Категоріїробіт. Категоріїробіт. 2009. 2011. - 220 с. 13,7. Васильківська Надія
2009. 2010. 2010. 2011. 2011. К-сть од. Адамівна. Методика роботи над засобами
Тис. Грн. К-сть од. Тис. Грн. К-сть од. звязності тексту в початкових класах.
Тис. Грн. Фундаментальні. 4. 271,3. 5. Тернопіль, ТНПУ, 2011. Тернопіль, ТНПУ,
364,6. 5. 426,1. Прикладні. 3. 279,7. 3. 2011. 12,7. Свинко Йосип Михайлович
311,7. 3. 376,5. Госпдоговірні. 3. 174,3. (співавтор). Професор Юрій Полянський.
3. 150,3. 2. 115,0. Львів: ЛНУ ім. І.Франка,2010. Львів: ЛНУ
6ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ім. І.Франка,2010. 11,8. Федоришин Євген
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Петрович. Медійний простір Північної
Гнатюка. Наукові школи Тернопільського Америки: становлення та розвиток.
національного педагогічного університету Тернопіль : Збруч, 2011. – 186 с.
імені Володимира Гнатюка. Пріоритетний Тернопіль : Збруч, 2011. – 186 с. 11,6.
напрям: Фундаментальні дослідження з 23Автори монографій: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
найважливіших проблем природничих, НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
суспільних і гуманітарних наук Наукова імені Володимира Гнатюка. Ятищук Оксана
школа “ Проблеми рецептивної поетики, Василівна. Григорій
наратології і трансляторики в Квітка-Основ"яненко в духовній
українсько-зарубіжних літературних історії України. Григорій
зв’язках” Керівник – д.ф.н., проф. Гром’як Квітка-Основ"яненко в духовній
Р.Т. Наукова школа “Проблем дошлюбної історії України. Григорій
підготовки учнівської молоді. Гендерна Квітка-Основ"яненко в духовній
освіта та виховання: перспективи розвитку” історії України. Тернопіль: Вид-во ТНПУ
Керівник – дійсний член(академік) НАПН ім. В.Гнатюка, 2011. - 179 с. 11,2.
України, д.п.н., проф. Кравець В.П. Заставецька Ольга Володимирівна
Наукова школа “Теорії і технології (співавтор). Соціальна спрямованість
підготовки вчителів трудового навчання” промислового розвитку регіону. Соціальна
Керівник – чл.-кор. НАПН, д.п.н., проф. спрямованість промислового розвитку
Терещук Г.В. Наукова школа “Історичної регіону. Соціальна спрямованість
біографістики” Керівник – д.і.н., проф. промислового розвитку регіону. Тернопіль -
Алексієвець М.М. Пріоритетний напрям: Львів 2011. 10,1. Гузар Олена
Збереження навколишнього середовища Володимирівна. Правописна система Галичини
(довкілля) та сталий розвиток Наукова другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
школа “Дослідження Правописна система Галичини другої
молекулярно-метаболічних механізмів половини ХІХ - початку ХХ ст. Правописна
адаптації організмів до екстремальних система Галичини другої половини ХІХ -
факторів середовища та їх регуляція” початку ХХ ст. Тернопіль: Підручники і
Керівник – д.б.н., проф. Грубінко В.В. посібники: 2010. - 144с. 8,4. Дем'янчук
Наукова школа “Порівняльної біохімії і Петро Михайлович (співавтор).
молекулярної біології” Керівник – д.б.н., Західно-Подільське горбогір'я як
проф. Столяр О.Б. географічний екотон. Західно-Подільське
7ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ горбогір'я як географічний екотон.
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Західно-Подільське горбогір'я як
Гнатюка. Науково-дослідні теми, які географічний екотон. Тернопіль: Підручники
отримали номер про державну реєстрацію в і посібник, 2011. 6,5. Степанюк Алла
Українському інституті науково технічної Василівна (співавтор). Біо(еко)естетичне
інформації. Інститут педагогіки і виховання школярів (монографія).
психології. Інститут педагогіки і Біо(еко)естетичне виховання школярів
психології. Інститут педагогіки і (монографія). Біо(еко)естетичне виховання
психології. Інститут педагогіки і школярів (монографія). Тернопіль:
психології. Інститут педагогіки і "Вектор".2011.с.267. 5.
психології. Теоретико-методичні основи Поплавська Наталія Миколаївна (співавтор).
підготовки фахівців в умовах реалізації Біблія як інтертекст світової літератури.
ідей Болонської угоди (державний Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка
реєстраційний номер 0108U000536). ; [під ред. С. Д. Аб-рамовича]. -
Теоретико-методичні основи підготовки Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. -
фахівців в умовах реалізації ідей 428 с. Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.
Болонської угоди (державний реєстраційний Огієнка ; [під ред. С. Д. Аб-рамовича]. -
номер 0108U000536). Кафедра педагогіки та Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. -
гендерної рівності. Кафедра педагогіки та 428 с. Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.
гендерної рівності. Чайка Володимир Огієнка ; [під ред. С. Д. Аб-рамовича]. -
Мирославович. Психологічні основи Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. -
формування професійних компетенцій 428 с. 4. Лановик Зоряна Богданівна
майбутніх педагогів (державний (співавтор). Символ у поетиці містичного.
реєстраційний номер 0107U000769). Поетика містичного: Колективна монографія
Психологічні основи формування професійних /Упорядк. О. Червінської Чернівці:
компетенцій майбутніх педагогів (державний Чернівецький нац. у-т, 2011. – С.80-114.
реєстраційний номер 0107U000769). Кафедра Поетика містичного: Колективна монографія
психології. Кафедра психології. Мешко /Упорядк. О. Червінської Чернівці:
Олександр Іванович. Теоретико-методичні Чернівецький нац. у-т, 2011. – С.80-114.
засади освітніх технологій та їх Поетика містичного: Колективна монографія
впровадження у навчальні заклади різного /Упорядк. О. Червінської Чернівці:
рівня акредитації (державний реєстраційний Чернівецький нац. у-т, 2011. – С.80-114.
номер 0107U002394). Теоретико-методичні 2. Куций Іван Петрович (співавтор).
засади освітніх технологій та їх Історична наука, історична пам"ять і
впровадження у навчальні заклади різного національна свідомість модерної доби в
рівня акредитації (державний реєстраційний Україні, Білорусії і Польщі : Наукова
номер 0107U002394). Кафедра педагогічної колективна праця. Під ред. В.Масненк.
майстерності та освітніх технологій. Історична наука, історична пам"ять і
Кафедра педагогічної майстерності та національна свідомість модерної доби в
освітніх технологій. Романишина Людмила Україні, Білорусії і Польщі : Наукова
Михайлівна. Шкільний підручник як модель колективна праця. Під ред. В.Масненк.
процесу навчання: історія, теорія, Черкаси: Вертикаль, 2011. Черкаси:
практика (державний реєстраційний номер Вертикаль, 2011. 1. Свинко Йосип
0108U003844). Шкільний підручник як модель Михайлович (співавтор). Олесино: колиска
процесу навчання: історія, теорія, провідників воюючої України. Олесино:
практика (державний реєстраційний номер колиска провідників воюючої України.
0108U003844). Кафедра педагогічної Львів, 2008. Львів, 2008. 1. Кікінежді
майстерності та освітніх технологій. Оксана Михайлівна (співавтор). Ґендерні
Кафедра педагогічної майстерності та упередження:рівність у дискримінації чи
освітніх технологій. Янкович Олександра заклик до паритету статей. Ґендерні
Іванівна. Теорія і практика упередження:рівність у дискримінації чи
діагностично-профілактичної роботи з заклик до паритету статей. Монографія
попередження і подолання девіантної колективу авторів / Наук. ред.
поведінки неповнолітніх (державний Т.І.Власова. Дніпропетровськ:Вид-цтво
реєстраційний номер 0109U005448). Теорія і Маковецький, 2011. – С.115-127. Монографія
практика діагностично-профілактичної колективу авторів / Наук. ред.
роботи з попередження і подолання Т.І.Власова. Дніпропетровськ:Вид-цтво
девіантної поведінки неповнолітніх Маковецький, 2011. – С.115-127. 0,45.
(державний реєстраційний номер Царик Петро Любомирович (співавтор).
0109U005448). Кафедра соціальної роботи. Клімат. Клімат. Природні умови та ресурси
Кафедра соціальної роботи. Кравець Тернопільської області . - Тернопіль:
Володимир Петрович; Парфанович Іванна Терно-граф, 2011. Природні умови та
Іванівна. Теоретичні і методичні основи ресурси Тернопільської області . -
соціально-педагогічної діяльності і Тернопіль: Терно-граф, 2011. 0,3.
соціально-педагогічної освіти (державний 24Результати ндр факультетів.
реєстраційний номер 0109U002310). Факультети: Хіміко-біологічний факультет
Теоретичні і методичні основи географічний факультет інститут педагогіки
соціально-педагогічної діяльності і і психології історичний факультет
соціально-педагогічної освіти (державний філологічний факультет факультет фізичного
реєстраційний номер 0109U002310). Кафедра виховання інженерно-педагогічний факультет
соціальної роботи. Кафедра соціальної факультет іноземних мов
роботи. Поліщук Віра Аркадіївна. фізико-математичний факультет інститут
Психолого-педагогічні засади становлення мистецтв. Рейтинг факультетів за питомою
культури життєвого самовизначення сучасної вагою кількості публікацій. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
молоді. (державний реєстраційний номер НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
0111U004877 ). Психолого-педагогічні імені Володимира Гнатюка.
засади становлення культури життєвого 25Факультети: Рейтинг факультетів за
самовизначення сучасної молоді. (державний питомою вагою обсягу публікацій.
реєстраційний номер 0111U004877 ). Кафедра ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
практичної психології. Кафедра практичної УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
психології. Радчук Ганна Кіндратівна. Географічний факультет інститут педагогіки
Факультет іноземних мов. Факультет і психології історичний факультет
іноземних мов. Факультет іноземних мов. факультет фізичного виховання філологічний
Факультет іноземних мов. Факультет факультет фізико-математичний факультет
іноземних мов. Формування професійних хіміко-біологічний факультет факультет
компетенцій майбутніх перекладачів у іноземних мов інститут мистецтв
процесі фахової підготовки (державний інженерно-педагогічний факультет.
реєстраційний номер 0108U003845 ). 26Рейтинг кращих авторів за кількістю
Формування професійних компетенцій публікацій. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
майбутніх перекладачів у процесі фахової ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
підготовки (державний реєстраційний номер Гнатюка. 1. Жаркова Ірина Іванівна. 24. 2.
0108U003845 ). Кафедра теорії і практики Корчевська Ольга Петрівна. 21. 2. Столяр
перекладу. Олійник Тетяна Сергіївна. Оксана Борисівна. 21. 3. Зуляк Іван
Олійник Тетяна Сергіївна. Степанович. 20. 3. Степанюк Алла
1)Лінгвоконгітивні та комунікативні Василівна. 20. 3. Ткачук Микола
аспекти дослідження систем англійської Платонович. 20. 4. Грубінко Василь
мови та її функціонування у мовленні Васильович. 18. 4. Заставецька Ольга
(державний реєстраційний номер Володимирівна. 18. 4. Мечник Лариса
0107U002393) 2) Теоретико-методичні Андріївна. 18. 5. Царик Любомир Петрович.
аспекти професійного становлення та мовної 17. 6. Дробик Надія Михайлівна. 15. 6.
підготовки фахівця гуманітарного профілю Заставецька Леся Богданівна. 15. 6.
(державний реєстраційний номер Поліщук Віра Аркадіївна. 15. 6. Шандригось
0110U000076). 1)Лінгвоконгітивні та Віктор Іванович. 15. 7. Барановський
комунікативні аспекти дослідження систем Віталій Сергійови. 14. Ранг. Автор. К-сть.
