Шевченко Скачать
презентацию
<<  Автопортрети Шевченка Шевченко Тарас  >>
Тарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович Шевченко
Зміст
Зміст
Біографія
Біографія
Дитинство
Дитинство
Перша подорож Україною
Перша подорож Україною
Друга подорож Україною
Друга подорож Україною
Перший арешт
Перший арешт
Третя подорож Україною
Третя подорож Україною
Кохання Тараса Григоровича Шевченка
Кохання Тараса Григоровича Шевченка
Смерть і перепоховання
Смерть і перепоховання
Останній шлях
Останній шлях
Аналіз творчості
Аналіз творчості
Картини Шевченка
Картини Шевченка
Автопортрети
Автопортрети
Портрети
Портрети
Політичні інтерпретації постаті
Політичні інтерпретації постаті
Ушанування пам'яті
Ушанування пам'яті
Пам'ятники
Пам'ятники
Меморіальні дошки
Меморіальні дошки
Назви населених пунктів, вулиць та площ
Назви населених пунктів, вулиць та площ
Музеї
Музеї
Шевченко у кінематографі
Шевченко у кінематографі
Картинки из презентации «Шевченко» к уроку литературы на тему «Шевченко»

Автор: XTreme. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Шевченко.ppsx» со всеми картинками в zip-архиве размером 258 КБ.

