Соли Скачать
презентацию
<<  Соль азотной кислоты Соль 1  >>
Силікати
Силікати
У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що Силіцій —
У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що Силіцій —
У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що Силіцій —
У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що Силіцій —
Поширення в природі
Поширення в природі
Силікатна кислота, H2SiO3- силікат валентність 2 Силікатна кислота
Силікатна кислота, H2SiO3- силікат валентність 2 Силікатна кислота
Крім мета- і ортосилікатної кислоти існує багато так званих
Крім мета- і ортосилікатної кислоти існує багато так званих
Силікати - солі силікатної кислоти
Силікати - солі силікатної кислоти
Розчинне скло
Розчинне скло
Розчинне скло
Розчинне скло
Розчинне скло
Розчинне скло
Природні сполуки силіцію
Природні сполуки силіцію
Будівельні матеріали Із природних матеріалів, що містять Силіцій,
Будівельні матеріали Із природних матеріалів, що містять Силіцій,
Кераміка
Кераміка
Кераміка
Кераміка
Кераміка
Кераміка
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Велика група спеціальних керамічних виробів використовується у
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент — важливий будівельний матеріал
Цемент — важливий будівельний матеріал
Цемент — важливий будівельний матеріал
Цемент — важливий будівельний матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Скло—це твердий прозорий матеріал
Картинки из презентации «Силикати» к уроку химии на тему «Соли»

Автор: VovkAU. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока химии, скачайте бесплатно презентацию «Силикати.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 3069 КБ.

