Психолог
<<  Семинар психологов и библиотекарей Первый раз в пятый класс: проблемы адаптации  >>
«Болаша
«Болаша
Болаша
Болаша
Болаша
Болаша
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Тестті
Картинки из презентации «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен» к уроку психологии на тему «Психолог»

Автор: chucha. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока психологии, скачайте бесплатно презентацию «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 1177 КБ.

Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен

содержание презентации «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1«Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы 8мен ЖОО. Ж?мыс берушілер. Консалтингтік
психолог пен жас?спірімге к?мекші ?йымдар.
?дістемелік кешен». О?ушылар?а к?сіби 9Консультационно-диагностический.
ба?дар беру Астана, 2015 20 а?пан. Диагностикалы? Белсенділікті? атауы. №. ?
2Ма?ыздылы?ы. ?аза?стан Республикасыны? ? . . ? ? ? . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? . ?
Президентi - елбасы Н.?.Назарбаевты? 2012 ? ? . . . ? ? . . ? ? ? . . ? . ?
жыл?ы 14 желто?сан . . ? . ? . . . ? ? ? ? ? ? ? . . ?
"?аза?стан-2050" Стратегиясы ? ? . . ? 1. ?ызы?ушылы? туралы топты?
?алыптас?ан мемлекеттi? жа?а саяси ба?ыты ??гімелесу. 2. ?ызы?ушылы? туралы
атты ?аза?стан хал?ына Жолдауында: индивидуалды ??гімелесу. 3. Маманды?тар
«К?сiби-техникалы? ж?не жо?ары бiлiм е? туралы топты? ??гімелесу. 4. Адам
бiрiншi кезекте ?лтты? экономиканы? ?міріндегі е?бекті? ма?ыздылы?ы туралы
мамандар?а деген ?азiргi ж?не келешектегi топты? ??гімелесу. 5. ?р т?рлі іс-?рекет
с?ранысын барынша ?теуге ба?дар ?стауы т?ріне ?ызы?ушылы? та?ырыбына сауалнама
керек». Б?л ма?сатты ж?зеге асыруды? бір ж?ргізу. 6. К?сіби ба?дарлы? тестілеу. 7.
шарты – б?л жо?ар?ы сынып о?ушыларын ерте Топты? к?сіби ке?ес беру. 8. Индивидуалды
к?сіби ба?ыттау болып табылады. 2. к?сіби ке?ес беру. 9. Психологиялы?
3Назарлары?ыз?а ?сынылып отыр?ан т?л?алы? тестілеу мен ке?ес беру. 10.
?дістемелік ??рал орта мектеп Мансапты? жоспарды ??ру туралы ке?ес беру.
о?ушыларыны?, д?лірек айт?анда, 7-9 сынып 11. Е?бек за?ы, жастарды? ???ы?ы, е?бек
о?ушыларыны? келешекте ?здеріні? к?сіби ?ор?ау ж?не техникалы? ?ауіпсіздік
маманды? иесі ретінде аны?талуына ?атысты ше?берінде ке?ес беру. 12. Белгілі жас
т?ра?ты ?абілеттерін ?алыптастыру тобында?ы жастарды? ?мірілік ??ндылы?тарын
ма?сатында функционалды икемділіктерін зерттеу. Мектеп ?кімшілігі. . ? . . .
дамыту?а арнал?ан интерактивті ??ралдарды? . . . . ? . . Мектеп психологі.
(сынып са?аттары, тренингтер, к?сіби ж?не Ата-аналар. Колледждер мен ЖОО. Ж?мыс
к?сіби ба?дарлан?ан ойындар) жиынты?ы берушілер. Консалтингтік ?йымдар.
болып табылады. Аталмыш ?дістемелік ??рал 10Активно - развивающий. Белсенді -
?о?ам?а бейімделе ж?не ?зін ?зі жетелей дамытушы. Белсенділікті? атауы. №. ? ? .
алатын белсенді дамып келе жат?ан жеке ? . ? . ? ? ? . . . ? ? ? . . . ?
шы?армашылы? т?л?аны? дамуы ?шін жа?дай ? . . ? . ? ? . . ? . ? ? . . ?
жасау?а ба?ыттал?ан мектеп о?ушыларыны? Консалтингтік ?йымдар. 1. Компьютерлік
к?сіби ба?дарлануы бойынша кешенді ойындарды? к?мегімен ?ндірістік
ба?дарламаны? ?дістемелік б?лігі болып жа?дайларды ?лгілеу. 2. О?ушыларды? жаз?ы
табылады. Кешенді ба?дарлама мектеп е?бек лагерлеріне ?атысуы. 3.
о?ушыларына ?ыс?а мерзімді ж?не Ж?мыскерлерді? ?атысуымен ?ндіріс
келешектегі ?мірлік пен к?сіби жоспарларды орындарында?ы к?сіби сынамалар. 4.
??рып, орындау?а; білім алуда?ы ?здеріні? Тимбилдинг немесе тренинг форматында?ы
жолдарын к?сіби т?р?ыдан іздеуде к?мек к?сіби ойындар. 5. ?абілетті дамыту
к?рсетуді? м?мкіндіктерін ?сыну ма?сатында тренингтері. 6. ?леуметтік да?дыларды
жасалынып шы?арылды. дамыту тренингтері (?арым-?атынас,
4 дау-дамайларды шешу, ассертивті
5Кешенді ба?дарламаны? мазм?ны. мінез-??лы?, к?шбасшылы?, топты? ??ралу
А?паратты? ба?ыт; Ке?ес беру ж?не ж?не т.Б.). Мектеп ?кімшілігі. Мектеп
диагностикалы? ба?ыт; Дамытушы ба?ыттан психологі. Ата-аналар. Колледждер мен ЖОО.
т?рады. Ба?дарлама мектеп, лицей мен Ж?мыс берушілер.
гимназияны? отбасы, к?сіби о?ытушылы? 11«ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені. Кешен М.В.
мекемелер, жастарды? к?сіби ба?дарларыны? Ломоносов атында?ы Москва Мемлекеттік
орталы?ы, ж?мыспен ?амту ?ызметі, ?аланы? Университетіні? психология ?ылымдарыны?
мекемелері, ?йымдары сия?ты ?леуметтік докторы, профессор А.Г. Шмелевті?
??рылымдарымен ?зара ?рекеттесуі бас?аруымен психолог-тестологтарыны? ?жымы