Скачать презентацию

Шевченко

содержание презентации «Шевченко.ppsx»
Сл Текст Сл Текст
1Тарас Григорович Шевченко. Виконала студентка 2 курсу 10Петербурзі, його домовину, згідно із заповітом, за клопотанням
Польова Є.Д. Зміст. Михайла Лазаревського, після отримання ним дозвілу в квітні того
2Зміст. Біографія Аналіз творчості Картини Шевченка Політичні ж року, перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі
інтерпретації постаті Ушанування пам'яті Шевченко у біля Канева. Зміст.
кінематографі. 11Останній шлях. 8 травня 1861 року домовина була викопана,
3Біографія. Дитинство Перша подорож Україною Друга подорож перенесена через увесь Петербург до Московського
Україною Перший арешт Третя подорож Україною Кохання Тараса (Миколаївського) вокзалу і залізницею потрапила до Москви.Далі
Григоровича Шевченка Смерть і перепоховання Останній шлях Зміст. шлях проходив через Серпухов, Тулу, Орел, Кроми, Дмитровськ,
4Дитинство. Шевченко народився у селі Моринці Київської Сєвськ, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Носівку, Бровари до
губернії, в родині селянина-кріпака. Рано втративши матір, а Києва. Ланцюговим мостом, випрягши коней з воза, його провезли
потім і батька, він з дитинства зазнав багато горя і знущань. студенти Університету Святого Володимира і далі набережною до
Працюючи і навчаючись у дяків, Шевченко ознайомився з деякими церкви Різдва Христового на Подолі. У Києві з Тарасом прощалися
творами української літератури, а відчуваючи великий потяг до студенти, поети, багато киян. Була навіть думка, яку
малювання, уже тоді робив перші спроби розпочати навчання у підтримували й родичі поета, поховати Т. Шевченка в Києві. Та
маляра. Коли Шевченкові минуло 14 років, його зробили дворовим Честахівський відстоював думку про поховання Кобзаря в Каневі,
слугою поміщика П. Енгельгардта в маєтку Вільшані. З осені 1828 бо ще за життя він мріяв про: «тихе пристанище і спокій коло
року до початку 1831 року Шевченко побував зі своїм паном у Канева». 20 травня 1861 року на пароплаві «Кременчук» з Києва
Вільні, де, можливо, відвідував лекції малювання у професора прах Шевченка потрапив до Канева. Дві доби домовина знаходилась
Віленського Університету Й. Рустемаса. У Вільні Шевченко був в Успенському собору, а 22 травня було відслужено в церкві
очевидцем революційних подій і міг читати патріотичні панихиду, і прах віднесли на Чернечу гору Зміст.
прокламації повстанців. З цього періоду зберігся малюнок 12Аналіз творчості. Тарас Шевченко у своїй творчості
Шевченка «Погруддя жінки», що свідчить про майже професійне відобразив саме ті думки і настрої, які були важливими в житті
володіння олівцем. Зміст. українців його часу. Про те, що його творчість знайшла відгук у
5Перша подорож Україною. Шевченко тричі приїздив в Україну. серцях людей, свідчить те, що в другій половині XIX і на початку
1843 побував у Києві, де познайомився з М. Максимовичем та П. XX ст. чи не єдиною книжкою у більшості сільських хат України
Кулішем, і на Полтавщині відвідав Є. Гребінку та родину був «Кобзар», вірші з нього вчили напам'ять, за ним училися
Рєпніних. Тоді ж побачився з закріпаченою ріднею. Під впливом читати. На той час твори Шевченка об'єднали українській народ,
баченого і пережитого в Україні Шевченко написав вірш «Розрита особливо жителів Лівобережної України. За ставленням людини до
могила», у якому висловив гнівний осуд поневолення українського творчості Шевченка відразу стає видно, наскільки людина знайома
народу царською Росією. Під час цієї першої подорожі Шевченко і як ставиться до життя українського народу XIX ст. В
задумав видати серію малюнків «Живописна Україна». Цей задум він історичному розвитку України Шевченко явище незвичайне як своєю
почав здійснювати після повернення до Петербурга, у лютому 1844. обдарованістю, так і місцем у літературі, мистецтві, культурі.
Перші 6 офортів цього циклу вийшли друком у листопаді того ж Походженням, становищем та популярністю Шевченко — виняткове
року під назвою «Чигиринський Кобзар». Вийшов 1844 передрук явище також у світовій літературі. З 47 років життя поет пробув
першого видання «Кобзаря» з додатком поеми «Гайдамаки». Того ж 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту — під наглядом
року Шевченко написав гостро політичну поему «Сон» («У всякого жандармів. Трагічно важкий шлях Шевченка до творчих висот
своя доля»), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти визначив в образній формі І. Франко: «Він був сином мужика і
самодержавної системи тодішньої Російської Імперії. Зміст. став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем
6Друга подорож Україною. Після закінчення Академії мистецтв у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові,
Шевченко навесні 1845 вдруге повернувся в Україну, де його свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим». Революційна
зустріли як великого національного поета. Ставши співробітником творчість Шевченка була одним із головних чинників формування
Київської Археографічної Комісії, Шевченко багато подорожував національно-політичної свідомості народних мас України. Впливи
Україною, збирав фольклорні й етнографічні матеріали та Шевченка на різні сторони духовно-національного життя нації