англійської мови та її функціонування у 27Рейтинг кращих авторів за обсягом
мовленні (державний реєстраційний номер публікацій. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
0107U002393) 2) Теоретико-методичні ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
аспекти професійного становлення та мовної Гнатюка. Ранг. Працівник. Обсяг. 1. Ткачук
підготовки фахівця гуманітарного профілю Микола Платонович. 79,6. 2. Тадеєв Василь
(державний реєстраційний номер Олександрович. 72,6. 3. Жаркова Ірина
0110U000076). Кафедра англійської Іванівна. 66,38. 4. Вихрущ Віра
філології. Морська Лілія Іванівна. Морська Олександрівна. 57,5. 5. Вільчинська Тетяна
Лілія Іванівна. Інженерно-педагогічний Пилипівна. 57,47. 6. Заставецька Леся
факультет. Інженерно-педагогічний Богданівна. 57,3. 7. Зуляк Іван
факультет. Інженерно-педагогічний Степанович. 55. 8. Заставецька Ольга
факультет. Інженерно-педагогічний Володимирівна. 55. 9. Варакута Ольга
факультет. Інженерно-педагогічний Михайлівна. 53,55. 10. Мечник Лариса
факультет. Інноваційні технології Андріївна. 49,32. 11. Давиденко Лариса
професійної підготовки фахівців Михайлівна. 44,34. 12. Гнатківська Оксана
інженерно-педагогічного профілю (державний Мирославівна. 40,59. 13. Альтгайм Любов
реєстраційний номер 0107U000768). Кафедра Богданівна. 36,95. 14. Олексюк Наталія
машинознавства та комп’ютерної інженерії. Степанівна. 34,05.
Кафедра машинознавства та комп’ютерної 28Творчі роботи. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
інженерії. Федорейко Валерій Степанович. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Федорейко Валерій Степанович. імені Володимира Гнатюка. Кафедра.
8Історичний факультет. Історичний Кількість. Концерти. Концерти. Вистави.
факультет. Історичний факультет. Вистави. Аранжування музичних творів.
Історичний факультет. Історичний Аранжування музичних творів. Виставки.
факультет. Історичний факультет. Виставки. Живопис. Живопис. Графічні
Історичний факультет. Історичний роботи. Графічні роботи. Скульптури.
факультет. Історичний факультет. Скульптури. Кафедра музикознавства,
Історичний факультет. Історичний методики музичного виховання і
факультет. Актуальні проблеми історії та вокально-хорових дисциплін. 79. Кафедра
економіки України ХІХ-ХХІ ст. (державний інструментального виконавства. 69. Кафедра
реєстраційний номер 0111U001325). театрального мистецтва. 19. Кафедра
Актуальні проблеми історії та економіки театрального мистецтва. 40. Кафедра
України ХІХ-ХХІ ст. (державний інструментального виконавства. 4. Кафедра
реєстраційний номер 0111U001325). музикознавства, методики музичного
Актуальні проблеми історії та економіки виховання і вокально-хорових дисциплін. 9.
України ХІХ-ХХІ ст. (державний Кафедра інструментального виконавства. 1.
реєстраційний номер 0111U001325). Кафедра Кафедра образотворчого,
філософії і економічної теорії. Кафедра декоративно-прикладного мистецтва, дизайну
філософії і економічної теорії. Кафедра і методики їх викладання. 9. Кафедра
філософії і економічної теорії. Кафедра інструментального виконавства. 3. Кафедра
філософії і економічної теорії. Кафедра стародавньої і середньовічної історії. 2.
філософії і економічної теорії. Кафедра Кафедра музикознавства, методики музичного
філософії і економічної теорії. Москалюк виховання і вокально-хорових дисциплін. 1.
Микола Миколайович. Москалюк Микола Кафедра машинознавства та комп'ютерної
Миколайович. Українські землі в кінці інженерії. 1. Кафедра образотворчого,
ХVІІІ ст. – на початку ХХст.: управління, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну
соціально-економічне становище, видатні і методики їх викладання. 14. Кафедра
постаті (державний реєстраційний номер образотворчого, декоративно-прикладного
0106U012430). Українські землі в кінці мистецтва, дизайну і методики їх
ХVІІІ ст. – на початку ХХст.: управління, викладання. 14. Кафедра машинознавства та
соціально-економічне становище, видатні комп'ютерної інженерії. 1.
постаті (державний реєстраційний номер 29ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
0106U012430). Українські землі в кінці ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
ХVІІІ ст. – на початку ХХст.: управління, Гнатюка. Кафедра. Кількість. Змагання.
соціально-економічне становище, видатні Кафедра фізичного виховання. 33. Кафедра
постаті (державний реєстраційний номер гімнастики і спортивних ігор. 24. Кафедра
0106U012430). Кафедра історії України і теорії і методики олімпійського та
політології. Кафедра історії України і професійного спорту. 13. Патенти.
політології. Кафедра історії України і Кількість. Кафедра журналістики. 4.
політології. Кафедра історії України і Кафедра комп'ютерних технологій. 2. Карти.
політології. Кафедра історії України і Кількість. Кафедра географії України і
політології. Кафедра історії України і туризму. 1. Твори декоративно-прикладного
політології. Бармак Микола Валентинович. мистецтва. Кількість. Кафедра
Бармак Микола Валентинович. Актуальні образотворчого, декоративно-прикладного
проблеми історії, культури, освіти, науки мистецтва, дизайну і методики їх
і техніки України (державний реєстраційний викладання. 8. Архітектурні і дизайнерські
номер 0111U009915 ). Актуальні проблеми проекти. Кількість. Кафедра
історії, культури, освіти, науки і техніки образотворчого, декоративно-прикладного
України (державний реєстраційний номер мистецтва, дизайну і методики їх
0111U009915 ). Актуальні проблеми історії, викладання. 8. Виставка фоторобіт.
культури, освіти, науки і техніки України Кількість. Кафедра журналістики. 1.
(державний реєстраційний номер 0111U009915 30Аспірантура. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
). Кафедра стародавньої та середньовічної НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
історії. Кафедра стародавньої та імені Володимира Гнатюка. Бюджет 59
середньовічної історії. Кафедра аспіранти. Стаціонар 61 аспірантів.
стародавньої та середньовічної історії. Платники 2 аспірантів. В аспірантурі
Кафедра стародавньої та середньовічної навчається 142 аспірантів. Бюджет 53
історії. Кафедра стародавньої та аспірантів. Заочна форма 81 аспірантів.
середньовічної історії. Кафедра Платники 28 аспірантів.
стародавньої та середньовічної історії. 31ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
Зуляк Іван Степанович. Зуляк Іван ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
Степанович. Хіміко-біологічний факультет. Гнатюка. В університеті діє аспірантура із
Хіміко-біологічний факультет. спеціальностей: 02.00.03 Органічна хімія
Хіміко-біологічний факультет. 03.00.04 Біохімія 03.00.05 Ботаніка
Хіміко-біологічний факультет. 03.00.17 Гідробіологія 05.09.03
Хіміко-біологічний факультет. Електротехнічні комплекси та системи
Хіміко-біологічний факультет. 07.00.01 Історія України 07.00.02
Хіміко-біологічний факультет. Всесвітня історія 10.01.01 Українська
Хіміко-біологічний факультет. література 10.01.05 Порівняльне
Хіміко-біологічний факультет. літературознавство 10.01.06 Теорія
Хіміко-біологічний факультет. літератури 10.02.01 Українська мова
Хіміко-біологічний факультет. Еволюція 11.00.02 Економічна та соціальна географія
молекулярних систем антистресорного 11.00.11 Конструктивна географія 13.00.01
захисту у прісноводних тварин (державний Загальна педагогіка та історія педагогіки
реєстраційний номер 0106U012429). Еволюція 13.00.02 Теорія та методика навчання
молекулярних систем антистресорного української мови 13.00.02 Теорія та
захисту у прісноводних тварин (державний методика навчання іноземних мов 13.00.02
реєстраційний номер 0106U012429). Еволюція Теорія та методика трудового навчання
молекулярних систем антистресорного 13.00.04 Теорія та методика професійної
захисту у прісноводних тварин (державний освіти 13.00.07 Теорія та методика
реєстраційний номер 0106U012429). Еволюція виховання 13.00.09 Теорія навчання
молекулярних систем антистресорного 24.00.02 Фізична культура, фізичне
захисту у прісноводних тварин (державний виховання різних груп населення.
реєстраційний номер 0106U012429). Еволюція 32ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
молекулярних систем антистресорного ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
захисту у прісноводних тварин (державний Гнатюка. Випускники аспірантури минулих
реєстраційний номер 0106U012429). Кафедра років, працівники університету що
хімії. Кафедра хімії. Кафедра хімії. захистили кандидатські дисертації у 2011р.
Кафедра хімії. Кафедра хімії. Столяр № П/п. Аспірант. Науковий керівник. 1.
Оксана Борисівна. 1) Регіональні Черній Л.В. Морська Л.І. 2. Поплавська
зерносуміші з балансуючими мінеральними І.В. Любіцева О.О. 3. Романко Т.М. Лабащук
добавками у годівлі і формуванні О.В. 4. Левчик Н.С. Кравець В.П. 5. Ткачук
продуктивних якостей тварин: біологія, О.М. Дончик О.В. 6. Деркач Г.С. Глотов
проблеми, технологічні шляхи і методичні О.Л. 7. Сокол М.О. Папуша І.В. 8. Герц
аспекти вирішення (державний реєстраційний Н.В. Барна М.М. 9. Навольська Г.І. Вихрущ
номер 0109U005447) 2) Фауна різнотипових А.В. 10. Цар І.О. Морська Л.І. 11. Король
екосистем Західної України, теорія і С.В. Романишина Л.М. 12. Кузь Ю.С. Шиян
практика навчання зоології: біологія, Б.М. 13. Наливайко М.Я. Панцьо С.Є. 14.
охорона, еволюційно-методичні і освітні Бурко В.О. Шимчишин М.М. 15. Садовець О.В.
аспекти. (державний реєстраційний номер Поліщук В.А. 16. Козак Т.В. Поліщук В.А.
0111U001324). 1) Регіональні зерносуміші з 17. Гулик С.М. Ковалишин Д.І. 18. Балабан
балансуючими мінеральними добавками у Р.М. Курант В.З. 19. Мацюк О.М. Морська
годівлі і формуванні продуктивних якостей Л.І. 20. Городиська О.М. Чайка В.М. 21.
тварин: біологія, проблеми, технологічні Яцук О.В. Гузар О.В. 22. Пастущак Т.Й.
шляхи і методичні аспекти вирішення Поплавська Н.М.
(державний реєстраційний номер 33ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
0109U005447) 2) Фауна різнотипових ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
екосистем Західної України, теорія і Гнатюка. Аспіранти-випускники 2011 року,
практика навчання зоології: біологія, які подали роботи у спеціалізовані вчені
охорона, еволюційно-методичні і освітні ради. Шаран Р.В. Бідюк Н.М. Чорній М.М.
аспекти. (державний реєстраційний номер Мешко Г.М. Романишин Ю.Л. Романишина Л.М.
0111U001324). 1) Регіональні зерносуміші з Олендр Т.М. Степанюк А.В. Місько В.В.
балансуючими мінеральними добавками у Зуляк І.С. Середа І.В. Омельяненко І.О.
годівлі і формуванні продуктивних якостей Слозанська Г.І. Поліщук В.А. Салюк Б.А.
тварин: біологія, проблеми, технологічні Кучма Н.З. Маланій Н.І. Лановик М.Б. Возна
шляхи і методичні аспекти вирішення Ю.В. Поліщук Ю.Й. Пасічник Г.І. Дробик
(державний реєстраційний номер Н.М. Балик Т.М. Мельничайко В.Я. Боднар
0109U005447) 2) Фауна різнотипових О.І. Кучма Н.З. Киданюк А.В. Коріненко
екосистем Західної України, теорія і П.С. Колодницька О.Д. Морська Л.І.