жа?дайында о?ыту, сыныптан ж?не мектептен ?зірлеген. Тестті? ал?аш?ы н?с?асы
тыс ?ызметі барысында іске асырылады. «К?сіптік бейімділік тесті» атауымен 1997
Ба?дарлама о?ушыларды? жас ерекшеліктерін, жылы шы?ты. 2002 жылы тестті
мектептегі ж?мысты? формалары, ?дістері модификациялау мен пысы?тау ма?сатында
мен мазм?нды? саба?тасты?ын ескере отырып, компютерлендірілген диагностикалы?
кезе?дік т?рде ж?зеге асырылады. «ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені шы?ты.
6Ба?дарламаны? ?зектілігі келесідей «ПРОФОРИЕНТАТОРДЫ?» со??ы н?с?асы 2010
белгілерден к?рініс береді: Кешенді жылы шы?арылды. 2009 жылы тест болжамды
ба?дарламаны? ?зектілігі мен ?ажеттілігі валидтілік ба?алауы бойынша сараптамадан
мыналармен аны?талады: о?ушыларды? к?сіби ?тті. 2010 жылы тест «Психологиялы?
ба?дарлан?ан, к?сіп алды ж?не к?сіби диагностика ж?не ?лшеу ?дістемесі» атты
дайынды?ын ?йымдастыру бойынша ж?йелі бірінші Жылнамалы? к?сіптік пікір- сарап
ж?мысты? болмауымен; о?ушыларды? к?сіби пен шолудан ?тті. 2011 жылы тест
ба?дарлан?ан, к?сіп алды ж?не к?сіби ?аза?станда ?олданып к?ру мен бейімдеуден
дайынды?ы бойынша ж?ргізілетін ж?мысты? ?тті: «Профориентатор-KZ» ?дістемесі
жеткілікті даярланбауымен; о?ушыларды? ?зірленді. Репрезентативті сараптауда 700
к?сіби ба?дарлан?ан, к?сіп алды ж?не адам?а ж?ргізіліп ?зірленді.
к?сіби дайынды?ын іске асыру ?шін ?ажетті 12Тестті? н?тижесі. Маманды?тар тізімі.
??ралдармен (?діснамалар, а?паратты? Профиль. О?ыту профилі. Тренингтер.
материалдар, арнайы ба?дарламалар, о?у Талдауы.
к?рнекілік ??ралдар, ?дебиет, 132013 жылды? а?пан айынан бастап
бейнефильмдер) ?амтамасыз етілмеуімен; б?гінгі к?нге дейінгі аралы?та?ы бізді?
о?ушыларды? мектептен кейін білім алуды ж?мысымызды? н?тижелері. 1) «Назарбаев
жал?астыру?а ?атысты м?селені шеше алмауы зияткерлік мектептері» А? мен Астана,
ж?не оларды? маманды??а ?атысты болжам Алматы ж?не де елімізді? ?зге де
жасау мотивациясыны? т?мен де?гейімен; ??ірлеріндегі орта білім беру орындарыны?
?о?амны? біліктілігі жо?ары ж?мыс 50 000 аса о?ушыларына тестілеу
кадрларына деген ?ткір с?ранысы; ж?ргізіліп, ке?ес берілді. Тестілеу мен
мектептегі к?сіби ба?дарлан?ан ж?не арнайы ке?ес беруді? н?тижелері мектеп
ж?мысты кешенді директорлары мен м??алімдері, сонымен ?оса
психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан о?ушылар ж?не оларды? ата-аналары арасында
?олдамауымен. жа?ымды ?о?амды? жа?сы к?з?арас?а ие
7К?сіби ба?дар беру ж?мысыны? негізгі болды; 2) О?ушыларды диагностикалауды?
ба?ыттары. А?паратты? Диагностикалы? технологиясы мен ?діснамасы бойынша
Белсенді-дамытушы. педагог ж?не психологтар?а к?мек к?рсету
8А?паратты? Белсенділікті? атауы. Х. Х. ма?сатында ?дістемелік ??рал ??растырылды;
Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. 3) О?ушылар бейімділіктеріні? к?сіби
Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. 1. диагностикасы бойынша сауалнама базасы
Маманды?тар ?лемі туралы а?парат. 2. Адам ??рылды; 4) Алматы ж?не Астана ?алаларыны?
?міріндегі ж?мыс пен е?бекті? ма?ыздылы?ы. е?бек нары?ында?ы ?ажетті маманды?тары
3. Сан алуан маманды?тар бойынша о?ытатын бойынша мониторинг ж?зеге асырылды; 5)
о?у орындары туралы а?парат. 4. О?ушылар?а к?сіби ба?ыт ба?дар беруді?
Мемлекет/??ір ше?беріндегі е?бек нары?ыны? ма?ызыдылы?ы бойынша БА?-на материалдар
?ажеттілігі туралы а?парат. 5. ?ндірістегі дайындалып, жарияланымдар ж?зеге асырылды;
?р т?рлі маманды?тар бойынша е?бек 6) Жас?спірімдерді? ?мірлік ??ндылы?тарын
шарттары туралы а?парат. 6. Келешекте аны?тауы бойынша ?леуметтік зерттеу ж?зеге
дамитын жа?а маманды?тар туралы а?парат. асырылды; 7) К?сіби ба?ыт-ба?дар беруді?
7. Балалар /жеткіншектер ерекшеліктеріні? ?азіргі заман?ы ?дістеріні? т?жірибелік
дамуы туралы а?парат. 8. О?у орындарына ?олдану туралы с?ра?тары бойынша мектеп
т?суді? шарттары туралы а?парат. 9. педагогтары ж?не психологтарымен о?ыту
Жас?спірімдерде к?сіби ба?дарлы? семинарлары мен д??гелек ?стелдер
?ызы?ушылы?ыны? ?алыптасуында?ы ?р т?рлі ?ткізілді; 8) Жо?ар?ы сыныптарда?ы
институттар мен субъектілерді? р?лі туралы жас?спірімдерді? к?сіби ба?дарлы?
а?парат. 10. О?ушыларды? ??ндылы?ты? ба?ыттары мен ?алауларына санды? ж?не
ба?дарыны? ба?ыты. Мектеп ?кімшілігі. сапалы? таладау ж?ргізілді.
Мектеп психологі. Ата-аналар. Колледждер 14Ты?да?андары?з?а ал?ыс білдіреміз!
Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен.pptx
http://900igr.net/kartinka/psikhologija/bolasha-mamandyty-anytauday-psikholog-pen-zhassprmge-kmeksh-dstemelk-keshen-247170.html
cсылка на страницу

Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен

другие презентации на тему «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен»

«Медицинский психолог» - Знания, необходимые психологу. Работа с пациентками в ходе психологической консультации. Роль психолога при работе в различных медицинских учреждениях (психолог и медик: точки взаимодействия). Навыки, необходимые психологу. Модель «взаимодействия – прикрепления». Трудности, возникающие во взаимодействии врача и медицинского психолога.

«Профориентация психолог» - Содержание профориентационной деятельности психолога. Диагностика и консультирование. Основные направления и содержание работы психолога по профориентации. Профдиагностика (оценка интересов, личностных качеств и способностей учащихся. Основные направления работы по профориентации. Развивающее профориентирование.

«Профессия психолог» - Учебники. Internet. Московский городской психолого-педагогичекий университет. «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти ул. Российский университет дружбы народов. Журналы. Посетить психологические тренинги. Газеты. Разработка и изготовление буклетов. Родителям. К кому обращались: Источники информации.

«Кабинет психолога» - Наличие посадочных мест 14. Каталог учебно-методической литературы и пособий. Паспорт кабинета педагога-психолога. План кабинета психолога.

«Психолог» - Психологию можно с уверенностью назвать одной из самых интересных наук. И выслушав, умело Помочь всегда брались. Трусова Жанна Викторовна, педагог-психолог МКОУ РЦДиК. А в начале двадцатого века наблюдалось бурное развитие нескольких психологических учений. По всей России праздник — Психолога денек!

«Школьный психолог» - Пути оптимизации взаимодействия психолога с педагогическим коллективом и администрацией. Мы, психологи, хотим рассказать вам о том, чем мы можем быть вам полезны. Уважаемые коллеги! А также о том, чего мы, к сожалению, не умеем. Школьный психолог: Педагогам – о психологии. Что препятствует взаимодействию?

Психолог

6 презентаций о психологе
Урок

Психология

42 темы
Картинки
900igr.net > Презентации по психологии > Психолог > Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен