Загрязнение воды Скачать
презентацию
<<  Загрязнение природных вод Вода  >>
«Забруднення Світового океану»
«Забруднення Світового океану»
Введення
Введення
Введення
Введення
Цикл води в біосфері до розвитку цивілізації був рівноважним, океан
Цикл води в біосфері до розвитку цивілізації був рівноважним, океан
Цикл води в біосфері до розвитку цивілізації був рівноважним, океан
Цикл води в біосфері до розвитку цивілізації був рівноважним, океан
Гідросфера Землі
Гідросфера Землі
Гідросфера Землі
Гідросфера Землі
Кожен житель Землі в середньому споживає 650 м кубічних води на рік
Кожен житель Землі в середньому споживає 650 м кубічних води на рік
Кожен житель Землі в середньому споживає 650 м кубічних води на рік
Кожен житель Землі в середньому споживає 650 м кубічних води на рік
Щорічно у Світовий океан потрапляє понад 10 млн т нафти і до 20%
Щорічно у Світовий океан потрапляє понад 10 млн т нафти і до 20%
Щорічно у Світовий океан потрапляє понад 10 млн т нафти і до 20%
Щорічно у Світовий океан потрапляє понад 10 млн т нафти і до 20%
Забруднення Світового океану
Забруднення Світового океану
8
8
8
8
Серйозну екологічну загрозу для життя в Світовому океані і, отже, для
Серйозну екологічну загрозу для життя в Світовому океані і, отже, для
Серйозну екологічну загрозу для життя в Світовому океані і, отже, для
Серйозну екологічну загрозу для життя в Світовому океані і, отже, для
До 2 млн морських птахів і 100 тис морських тварин, у тому числі до 30
До 2 млн морських птахів і 100 тис морських тварин, у тому числі до 30
До 2 млн морських птахів і 100 тис морських тварин, у тому числі до 30
До 2 млн морських птахів і 100 тис морських тварин, у тому числі до 30
Основні шляхи забруднення гідросфери
Основні шляхи забруднення гідросфери
1. Забруднення нафтою і нафтопродуктами
1. Забруднення нафтою і нафтопродуктами
1. Забруднення нафтою і нафтопродуктами
1. Забруднення нафтою і нафтопродуктами
5. Бактеріальне і біологічне забруднення
5. Бактеріальне і біологічне забруднення
5. Бактеріальне і біологічне забруднення
5. Бактеріальне і біологічне забруднення
До біологічних факторів самоочищення водойми ставляться водорості,
До біологічних факторів самоочищення водойми ставляться водорості,
Багатостадійний процес, іноді розтягується на тривалий час -
Багатостадійний процес, іноді розтягується на тривалий час -
Багатостадійний процес, іноді розтягується на тривалий час -
Багатостадійний процес, іноді розтягується на тривалий час -
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Охорона Світового океану
Картинки из презентации «Забруднення Свiтового океану» к уроку экологии на тему «Загрязнение воды»

Автор: Катя. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экологии, скачайте бесплатно презентацию «Забруднення Свiтового океану.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 321 КБ.

Скачать презентацию

Забруднення Свiтового океану

содержание презентации «Забруднення Свiтового океану.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1«Забруднення Світового океану». 1. 9далекосхідних морях з 1966 по 1991 р. (в основному поблизу
2Введення. В даний час проблема забруднення водного півдня - східної частини Камчатки і в Японському морі).
середовища є дуже актуальною, тому що зараз люди починають Північний флот щорічно скидав в воду 10 000 м кубічних таких
забувати всім відомий вислів «вода - це життя». Без води людина відходів. До 2 млн морських птахів і 100 тис морських тварин, у
не може прожити більше трьох діб, але, навіть розуміючи всю тому числі до 30 тис тюленів, щорічно гинуть, проковтнувши будь
важливість ролі води в його житті, він все одно продовжує - які пластмасові вироби чи заплутавшись в обривках мереж і
завдавати шкоди водним об'єктам, безповоротно змінюючи їх тросів. 9.
природний режим скиданнями і відходами. Основна маса води 10До 2 млн морських птахів і 100 тис морських тварин, у тому
зосереджена в океанах. Випаровується з його поверхні вода дає числі до 30 тис тюленів, щорічно гинуть, проковтнувши будь - які
живлющу вологу природним і штучним екосистемам суші. Чим ближче пластмасові вироби чи заплутавшись в обривках мереж і тросів.
район до океану, тим більше там випадає опадів. Суша постійно 10.
повертає воду океану, частина води випаровується, частина 11Основні шляхи забруднення гідросфери. 11.
збирається ріками, у які надходять дощові і снігові води. Обмін 121. Забруднення нафтою і нафтопродуктами. Призводить до появи
вологою між океаном і сушею вимагає дуже великої кількості нафтових плям, що ускладнює процеси фотосинтезу у воді через
енергії: на це витрачається до 1/3 того, що Земля отримує від припинення доступу сонячних променів, а також викликає загибель
Сонця. 2. рослин і тварин. Кожна тонна нафти створює нафтову плівку на
3Цикл води в біосфері до розвитку цивілізації був площі до 12 км квадратних. Відновлення уражених екосистем займає
рівноважним, океан одержував від рік стільки води, скільки 10 - 15 років; 2. Забруднення стічними водами в результаті
витрачав при її випаровуванні. Якщо не змінювався клімат, то не промислового виробництва, мінеральними і органічними добривами в
міліли річки і не знижувався рівень води в озерах. З розвитком результаті сільськогосподарського виробництва, а також
цивілізації цей цикл став порушуватися, у результаті поливу комунально - побутовими стоками. Веде до евтрофікації водойм -
сільськогосподарських культур збільшилося випаровування з суші. збагачення їх поживними речовинами, що призводить до надмірного
Річки південних районів обміліли, забруднення океанів і поява на розвитку водоростей і загибелі інших екосистем водойм з
його поверхні нафтової плівки зменшило кількість води, що непроточной водою (озер і ставків), а іноді до заболочування
випаровується океаном. Все це погіршує водопостачання біосфери. місцевості; 3. Забруднення важкими металами. Порушує
Беручи до уваги те значення, яке вода має для життєдіяльності життєдіяльність водних організмів і людини; 4.Загрязненіе
людини і всього живого на Землі, ми можемо стверджувати, що вода кислотними дощами. Приводить до закислению водойм і загибелі
- одне з найбільш дорогоцінних скарбів нашої планети. 3. екосистем; 12.
4Гідросфера Землі. Гідросфера - водна середу, яка включає 135. Бактеріальне і біологічне забруднення. Пов'язано з
поверхневі і підземні води. Поверхневі води в основному різними патогенними організмами, грибами і водоростями. Світове
зосереджені в Світовому океані, що містить близько 91% всієї господарство скидає на рік 1500 км кубічних стічних вод різного
води на Землі. Поверхня Світового океану (акваторія) складає 361 ступеня очищення, які вимагають 50 - 100 - кратного розбавлення
млн / км квадратних. Вона приблизно в 2,04 рази більше площі для додання їм естесвенно властивостей і подальшого очищення в
суші - території, що займає 149 млн / км квадратних. Якщо біосфері. При цьому не враховуються води сільськогосподарських
розподілити воду рівним шаром, то вона покриє Землю завтовшки в виробництв. Світовий річковий стік (37,5 - 45 тис.км кубічних на
3000 метрів. Вода в океані (94%) і під землею - солона. рік) недостатній для необхідного розведення стічних вод. Таким
Кількість прісної води становить 6% загального обсягу води на чином, в результаті промислової діяльності прісна вода перестала
Землі, причому дуже мала її частка всього 0,36% мається на бути поновлюваним ресурсом. Розглянемо послідовно забруднення
легкодоступних для видобутку місцях. 4. океанів, морів, річок та озер, а також методи очсткі стічних
5Кожен житель Землі в середньому споживає 650 м кубічних води вод. 6. Радіоактивне забруднення. Пов'язано зі скиданням
на рік (1780 літрів на добу). Однак для задоволення радіоактивних відходів; 7. Теплове забруднення. Викликається
фізіологічних потреб достатньо 2,5 літра в день, тобто близько 1 скиданням у водойми підігрітих вод ТЕС і АЕС. Приводить до
м кубічного на рік. Велика кількість води потрібно сільському масового розвитку синьо - зелених водоростей, так званого
господарству (69%) головним чином для зрошення; 23% води цвітіння води, зменшенню кількості кисню і негативно впливає на
споживає промисловість; 6% витрачається в побуті. З урахуванням флору і фауну водоймищ; 8. Механічне забруднення. Підвищує вміст
потреби води для промисловості і сільського господарства витрата механічних домішок; 13.
води в нашій країні від 125 до 350 літрів на добу на людину 14До біологічних факторів самоочищення водойми ставляться
(Санкт - Петербурзі 450 літрів, а в Москві 380 літрів). Вода - водорості, цвілеві і дріжджові грибки. Самоочищення водойм від
не тільки умова життя індивідуального організму. Без неї не бактерій і вірусів можуть сприяти і представники тваринного