практика навчання зоології: біологія, Лубкович Н.З. Зуляк І.С. Луцик І.Б.
охорона, еволюційно-методичні і освітні Федорейко В.С. Палічук Ю.І. Чайка В.М.
аспекти. (державний реєстраційний номер Шилінська І.Ф. Кондрацька Л.А. Дворська
0111U001324). 1) Регіональні зерносуміші з Л.А. Заставецька О.В. Долинський Є.В.
балансуючими мінеральними добавками у Романишина Л.М. Погорецький В.А.
годівлі і формуванні продуктивних якостей Алексієвець М.М. № П/п. Аспірант. Науковий
тварин: біологія, проблеми, технологічні керівник. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
шляхи і методичні аспекти вирішення 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
(державний реєстраційний номер 21. 22.
0109U005447) 2) Фауна різнотипових 34ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
екосистем Західної України, теорія і ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
практика навчання зоології: біологія, Гнатюка. В університеті діє докторантура
охорона, еволюційно-методичні і освітні із спеціальностей: 03.00.17 Гідробіологія
аспекти. (державний реєстраційний номер (1 докторантів) 07.00.02 Всесвітня історія
0111U001324). 1) Регіональні зерносуміші з 10.01.06 Теорія літератури (2 докторантів)
балансуючими мінеральними добавками у 13.00.01 Загальна педагогіка та історія
годівлі і формуванні продуктивних якостей педагогіки 13.00.04 Теорія та методика
тварин: біологія, проблеми, технологічні професійної освіти (2 докторанти) 13.00.07
шляхи і методичні аспекти вирішення Теорія і методика виховання 13.00.09
(державний реєстраційний номер Теорія навчання. В докторантурі –
0109U005447) 2) Фауна різнотипових навчається 5 осіб.
екосистем Західної України, теорія і 35Захищені докторські дисертації. Захист
практика навчання зоології: біологія, дисертацій. № П/п. Прізвище, ім`я,
охорона, еволюційно-методичні і освітні по-батькові. 1. Радчук Галина Кіндратівна.
аспекти. (державний реєстраційний номер 2. Москалюк Микола Миколайович. 3.
0111U001324). Кафедра зоології. Кафедра Горбатюк Роман Михайлович. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
зоології. Кафедра зоології. Кафедра НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
зоології. Кафедра зоології. Кваша Василь імені Володимира Гнатюка.
Іванович . Фіторізнорізноманіття: 36Узагальнені дані про студентську
морфолого-систематичні, цитоембріологічні, роботу. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
фізіолого-біохімічні, екологічні та ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
історичні аспекти (державний реєстраційний Гнатюка. 26. 70,65. 272. 78. 20,26. 28,68.
номер 0111U004876). Фіторізнорізноманіття: 34. 125,00. 450. 55. 15,28. 12,22. 43.
морфолого-систематичні, цитоембріологічні, 31,12. 230. 74. 10,01. 32,17. 49. 50,28.
фізіолого-біохімічні, екологічні та 445. 79. 8,93. 17,75. 25. 39,66. 138. 27.
історичні аспекти (державний реєстраційний 7,76. 19,57. 29. 30,23. 133. 29. 6,59.
номер 0111U004876). Фіторізнорізноманіття: 21,80. 32. 97,40. 300. 20. 6,49. 6,67. 45.
морфолого-систематичні, цитоембріологічні, 49,59. 363. 46. 6,28. 12,67. 23. 36,46.
фізіолого-біохімічні, екологічні та 237. 37. 5,69. 15,61. 27. 48,77. 139. 16.
історичні аспекти (державний реєстраційний 5,61. 11,51. 333. 52,75. 2707. 461. 8,98.
номер 0111U004876). Фіторізнорізноманіття: 17,03. Факультет. Проб. Груп. К-сть залуч.
морфолого-систематичні, цитоембріологічні, студ. %. К-ть зал. студ. Опублі-ковано.
фізіолого-біохімічні, екологічні та Питома к-сть пуб-лікац. %. Питома к-сть
історичні аспекти (державний реєстраційний пуб-лікац. серед зал студ. %.
номер 0111U004876). Фіторізнорізноманіття: Хіміко-біологічний факультет. Історичний
морфолого-систематичні, цитоембріологічні, факультет. Факультет іноземних мов.
фізіолого-біохімічні, екологічні та Інститут педагогіки і психології.
історичні аспекти (державний реєстраційний Фізико-математичний факультет.
номер 0111U004876). Кафедра ботаніки. Інженерно-педагогічний факультет.
Кафедра ботаніки. Кафедра ботаніки. Факультет фізичного виховання.
Кафедра ботаніки. Кафедра ботаніки. Барна Філологічний факультет. Географічний
Микола Миколайович. Теоретичні та факультет. Інститут мистецтв. Всього.
методичні засади професійної підготовки 37ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
вчителів природничого профілю (державний ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
реєстраційний номер 0111U001327). Гнатюка. Роки. Кількість студентів, які
Теоретичні та методичні засади професійної беруть участь у наукових дослідженнях
підготовки вчителів природничого профілю відсотків. Кількість молодих учених, які
(державний реєстраційний номер працюють у ВНЗ або науковій установі.
0111U001327). Теоретичні та методичні Відсоток молодих учених, які залишаються у
засади професійної підготовки вчителів ВНЗ або установі після закінчення
природничого профілю (державний аспірантури. 2009. 2581 (49,56%). 176. 35.
реєстраційний номер 0111U001327). 2010. 2776 (50,16%). 167. 28. 2011. 2707
Теоретичні та методичні засади професійної (52,75%). 152. 30.
підготовки вчителів природничого профілю 38Факультети: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
(державний реєстраційний номер НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
0111U001327). Теоретичні та методичні імені Володимира Гнатюка. Рис. 8. Рейтинг
засади професійної підготовки вчителів факультетів за питомою кількістю
природничого профілю (державний студентів, залучених до наукової роботи.
реєстраційний номер 0111U001327). Кафедра Історичний факультет факультет фізичного
теорії і методики навчання природничих виховання хіміко-біологічний факультет
дисциплін. Кафедра теорії і методики інститут педагогіки і психології
навчання природничих дисциплін. Кафедра філологічний факультет інститут мистецтв
теорії і методики навчання природничих фізико-математичний факультет географічний
дисциплін. Кафедра теорії і методики факультет факультет іноземних мов
навчання природничих дисциплін. Кафедра інженерно-педагогічний факультет.
теорії і методики навчання природничих 39ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
дисциплін. Степанюк Алла Василівна. ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
Інститут мистецтв. Інститут мистецтв. Гнатюка. Рис. 9. Рейтинг факультетів за
Інститут мистецтв. Інститут мистецтв. кількістю студентських публікацій:
Інститут мистецтв. Інститут мистецтв. Інститут педагогіки і психології
Інститут мистецтв. Інститут мистецтв. хіміко-біологічний факультет факультет
Інститут мистецтв. Інститут мистецтв. іноземних мов історичний факультет
Інститут мистецтв. Організація художньої філологічний факультет географічний
діяльності , як духовного просвітлення факультет інженерно-педагогічний факультет
творчої особистості (державний фізико-математичний факультет факультет
реєстраційний номер 0108U003843). Кафедра фізичного виховання інститут мистецтв.
музикознавства, методики музичного 40ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
виховання та вокально-хорових дисциплін. ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
Кафедра музикознавства, методики музичного Гнатюка. Інформація про результати ii
виховання та вокально-хорових дисциплін. етапу всеукраїнських студентських
Кафедра музикознавства, методики музичного олімпіад. Факультет. Спеціальність.
виховання та вокально-хорових дисциплін. Викладач. Учасник. Місце.
Кафедра музикознавства, методики музичного Хіміко-біологічний. «Хімія». Хоменчук В.О.
виховання та вокально-хорових дисциплін. Грищук Б.Д. Сеник Юрій. І. Історичний.
Кафедра музикознавства, методики музичного «Історія». Буяк Б.Б. Вівчарик Петро. І.
виховання та вокально-хорових дисциплін. Фізико-математичний. «Математика». Громяк
Кафедра музикознавства, методики музичного М.І Лотоцький В.А. Панчук Світлана. І.
виховання та вокально-хорових дисциплін. Філологічний. «Українська мова та
Кафедра музикознавства, методики музичного література». Царик Л.І. Гурин Ірина. І.
виховання та вокально-хорових дисциплін. Фізико-математичний. «Інформатика». Струк
Кафедра музикознавства, методики музичного С.П., Балик Н.М., Мартинюк С.В.
виховання та вокально-хорових дисциплін. Пацерковський Д. Д., Паламарчук О. О.,
Водяний Богдан Остапович. Водяний Богдан Іщак В. П. І. Філологічний. «Педагогіка».
Остапович. Факультет фізичного виховання. Чайка В.М., Винничук О.Т. Соляк Оксана.
Факультет фізичного виховання. Факультет ІІ. Факультет фізичного виховання.
фізичного виховання. Факультет фізичного «Фізичне виховання». Єднак В.Д. Білявська
виховання. Факультет фізичного виховання. Софія. ІІ. Інженерно-педагогічний.
Факультет фізичного виховання. Факультет «Трудове навчання». Туранов Ю.О. Прогній
фізичного виховання. Факультет фізичного Павло. ІІ. Хіміко-біологічний. «Біологія».
виховання. Факультет фізичного виховання. Волошин Т.С. Кернична Тетяна. ІІІ.
Факультет фізичного виховання. Факультет Філологічний. «Російська мова та
фізичного виховання. 1) Методологічні , література». Сергуніна. Пітула Оксана.
організаційні та методичні аспекти ІІІ. Інженерно-педагогічний. «Трудове
підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ навчання». Туранов Ю.О. Бурбан Ольга. ІІІ.
фізичного виховання і спорту України та за Інститут педагогіки і психології.
рубежем (державний реєстраційний номер «Соціальна педагогіка». Поліщук В.А.,
0107U000770) 2) Теоретико-методичні та Ратинська О.М. Трухан Анна. ІІІ.
програмно-нормативні основи фізичного 41ІНФОРМАЦІЯ про результати
виховання учнів та студентів (державний Всеукраїнського конкурсу студентських
реєстраційний номер 0107U000771). 1) наукових робіт. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Методологічні , організаційні та методичні НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
аспекти підготовки педагогічних кадрів у імені Володимира Гнатюка. Факультет.
ВНЗ фізичного виховання і спорту України Спеціальність. Учасник. Викладач. Диплом.
та за рубежем (державний реєстраційний Фізичного виховання. «Фізичне виховання та
номер 0107U000770) 2) Теоретико-методичні спорт». Боднар Вікторія. Боднар Я.Б. I.
та програмно-нормативні основи фізичного Факультет іноземних мов. «Гендерні
виховання учнів та студентів (державний дослідження». Бойко Ірина, Деркач Наталя.
реєстраційний номер 0107U000771). 1) Кравець С. В. I. Інститут мистецтв.
Методологічні , організаційні та методичні «Естрадне мистецтво». Гамбаль Андрій.
аспекти підготовки педагогічних кадрів у Ороновський А.І. I. Інститут мистецтв.
ВНЗ фізичного виховання і спорту України Конкурс акторів-вокалістів. Алексєєв
та за рубежем (державний реєстраційний Олександр. Лемішка Я. П. I. Філологічний
номер 0107U000770) 2) Теоретико-методичні факультет. Всеукраїнський конкурс знавців
та програмно-нормативні основи фізичного української мови ім. П. Яцика. Починок
виховання учнів та студентів (державний Юля. Миколенко Т.М. I. Хіміко-біологічний.
реєстраційний номер 0107U000771). 1) «Біологічні науки». Шулдик Ольга. Столяр
Методологічні , організаційні та методичні О. Б. II. Історичний. «Історичні науки».
аспекти підготовки педагогічних кадрів у Кльоц Василь. Савенко В. В. II. Інститут
ВНЗ фізичного виховання і спорту України педагогіки і психології. «Гендерні
та за рубежем (державний реєстраційний дослідження». Шульга Ірина. Жирська Г. Я.
номер 0107U000770) 2) Теоретико-методичні II. Інженерно-педагогічний факультет.
та програмно-нормативні основи фізичного «Електротехніка та електромеханіка».
виховання учнів та студентів (державний Омелянчук Тарас, Семеляк Ярослав.
реєстраційний номер 0107U000771). 1) Федорейко В. С. II. Філологічний
Методологічні , організаційні та методичні факультет. Всеукраїнський конкурс з
аспекти підготовки педагогічних кадрів у української мови і літератури ім. Тараса
ВНЗ фізичного виховання і спорту України Шевченка. Шміло Марія. Головата Л.М. II.
та за рубежем (державний реєстраційний Фізичного виховання. «Фізичне виховання та
номер 0107U000770) 2) Теоретико-методичні спорт». Кучер Тетяна. Омельяненко В.Г.
та програмно-нормативні основи фізичного III. Географічний. «Географічні науки».
виховання учнів та студентів (державний Кравчук Ірина. Царик Л. П. III. Інститут
реєстраційний номер 0107U000771). 1) педагогіки і психології. Всеукраїнський
Методологічні , організаційні та методичні конкурс «Моральний вчинок». Пежинська
аспекти підготовки педагогічних кадрів у Галина. Іщук С. В. III. Фізичного
ВНЗ фізичного виховання і спорту України виховання. «Фізичне виховання та спорт».
та за рубежем (державний реєстраційний Лук‘янська Уляна. Омельяненко В.Г. ІІІ.
номер 0107U000770) 2) Теоретико-методичні Інститут мистецтв. Конкурс
та програмно-нормативні основи фізичного акторів-вокалістів. Хміль Юлія. Лемішка
виховання учнів та студентів (державний Я.П. ІІІ.
реєстраційний номер 0107U000771). Кафедра 42ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
теоретичних основ і методики фізичного ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
виховання. Кафедра теоретичних основ і Гнатюка. Основні показники наукової
методики фізичного виховання. Кафедра бібліотеки Тернопільського національного
теоретичних основ і методики фізичного педагогічного університету імені
виховання. Кафедра теоретичних основ і Володимира Гнатюка. Показник. 2009. 2010.
методики фізичного виховання. Шиян Богдан 2011. Загальний фонд бібліотеки. 646818.
Михайлович. Філологічний факультет. 639856. 642750. Всього книг. 518139.
Філологічний факультет. Філологічний 510397. 509532. Надходження: книг. 4440.
факультет. Філологічний факультет. 5181. 7550. Періодики (назв). 285. 258.
Філологічний факультет. Філологічний 246. Надійшло (примірників книг): 4440.
факультет. Філологічний факультет. 5181. 7550. Українською мовою. 4236. 4597.
Філологічний факультет. Філологічний 5001. Наукові видання. 592. 1020. 1023.
факультет. Філологічний факультет. Довідкові видання. 165. 244. 426.
Філологічний факультет. Герменевтика та Навчальні видання. 3613. 3552. 4962.
інтерпретативні стратегії сучасного Художні видання. 345. 401. 1139. Списання.
літературознавства (державний 13124. 16063. 8683. Електронні підруч.,
реєстраційний номер 0110U000075). посіб./ наукові записки. 2154 / 219.
Герменевтика та інтерпретативні стратегії 2338/230. 2469/240. Кількість читачів /
сучасного літературознавства (державний користувачів. 8721 / 26703. 8991/25431.
реєстраційний номер 0110U000075). 8907/26696. Відвідування. 223250. 201763.
Герменевтика та інтерпретативні стратегії 184696. Відвідування сайту бібліотеки.
сучасного літературознавства (державний 106972. 145948. 197897. Книговидача
реєстраційний номер 0110U000075). (загальна/в т.ч. через ел. формуляр).
Герменевтика та інтерпретативні стратегії 603194 / 98149. 602648/248639.
сучасного літературознавства (державний 601116/397329. База даних (БД)
реєстраційний номер 0110U000075). Кафедра бібліографічних записів: 365087. 399261.
теорії літератури і порівняльного 434539. в т.ч. електронний каталог (ЕК)
літературознавства. Кафедра теорії книг. 113624. 129566. 141477. ЕК автореф.
літератури і порівняльного дисертацій. 4182. 4584. 4584. ЕК
літературознавства. Кафедра теорії дисертацій. 299. 337. 401. ЕК дипломних
літератури і порівняльного робіт. 6827. 7903. 8985. Електронний
літературознавства. Кафедра теорії аналітичний бібліограф. Опис. 127911.
літератури і порівняльного 147528. 169756. ЕК CD-дисків. 560. 560.
літературознавства. Кафедра теорії 561. Репозитарій відкритого доступу. . .
літератури і порівняльного 1177. Статті. . . 1140. Автореферати. .
літературознавства. Кафедра теорії . 27. Рідкісні видання. . . 2.
літератури і порівняльного Бібліографічні покажчики. . . 8. Штат
літературознавства. Кафедра теорії бібліотеки. 49. 49. 49. Площа, м2. 2270.
літератури і порівняльного 2270. 2270. Кількість комп’ютерів, шт.
літературознавства. Кафедра теорії 112. 76. 76. Оприбутковано літ. на суму,
літератури і порівняльного грн. 243267,51. 269808,51. 311949,64. В
літературознавства. Лановик Зоряна т.Ч. Бюджетні кошти на книги. 99874,00.
Богданівна. Лановик Зоряна Богданівна. 99351,74. 103404,61. Бюджетні кошти на
Лановик Зоряна Богданівна. Наративні та періодичні видання. 96514,10. 96514,10.
антропологічні виміри літератури 96222,32. за рахунок МОН України. 0. 0.
(державний реєстраційний номер 6100,61. друкарня ТНПУ. 8753,00. 8430,00.
0111U001326). Наративні та антропологічні 15654,00. Дарунки фізичних та юридичних
виміри літератури (державний реєстраційний осіб. 28057,11. 40659,40. 74791,82. За
номер 0111U001326). Наративні та заміною. 7539,40. 21200,37. 13168,00. За
антропологічні виміри літератури обміном. 2214,90. 3467,18. 2608,28.
(державний реєстраційний номер 43Фахові видання вузу. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
0111U001326). Наративні та антропологічні НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
виміри літератури (державний реєстраційний імені Володимира Гнатюка. Назва серії.
номер 0111U001326). Папуша Ігор Кількість випусків у 2009 р. Кількість
Володимирович. Папуша Ігор Володимирович. випусків у 2010 р. Кількість випусків у
Папуша Ігор Володимирович. Бібліотека. 2011 р. Біологія (Гол. ред. – проф. Барна
Бібліотека. Бібліотека. Бібліотека. М.М.). 4. 4. 4. Географія (Гол. ред. –
Бібліотека. Бібліотека. Бібліотека. проф. Царик Л.П.). 2. 2. 2. Історія (Гол.
Бібліотека. Бібліотека. Бібліотека. ред. – проф. Зуляк І.С.). 1. 2. 2.
Бібліотека. Інноваційна діяльність Історія, міжнародні відносини (Гол. ред. –
наукової бібліотеки вищого навчального проф. Алексієвець Л.М.). 1. 1. 3. Історія
закладу із забезпечення інформаційних української географії (Гол. ред. – проф.
потреб студентів (державний реєстраційний Заставецька О.В.). 2. 2. 2.
номер 0111U001328). Інноваційна діяльність Літературознавство (Гол. ред. – проф.
наукової бібліотеки вищого навчального Ткачук М.П.). 2. 2. 1. Мистецтвознавство
закладу із забезпечення інформаційних (Гол. ред. – проф. Смоляк О.С.). 1. 1. 2.
потреб студентів (державний реєстраційний Мовознавство (Гол. ред. – проф. Бучко
номер 0111U001328). Інноваційна діяльність Д.Г.). 1. 1. 1. Педагогіка (Гол. ред. –
наукової бібліотеки вищого навчального проф. Терещук Г.В.). 3. 2. 5. Студія
закладу із забезпечення інформаційних методологіка (Гол. ред. – проф. Глотов
потреб студентів (державний реєстраційний О.Л.). 1. 1. 1. Хімія (Гол. ред. – проф.
номер 0111U001328). Інноваційна діяльність Грищук Б.Д.). 1. 1. 1.
наукової бібліотеки вищого навчального 44Рада із захисту докторських дисертацій
закладу із забезпечення інформаційних з педагогічних дисциплін. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
потреб студентів (державний реєстраційний НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
номер 0111U001328). Інноваційна діяльність імені Володимира Гнатюка. Спеціалізовані
наукової бібліотеки вищого навчального вчені ради. Голова ради: Кравець Володимир
закладу із забезпечення інформаційних Петрович доктор педагогічних наук,
потреб студентів (державний реєстраційний професор, НАПН України дійсний
номер 0111U001328). Інноваційна діяльність член(академік). Заступник: Терещук
наукової бібліотеки вищого навчального Григорій Васильович доктор педагогічних
закладу із забезпечення інформаційних наук, професор, член-кореспондент НАПН
потреб студентів (державний реєстраційний України. Вчений секретар: Мешко Галина
номер 0111U001328). Бібліотека. Михайлівна кандидат педагогічних наук,
Бібліотека. Бібліотека. Чайка Ірина доцент. Шифр ради Д.58. 053. 03.
Анатоліївна. Чайка Ірина Анатоліївна. Спеціальності: 13.00.04 – Теорія і
Фізико-математичний факультет. методика професійної освіти. 13.00.02 –
Фізико-математичний факультет. Теорія і методика навчання: українська
Фізико-математичний факультет. мова 13.00.02 – Теорія і методика
Фізико-математичний факультет. трудового навчання. 2005. 2006. 2007.
Фізико-математичний факультет. 2008. 2009. 2010. 2011. Кандидатські. 11.
Фізико-математичний факультет. 22. 10. 23. 18. 16. 20. Докторські. 3. 4.
Фізико-математичний факультет. 2. 3. 5. 1. 2.
Фізико-математичний факультет. 45Рада із захисту докторських дисертацій
Фізико-математичний факультет. з педагогічних дисциплін. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Фізико-математичний факультет. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фізико-математичний факультет. імені Володимира Гнатюка. Спеціалізовані
Впровадження технологій електронного вчені ради. Голова ради: Чайка Володимир
навчання у вищих та середніх закладах Мирославович доктор педагогічних наук,
освіти (державний реєстраційний номер професор Заступник: Степанюк Алла
0111U004875). Впровадження технологій Василівна доктор педагогічних наук,
електронного навчання у вищих та середніх професор Вчений секретар: Янкович
закладах освіти (державний реєстраційний Олександра Іванівна доктор педагогічних
номер 0111U004875). Кафедра інформатики і наук, професор Шифр ради Д.58. 053. 01.
методики її викладання. Кафедра Спеціальності: 13.00.01 – Загальна
інформатики і методики її викладання. педагогіка та історія педагогіки. 13.00.07
Кафедра інформатики і методики її – Теорія і методика виховання. 13.00.09 –
викладання. Кафедра інформатики і методики Теорія навчання. 2005. 2006. 2007. 2008.
її викладання. Кафедра інформатики і 2009. 2010. 2011. Кандидатські. 11. 22.
методики її викладання. Балик Надія 10. 23. 18. 16. 16. Докторські. 3. 4. 2.
Романівна. Балик Надія Романівна. Балик 3. 5. 1. 1.
Надія Романівна. Балик Надія Романівна. 46Рада із філологічних наук.
9ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
Гнатюка. Колективні теми науково-дослідних Спеціалізовані вчені ради. Голова ради:
робіт кафедр університету. Кафедри. Гром’як Роман Теодорович доктор
Колективні теми. Інститут педагогіки і філологічних наук, професор. Заступник:
психології. Інститут педагогіки і Куца Ольга Павлівна доктор філологічних
психології. Кафедра педмайстерності та наук, професор. Вчений секретар: Папуша
освітніх технологій. Теоретико-методичні Ігор Володимирович кандидат філологічних
засади освітніх технологій та їх наук, доцент. Шифр ради К.58. 053. 02.
впровадження у навчальні заклади різного Спеціальності: 10.01.05 – Порівняльне
рівня аредитації. Кафедра педагогіки та літературознавство. 10.01.06 – Теорія
гендерної рівності. 1. Розвиток літератури. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
дидактичної думки в Україні (кінець ХІХ - 2011. Кандидатські. 6. 7. 4. 16. 11. 16.
початок ХХ століття) 2. 47Рада з історичних наук. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Теоретико-методичні основи професійної НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
підготовки фахівців в умовах реалізації імені Володимира Гнатюка. Спеціалізовані
ідеї Болонської угоди. Кафедра практичної вчені ради. Голова ради: Зуляк Іван
психології. Психолого-педагогічні засади Степанович доктор історичних наук,
становлення культури життєвого професор. Заступник: Бармак Микола
самовизначення сучасної молоді. Кафедра Валентинович доктор історичних наук,
природничих і математичних дисциплін професор. Вчений секретар: Москалюк Микола
початкового навчання. 1. Теоретичні і Миколайович доктор історичних наук,
методичні аспекти природничо-матаматичної доцент. Шифр ради К.58. 053. 02.
і матодичної підготовки майбутніх учителів Спеціальності: 07.00.01 – Історія України.
початкової школи в умовах євроінтеграції 07.00.07 – Історія науки і техніки. 2011.
2. Шляхи і методи підвищення професійної Кандидатські. 1.
підготовки вчителя. Кафедра соціальної 48Зареєстровані патенти. Кафедра.
педагогіки. Теоретичні і методичні основи Кількість. Кафедра журналістики. 4.
соціально-педагогічної діяльності і Кафедра комп'ютерних технологій. 2.
соціально-педагогічної освіти в Україні. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
Кафедра соціальної роботи. Теоретичні і УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
методичні основи соціально-педагогічної 49Перспективними напрямками діяльності
діяльності і соціально-педагогічної освіти відділу інтелектуальної власності можна
в Україні. Кафедра філологічних дисциплін вважати: дослідження потреб ринку в
початкової освіти. Теорія та практика об'єктах права інтелектуальної власності,
українського правопису ХХст. Філологічний майнові права на які належать
факультет. Філологічний факультет. Кафедра університету, при пошуку потенційних
історії української літератури. Проблеми партнерів, розробці навчальних програм,
рецептивної поетики, наратології і укладенні договорів на виконання наукових,
транслаторики в українсько-зарубіжних науково-дослідних та науково-технічних
літературних зв’язках. Кафедра теорії робіт; здійснення спільно з відповідними
літератури і порівняльного підрозділами університету аналіз наукових,
літературознавства. 1. Наративні та науково-дослідних та методичних робіт, що
антропологічні виміри літератури 2. плануються до виконання, прогнозування їх
Герменевтика та інтерпретативні стратегії результатів з метою виявлення
сучасного літературознавства. Кафедра патентоздатних об'єктів права
журналістики. 1. Становлення незалежності інтелектуальної власності, доцільності їх
журналістики в Україні (89-91рр) 2. правової охорони в Україні та в іноземних
Острозьке літературне коло на рубежі XVI - державах; проведення аналізу результатів
XVII ст. Кафедра методики викладання наукової, науково-технічної,
української мови і культури мовлення. науково-дослідної діяльності щодо
Шляхи підвищення ефективності навчання можливості їх відкритого опублікування,
української мови в освітніх закладах використання, експонування, передачі
різних рівнів. Кафедра української мови. третім особам і в інформаційні центри,
Фраземікон творів Б.Харчука. включення до баз даних й інших форм
10Фізико-математичний факультет. інформації; пошук потенційних інвесторів
Фізико-математичний факультет. Кафедра для фінансування робіт, пов'язаних з
математики і методики її викладання. доведенням об'єктів права інтелектуальної
Професійне спрямування вивчення дисциплін власності до рівня товару, здатного
кафедри. Кафедра інформатики і методики її забезпечити потреби потенційних
викладання. Впровадження технологій ліцензіатів. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
електронного навчання у вищих та середніх ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
закладах освіти. Кафедра математичного Гнатюка.
аналізу. Дослідження з проблем вивчення 50ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
математичних дисциплін у вищій та середній ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
школах. Кафедра фізики і методики її Гнатюка. Конференції та наукові форуми
викладання. 1. Рівноважні і не рівноважні проведені на базі тнпу. Назва наукового
електрофізичні і механічні властивості форуму. Організатори. Гендерна освіта –
напівпровідників, твердих розчинів, ресурс розвитку паритетної демократії
металічних сплавів і МДН-структур 2. Шляхи (мiжнародна, квітень). Науково-дослідний
і методи підвищення професійної підготовки центр з ґендерної освіти і виховання
вчителя. Інженерно-педагогічний факультет. учнівської і студентської молоді. Минуле
Інженерно-педагогічний факультет. Кафедра як об’єкт гуманітарного пізнання
машинознавства та комп'ютерної інженерії. (мiжнародна, травень). Кафедра теорії
Інноваційні технології професійної літератури і порівняльного
підготовки фахівців інженерно літературознавства. Володимир Гнатюк у
педагогічного профілю. Кафедра контексті розвитку культури України до
технологічної освіти. 1. Формування 140-річчя від дня народження академіка
професійних компетентностей майбутнього 2. Володимира Гнатюка (мiжнародна, травень).
Формування професійних компетенцій Історичний та філологічний факультети.
майбутніх учителів трудового навчання. Фізіолого-біохімічні та екосистемні
Кафедра комп'ютерних технологій. механізми формування токсикорезистентності
Інформаційні технології ідентифікації та біологічних систем (мiжнародна, травень).
управління технологічними системами і Кафедра загальної біології. Актуальні
процесами енергозбереження та формування проблеми та перспективи технологічної і
на їх основі компетенцій професійної освіти (мiжнародна, вересень).
інженера-педагога. Хіміко-біологічний Інженерно-педагогічний факультет.
факультет. Хіміко-біологічний факультет. Духовність у становленні та розвитку
Кафедра зоології. Фауна різнотипових особистості (мiжнародна, жовтень).
екосистем західної України, теорія і Науково-дослідний центр з ґендерної освіти
практика навчання зоології: біологія, і виховання учнівської і студентської
охорона, еволюційно-методичні і освітні молоді, інститут педагогіки і психології.
аспекти. Кафедра загальної біології. 1. Охорона різноманіття комах у західному
Регуляція метаболізму у водоростей іонами регіоні України: стан, проблеми та
металів з метою інтенсифікації очищення перспективи (всеукраїнська, травень).
води та отримання потенційних компонентів Кафедра зоології, хіміко-біологічний
2. Біохімічні та молекулярно-генетичні факультет. Бібліотечно-інформаційна
характеристики морфогенних та діяльність у контаксті формування
неморфогенних культур in vitro видів роду інноваційного навчального середовища вищої
Gentiana L. Кафедра хімії. Синтез, педагогічної школи (всеукраїнська,
гетероциклізації та біологічна активність жовтень). Наукова бібліотека ТНПУ.
продуктів аніонарилювання амідів та Туристсько-краєзнавчі заходи з учнівською
нітрилів ненасичених кислот. Кафедра молоддю як важлива складова
теорії і методики навчання природничих навчально-виховного процесу та набуття
дисциплін. Теоретичні та методичні засади вихованцями необхідних компетентностей
професійної підготовки вчителів (всеукраїнська, жовтень) . Географічний
природничого профілю. Кафедра ботаніки. факультет, кафедра географії України і
Фіторізноманіття: морфолого-систематичні, туризму.
цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, 51ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
екологічні та історичні аспекти. ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
Географічний факультет. Географічний Гнатюка. Конференції та наукові форуми
факультет. Кафедра фізичної географії. проведені на базі тнпу. Прод. Туристичні
Комплексні фізико-географічні дослідження ресурси як чинник розвитку території
природно-господарських систем (на прикладі (всеукраїнська, грудень). Всеукраїнська
Поділля). Кафедра економічної і соціальної наукова конференція студентів і молодих
географії. Дослідження промислових і вчених «Проблеми та перспективи наук в
агропромислових комплексів і інших умовах глобалізації» (всеукраїнська,
взаємозвязаних утворень з метою розвитку грудень). Екотуризм в Україні: проблеми та
природокомплексів. Кафедра географії перспективи розвитку (на прикладі
України і туризму. 1. Проблеми Дністровського каньйону)» (всеукраїнська,
комплексного економічного і соціального грудень). Звітна наукова конференція
розвитку регіону 2. Дослідження професорсько-викладацького складу з
промислових і агропромислових комплексів і суспільних, природничих, технічних та
інших взаємозвязаних утворень з метою гуманітарних наук за 2010 рік
розвитку природокомплексів. Кафедра (регіональна, травень). Шляхи
геоекології і методики викладання удосконалення навчального процесу в
екологічних дисциплін. Геоекологічні та контексті інноваційних змін у системі
конструктивно-географічні дослідження вищої освіти (регіональна, травень).
регіональних геосистем. Становлення та розвиток руху опору в роки
11ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ другої світової війни на
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира західноукраїнських землях (регiональна,
Гнатюка. Колективні теми науково-дослідних вересень). Система поводження з побутовими
робіт кафедр університету. Факультет відходами у Тернополі: сучасний стан і
фізичного виховання. Факультет фізичного перспективи (регiональна, вересень).
виховання. Факультет фізичного виховання. Туристичними стежками рідного краю
Кафедра фізичного виховання. Формування (регiональна, вересень). Круглий стіл
професійних компетентностей майбутнього. присвячений 20-й річниці Всеукраїнського
Формування професійних компетентностей референдуму 1 грудня 1991 р. (регiональна,
майбутнього. Кафедра теоретичних основ і листопад). Туристичні ресурси як чинник
методики фізичного виховання. розвитку території (всеукраїнська,
Методологічні, організаційні та методичні грудень). Географічний факультет, кафедра
аспекти підготовки педагогічних кадрів у географії України і туризму. Рада молодих
ВНЗ фізичного виховання і спорту України вчених ТНПУ, наукове товариство студентів,
та зарубежем. Методологічні, організаційні магістрів та аспірантів. Географічний
та методичні аспекти підготовки факультет, кафедра географії України і
педагогічних кадрів у ВНЗ фізичного туризму. Науковий відділ. НДЧ університету
виховання і спорту України та зарубежем. навчально-методичний відділ. НДЦ з
Кафедра фізичної реабілітації і дослідження героїчного минулого
валеології. Вивчення залежності рівня українського народу, Кафедра історії
навчальної успішності студентів першого України, історичний факультет. Науковий
курсу ТНПУ від морфофункціональних відділ, географічний та хіміко-біологічний
особливостей організму. Вивчення факультети. Географічний факультет,
залежності рівня навчальної успішності кафедра географії України і туризму. НДЦ з
студентів першого курсу ТНПУ від дослідження героїчного минулого
морфофункціональних особливостей українського народу, Кафедра історії
організму. Історичний факультет. України, історичний факультет.
Історичний факультет. Історичний Географічний факультет, кафедра географії
факультет. Кафедра історії України. України і туризму.
Актуальні проблеми історії, культури, 52Публікації періодичних наукових
освіти, науки і техніки України. Актуальні видань, що увійшли до бази даних SCOPUS.
