<<  AIPSIN Drugs Albert Bandura: Social Observational Learning  >>
AKADEM
AKADEM
?LG?L? MEVZUATLAR
?LG?L? MEVZUATLAR
?LG?L? MEVZUATLAR
?LG?L? MEVZUATLAR
2547 say
2547 say
2914 Say
2914 Say
DERS Y
DERS Y
2547 say
2547 say
DERS Y
DERS Y
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
2547 say
DERS Y
DERS Y
??retim eleman
??retim eleman
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
Teorik dersler d
Teorik dersler d
DERS Y
DERS Y
2914 Say
2914 Say
2914 Say
2914 Say
Normal
Normal
5593 Say
5593 Say
2914 Say
2914 Say
DERS Y
DERS Y
300
300
DERS Y
DERS Y
Y?r?tme Kurulunun 19
Y?r?tme Kurulunun 19
Buna g
Buna g
?RNEK : Haftal
?RNEK : Haftal
?RNEK : Haftal
?RNEK : Haftal
Di?er taraftan, bir dersin teorisi ile birlikte uygulanmas
Di?er taraftan, bir dersin teorisi ile birlikte uygulanmas
?RNEK :T
?RNEK :T
E?itim-
E?itim-
DERS Y
DERS Y
DERS Y
DERS Y
Bo? ge
Bo? ge
?RNEK : Normal
?RNEK : Normal
Y?KSEK
Y?KSEK
Y?KSEK
Y?KSEK
Y?KSEK
Y?KSEK
Y?KSEK
Y?KSEK
TEZS?Z Y
TEZS?Z Y
SINAV
SINAV
2914 Say
2914 Say
Bir yar
Bir yar
Ara s?navlar i
Ara s?navlar i
2914 Say
2914 Say
2914 Say
2914 Say
G?rev
G?rev
DERS Y
DERS Y
SINAV
SINAV
S?zle?meli olarak istihdam edilenler (Emekli
S?zle?meli olarak istihdam edilenler (Emekli
.m?fredat programlar
.m?fredat programlar
S?z konusu derslerin m
S?z konusu derslerin m
S?nav
S?nav
Maliye Bakanl
Maliye Bakanl

c) 2914 say
c) 2914 say
YAZ OKULU
YAZ OKULU
Yaz ve yar
Yaz ve yar
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
?kinci
?kinci
e) Normal
e) Normal
Y?KSEK
Y?KSEK
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
2914 say
2914 say
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
Bu hesaplamada s
Bu hesaplamada s
Yaz okullar
Yaz okullar
??retim
??retim
??retim Yard
??retim Yard
Y?ksek
Y?ksek
?) Yaz okulu
?) Yaz okulu
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER
??retim s
??retim s
??retim elemanlar
??retim elemanlar
Ders alma MADDE 11  (1) Yaz
Ders alma MADDE 11 (1) Yaz
S?nav MADDE 14  (1) Her ders i
S?nav MADDE 14 (1) Her ders i
SAYI?TAY KARARLARI
SAYI?TAY KARARLARI

Ara s?nav ve b
Ara s?nav ve b
Beden E
Beden E
2914 say
2914 say
Gaziantep
Gaziantep
T?p Fak
T?p Fak

II
II
Ek ders
Ek ders
Karar?n
Karar?n
De?i?ik i
De?i?ik i
Y?ksekokulda g
Y?ksekokulda g
3843 say
3843 say
a) ??retim elemanlar
a) ??retim elemanlar
83/7148 say
83/7148 say
2914 say
2914 say
AKADEM
AKADEM
AKADEM
AKADEM

: AKADEM?K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?. : Ertu?rul. : AKADEM?K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?.pptx. zip-: 218 .

AKADEM?K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?

AKADEM?K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?.pptx
1 AKADEM

AKADEM

K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?

2 ?LG?L? MEVZUATLAR

?LG?L? MEVZUATLAR

2547 Say?l? Y?ksek ??retim Kanunu 2914 Say?l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu 3843 Say?l? Y?ksek??retim Kurumlar?nda ?kili ??retim Yap?lmas? 2547 Say?l? Y?ksek??retim Kanununun Baz? Maddelerinin De?i?tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hk. Kanun Y?ksek??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu 16 Seri Nolu Genel Tebli?i 17 Seri Nolu Genel Tebli?i 15 Seri Nolu Genel Tebli?i

3 ?LG?L? MEVZUATLAR

?LG?L? MEVZUATLAR

Ders Y?k? Tespiti ve Ek Ders ?creti ?demelerinde Uyulacak Esaslar 5593 Say?l? B.K.K (Y?ksek??retim kurumlar?nda yap?lacak ikinci ??retimde g?rev alacak ??retim elemanlar?na ?denecek ders ?cretleri ile g?revli akademik y?neticiler ve ??retim elemanlar? ile idari personele ?denek fazla ?al??ma ?cretlerine ili?kin karar) Y?ksek??retim Kurumlar?nda Y?r?t?len Yaz Okullar? Programlar? Uygulama Esas ve Usulleri ULUDA? ?N?VERS?TES? ?NL?SANS VE L?SANSYAZ ??RET?M? Y?NETMEL??? Y?KSEK??RET?M KURUMLARINDA Y?R?T?LEN TEZS?Z Y?KSEK L?SANS PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER?

4 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde :36/3

??retim ?yesi, kadrosunun bulundu?u y?ksek??retim birimi ile s?n?rl? olmaks?z?n .haftada asgari on saat ders vermekle y?k?ml?d?r. ??retim g?revlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle y?k?ml?d?r.

5 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11

.haftal?k okutulmas? mecburi ders y?k? saati d???nda..mecburi ve iste?e ba?l? dersler ve di?er faaliyetler i?in bu ders ve faaliyetlerin haftal?k ders program?nda yer almas? ve fiilen yap?lmas? ?art?yla en ?ok yirmi saate kadar, ikinci ??retimde ise en ?ok on saate kadar ek ders ?creti ?denir.

6 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 1/a

Maksimum Ek Ders Saati

Maksimum Ek Ders Saati

Maksimum Ek Ders Saati

Normal ?rg?n E?itim

Normal ?rg?n E?itim

II.?rg?n E?itim

Prof.

10

2

18

Do?.

10

4

16

Yrd.Do?.

10

8

12

G?rev Unvanlar?

Haftal?k Ders Y?k?

Mecburi

?stekle

?stekle

Ek Ders Toplam?

Genel Toplam

10

30

40

10

30

40

10

30

40

??r.G?r.

12

12

8

10

30

42

Okutman

12

12

8

10

30

42

7 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde :36/5

YASAL DERS Y?KLER? REKT?R : 0 SAAT DEKAN : 0 SAAT ENST. MD. : 0 SAAT Y?KSEK OKUL MD. : 0 SAAT REKT?R YRD. : 5 SAAT BA?HEK?M : 5 SAAT DEKAN YRD. : 5 SAAT B?L?M BA?KANI : 5 SAAT

8 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 1/c

Rekt?r, dekan, enstit? ve y?ksekokul m?d?rl??? ile b?l?m ba?kanl???na Y?ksek??retim Kanunda belirtilen ?ekilde usul?ne uygun olarak yap?lan vekaleten g?revlendirmeler haricinde s?z konusu g?revlerin vekaleten y?r?t?lmesi halinde ders y?k? muafiyeti ve indirimi uygulanmaz.

9 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde 31

??retim g?revlileri; ?niversitelerde ve ba?l? birimlerinde bu Kanun uyar?nca atanm?? ??retim ?yesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin ?zel bilgi ve uzmanl?k isteyen konular?n?n e?itim - ??retim ve uygulamalar? i?in, kendi uzmanl?k alanlar?ndaki ?al??ma ve eserleri ile tan?nm?? ki?iler, s?reli veya ders saati ?creti ile g?revlendirilebilirler. ??retim g?revlileri. ..kadro ?art? aranmaks?z?n ders saati ?creti veya s?zle?meli olarak istihdam edilebilirler.

10 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde :3

l) ??retim Elemanlar?: Y?ksek??retim kurumlar?nda g?revli ??retim ?yeleri, ??retim g?revlileri, okutmanlar ile ??retim yard?mc?lar?d?r. m) ??retim ?yeleri: Y?ksek??retim kurumlar?nda g?revli profes?r, do?ent ve yard?mc? do?entlerdir. n) ??retim G?revlisi: Ders vermek ve uygulama yapt?rmakla y?k?ml? bir ??retim eleman?d?r. o) Okutman: E?itim - ??retim s?resince ?e?itli ??retim programlar?nda ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan ??retim eleman?d?r. p) ??retim Yard?mc?lar?: Y?ksek??retim kurumlar?nda, belirli s?reler i?in g?revlendirilen, ara?t?rma g?revlileri, uzmanlar, ?eviriciler ve e?itim - ??retim planlamac?lar?d?r.

11 2547 say

2547 say

l? Y?ksek??retim Kanununun 31 inci maddesi uyar?nca ders saati ?creti kar??l???nda ??retim g?revlisi olarak g?revlendirilenler i?in haftal?k ders y?k? zorunlulu?u aranmaz.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 1/d

12 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde 31

2547 Say?l? Kanununun 31 inci maddesinde ??retim g?revlilerinin ?? ?ekilde istihdam edilebilece?i ?ng?r?lmektedir. Bunlar; 1-Kadrolu istihdam (s?nav ?creti al?rlar) 2-Kadro ?art? aranmaks?z?n ders saati ?creti ile istihdam (s?nav ?creti al?rlar) 3-S?zle?meli olarak istihdamd?r. (Emekli ??r. Elm. ve Yabanc? Uyruklu ??retim Eleman? istihdam?) (s?nav ?creti alamazlar)

13 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde 40/a

Ders y?k? i?indeki ?al??malar kar??l???nda ek ders ?creti ?denmez. Haftal?k ders y?k?n?n ?st?nde ba?ka bir y?ksek??retim kurumunda g?revlendirilen ??retim elemanlar?na g?rev ald?klar? kurum b?t?esinden ek ders ?creti ?denir.

14 2547 say

2547 say

l? Y?ksek ??retim Kanunu Madde 40/d

(Ek f?kra: 17/09/2004 - 5234 S.K./2.mad) .kendi ?niversitelerinin ayn? ?ehirdeki di?er birimlerinden veya ayn? ?ehirdeki di?er y?ksek ??retim kurumlar?ndan g?revlendirilebilecek ??retim eleman? bulunmamas? halinde, ba?ka ?ehirlerdeki y?ksek ??retim kurumlar?ndan ders vermek ?zere g?revlendirilen ??retim elemanlar?na 6245 say?l? Harc?rah Kanununa g?re ge?ici g?rev yollu?u ve an?lan f?kradaki esaslara g?re iki kat? ek ders ?creti ?denir.

15 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 5

.ders y?klerinin tamamlanmas?nda ve ek ders ?cretlerinin hesaplanmas?nda; s?ras?yla ba?l? bulunduklar? fak?lte veya y?ksekokulda normal ?rg?n ??retimde verdikleri ders ve di?er faaliyetler ile g?revlendirildikleri y?ksek??retim kurumlar?nda normal ?rg?n ??retimde verdikleri ders ve di?er faaliyetler daha sonra ba?l? bulunduklar? fak?lte veya y?ksekokulda ikinci ??retimde verdikleri ders ve di?er faaliyetler ile g?revlendirildikleri y?ksek??retim kurumlar?nda ikinci ??retimde verdikleri ders ve faaliyetler dikkate al?n?r.

16 ??retim eleman

??retim eleman

n e?itim - ??retim faaliyetleri teorik dersler ve di?er faaliyetler olmak ?zere iki grupta toplan?r. ..baz? derslerin hem teorik hem de uygulama bile?eni bulunabilece?inden derslerin i?erikleri ve teorik/uygulama bile?enleri ?niversite senatolar?nca belirlenir ve ?niversite kataloglar?nda duyurulur.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2

17 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2/a

Teorik Dersler: Haftal?k ders program?nda yer alan, g?n?, saati ve yeri belirlenmi?, ??renciye hitap eden, ??retim eleman?n?n aktif olarak kat?ld??? e?itim - ??retim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders y?k?ne e? de?erdir.

18 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2/a

.Bu dersler (teorik dersler) ?n lisans, lisans ve lisans?st? (y?ksek lisans, doktora, t?pta uzmanl?k, sanatta yeterlik) d?zeyde a??labilir. Benzer tez konular?nda ?al??an lisans?st? ??renciler i?in ilgili y?netmeliklere uygun olarak a??labilecek uzmanl?k alan dersleri de yukar?daki ko?ullar? sa?lamak kayd?yla bu kapsamda de?erlendirilir.

19 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2/a

Uzmanl?k alan dersleri, Enstit? Y?netim Kurulunca tez dan??man?n?n atand??? tarihte ba?lar ve Enstit? Y?netim Kurulunun ??rencinin mezuniyetine karar verdi?i tarihe kadar devam eder. Bu dersler yar? y?l ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

20 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2/b

Di?er Faaliyetler: Teorik dersler d???ndaki t?m e?itim- ??retim faaliyetlerini kapsar. Haftal?k ders program?nda g?n?, yeri, saati belirlenmi?, ??renciye hitap eden, ??rencilerin aktif olarak kat?ld??? uygulamal? dersler ile teorik derslerin uygulamalar?, laboratuvar, t?bbi ve cerrahi klinik uygulamalar?, seminer ve di?er benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders y?k?d?r.

21 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2/b

Bitirme ?devi, Bitirme projesi, Diploma projesi, Proje ve staj raporu de?erlendirme, Benzeri e?itim, ??retim faaliyetleri, i?in; ??renci say?s?na bak?lmaks?z?n ilgili ??retim eleman? toplam 2 saat /hafta uygulamal? ders y?k? y?klenmi? say?l?r.

22 Teorik dersler d

Teorik dersler d

??ndaki faaliyetlerin haftal?k ders y?k?n?n tamamlanmas?ndan sonraki k?sm? ek ders ?cretinin hesab?nda dikkate al?n?r. Ancak, haftal?k ders y?k?n?n tamamlanmas?nda ve ek ders ?cretinin hesab?nda, teorik dersler d???ndaki faaliyetlerin haftal?k en fazla on saatlik k?sm? dikkate al?n?r, toplam on saati a?an k?s?m i?in ek ders ?creti ?denmez.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde3/a

23 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 2/b-3

Lisans?st? e?itimde (y?ksek lisans, doktora, t?pta uzmanl?k, sanatta yeterlik) tez dan??manl???, her bir ??renci i?in, 1 saat/ hafta ders y?k?d?r. Tezsiz y?ksek lisans programlar?nda d?nem projesi dan??manl??? , her bir ??renci i?in, 1 saat/ hafta ders y?k?d?r. Ancak bir ??retim ?yesinin lisans?st? e?itim tez ve d?nem projesi dan??mal?klar?ndan kazanabilece?i azami ders y?k? 10 saat/ haftay? ge?emez.

24 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11

Y?ksek??retim Kurumlar?n?n kadrolar?nda olmay?p bu unvanlar? ta??yanlardan ders saati ba??na g?revlendirilenlerin sosyal g?venlik kurulu?lar?ndan almakta olduklar? ayl?klar bu ?ekilde g?revlendirilmeleri nedeniyle kesilmez

25 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11

Ek ders ?creti, a?a??daki g?stergelerin Devlet Memurlar? Kanununa g?re ayl?klar i?in belirlenen katsay? ile ?arp?m?ndan olu?ur

Ek ders ?creti, a?a??daki g?stergelerin Devlet Memurlar? Kanununa g?re ayl?klar i?in belirlenen katsay? ile ?arp?m?ndan olu?ur

?nvan?

Ek Ders ?creti G?stergesi

Profes?r

300

Do?ent

250

Yard?mc? Do?ent

200

??retim G?revlisi - Okutman

160

26 Normal

Normal

rg?n ??retimde zorunlu ders y?k?n? doldurmu? olan ??retim elemanlar?na ikinci ??retimde verdikleri her ders i?in; dolduramam?? olan ??retim elemanlar?na bu y?k?n doldurulmas?ndan sonra verdikleri her ders i?in, 2914 say?l? Y?ksek??retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde ?ng?r?len h?k?mler ?er?evesinde ek ders ?creti ile ara s?nav, yar?y?l ve y?l sonu s?navlar? i?in ?denecek ?cretlerin ?? kat?n? a?mayacak ?ekilde ikinci ??retim programlar? esas al?narak, ..Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ?creti ?denir.

3843 SAYILI Y?KSEK??RET?M KURUMLARINDA ?K?L? ??RET?M YAPILMASI, HAKKINDA KANUN MADDE 10:

27 5593 Say

5593 Say

l? B.K.K MADDE.1

?kinci ??retimde g?rev alan, normal ?rg?n ??retimde zorunlu ders y?k?n? doldurmu? olan ??retim elemanlar?na ikinci ??retimde verdikleri her ders i?in, dolduramam?? olan ??retim elamanlar?na bu y?k?n doldurulmas?ndan sonra vermi? olduklar? her ders i?in, 2914 say?l? Y?ksek??retim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde ?ng?r?len h?k?mler ?er?evesinde ek ders ?creti ile yar? y?l ve y?l sonu s?navlar? i?in verilecek ?cretler birer kat? fazlas?yla ?denir.

28 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11

M?fredat programlar? uyar?nca normal ?al??ma g?nlerinde ?al??ma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra ba?layan gece ??retimi ile hafta tatili, yar? y?l veya yaz tatillerinde yap?lan ??retimde yukar?daki ?ekilde hesaplanan ek ders ?cretleri % 60 zaml? ?denir. Yaz ve yar? y?l tatillerinde yap?lan ??retim i?in verilecek ek ders ?cretinin hesab?nda ders y?k? dikkate al?nmaz.

29 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/h

Hafta ve bayram tatili, yar? y?l ve yaz tatillerinde veya normal ?al??ma saatleri d???nda y?r?t?len uzmanl?k alan dersleri, tez dan??manl???, ara s?navlarla ilgili faaliyetler i?in zaml? ek ders ?creti ?denmez.

30 300

300

960

600

250

800

500

200

640

400

160

512

320

(*) Hesaplama ?ekli ; ?rnek: Profes?r ?nvanl? ??retim Eleman? i?in [300+300]* %60 = 960, Do?ent ?nvanl? ??retim Eleman? i?in [250+250] * % 60 = 800

Normal Ek Ders ?cret G?stergesi

2914/ 11 Md. 3843 /10 Md. 94/5593 BKK) * (?kinci ??retim)

2547/40 d mad (?l D???ndan Gelenler)

G?rev ?nvan?

Profes?r

Do?ent

Yard?mc? Do?ent

??retim G?revlisi Okutman

31 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/d

T?p Fak?ltelerinin 4, 5 ve 6 nc? s?n?flar?, konservatuvar, yabanc? dil, resim-i?, beden e?itimi ve spor, m?zik e?itim programlar?, laboratuvar, staj, uygulamal? dersler ve t?bbi ve cerrahi klinik uygulamalar, bitirme ?devi, bitirme projesi, diploma projesi ve benzeri ?al??malar hari? olmak ?zere, ayn? ders veya faaliyet birden fazla ??retim eleman? taraf?ndan y?r?t?l?yorsa dersin veya faaliyetin haftal?k ders y?k? ve ek ders saatleri g?rev alan ??retim elemanlar?na b?l?nerek hesaplan?r.