можливо було б існування біосфери, життя на Землі, оскільки світу. Кожен молюск відфільтровує на добу більше 30 л води.
кругообіг речовин і енергії в біосфері можливий тільки за участю Чистота водойм немислима без охорони їх рослинності. Тільки на
води. В ході кругообігу води з поверхні Світового океану щорічно основі глибокого знання екологічного стану кожної водойми,
випаровується 453 000 куб. м. води. 5. ефективного контролю за розвитком, що населяють його різних
6Щорічно у Світовий океан потрапляє понад 10 млн т нафти і до живих організмів, можна досягти позитивних результатів,
20% Світового океану вже покриті нафтовою плівкою. У першу чергу забезпечити прозорість і високу біологічну продуктивність річок,
це пов'язано з тим, що видобуток нафти і газу в океанах і морях озер і водосховищ. Несприятливо на процеси самоочищення водойм
стала найважливішим компонентом нафтогазового комплекса.В 1993 впливають і інші фактори. Хімічне забруднення водойм
році в океані видобуто 850 млн т нафти (майже 30% світового промисловими стоками гальмує природні окисні процеси, вбиває
видобутку). У світі пробурено близько 2500 свердловин, з них 800 мікроорганізми. Те ж відноситься і до спуску термальних стічних
- в США, 540 - в Південно - Східної Азії, 400 - в Північному вод тепловими електростанціями. 14.
морі, 150 - в Перській затоці. Ця маса свердловин пробурена на 15Багатостадійний процес, іноді розтягується на тривалий час -
глибинах до 900 метрів. Забруднення Світового океану. самоочищення від нафти. У природних умовах комплекс фізичних
Забруднення Світового океану водним транспортом відбувається по процесів самоочищення води від нафти складається з ряду
двох каналах: по - перше, морські та річкові судна забруднюють складових: випаровування; осідання грудочок, особливо
її відходами, одержуваними в результаті експлуатаційної перевантажених наносами і пилом; злипання грудочок, зважених у
діяльності, і, по - друге, викидами у разі аварій, токсичних товщі води; спливання грудочок, що утворюють плівку з
вантажів, здебільшого нафти і нафтопродуктів. Енергетичні включеннями води і повітря; зниження концентрацій зваженої і
установки суден (в основному дизельні двигуни) постійно розчиненої нафти внаслідок осідання, спливання і змішування з
забруднюють атмосферу, звідки токсичні речовини частково або чистою водою. Інтенсивність цих процесів залежить від
майже повністю потрапляють у води річок, морів і океанів. 6. властивостей конкретного виду нафти (щільність, в'язкість,
7Забруднення Світового океану. Нафта і нафтопродукти є коефіцієнт теплового розширення), наявності у воді колоїдів,
головними забруднювачами водного басейну. На танкерах, що зважених частинок планктону і т.д., температура повітря і від
перевозять нафту та її похідні, перед кожної чергової сонячного освітлення. 15.
завантаженням, як правило, промиваються ємності (танки) для 16Охорона Світового океану. В 1983 році увійшла в силу
видалення залишків раніше перевезеного вантажу. Промивна вода, а міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення морського
з нею і залишки вантажу зазвичай скидаються за борт. Крім того, середовища. У 1984 році держави Балтійського басейну підписали в
після доставки нафтовантажів в порти призначення танкери Гельсінкі Конвенцію із захисту морського середовища Балтійського
найчастіше направляються до пункту нового навантаження без моря. Це було перше міжнародне угоду на регіональному рівні. В
вантажу. В цьому випадку для забезпечення належної опади та результаті проведеної роботи вміст нафтопродуктів у відкритих
безпеки плавання танки судна наповнюються баластної водою. Ця водах Балтійського моря знизилося в 20 разів у порівнянні з 1975
вода забруднюється нафтовими залишками, а перед завантаженням роком. У 1992 році міністрами 12 - ти держав та представником
нафти і нафтопродуктів виливається в море. Із загального Європейської спільноти була підписана нова Конвенція з охорони
вантажообігу світового морського флоту в даний час 49% впаде на середовища Балтійського моря. 16.
нафту та її похідні. Щорічно близько 6000 танкерів міжнародних 17Охорона Світового океану. У 1972 році була підписана
флотилій транспортують 3500000000 тонн нафти (2000 р.). У міру Лондонська конвенція, яка забороняє скидання на дно морів і
зростання перевезень нафтовантажів і аваріях все більшу океанів радіоактивних та отруйних хімічних відходів. До цієї
кількість нафти стало потрапляти в океан. За даними 1988 в усі конвенції приєдналася і Росія. Військові кораблі відповідно до
моря світу було скинуто приблизно 20 млрд тонн сміття. В одне міжнародного права в дозволі на скид не потребують. У 1993 р.
тільки Північне море було скинуто 98000 т покидьків. 7. заборонено скидання рідких радіоактивних відходів у море. У 1982
88. р. III Конференція ООН з морського права прийняла Конвенцію з
9Серйозну екологічну загрозу для життя в Світовому океані і, мирного використання Світового океану в інтересах всіх країн і
отже, для людини представляє поховання на морському дні народів, яка містить близько 1000 міжнародно - правових норм, що
радіоактивних відходів (РАВ) і скидання в море рідких регламентують всі основні питання використання ресурсів океану.
радіоактивних відходів (РРВ). Західні країни (США, Стаття 58 Конституції Російської Федерації: Кожен зобов'язаний
Великобританія, Франція, Німеччина, Італія тощо) і СРСР з 1946р. зберігати природу й довкілля, бережно ставитися до природних
почали активно використовувати океанські глибини для того, щоб багатств. 17.
позбутися від РАВ. Рідкі радіоактивні відходи СРСР зливав в
«Забруднення Свiтового океану» | Забруднення Свiтового океану.ppt
http://900igr.net/kartinki/ekologija/Zabrudnennja-Svitovogo-okeanu/Zabrudnennja-Svitovogo-okeanu.html
cсылка на страницу