проблеми історії, культури, освіти, науки ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
і техніки України. Кафедра нової і УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
новітньої історії та методики викладання Grishchuk, B.D., Baranovskii, V.S.,
історії. Україна в контексті Європейської Klimnyuk, S.I. Falfushynska, H.I.,
історії. Україна в контексті Європейської Gnatyshyna, L.L., Stoliar, O.B.
історії. Кафедра філософії та економічної Gnatyshyna, L.L., Fal'fushynska, G.I.,
теорії. Актуальні проблеми Golubev, O.P., Dallinger, R., Stoliar,
соціально-економічного та духовного O.B. Falfushynska, H.I., Gnatyshyna, L.L.,
розвитку України. Актуальні проблеми Stoliar, O.B., Nam, Y.K. Grishchuk, B.D.,
соціально-економічного та духовного Baranovskii, V.S. Назва публікації.
розвитку України. Кафедра стародавньої і Автори. Рік. Вих. дані. Synthesis and
середньовічної історії. Актуальні проблеми antibacterial and antifungal properties of
історії, культури, освіти, науки і техніки 2-thiocyanato-(2-methyl)-3-arylpropionamid
України. Актуальні проблеми історії, s and
культури, освіти, науки і техніки України. 2-amino-5-benzyl-(5-methyl)thiazol-4-ones.
Факультет іноземних мов. Факультет 2011. Pharmaceutical Chemistry Journal ,
іноземних мов. Факультет іноземних мов. pp. 1-4 Article in Press.
Кафедра англійської філології. 1. Population-related molecular responses on
Лінгвокогнітивні та комунікативні аспекти the effect of pesticides in Carassius
дослідження системи англійської мови та її auratus gibelio. 2011. Comparative
функціонування у мовленні 2. Biochemistry and Physiology, Part C
Теоретико-методичні аспекти професійного Article in Press. Role of metallothioneins
становлення та мовної підготовки фахівця in adaptation of Lymnaea stagnalis
гуманітарного профілю. 1. Лінгвокогнітивні (Mollusca: Pulmonata) to environment
та комунікативні аспекти дослідження pollution. 2011. Hydrobiological Journal
системи англійської мови та її 47 (5), pp. 56-66. Various responses to
функціонування у мовленні 2. copper and manganese exposure of Carassius
Теоретико-методичні аспекти професійного auratus gibelio from two populations.
становлення та мовної підготовки фахівця 2011. Comparative Biochemistry and
гуманітарного профілю. Кафедра теорії і Physiology - C Toxicology and Pharmacology
практики перекладу. Формування професійних 154 (3), pp. 242-253. Synthesis of
компетенцій майбутніх перекладачів. 5-arylsubstituted thiazol-4-one acetyl and
Формування професійних компетенцій amino derivatives by the heterocyclization
майбутніх перекладачів. Кафедра іноземних of the products of acrylamide
мов. 1. Проблеми рецептивної поетики, thiocyanatoarylation. 2011. Russian
наратології і транслаторики в Journal of General Chemistry 81 (9), pp.
українсько-зарубіжних літературних 1896-1899.
зв’язках 2. Теоретико-методичні засади 53Можливості бази даних SCOPUS.
освітніх технологій та їх впровадження у ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
навчальні заклади різного рівня УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
аредитації. 1. Проблеми рецептивної Scopus (www.scopus.com) - одна з
поетики, наратології і транслаторики в найбільших в світі уніфікована реферативна
українсько-зарубіжних літературних база даних рефератів і цитованості
зв’язках 2. Теоретико-методичні засади рецензованої літератури, яка належить
освітніх технологій та їх впровадження у компанії Elsevier — одному з провідних
навчальні заклади різного рівня видавництв наукової літератури у світі.
аредитації. Кафедра німецької мови. Scopus індексує понад 17 000 найменувань
Лінгвістичні, літературознавчі і науково-технічних та медичних журналів, що
соціокультурні аспекти німецькомовних їх видає майже 4 000 видавництв. Scopus
текстів різних жанрів та стилів і їх надає можливості для здійснення
дидактизація в навчальному процесі. контекстного пошуку, інформацію щодо
Лінгвістичні, літературознавчі і цитованості видань, окремих робіт чи
соціокультурні аспекти німецькомовних авторів, має ефективні інструменти для
текстів різних жанрів та стилів і їх аналізу і візуалізації результатів
дидактизація в навчальному процесі. досліджень. Вирішуючи питання щодо
Кафедра практики англійської мови і прийняття нового видання до бази даних з
методики її викладання. Іноземна мова в метою визначення його індексу цитування,
лінгвокультурологічній освіті: Scopus висуває такі обов'язкові умови: 1)
лінгвометодичний аспект. Іноземна мова в наявність власної сторінки видання в
лінгвокультурологічній освіті: Інтернеті (а не частини сторінки
лінгвометодичний аспект. Інститут установи-видавця); 2) наявність
мистецтв. Інститут мистецтв. Інститут англомовного інтерфейсу цієї веб-сторінки
мистецтв. Кафедра музикознавства, методики видання; 3) проста схема розміщення
музичного виховання і вокально-хорових інформації на веб-сторінці видання,
дисциплін. Кафедра музикознавства, наявність англомовних рефератів до всіх
методики музичного виховання і статей і правильно оформлених
вокально-хорових дисциплін. Організація реферативно-бібліографічних описів статей
художньої діяльності, як духовного англійською мовою; 4) наявність на
просвітлення творчої особистості. Кафедра веб-сторінці видання переліку членів
образотворчого, декоративно-прикладного редакційної колегії; 5) наявність
мистецтва, дизайну і методики їх англомовного архіву
викладання. Кафедра образотворчого, реферативно-бібліографічних описів статей
декоративно-прикладного мистецтва, дизайну за номерами (наявність хронологічної
і методики їх викладання. Мистецьке життя ретроспекції). Щоби подати заявку на
Тернопільщини. входження до наукометричної бази Scopus,
12ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ видавець періодичного видання повинен
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира заповнити та відправити анкету Scopus
Гнатюка. Наково-дослідні лабораторії які Title Suggestion до бази даних Scopus.
діють на базі університету. 54Вимоги до періодичних наукових видань
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ бази даних SCOPUS видавництва Elsevier.
ЦИТОЕМБРІОЛОГІЇ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
Барна Микола Миколайович, доктор УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
біологічних наук, професор. міжнародний стандартний серійний номер
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ДІАГНОСТИКИ І ISSN; періодичність друку (мінімум 1 раз в
ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ; рік); пристатейні списки літератури;
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Парфанович Іванна англомовна назва журналу; дані про автора,
Іванівна, кандидат педагогічних наук, назва статті та анотації(резюме) на
доцент. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ англійській мові до кожної статті;
СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВИ В СУЧАСНІЙ необхідність апарату
НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: рецензування(передбачає контроль якості
Струганець Любов Василівна, доктор статей); свій сайт в інтернеті (бажано з
філологічних наук, професор. англомовною версією, де були б заголовки
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ та анотації, а також відомості про
ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛІВ; ЗАВІДУВАЧ засновників журналу, членів його
ЛАБОРАТОРІЇ: Кальба Євген Миколайович, редколегії); міжнародний(національний)
кандидат технічних наук, доцент. склад редколегії і наявність іноземних
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ авторів; авторитетність(популярність)
ГЕРОЇЧНОГО МИНУЛОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ; головного редактора та членів редколегії;
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Старка Володимир популярність перевіряється наявністю
Васильович, кандидат історичних наук, публікацій в БД SCOPUS і посилань на
доцент. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ публікації головного редактора і ще 2-х
ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОХІМІЇ, ЕКОТОКСИКОЛОГІЇ ТА членів редколегії, таким чином
БІОМОНІТОРИНГУ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: визначається h-index (індекс Хірша).
Грубінко Василь Васильович, доктор 55ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
біологічних наук, професор. ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ШКІЛЬНОГО Гнатюка. Інформація про співробітництво із
ПІДРУЧНИКА; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Кодлюк зарубіжними навчальними закладами. № П/п.
Ярослава Петрівна доктор педагогічних Країна партнер. Установа - партнер. Тема
наук, професор. НАУКОВО-ДОСЛІДНА співробітництва. Документ, в рамках якого
ЛАБОРАТОРІЯ ХІМІЇ НЕНАСИЧЕНИХ СПОЛУК; здійснюється співробітництво, термін його
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Грищук Богдан дії. Практичні результати та публікації.
Дмитрович, доктор хімічних наук, професор. . Австрія. Вища педагогічна школа Карінтії
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ МОРФОЛОГІЇ ТА імені Віктора Франкеля. Обмін студентами
СИСТЕМАТИКИ РОСЛИН – ГЕРБАРІЙ; ЗАВІДУВАЧ та викладачами, навчально-методичними
ЛАБОРАТОРІЇ: Н. В. Москалюк. матеріалами, спільна науково-дослідна
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА робота. Угода про партнерство та співпрацю
БІОТЕХНОЛОГІЇ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: від 06.02.2009. Студенти університету
Дробик Надія Михайлівна, біологічних наук, проходять частковий курс навчання (1
професор. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ семестр) в Австрії. 2. . Болгарія.
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ; ЗАВІДУВАЧ Русенський університет імені А. Канчева.
ЛАБОРАТОРІЇ: Терещук Григорій Васильович, Науково-методична співпраця. Договір про
доктор педагогічних наук, професор, співпрацю від 10.05.2007 р. Участь у
член-кор. НАПН. НАУКОВО-ДОСЛІДНА конференціях, видання статей. 3. .
ЛАБОРАТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Ірландія. Мовна школа Ulearn.
КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ; ЗАВІДУВАЧ Навчально-освітня, культурна співпраця.
ЛАБОРАТОРІЇ: Чайка Володимир Мирославович, Договір про співпрацю від 27.06.2011 р.
доктор педагогічних наук, професор. Відвідання мовних курсів. 4. . Канада.
13ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Університет Св. Джерома (об’єднаний з
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира університетом Ватерлоо). Науково-методична
Гнатюка. Наково-дослідні лабораторії які співпраця. Меморандум про згоду від
діють на базі університету. 17.04.2006. Україновна школа для
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ЦЕНТР канадських студентів, участь в міжнародній
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ; ЗАВІДУВАЧ конференції та публікація статті. 5. .
ЛАБОРАТОРІЇ: Бармак Микола Валентинович, Канада. Коледж святого Томаса Мора та
доктор історичних наук, професор. Саскачевський університет.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО Науково-методична співпраця. Угода про
МЕНЕДЖМЕНТУ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: співпрацю від 01.01.2006 р. Україновна
Федорейко Валерій Степанович, доктор школа для канадських студентів, участь в
технічних наук, профессор. міжнародній конференції та публікація
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ДУХОВНОГО статті. 6. . Німеччина. Східноєвропейський
СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ; ЗАВІДУВАЧ центр університету Гогенгайм (м.
ЛАБОРАТОРІЇ: Водяний Богдан Остапович, Штутгарт). Науково-методична співпраця.
кандидат мистецтвознавчих наук, доцент. Угода про науково-консультативну та
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ АГРОБІОЛОГІЇ; культурну діяльність від 01.09.2010 р.
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Бучковська Ольга Приїзд та робота в університеті лектора з
Ярославівна. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР Німеччини. 7. . Польща. Університет
ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ економіки в Бидгощі. Науково-методична
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (спільно з НАПН співпраця. Угода про співпрацю від
України); КЕРІВНИК ЦЕНТРУ: Кікінежді 01.06.2009 р. Публікація статті. 8. .
Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних Польща. Академія фізичного виховання (м.