Скачать презентацию

Силикати

содержание презентации «Силикати.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Силікати. 8являють собою похідні полісилікатних кислот. Коли до складу
2У Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва бачимо, що полісилікатів входить алюміній, тоді їх називають
Силіцій — це хімічний елемент, який має порядковий номер 14 і алюмосилікатами. Більшість гірських порід складаються з
розташований у IV групі. Як і всі елементи цієї групи, Силіцій алюмосилікатів. До найпростіших полісилікатів і алюмосилікатів
має чотири валентні електрони. Саме ці валентні електрони належать азбест CaMg3Si4O12, або CaO • 3MgO • 4SiO2; польовий
відповідають за зв'язок між сусідніми атомами. У твердому стані шпат (ортоклаз) K2Al2Si6O16, або K2O • Al2O3 • 6SiO2; каолін
для силіцію характерна кристалічна ґратка, в якій кожний атом H4Al2Si2O9, або Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O; калійна слюда
має чотиРьох найближчих «сусідів». Атом Силіцію ніби «позичає» H4K2Al6Si6O24, або K2O • 3Al2O3 • 6SiO2 • 2H2O. Природні
своїм сусідам по одному валентному електрону. силікати під впливом вологи і вуглекислого газу повітря повільно
3Поширення в природі. За поширеністю в природі силіцій займає руйнуються (вивітрюються). Наприклад, розклад польового шпату
друге місце серед хімічних елементів (27,6% маси земної кори). У (ортоклазу) схематично можна представити таким рівнянням: K2O •
вільному стані в природі силіцій не зустрічається. Найбільш Al2O3 • 6SiO2 + CO2 + 2H2O = K2CO3 + Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O +
поширеними його сполуками є діоксид силіцію SiO2 (силікатний 4SiO2 Поташ вимивається водою, а каолін утворює глину з
ангідрид або кремнезем) і солі силікатної кислоти — силікати, домішками піску. Оскільки польовий шпат у природі дуже
які являють собою основу всіх гірських порід. У невеликих поширений, то і глина утворюється в дуже значних кількостях.
кількостях сполуки силіцію входять також до складу організмів 9Будівельні матеріали Із природних матеріалів, що містять
рослин. Близько 12% літосфери складає кварц SiO2 і його Силіцій, виготовляють скло, кераміку, цемент.
різновиди, а 75% складають різні силікати і алюмосилікати 10Кераміка. Вироби з глини називають керамікою, а керамічне
(польові шпати, слюди, амфіболи). Середній вміст К. (в масових виробництво —гончарним. Найпоширеніша кераміка та, що
%): в кам. метеоритах 18, ультраосновних гірських породах 19, складається з різних оксидів, у тому числі —оксиду силіцію(ІУ)
основних 24, середніх 26, кислих 32,3, глинах 7,3, пісковиках SiO2. Із керамічних виробів важливе значення мають порцеляна і
36,8, карбонатних г.п. 2,4; у воді океанів 3·10-4%. фаянс.
4Силікатна кислота, H2SiO3- силікат валентність 2 Силікатна 11Порцеляна — один із видів тонкої кераміки — білий матеріал,
кислота дуже слабка. Вона слабкіша навіть за карбонатну кислоту. складається в основному з SiO2, А12О3 і K2O. Як сировину для
У воді H2SiO3 нерозчинна, але має нахил залишатися в розчині в добування порцеляни використовують білу глину — каолін,
дуже роздрібненому стані, утворюючи колоїдний розчин. Силікатну кварцовий пісок і польовий шпат (K2O • Al2O3 • 6SiO2). Порцеляна
кислоту можна одержати при дії на розчини силікату калію або має невелику пористість, через що вона водо- і газонепроникна,
натрію будь-якої кислоти, наприклад: Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3? + доволі високу механічну міцність і термостійкість,
2NaCl При цьому вона виділяється у вигляді білого драглистого електроізоляційні властивості. З неї виготовляють
осаду, який містить значну кількість води. При нагріванні санітарно-технічні вироби, електроізолятори, предмети побуту і
силікатна кислота поступово зневоднюється, а при прожарюванні художні вироби.
повністю втрачає воду і перетворюється в силікатний ангідрид 12Фаянс — керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий
SiO2. Взагалі силікатних кислот існує багато. їх формули тонкою склоподібною плівкою — поливою. Містить ті самі
прийнято записувати як сполуки силікатного ангідриду з водою, компоненти, що й порцеляна, але в інших співвідношеннях. Із
зв'язуючи формули крапкою. Наприклад, формулу метасилікатної фаянсу виготовляють облицювальну плитку, посуд, художні вироби.
кислоти H2SiO3 записують так: SiO2 • H2O. Формулу ортосилікатної 13Велика група спеціальних керамічних виробів використовується
кислоти H2SiO4 записують: SiO2 • 2H2O. у будівництві. З кераміки виготовляють цеглу, панелі для стін,
5Крім мета- і ортосилікатної кислоти існує багато так званих плитку для підлоги, черепицю, труби, а також глиняний посуд,
полісилікатних кислот, в молекулах яких міститься більше одної горщики для квітів.
молекули силікатного ангідриду. Їх позначають такою загальною 14Цемент. Цемент являє собою сірий порошок, який складається
формулою: (SiO2)n • (H2O)m. Наприклад,і так далі. H2Si2O5, або із силікатів та алюмінатів кальцію, що під час змішування з
2SiO2•H2O; H4Si3O8, або 3SiO2•2H2O; H2Si4O9, або 4SiO2•H2O Солі водою швидко висихає і твердне, перетворюючись на каменеподібну
силікатної кислоти називають силікатами, а полісилікатних - масу. Для добування цементу як сировину використовують вапняк,
полісилікатами. їх зображають звичайно формулами окремих глину та інші речовини. Сировина завантажується у піч,
оксидів, що входять до складу даного полісилікату, зв'язуючи перемішується і спікається за температури у межах 1400—1600 °С.
формули оксидів крапками в єдину формулу полісилікату. Одержану масу, основними компонентами якої є CaO, SiO2 і А12О3,
6Силікати - солі силікатної кислоти. Силікати (і охолоджують і перемелюють на порошок. Добувають цемент різних
полісилікати) у воді нерозчинні, за винятком силікатів натрію сортів: морозовитривалий, такий, що швидко твердне, та інше.
Na2SiO3 і калію K2SiO3. 15Цемент — важливий будівельний матеріал. Із суміші цементу,
7Розчинне скло. Силікати натрію і калію одержують сплавленням піску й води готують будівельні розчини. Цемент, змішаний з
кремнезему з твердими лугами або з карбонатами калію і натрію: водою і наповнювачами (піском, щебенем, гравієм, шлаком),
SiO2 + 2KOH = K2SiO3 + H2O ? SiO2 + Na2CO3 = Na2SiO3 + CO2 ? утворює суміш, з тужавінням якої утворюється бетон. Якщо бетоном
Одержувані при цьому сплавлені солі мають вигляд склоподібної залити сталевий каркас, дістанемо залізобетон. Із нього роблять
маси. Тому силікати натрію і калію називають розчинним склом, а балки, панелі, труби, мости, перекриття, шпали.
водні їх розчини — рідким склом. Розчинне скло додають до 16Скло—це твердий прозорий матеріал. Найпоширенішим є
цементу і бетону, щоб зробити їх водонепроникливими. Ним силікатне скло, основний компонент якого — оксид силіцію(ІУ)
просочують тканини і дерево для надання їм вогнестійкості. З 8Ю2. Сировиною для виробництва звичайного скла є сода Na2CO3,
розчинного скла виготовляють вогнестійкі замазки, силікатний вапняк СаСО3 і пісок SiO2. Усі складові частини очищають,
клей тощо. змішують і сплавляють за температури близько 1400 °С.
8Природні сполуки силіцію. Більшість природних сполук силіцію Відбуваються такі реакції (спрощено):
«Силикати» | Силикати.pptx
http://900igr.net/kartinki/khimija/Silikati/Silikati.html
cсылка на страницу

Соли

другие презентации о солях

«Соединения железа» - Содержание железа в земной коре 5% (масс). Относительная атомная масса – 56. . 4. Строение атома: +26)2)8)14)2. 6. 3.

«Галогены и их соединения» - Изучить качественные реакции на галогенид-ионы. Лекарства. Цели урока: Получение хлороводорода. Фтороводород. KClO3 - Бертолетова соль. 2KClO3 + 3S = 2KСl + 3SO2?. Моющие средства. Качественная реакция на галогенид - ионы. Фтор F2. Криолит: Na3AlF6. Галогениды. Плавиковая кислота: HF Разъедает стекло Зарин и зоман- Боевые отравляющие вещества.

«Силикати» - Найпоширенішим є силікатне скло, основний компонент якого — оксид силіцію(ІУ) 8Ю2. Сировина завантажується у піч, перемішується і спікається за температури у межах 1400—1600 °С. Як і всі елементи цієї групи, Силіцій має чотири валентні електрони. Силікати - солі силікатної кислоти. Розчинне скло додають до цементу і бетону, щоб зробити їх водонепроникливими.

«Водород в периодической системе» - 2) Восстановление: Окислительно-восстановительная реакция между водородом и фтором. Гремучий газ. 1)Окисление: Положение водорода в периодической системе. Атом водорода.

«Йод в организме человека» - Плотность йода 4,94 г/см3, tпл 113,5 °С, tк ип 184,35 °С. Источники йода. Недостаток йода в организме. Существует два теста для определения йодной недостаточности. Для диагностических целей используют рентгено- контрастные вещества, содержащие йод. Йод в медицине. Группы людей. Реагирует с концентрированными серной и азотной кислотами, металлами, неметаллами, щелочами, сероводородом.

«Молекула аммиака» - Аммиак. Связь: -ковалентная неполярная -тройная -прочная. Химические свойства. В промышленности. Выделение из жидкого воздуха. Получение. Физические свойства. Молекула: -очень устойчивая -низкая реакционная способность. Nh4no2 ? n2 + 2h2о. Строение молекулы. N N N N. В лаборатории – разложением неустойчивых соединений азота.

Урок

Химия

64 темы
Картинки
Презентация: Силикати | Тема: Соли | Урок: Химия | Вид: Картинки