32 Y?r?tme Kurulunun 19

Y?r?tme Kurulunun 19

3.1992 tarihli toplant?s?nda an?lan maddenin birinci c?mlesi ; T?p fak?ltelerinin 4, 5 ve 6 nc? s?n?flar?, konservatuar, yabanc? dil, resim i?, beden e?itimi ve spor, m?zik e?itim programlar?, laboratuvar, staj, uygulamal? dersler ve t?bbi ve cerrahi klinik uygulamas? hari? olmak ?zere ?eklinde de?i?tirilmi? olup, ayr?ca, bitirme ?devi de?erlendirilmesi ve benzeri faaliyetlerin an?lan madde kapsam?na dahil edilmemesine karar verilmi? bulunmaktad?r.

Y?ksek??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu Genel Tebli?i (Seri No : 16)

33 Buna g

Buna g

re, T?p Fak?ltelerinin 4, 5 ve 6 nc? s?n?flar?, konservatuar, yabanc? dil, resim i?, beden e?itimi ve spor, m?zik e?itim programlar?, laboratuar, staj, uygulamal? dersler ve t?bbi ve cerrahi klinik uygulamalar?nda ??rencilerin k???k gruplara ayr?larak verilen ders ve faaliyetleri y?r?ten ??retim elemanlar?n?n bu ders ve faaliyetler i?in belirlenen y?k?n, ders y?klerinde ve ek ders ?cretlerinin hesab?nda dikkate al?nmas? gerekmektedir. Bu ders ve faaliyetler d???nda kalanlar?n haftal?k ders y?kleri ise g?rev alan ??retim elemanlar?na b?l?nerek hesaplanacakt?r.

Y?ksek??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu Genel Tebli?i (Seri No : 16)

34 ?RNEK : Haftal

?RNEK : Haftal

k ders programlar?nda iki saat olarak yer alan t?bbi ve cerrahi klinik uygulamas?n?n iki ??retim eleman? taraf?ndan y?r?t?lmesi halinde; bu faaliyet i?in belirlenen iki saatlik y?k?n, ??retim elemanlar?na b?l?nmeyerek her iki ??retim eleman?n?n haftal?k ders y?klerinde ve ek ders ?cretlerinin hesab?nda ayr? ayr? dikkate al?nmas? gerekmektedir.

Y?ksek??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu Genel Tebli?i (Seri No : 16)

35 ?RNEK : Haftal

?RNEK : Haftal

k ders program?nda ?? saat olarak yer alan bitirme ?devi de?erlendirilmesi faaliyetinin ?? ??retim eleman? taraf?ndan y?r?t?lmesi halinde; bu faaliyet i?in belirlenen ?? saatlik y?k?n, ?? ??retim eleman?na b?l?nerek gerek haftal?k ders y?klerinde gerekse ek ders ?cretlerinin hesab?nda her ??retim eleman? i?in bir saat y?k olarak dikkate al?nmas? gerekmektedir.

Y?ksek??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu Genel Tebli?i (Seri No : 16)

36 Di?er taraftan, bir dersin teorisi ile birlikte uygulanmas

Di?er taraftan, bir dersin teorisi ile birlikte uygulanmas

n?n da yap?l?yor olmas? halinde dersin tamam? uygulamal? ders say?lmayacak, teorik ders saati ile uygulamal? ders saatlerinin y?kleri ve ek ders ?cretleri, 2914 say?l? Kanunun 11 inci maddesi ile Ders Y?k? Tespitinde Uyulacak Esaslar ?er?evesinde ayr? ayr? de?erlendirilecektir..

Y?ksek??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu Genel Tebli?i (Seri No : 16)

37 ?RNEK :T

?RNEK :T

p fak?ltesinin 5 inci s?n?f?nda okutulan haftal?k 4 saat teorik 4 saat uygulamal? bir derse 3 ??retim eleman?n?n girmesi halinde, bu dersin haftal?k (4+4) saatlik y?k? bu 3 ??retim eleman?na b?l?nmeyecek, her ??retim eleman?na bu dersi i?in haftal?k 4 saat teorik,4 saat'te uygulama y?k? ya da ek ders ?creti verilecektir. ?te yandan, ?ktisat fak?ltesinde haftal?k 8 saat teorik okutulan bir dersin 2 ??retim eleman? taraf?ndan verilmesi halinde ise, bu dersin haftal?k saati iki ??retim eleman? aras?nda b?l?nmek suretiyle her ??retim eleman?na (8/2)= 4 er saat teorik ders y?k? ya da ?creti verilebilecektir.