змальовував історичні й архітектурні пам'ятки. Восени 1845 року відчуваються до сьогодні. Зміст.
Шевченко написав такі твори: «Іван Гус» («Єретик»), «Сліпий», 13Картини Шевченка. Автопортрети Портрети Зміст.
«Великий льох», «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим…», 14Автопортрети. Автопортрети Тараса Шевченка — власні
«Холодний Яр», «Давидові псалми»; важко захворівши, написав зображення, що їх створював Тарас Шевченко протягом усього
наприкінці 1845 вірш «Заповіт», у якому проголосив заклик до життя. Кількість автопортретів Шевченка важко піддається обліку.
революційної боротьби за визволення свого поневоленого народу. Багато з них не дійшли до нашого часу і відомі лише з листування
Через їхній яскраво антирежимний характер нові поетичні твори художника чи спогадів його сучасників. Чимало розкидано на полях
Шевченка не могли бути надруковані й тому розповсюджувались рукописів літературних творів Кобзаря, листів, на аркушах
серед народу в рукописних списках. Сам Шевченко переписав їх для робочих альбомів і навіть на малюнках інших художників. Так, на
себе у спеціальний зошит-альбом, якому дав назву «Три літа» копії, виконаній В. М. Рєпніною з Шевченкового малюнка, на якому
(1843 — 1845). Зміст. зображено хату його батьків у Кирилівці, Тарас Григорович
7Перший арешт. Напровесні 1846 Шевченко прибув до Києва, намалював себе на весь зріст. Найраніший із тепер відомих
оселився в будинку (тепер — Літературно-меморіальний автопортретів (полотно, олія, 43 ? 45, в овалі, Національний
будинок-музей Тараса Шевченка) в колишньому провулку «Козине музей Тараса Шевченка) виконано на початку 1840 року в
болото» і в квітні того ж року пристав до Кирило-Мефодіївського Петербурзі. Це одна з перших спроб Шевченка малювати олійними
братства, таємної політичної організації, заснованої з фарбами. У творі — романтично піднесений образ молодого
ініціативи Миколи Костомарова. Не без впливу Шевченка укладено художника-поета. В манері виконання — в легких лесируваннях, що
статут та інші програмові документи кирило-мефодіївців. 27 подекуди поєднуються з корпусним накладанням фарб, у витонченому
листопада 1846 р. Тарас Шевченко подає заяву на імя попечителя малюнку, в довершеному пластичному моделюванні, в колориті,
Київського учбового округу про зарахування на посаду вчителя побудованому на синьо-зелених тонах із вкрапленням червоних, а
малювання у Київському університеті, на яку його затвердили 21 головне — в романтичному забарвленні образу — виразно
лютого 1847 р. У березні 1847, після доносу, почалися арешти відчувається вплив Карла Брюллова. Твір не завершено. Зміст.
членів братства. Шевченка заарештували 5 квітня 1847, відправили 15Портрети. Портрети роботи Тараса Шевченка — зображення
під конвоєм до Петербурга й ув'язнили в казематі так званого конкретних осіб, що їх виконав Тарас Шевченко у різній техніці
Третього відділу. Під час допитів поет виявив неабияку мужність живопису та графіки. Портрети - один з найвизначніших як
і незалежність: він не зрікся своїх поглядів і не виказав нікого кількісно, так і за своєю художньою цінністю розділів мистецької
з братчиків. Перебуваючи біля двох місяців за ґратами, Шевченко спадщини Тараса Шевченка. До жанру портрета Тарас Шевченко
продовжував писати вірші, що їх згодом об'єднав у цикл «В звертався протягом усього життя. Зміст.
казематі». Серед в'язничних мурів, чекаючи кари, Шевченко зміг 16Політичні інтерпретації постаті. Дуже різним політичним
написати таку рідкісну перлину лірики, як вірш «Садок вишневий силам вдається знаходити серед висловів Шевченка такі, які
коло хати…». Безмежну любов до України поет висловив у вірші свідчать про нібито близькість переконань Шевченка до ідеології
«Мені однаково». Зміст. саме цих сил. Зокрема, образ Шевченка брався на озброєння як
8Третя подорож Україною. Навесні 1858 поет прибув до офіційною радянською пропагандою, так і націоналістичними
Петербурга, де його тепло зустріли українські друзі та численні колами. Натомість існує думка, що насправді політичні
прихильники, серед них і родина Федора Толстого. У червні того ж переконання Шевченка були нечіткими, оскільки він був насамперед
року Шевченко оселився в Академії Мистецтв, де жив до самої поетом, а не політиком. Зміст.
смерті. І. Тургенєв і Марко Вовчок приїжджали туди, щоб 17Ушанування пам'яті. Пам'ятники Меморіальні дошки Назви
познайомитися з українським поетом. Одержавши з чималими населених пунктів, вулиць та площ Музеї Зміст.
труднощами дозвіл, Шевченко влітку 1859 року повернувся в 18Пам'ятники. В Україні та за її межами існує багато
Україну, якої вже 12 років не бачив. Тут відвідав своїх рідних — пам'ятників Шевченку. Одним з найкращих уважається пам'ятник у
у Кирилівці та декого з давніх знайомих. В перших числах серпня Харкові, великі пам'ятники кобзареві встановлені також у Києві,
1859 Шевченко приїхав до Києва і оселився на межі Куренівки і Дніпропетровську, Донецьку, Львові та інших містах. За кордоном
Пріорки по вулиці Вишгородській. Його мрії про одруження та пам'ятники Шевченку встановлено у Росії (Москва,
придбання землі над Дніпром не здійснилися. Шевченка втретє Санкт-Петербург), США (Вашингтон), Канаді (Вінніпеґ, Торонто),
заарештували і після кількаразових допитів зобов'язали Польші (Білий Бір, Варшава), Чехії (Прага). Білорусі (Могилів),
повернутися до Петербурга. На світанку 14 серпня 1859 поет Грузії (Тбілісі), Угорщині, Парагваї, Узбекистані, Франції
диліжансом через Ланцюговий міст через Дніпро виїхав до (Париж, Монтаржі) Австралії (Канбера). Зміст.
Петербурга.[До останніх днів свого життя поет перебував під 19Меморіальні дошки. Перебування Тараса Шевченка в Києві
таємним поліційним наглядом. Виснажений моральними і фізичними вшановане декількома меморіальними дошками, зокрема на на фасаді
стражданнями десятирічного заслання, Шевченко зберіг давню Червоного корпусу Київського університету; на будинку
поетичну силу, яка незабаром виявилася в нових його творах. Літературно-меморіального музею; пам'ятний знак біля Хати на
Уважають, що поема «Марія» становить вершину творчості поета Пріорці, а також на церкві Різдва Христового на Поштовій площі,
після заслання. Шість раніше написаних і в Росії заборонених де в старій будівлі стояла домовина Кобзаря і було відправлено
поезій Шевченка видано за кордоном (Лейпціг, 1859). У друкарні панахиду за спокій його душі. Ряд дощок встановлено в
П. Куліша вийшло в світ 1860 року нове видання «Кобзаря», яке, Санкт-Петербурзі — на будинку Академії мистецтв, де він жив,
однак, охоплювало тільки незначну частину поезій Шевченка. Того працював і помер; на Загородному провулку, 8, де Шевченко
ж року надруковано й «Кобзар» у перекладі російських поетів, а в проживав в 1832—1838 роках та на 5-ій лінії, 3 — місце
січні 1861 випущено окремою книжкою Шевченків «Буквар», посібник проживання Тараса в 1840—1844 роках. Зміст.
для навчання в недільних школах України, виданий коштом автора 20Назви населених пунктів, вулиць та площ. Ім'ям Тараса
накладом 10 000 примірників. Зміст. Шевченка названо ряд географічних об'єктів (населених пунктів,
9Кохання Тараса Григоровича Шевченка. Першим коханням вулиць), навчальних закладів та інших організацій України.
молодого Шевченка була молода дівчина, одноліток Тараса — Зокрема, в Києві чотири вулиці Шевченка (для точної
Оксана. Родичі та знайомі закоханих були впевнені, що молоді ідентифікації доводиться вказувати район або індекс) та бульвар
одружаться, щойно досягнуть старшого віку. Але надії були Тараса Шевченка, який разом з проспектом Перемоги становить одну
марними — Тарас у валці свого пана Павла Енгельгардта мусив з найголовніших артерій міста. Ім'я Тараса Шевченка також
поїхати до Вільна (тепер — Вільнюс). Розлука була несподівана і носять: вищі навчальні заклади — Київський та Луганський
довга. Усе своє подальше життя Шевченко буде з ніжністю національні університети, Чернігівський педагогічний
згадувати ту дівчину, яку колись кохав. Наступною жінкою, яку університет, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний
він нагородив своїм коханням була польська швачка Дзюня інститут та головний університет Наддністрянської Республіки.
Гусіковська. У 1843 році Шевченко їде в Україну і там зустрічає театри — Національна опера, Тернопільський, Волинський та
Ганну Закревську, якій згодом присвятив вірш «Г. З.» Наступними Волинський драматичні театри, Дніпропетровський український
жінками, що займали місце в серці Кобзаря, були Варвара Рєпніна, музичний драматичний театр, Театр драми й музичної комедії у
сільська дівчина Глафіра та Агата Рускова, 16-річна актриса Кривому Розі, Черкаський та Чернігівський музично-драматичні
Катерина Піунова, яка, напевно, просто не наважилася пов?язати театри, а також численні кінотеатри. Шевченка пік— вершина 4 200
своє життя з модним, але скандально відомим художником, який м на півн. схилі Великого Кавказу, у Боковому хребті. Названа на
майже на тридцять років був старшим від неї. Останнім коханням честь Тараса Шевченка українськими альпіністами, які вперше
поета була ще одна молода, 19-річна дівчина — Лукерія Полусмак, зійшли на цю вершину Кавказу у 1938 році. Зміст.
яка наймитувала в Петербурзі. Простакувату дівчину Тарас 21Музеї. В Україні та за кордоном існує багато музеїв Тараса
зваблював дорогими подарунками, але вона не захотіла залишати Шевченка. Найбільшим меморіальним комплексом, присвяченим
столичного життя і переїжджати в Україну, щоб жити в селі, й кобзареві є Шевченківський національний заповідник на місці
покинула поета, вийшла заміж за перукаря Яковлєва. І лише 1904 поховання поета на Тарасовій горі поблизу Канева. Національний
року, після смерті свого пиячка-чоловіка, Лукерія музей Тараса Шевченка знаходиться у Києві, його філіалом є
Яковлєва-Полусмак, залишивши дітей в Петербурзі, приїхала до Літературно-меморіальний будинок-музей. В Торонто, Канада, існує
Канева і щодня приходила на могилу Шевченка. Зміст. музей присвячений виключно Шевченківській тематиці. Зміст.
10Смерть і перепоховання. 10 березня 1861 року Шевченко помер. 22Шевченко у кінематографі. За творами Тараса Шевченка
На кошти друзів 13 березня його поховано спочатку на поставлено фільми: 1911 Катерина 1929 Злива 1933 Коліївщина 1935
Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Після того, Прометей 1936 Назар Стодоля 1953 Назар Стодоля 1959 Лілея 1964
як п'ятдесят вісім днів знаходився прах Т. Г. Шевченка в Наймичка Зміст.
«Шевченко» | Шевченко.ppsx
http://900igr.net/kartinki/literatura/SHevchenko/SHevchenko.html
cсылка на страницу