наук, доцент. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ Вроцлав). Науково-методична співпраця
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО–ГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ; (двосторонній обмін викладачами у
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Царик Любомир визначених галузях-фізичне виховання,
Петрович, доктор географічних наук, педагогіка, психологія). Угода про
профессор. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ двосторонню співпрацю від 2006 р. Участь у
ПОРІВНЯЛЬНОЇ БІОХІМІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ спортивних змаганнях.
БІОЛОГІЇ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Столяр 56ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
професор. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ Гнатюка. Інформація про співробітництво із
РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ; зарубіжними навчальними закладами. 9. .
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Заставецька Ольга Польща. Жешувський університет.
Володимирівна доктор географічних наук, Науково-методична співпраця. Угода про
профессор. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ наукове співробітництво від 14.06.2004 р.
СЛАВІСТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ; Участь в конференціях. 10. . Польща.
ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Гром’як Роман Зеленогурський університет.
Теодорович, доктор філологічних наук, Науково-методична співпраця. Двостороння
профессор. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ угода від 02.10.2003 р. Обмін науковими
НВК "ГОСТИННІСТЬ"; ЗАВІДУВАЧ кадрами, спільне керівництво науковими
ЛАБОРАТОРІЇ: Головко Галина Богданівна. роботами. 11. Росія. Уфимський філіал ДОЗ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ; ВПО “Московський державний гуманітарний
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ. університет імені М. О. Шолохова”.
В. СІМОВИЧА; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Бучко Науково-методична співпраця. Угода про
Дмитро Григорович, доктор філологічних співпрацю від 15.07.2009 р. Видання
наук, професор. . статті. 12. Росія. Донський державний
14Опис найбільш ефективних розробок. технічний університет. Науково-методична
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ співпраця. Договір про співпрацю від
УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка. 10.02.2004р. Публікація статті. 13. Росія.
Метод синтезу 2-хлоро(бромо, Таганрогський інститут управління та
тіоціанато)-(2-метил)-3-арилпропіонітрилів економіки. Науково-методична співпраця.
Автори: Грищук Б.Д., Барановський В.С. Договір про співпрацю від 5.01.2004р.
Основні характеристики, суть розробки Видання тез. 14. Росія. Ростовський
Одностадійний метод синтезу важкодоступних державний педагогічний університет.
2-хлоро(бромо, Науково-методична співпраця. Договір про
тіоціанато)-(2-метил)-3-арилпропіонітрилів співпрацю від 4.01.2004 р. Участь в
Метод базується на використанні для конференціях. 15. Росія. Державний
синтезу даних сполук реакцій хлоро(бромо, науково-дослідний інститут сім’ї і
тіоціанатоарилювання) нітрилів акрилової виховання Російської академії освіти.
та метакрилової кислот. В умовах даних Науково-методична співпраця. Договір про
реакцій виходи цільових продуктів співпрацю від 21.03.2003 р. Видання
досягають 80% і суттєво зменшується частка статей. 16. Сша. Університет Кемпбелсвіл
продуктів конкуруючих реакцій. Патенто-, (Кентуккі). Обмін студентами та
конкурентоспроможні результати одержання працівниками. Договір про співпрацю від
речовин, що можуть бути використані як 10.06.2009. Стажування та навчання
синтони для одержання сульфуро- і викладачів та студентів. 17. Сша.
нітрогеновмісних гетероциклів та Університет Центрального Арканзасу. Обмін
субстанції для створення антимікробних студентами та працівниками. Угода про
препаратів. Економічна привабливість обмін від 05.01.2008. Студенти
розробки для просування на ринок, університету проходять частковий курс
впровадження та реалізації, показники, навчання (1 рік) в США. 18. Сша. Солт Лейк
вартість На основі даного методу Комюніті Коледж. Науково-методична
розроблено методики одержання вищевказаних співпраця. Договір про співпрацю від
сполук та синтезовано нові речовини, що 26.09.2006 р. Студенти університету
можуть бути використані як реагенти для проходили частковий курс навчання. 19.
синтезу гетероциклів, зокрема похідних Сша. Бетані Лютеран Коледж.
тіазолу, а також як основи для створення Науково-методична співпраця. Угода про
антимікробних препаратів широкого спектру співробітництво від 08.02.2005 р. Студенти
біологічної дії. Галузі, міністерства, університету проходили частковий курс
відомства, підприємства, організації, де навчання.
можуть бути реалізовані результати 57ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
розробки Результати можуть бути ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
реалізовані на фармацевтичних Гнатюка.
підприємствах України. Стан готовності 58Грантова політика університету.
розробок Готова до випробувань ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
фізіологічної активності. Результати УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка.
впровадження Впровадження не проводилось. Назва Гранту (проекту). Короткий опис.
Адреса: 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Партнери з України. Партнери з України.
М. Кривоноса, 2, Тернопільський Партнери з України. № П/п. . Проект
національний педагогічний університет TEMPUS-HONEST “Гармонізація національної
імені Володимира Гнатюка. Телефон: системи оцінювання якості підготовки
(0352)43-59-01, Факс: (0352)43-60-55, вчителів”. Даний проект передбачає
Е-mail: baranovsky@tnpu.edu.ua. виконання таких цілей: Привести систему
15Опис найбільш ефективних розробок. оцінювання якості підготовки вчителів в
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ процесі навчання до єдиного стандарту;
УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка. Створення університетського центру
Геліотермічний електролізер. Автори: оцінювання якості підготовки вчителів. -
Феорейко В.С., Пальчик А.О., Рутило М.І., Південноукраїнський державний університет
Головко І.В., Петрикович Ю.Я. Основні ім. Ушинського (Одеса); - Харківський
характеристики, суть розробки: національний педагогічний університет ім.
геліотермічний електролізер забезпечує Сковороди; - Прикарпатський національний
пряме використання сонячної радіації під педагогічний університет ім. Стефаника. -
час генерації водню у розплаві NAOH, Південноукраїнський державний університет
унаслідок чого процес генерації водню ім. Ушинського (Одеса); - Харківський
проходить при напругах 0,86- 2 В за національний педагогічний університет ім.
щільності струму 250-3000 А/м2 за Сковороди; - Прикарпатський національний
інтенсивності сонячної радіації більше 450 педагогічний університет ім. Стефаника. -
Вт/м2 . Патенто-, конкурентоспроможні Південноукраїнський державний університет
результати: оформляється патент України ім. Ушинського (Одеса); - Харківський
Порівняння із світовими аналогами: національний педагогічний університет ім.
геліотермічний електролізер дозволяє Сковороди; - Прикарпатський національний
знизити питомі енерговитрати до 30-40 % в педагогічний університет ім. Стефаника. 2.
порівнянні із сучасними аналогами такими . Проект TEMPUS-TRAST 2 “Правдиве
як твердо полімерні електролізери фірми оцінювання: покращення системи
Horizont. На генерацію 1 м3 водню оцінювання”. Даний проект передбачає
електролізер витрачає в середньому 3,2 виконання таких цілей: вдосконалення
кВт·год електроенергії в порівнянні із сучасних методів оцінювання, що
світовими аналогами (4,3- 4,5 кВт·год) для ґрунтуються на особливостях національної
електролізерів із полімерним електролітом. системи освіти у школах, училищах,
Галузі, міністерства, відомства, університетах; запровадження механізмів
підприємства, організації, де планується професійного розвитку вчителів в системі
реалізувати результати розробки: оцінювання. Міністерство освіти і науки
геліотермічний електролізер планується України; Асоціація шкіл України; Центр
використовувати в галузі енергетики тестування програми медичних ліцензійних
металургії та хімічної промисловостей. іспитів. Міністерство освіти і науки
Використання геліотермічного електролізера України; Асоціація шкіл України; Центр
в енергетиці зумовлено можливістю його тестування програми медичних ліцензійних
імплементації у високоефективні автономні іспитів. Міністерство освіти і науки
енергосистеми об’єктів господарювання в України; Асоціація шкіл України; Центр
якості підсистеми акумуляції енергії. тестування програми медичних ліцензійних
Окрім цього, такий тип електролізерів іспитів. 3. . TEMPUS-FAST “Справедливе
можна використовувати для генерації низки оцінювання: кадрова та інформаційна
лужних металів таких, як магній, натрій, підтримка педагогічного оцінювання в
кисню, водню і хлору, для потреб Україні”. Проект спрямований на
металургійної та хімічної промисловостей. удосконалення процесів педагогічного
Дослідне впровадження планується на оцінювання в Україні через: підготовку
підприємстві ТОВ «Інтеграл» (м. освітян - фахівців в галузі педагогічного
Тернопіль). Результати впровадження: оцінювання та надання необхідної
результати, отримані в процесі розробки інформаційної підтримки освітянам у
геліотермічного електролізера та застосуванні та розробці інструментів для
випробувальний стенд використовуються в педагогічного оцінювання. Центральний
навчальному процесі при вивченні дисциплін інститут післядипломної педагогічної
“Автоматизація технологічних процесів” для освіти АПН України; Харківський
студентів напряму підготовки “Професійна національний педагогічний університет ім.
освіта” і “Технологічна освіта”. Адреса: Г.Сковороди; Асоціація педагогічного
46027, Україна, м. Тернопіль, вул. М. оцінювання і тестування Видавництво
Кривоноса, 2, Тернопільський національний “Майстер-клас”. Центральний інститут
педагогічний університет імені Володимира післядипломної педагогічної освіти АПН
Гнатюка. України; Харківський національний
16ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ педагогічний університет ім. Г.Сковороди;
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Асоціація педагогічного оцінювання і
Гнатюка. Інформація щодо комерціалізації тестування Видавництво “Майстер-клас”.
прикладних науково-технічних розробок. Центральний інститут післядипломної
Відповідність прикладної науково-технічної педагогічної освіти АПН України;
розробки/ технології пріоритетному напряму Харківський національний педагогічний
(інноваційної діяльності, науки і університет ім. Г.Сковороди; Асоціація
техніки). Відповідність прикладної педагогічного оцінювання і тестування
науково-технічної розробки/ технології Видавництво “Майстер-клас”. 4. . Проект
пріоритетному напряму (інноваційної TEMPUS-TRUTH “Підготовка українських
діяльності, науки і техніки). вчителів історії”. Метою проекту є
Відповідність прикладної науково-технічної підвищення якості та доцільності вищої
розробки/ технології пріоритетному напряму освіти в Україні через покращення
(інноваційної діяльності, науки і взаєморозуміння та здатності ТНПУ та
техніки). Вартість розробки загальна сума, Регіональних Інститутів навчати та
тис.грн. Вартість розробки загальна сума, перекваліфіковувати викладічів та вчителів
тис.грн. Вартість розробки загальна сума, історії, використовуючи нові педагогічні
тис.грн. Результат впровад-ження. методи, включачи електронне навчання.
Результат впровад-ження. Сума дого-вору. Метою проекту є підвищення якості та
Накопичувальний цинк-сульфатний доцільності вищої освіти в Україні через
електролізер Патент 55041 Україна, МПК покращення взаєморозуміння та здатності
С25В 9/06; Навантажувальний електролізер; ТНПУ та Регіональних Інститутів навчати та
геліотермічний електролізер. Товариство із перекваліфіковувати викладічів та вчителів
обмеженої відповідальністю «Інтеграл» м. історії, використовуючи нові педагогічні
Тернопіль, вул. Текстильна, 28 А. Початок методи, включачи електронне навчання.
: 1.01.2009 кінець: 31.12.2010. Товариство Метою проекту є підвищення якості та
із обмеженої відповідальністю «Інтеграл» доцільності вищої освіти в Україні через
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 А. Акт покращення взаєморозуміння та здатності
впровадження на виробництво ТНПУ та Регіональних Інститутів навчати та
навантажувального електролізера від 19. перекваліфіковувати викладічів та вчителів
11. 2010 р. №. №. №. Назва ВНЗ. Назва ВНЗ. історії, використовуючи нові педагогічні
Назва ВНЗ. Назва прикладної методи, включачи електронне навчання. .