38 E?itim-

E?itim-

?retim niteli?ine g?re s?n?flar?n a??r? kalabal?kl??? ve/veya fiziksel olanaklar?n yeterli olmamas? nedeniyle teori ve/veya uygulamadan olu?an bir ders, ilgili B?l?m Ba?kan?n?n ?nerisi ve ilgili Y?netim Kurulunun karar? ile birden fazla ?ube halinde a??labilir. Bu takdirde, ayr? ayr? vermeleri kayd?yla, bu dersleri veren ??retim elemanlar?n?n her birine dersin ??retim program?ndaki haftal?k teorik ve uygulama saati ders y?k? ve ek ders saati olarak aynen uygulan?r.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/e

39 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/f

E?itim programlar?n?n uzaktan e?itim y?ntemi ile yap?lmas? durumunda, faaliyetler e? de?er haftal?k ders y?k? hesab? yap?larak de?erlendirilir.

40 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR***** Madde 3/g

??retim elemanlar?na ge?ici g?rev, sevk, rapor ve izinli olmalar? gibi nedenlerle haftal?k ders program?nda belirtilen g?n, saat ve yerde ders verme g?revlerini yerine getirememeleri halinde an?lan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve y?r?t?len faaliyetler i?in, Y?netim Kurulunun ders programlar?n?n tespitinde takip etti?i prosed?re g?re haftal?k ders program?nda yapaca?? de?i?iklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas al?narak ( 2914 say?l? Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ?creti ?denebilecek ders saati s?n?rlar? i?inde kalmak ve an?lan maddenin son f?kras? h?km?ne g?re herhangi bir fazla ?demeye yol a?mamak ?zere) ek ders ?creti ?denir.

41 Bo? ge

Bo? ge

en derslerin, m?fredat program?nda de?i?iklik yap?lmaks?z?n ilgili ??retim eleman? yerine bir ba?ka ??retim eleman? taraf?ndan telafi edilmesi halinde, ek ders ?creti bu dersleri fiilen ve bizzat veren ??retim eleman?na (2914 say?l? Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ?creti ?denebilecek ders saati s?n?rlar? i?inde kalmak kayd?yla) ?denir.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/g

42 ?RNEK : Normal

?RNEK : Normal

rg?n ??retimde 16 saat teorik, ikinci ??retimde de 20 saat teorik ders veren bir ??retim g?revlisine, haftal?k 12 saat olan zorunlu ders y?k?n?n normal ?rg?n ??retimde verdi?i derslerle tamamland?ktan sonra kalan 4 saati i?in normal ek ders ?creti, ikinci ??retimde verdi?i 20 saatlik ders dolay?s?yla da sadece 10 saati i?in bir kat? fazlas?yla olmak ?zere 14 saat ek ders ?creti ?denecek, ikinci ??retimden kalan 10 saatlik teorik ders i?in hi?bir suretle ek ders ?creti ?denmeyecektir.

Y?KSEK??RET?M KANUNU VE Y?KSEK??RET?M PERSONEL KANUNU GENEL TEBL??? ( SER? NO: 17 )

43 Y?KSEK

Y?KSEK

?RET?M KANUNU VE ??RET?M PERSONEL KANUNU GENEL TEBL??? ( SER? NO: 17 )

?RNEK - Normal ?rg?n ??retimde 2 saat teorik ders veren ve 6 saat teorik ders d??? faaliyette bulunan , ikinci ??retimde de 8 saat teorik ders veren ve 9 saat teorik ders d??? faaliyette bulunan bir do?ente 10 saat olan haftal?k zorunlu ders y?k?n?n normal ?rg?n ??retimden 2 saat teorik ders, 6 saat teorik ders d??? faaliyet ve ikinci ??retimden de 2 saat teorik ders ile doldurulmas?ndan sonra, ikinci ??retimde 6 saat teorik ders ve 4 saat teorik ders d??? faaliyet i?in bir kat fazlas?yla ek ders ?creti ?denecek, ikinci ??retimden kalan 5 saat teorik ders d??? faaliyet i?in hi?bir suretle ek ders ?creti ?denmeyecektir.

44 Y?KSEK

Y?KSEK

?RET?M KANUNU VE ??RET?M PERSONEL KANUNU GENEL TEBL??? ( SER? NO: 17 )

?RNEK - Normal ?rg?n ??retimde 4 saat teorik ders veren, ikinci ??retimde de 18 saat teorik ders veren ve 8 saat teorik ders d??? faaliyette bulunan profes?re, 10 saat olan haftal?k zorunlu ders y?k?n?n normal ?rg?n ??retimde verdi?i 4 saat teorik ders ve ikinci ??retimde verdi?i 6 saat teorik ders ile tamamlanmas?ndan sonra, ikinci ??retim i?in (18-6=) 12 saatlik s?renin 10 saati i?in ek ders ?creti ?denecek; ek ders ?creti ?denmesinde dikkate al?nmayan ikinci ??retimden 2 saat teorik ders ve 8 saat teorik ders d??? faaliyeti i?in ise gerek normal ?rg?n ??retimde, gerek ikinci ??retimde hi?bir suretle ek ders ?creti ?denmeyecektir.