Шевченко

другие презентации о Шевченко

«Тарас Григорович Шевченко» - Тарас Григорович Шевченко. Вивчення творчості поета. М. Рильський. Передавав свої душевні і сердечні, переживання саме через портрети, пейзажі… Про Шевченка… Виконала : студентка групи 2-Г(УСП) Мусієнко Наталія Михайлівна. Очам любо. Т.Шевченко. Найперше доносять до нас видатну минувшину пам’ятники Шевченку, що височіють у багатьох містах України.

«Шевченко Тарас Григорович» - ПОРТРЕТ А.І.ЛАГОДИ. Акварель. 1833. Мав намір оселитися на Україні. Заслання підірвало здоров'я Шевченка. Шукав ділянку, щоб збудувати хату. Влітку 1859р. Тарас Григорович – пейзажист. Почаївська лавра з заходу. Свою Україну любіть. Воздвиженський монастир в Полтаві. Шевченко відвідав Україну. ПОРТРЕТ П.В.ЕНГЕЛЬГАРДТА.

«Тарас Григорович» - Пише повісті російською мовою. 1857 21 липня. Життя Т.Г. Шевченка. Липень. Хата, в якій народився поет. 1847 ЗО травня. Т. Г. Шевченку дозволено жити в Петербурзі під суворим поліцейським наглядом. Стан здоров'я поета гіршає. Але Тараса забирають у двірню поміщика Енгельгардта. Над Шевченком встановлюється таємний поліцейський нагляд. 1858 Лютий.

«Музей Шевченко» - Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка . Розташований теж в м. Канів на Тарасовій горі. Ми лише знаємо, що він розташований в Київській області, Баришівка, вул. Відкритий 10 листопада 1928 року. Знайти більше важливих знахідок за для інтересу людей до цього письменника. Меморіальна майстерня Т. Г. Шевченка — єдина музейна експозиція в Петербурзі.

«Автопортрети Шевченка» - Останній автопортрет Тараса Шевченка. Перший автопортрет Тараса Шевченка. Тут виразно передано уважне сприйняття молодим художником навколишнього життя. Автопортрети останніх років життя Один з автопортретів, виконаних у Нижньому Новгороді. Автопортрети, виконані в Оренбурзі. Автопортрет зі свічкою.

«Життя Шевченка» - 1831 року в складі поміщицької челяді Шевченко прибуває до імперської столиці. Тарас Шевченко зі своїми друзями в Пітері. 1860 року побачив світ “Кобзар”. У 1847 році здійснив другу подорож в Україну. У 1845 році виїздить на Україну “ для художніх занять”, як співробітник археографічної комісії подорожує по Лівобережній Україні.

Урок

Литература

177 тем
Картинки
Презентация: Шевченко | Тема: Шевченко | Урок: Литература | Вид: Картинки