науково-технічної Розробки Технології. 5. . Проект TEMPUS “Використання нових
Назва прикладної науково-технічної методик навчання європейських мов для
Розробки Технології. Назва прикладної академічних цілей”. Метою даного проекту є
науково-технічної Розробки Технології. розробка та запровадження сучасних методик
Замовник приклад-ної науково-технічної навчання іноземних (зокрема європейських)
розробки. Замовник приклад-ної мов на рівні вищих навчальних закладів, і
науково-технічної розробки. Замовник таким чином покращити якість навчання мов
приклад-ної науково-технічної розробки. та заохочувати інтеграцію студентів із
Початок і кінець розроб-лення. Початок і України, Грузії та Азербайджану до
кінець розроб-лення. Початок і кінець міжнародої наукової спільноти. Метою
розроб-лення. Джерела фінансування. даного проекту є розробка та запровадження
Джерела фінансування. Джерела сучасних методик навчання іноземних
фінансування. Комерціалізація (зокрема європейських) мов на рівні вищих
науково-технічної розробки/технології. навчальних закладів, і таким чином
Комерціалізація науково-технічної покращити якість навчання мов та
розробки/технології. Комерціалізація заохочувати інтеграцію студентів із
науково-технічної розробки/технології. України, Грузії та Азербайджану до
Комерціалізація науково-технічної міжнародої наукової спільноти. Метою
розробки/технології. Бюд-жетні кошти. даного проекту є розробка та запровадження
Бюд-жетні кошти. Власні кошти. Власні сучасних методик навчання іноземних
кошти. Інші дже-рела. Інші дже-рела. (зокрема європейських) мов на рівні вищих
Наявність укладеного договору про передачу навчальних закладів, і таким чином
прикладної науково-технічної покращити якість навчання мов та
розробки/ліцензійного договору. Наявність заохочувати інтеграцію студентів із
укладеного договору про передачу України, Грузії та Азербайджану до
прикладної науково-технічної міжнародої наукової спільноти. . 6. .
розробки/ліцензійного договору. Джерело Проект TEMPUS-CQAT “Сертифікація та
фінансу- вання (власні, залучені, бюджетні гарантія якості вчителів”. Ціль: розвиток
кошти). Джерело фінансу- вання (власні, національної системи оцінювання,
залучені, бюджетні кошти). 1. сертифікації як частина реформи вищої
Тернопільський національний педагогічний педагогічної освіти. Ціль: розвиток
університет ім. В.Гнатю-ка. Державна національної системи оцінювання,
тематика „Розробка моделей систем сертифікації як частина реформи вищої
енергозабезпечення об’єктів господарювання педагогічної освіти. Асоціація
на основі водневих генераторів енергії” (№ педагогічного оцінювання і тестування;
державної реєстрації 0109U002307) ). Тема Український центр тестування професійної
є складовою пріоритетних напрямів компетентності; Інші ВНЗ України.
відповідно до Закону України „Про Асоціація педагогічного оцінювання і
пріоритетні напрями розвитку науки і тестування; Український центр тестування
техніки”: „Нові технології та професійної компетентності; Інші ВНЗ
ресурсозберігаючі технології в енергетиці, України. 7. . Проект TEMPUS-TCEQT
промисловості та агропромисловому “Технологічна співпраця партнерів вищих
комплексі”. 180. 180 тис. Грн. . 50 тис. навчальних закладів з метою підвищення
Грн. Залучені. . 50 тис. Грн. Залучені. якості освіти в системі спеціалістів з
Назва юридичної особи, якій передається туризму”. Розвиток навчальних програм при
право на використан-ня прикладної навчанні спеціалістів з туризму спільно із
науково-технічної розробки. партнерами з Білорусії (університет м.
17ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Барановичі та м. Мінськ), Польщі
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира (Краківська Вища школа), Німеччини
Гнатюка. Інформація щодо комерціалізації (Університет м. Дрезден). Розвиток
прикладних науково-технічних розробок. навчальних програм при навчанні
ТНПУ ім. В.Гнатюка м.Терно-піль. ТНПУ ім. спеціалістів з туризму спільно із
В.Гнатюка м.Терно-піль. ТНПУ ім. В.Гнатюка партнерами з Білорусії (університет м.
м.Терно-піль. 2. Регуляція метаболізму у Барановичі та м. Мінськ), Польщі
водоростей іонами металів з метою (Краківська Вища школа), Німеччини
інтенсифікації очищення ними води та (Університет м. Дрезден). Міжнародний
отримання потенційних компонентів економіко-гуманітарний університет імені
біопалива. Раціональне академіка Степана Дем'янчука. Міжнародний
природокористування. Мону. 2010-2011р. економіко-гуманітарний університет імені
250,4. 250,4. -. -. Біотехноло-гічні та академіка Степана Дем'янчука. 8. . Проект
сільськогос-подарські виробництва. В TEMPUS MOMUS “Модернізація бакалаврських і
стадії оцінки вар-тості, пошук магістерських прогам з музеєзнавства в
потен-ційних ліцен-зіарів. Технологія Україні та Вірменії”. Аналіз знань та
інтенсив-ності синтезу ліпідів – компетенцій, що існують в музейній справі
компонентів біопалива в одноклітин-них в Україні та Вірменії, покращення та
водоростей, альтерна-тивна енергетика. впровадження курсів та програм з
Залучені кошти. 3. Енергозберіга-ючі музеєзнавства та культурної спадщини.
інтелектуальні системи керування Аналіз знань та компетенцій, що існують в
потоковими лініями виробництва твердого музейній справі в Україні та Вірменії,
біопалива. Енергетика та покращення та впровадження курсів та
енергоефек-тивність. Мону. 2011-2012р. програм з музеєзнавства та культурної
181,0. 181,0. -. -. Комерційні спадщини. Волинський національний
підприємства технічних засобів і університет. Волинський національний
обладнання переробки біопалива, ВО університет.
«Зернопе-реробка», м.Тернопіль ТОВ 59ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
«Інтеграл», м.Тернопіль. В стадії оцінки ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира
вар-тості, пошук потен-ційних Гнатюка. Окремі наукові підрозділи
ліцен-зіарів. Технології та фізичні моделі університету співпрацюють їз
елементів ліній вироб-ництва твердого різноманітними науковими установами
біопалива з дослідже-ними режимами роботи безпосередньо: № П/п. Працiвник. Назва
і оцінками фактичних продуктив-ностей. наукової лабораторії. Галузь науки, якою
Залучені кошти. 4. Компетентніс-ний підхід займається. Мiсце проведення. Початок
у фаховій підготовці майбутніх учителів роботи. Кінець роботи. 1. . Наумчук Марія
трудового навчання. Науки про життя,нові Михайлівна. Історія і технологія методики
технології профілактики та лікування формування читача в ХХІ ст. Методика
найпоширені-ших захворювань. Мону. навчання російської мови. Росія /
2010-2011р. 221,0. 221,0. -. -. Вищі Московська обл. / Москва. 01.01.2007.
навчальні заклади освіти та заклади 31.12.2020. 2. . Скалій Олександр
професійно-технічної освіти педагогіч-ного В’ячеславович. Вроцлавська академія
спрямування. В стадії оцінки вар-тості, фізичної виховання. Фізична культура,
пошук потен-ційних ліцен-зіарів. Моделі фізичне виховання різних груп населення.
формуван-ня професійної компетент-ності Польща / Вроцлав. 01.09.2006. . 3. .
майбутньо-го вчителя трудового навчання. Дробик Надія Михайлівна. Лабораторія
Дидактичне забезпе-чення підготовки екобіотехнолії рослин. Екологія. Росія.
вчителя трудового навчання. Бюджет-ні 01.01.2010. 31.12.2012. 4. . Столяр Оксана
кошти. Борисівна. Лабораторії Еко- та
18Порівняльна таблиця публікацій за 3 Нейротоксикології, Лімнологічний Науковий
роки. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Інститут Балатону, Угорська Академія наук.
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Біохімія. Угорщина. 01.03.2009.
Гнатюка. Вид публікації. Вид публікації. 31.12.2011. 5. . Грубінко Василь
2009. 2009. 2010. 2010. 2011. 2011. К-сть. Васильович. Лабораторія екологічної
Др. Арк. К-сть. Др. Арк. К-сть. Др. Арк. біохімії. Біохімія. Росія / Петро-заводск.
1. Монографії. 20. 299,3. 16. 202,2. 23. 01.01.2007. 31.12.2011. 6. . Кваша Василь
238,3. 2. Підручники і посібники для вузу. Іванович. Екологія хребетних. Зоологія.
166. 900,09. 138. 896,9. 135. 774,11. 3. Білорусія / Гродно. 28.11.2006.
Підручники і посібники для школи. 130. 28.12.2011. 7. . Кваша Василь Іванович.
617,36. 128. 670,72. 123. 641,21. 5. Кафедра годівлі тварин, с/г академії м.
Статті у фахових виданнях. 769. 420,9. Горки. Біологія. Білорусія. 01.06.2010.
694. 434,85. 743. 438,29. Тези. 264. 81,6. 13.11.2013. 8. . Кваша Василь Іванович.
313. 89,8. 298. 94,76. Всього. 1349. Лабораторія по біоресурсах. Екологія.
2319,25. 1290. 2298,47. 1322. 2186,67. Білорусія. 20.10.2011. 06.11.2013.
19Кількість публікацій за 2009–2011 рр.: 60Дякуємо за увагу! ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
1 – Монографії 4 – Статті у фахових НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
виданнях 2 – Підручники і посібники для імені Володимира Гнатюка.
вузу 5 – Тези 3 – Підручники і посібники
Робот садовник информатика 4 класс.ppt
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/robot-sadovnik-informatika-4-klass-209917.html
cсылка на страницу

Робот садовник информатика 4 класс

другие презентации на тему «Робот садовник информатика 4 класс»

«Опыт работы педагогов» - Вы уже выдвинули гипотезу, определили объект и предмет исследования. Требования к формулировке темы. 3 этап – обобщение собственного опыта. Тема опыта работы. Необходимо сделать вывод, выразить основные результаты в общем положении. Схема описательной работы. Наиболее часто встречающиеся ошибки при описании опыта.

«Самообразование педагога» - Уровни самообразовательной деятельности: Самообразование. Цель самообразования педагога. Содержание. Адаптивный Проблемно-поисковый Инновационный. Индивидуальный план самообразования. Написать индивидуальные планы самообразования можно разными вариантами.

«Компетентность педагога» - Аналитическая Образовательная Координационная. Требования социума современной действительности. Ключевое слово. Частно- предметные проблемы. Образовательная. При сохранении физического и психического здоровья ребенка. Организационная Информационная Консультативная. Планируют повышение квалификации. Педагогический калейдоскоп.

«Педагог и ученик» - Предъявление требований в сочетании с уважением к личности ребёнка. Педагогический такт, недопустимость неосто-рожного вмешательства в жизнь семьи. Причины нарушения взаимодействия. Практикум. Оказание и просьба помощи. Позитивное отношение педагога к личности учащихся и система приёмов поощрения. Ориентация на успешное развитие личности.

«Личность педагога» - Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. достигает ли педагог желаемых сегодня обществом результатов в педагогическом труде. Результативные критерии. В реальной педагогической деятельности трудно отделить норму от творчества. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и оценке, которую дает себе сам человек.

«Учитель-педагог» - С чем идем к началу 2010- 2011 учебного года. Соматическое здоровье (самооценка). Будем помнить наших учителей. Педагоги: Как повысить статус педагогического работника. Психологические знания сегодняшнего учителя явно недостаточны. при оценке самочувствия у 57,6%, при оценке активности – у 66,4%, плохое настроение – у 68,2% педагогов.

Педагог

23 презентации о педагоге
Урок

Педагогика

135 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по педагогике > Педагог > Робот садовник информатика 4 класс