45 Y?KSEK

Y?KSEK

?RET?M KANUNU VE ??RET?M PERSONEL KANUNU GENEL TEBL??? ( SER? NO: 17 )

?RNEK - Normal ?rg?n ??retimde 4 saat teorik ders veren, 14 saat teorik ders d??? faaliyeti bulunan bir profes?r?n, ikinci ??retimde de 6 saat teorik dersi ile 2 saat teorik ders d??? faaliyeti bulunmaktad?r. Bu ??retim ?yesine, 10 saat olan zorunlu ders y?k? normal ?rg?n ??retimde verdi?i 4 saat teorik, 6 saat teorik ders d???ndaki faaliyetleri ile doldurulduktan sonra, teorik ders d???ndaki faaliyetler i?in belirlenen 10 saatlik s?n?r a??lamayaca??ndan normal ?rg?n ??retimden kalan (146=) 8 saat teorik ders d???ndaki faaliyetlerinin sadece 4 saati i?in, ikinci ??retimden ise sadece 6 saat teorik dersleri i?in ek ders ?creti ?denecek, normal ?rg?n ??retimde verdi?i 4 saat ve ikinci ??retimde verdi?i 2 saat di?er faaliyetleri i?in ek ders ?creti ?denmeyecektir.

46 Y?KSEK

Y?KSEK

?RET?M KANUNU VE ??RET?M PERSONEL KANUNU GENEL TEBL??? ( SER? NO: 15 )

?rnek : Haftal?k zorunlu ders y?k? 12 saat olan ??retim eleman?n?n haftada 8 saat teorik ders vermi?, 6 saat seminer y?netmi? ve 12 saat de uygulama yapm?? olmas? halinde, teorik dersler d???nda kalan faaliyetler den olan seminer ve uygulama i?in belirlenen toplam 18 saatlik y?k?n ancak 10 saatlik k?sm?n?n gerek mecburi ders y?k?n?n tamamlanmas?nda gerekse ek ders ?creti ?denmesinde dikkate al?nmas? gerekmektedir. Bu itibarla, ilgiliye di?er faaliyetlerden 4 saatlik k?sm? haftal?k zorunlu ders y?k?ne ilave edildikten sonra kalan (10-4)=6 saat i?in ek ders ?creti ?denebilecektir. Dolay?s?yla di?er faaliyetlerden 18 saatin 8 saati i?in herhangi ?ekilde bir ?deme s?z konusu olmayacakt?r.

47 TEZS?Z Y

TEZS?Z Y

KSEK L?SANS PROGRAMI EK DERS ?CRET? (Ek Madde:27)

..2914 say?l? Kanunun 11 inci maddesinin d?rd?nc? f?kras?nda akademik unvanlar itibar?yla ?ng?r?len ek ders ?cretinin her hal?k?rda on kat?n? ve ayn? maddede ?ng?r?len s?nav ?cretinin be? kat?n? ge?memek ?zere bu e?itim program?nda fiilen ders veren ??retim ?yelerine ek ders ve s?nav ?creti; 3843 say?l? Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara g?re bu program i?in g?revlendirilen idar? personele fazla ?al??ma ?creti olarak ?denir.

48 SINAV

SINAV

CRETLER?

49 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11

..Ara s?navlar i?in Y?ksek??retim Kurulunca ??renci say?s? g?z?n?nde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders y?k? be? saati, di?er faaliyetler i?in belirlenecek ders y?k? ise bir saati ge?emez.

50 Bir yar

Bir yar

y?l i?inde yap?lan her ara s?nav kar??l??? olarak derse kay?tl? ??renci say?s?na g?re; ??renci Say?s? Ders Y?k? 1 50 1 Saat 51 - 100 2 saat 101 - 150 3 saat 151 200 4 saat 201 ve daha ?ok 5 saat Ders y?k? s?nav?n yap?ld??? haftan?n ders y?k?ne aynen eklenir.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR

51 Ara s?navlar i

Ara s?navlar i

in ?ng?r?len y?kten do?an ek ders ?cretleri, yaln?zca ara s?navlar?n veya ara s?nav yerine ge?en de?erlendirmelerin yap?ld??? hafta i?in ?denir. Ek ders ?cretinin hesab?nda, bir yar?y?lda bir ders i?in yap?lan ara s?navlar?n en fazla d?rd? dikkate al?n?r ve a?an k?sm? i?in ek ders ?creti ?denmez.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/b

52 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11/3

Dersi veren ??retim eleman?na her ders i?in ayr? ayr? olmak ?zere yar? y?l ve y?l sonu d?nemlerinde her 50 ??renci i?in 300 g?sterge rakam?n?n Devlet Memurlar? Kanununa g?re ayl?klar i?in belirlenen katsay? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutarda s?nav ?creti ?denir. ??renci say?s?n?n hesab?nda k?surlar tama ibla? edilir ve 500 ??renciden fazlas? dikkate al?nmaz.