Загрязнение воды

другие презентации о загрязнении воды

«Очистка сточных вод» - Физическая и физико-химическая очистка сточных вод. Современные методы очистки сточных вод на предприятиях текстильной промышленности. Студент IV курса 2 группы ФФК и БЖ Петров Р.С. Ионообменный фильтр для очистки сточных вод от ионов хрома. Аэробные и анаэробные ступени очистки. Затем всплывшие в виде пенных образований примеси удаляются специальными скребками.

«Пресная вода» - Ваши предложения по охране пресной воды? 0,5%. Вода в природе. Вода нужна практически во всех отраслях народного хозяйства. Растения получают питательные вещества из почвы только в виде растворов. Природоохранные мероприятия. Ход урока. Так, безвозвратное потребление воды в сельском хозяйстве составляет 60%.

«Ресурсы воды» - Проблемы водоснабжения. Качество поверхностных вод зависит от сочетания климатических и геологических факторов. Вода в жизни человека. Потеря 10-20% воды опасна для жизни. Электростанции, промышленные предприятия часто сбрасывают подогретую воду в водоем. Вот необходимое условие существования живого организма.

«Охрана водных ресурсов» - Гололёд. Для производства 1т бумаги – 900М3 воды. Лавины. Совершенствовать технологию производства на предприятиях. Наледи. Ливни. Строить очистные сооружения, а многие очистные сооружения реконструировать. В сутки человек потребляет 300-400 л воды. Экономия потребления воды, плата за каждый метр кубический по счётчику.

«Качество питьевой воды» - Качество питьевой воды, Автор: Кузнецова Маргарита, учащаяся КГОУ НПО ПУ № 78 Руководитель: Т.Т.Борблик –преподаватель. Физические (кипячение). 7. 3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03 99. Санитарная охрана источников».

«Забруднення Свiтового океану» - Гідросфера - водна середу, яка включає поверхневі і підземні води. Приводить до закислению водойм і загибелі екосистем; Введення. Основна маса води зосереджена в океанах. 3. Порушує життєдіяльність водних організмів і людини; 4.Загрязненіе кислотними дощами. 10.

Урок

Экология

29 тем
Картинки
Презентация: Забруднення Свiтового океану | Тема: Загрязнение воды | Урок: Экология | Вид: Картинки
900igr.net > Презентации по экологии > Загрязнение воды > Забруднення Свiтового океану.ppt