53 2914 Say

2914 Say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu Madde 11/3

Ara s?navlar ve b?t?nleme s?navlar? i?in s?nav ?creti ?denmez.

54 G?rev

G?rev

nvan?

Normal ??retim Ek Ders S?nav ?cret G?stergesi

??retim Eleman?

300

G?rev ?nvan?

?kinci ??retim Ek Ders S?nav ?cret G?stergesi

??retim Eleman?

600

55 DERS Y

DERS Y

K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde :4

.. S?nav?n dersi veren ??retim eleman? taraf?ndan yap?lmamas? halinde s?nav ?creti ?denmez. (2914s.k. md.11)

56 SINAV

SINAV

CRET? KATSAYILARI

??renci Say?s?

Oran (Normal ??retim)

Oran (?kinci ??retim)

1-50

300

600

50-100

600

1200

100-150

900

1800

150-200

1200

2400

200-250

1500

3000

250-300

1800

3600

300-350

2100

4200

350-400

2400

4800

400-450

2700

5400

450-500

3000

6000

57 S?zle?meli olarak istihdam edilenler (Emekli

S?zle?meli olarak istihdam edilenler (Emekli

?retim Eleman? ve Yabanc? Uyruklu ??retim Eleman? ) s?nav ?creti alamazlar.

58 .m?fredat programlar

.m?fredat programlar

nda tek bir ders olarak yer alan ve farkl? b?l?m yada s?n?flar?n ??rencilerine ortak olarak okutulan bu dersleri,farkl? b?l?m yada s?n?flara ait ayr? ayr? dersmi? gibi m?talaa etmek m?mk?n bulunmad???ndan bir ders ad? alt?nda ortak okutulan s?z konusu derslerin s?navlar?n? yapan ??retim elemanlar?na ?denecek s?nav ?cretinin hesab?nda bu derslerin s?nav?na giren toplam ??renci say?s?n?n esas al?nmas? gerekmektedir.

M.B. B?MKO 17.08.1994 tarih ve 18303 say?l? g?r?? yaz?s?

59 S?z konusu derslerin m

S?z konusu derslerin m

fredat programlar?nda her s?n?f yada b?l?m itibariyle ayr? ayr? yer almas? ve okutulmas? halinde ise bu programlara kay?tl? olup da fiilen s?nava giren ??renci say?s? dikkate al?narak s?nav ?creti ?denecektir.

M.B. B?MKO 17.08.1994 tarih ve 18303 say?l? g?r?? yaz?s?

60 S?nav

S?nav

cretinin ??renci say?s? da dikkate al?narak okunacak s?nav ka??tlar?n?n bir kar??l??? olarak d???n?lm?? olmas? nedeniyle s?nav ?creti konusunu d?zenleyen 2914 say?l? kanunun 11. maddesinin 3.f?kras?nda yer alan; dersi veren ??retim eleman?na her ders i?in ifadesinden teorik derslerin anla??lmas? gerekmekte olup, teorik ders d???nda kalan faaliyetlerin s?navlar? dolay?s?yla s?nav ?creti ?denmesine imkan bulunmamaktad?r.

M.B. B?MKO 07.10.1999 tarih ve 19704 say?l? g?r?? yaz?s?***

61 Maliye Bakanl

Maliye Bakanl

?? (B?MKO) 03.06.1996 tarih ve 9540 say?l? g?r?? yaz?s?

Bir ?nceki ??retim y?l?nda ba?ar?s?z olan ??rencilerin yar?y?l sonu s?navlar?n? yapan ??retim eleman?na bu ??renciler i?in s?nav ?creti ?denmesi m?mk?n bulunmamaktad?r denilmektedir.

62

.ara s?navlar i?in belirlenen y?k?n yaln?zca ara s?navlar?n yap?ld??? haftalara ait ders y?klerinin hesab?nda dikkate al?nmas? gerekmekte olup, belirlenen y?k?n b?t?n y?l boyunca devam ettirilerek, ara s?navlar in yap?lmad??? haftalarda ara s?nav yap?lm?? gibi ek ders ?creti ?denmesi m?mk?n bulunmamaktad?r.

Y?ksek ??retim Kanunu ve Y?ksek??retim Personel Kanunu Genel Tebli?i (Seri No : 10)

63 c) 2914 say

c) 2914 say

l? Kanunun 11 inci maddesinin 7 nci f?kras?nda ?ng?r?len %60 zaml? ?deme, m?fredat programlar? uyar?nca normal ?al??ma g?nlerinde ?al??ma saatinin bitiminden ve saat 17.00 den sonra ba?layan gece ??retimi ile hafta tatili, yar? y?l veya yaz tatillerinde yap?lan ??retimler i?in s?z konusu oldu?undan, m?fredat programlar?n?n her ne suretle olursa olsun uzamas? nedeniyle normal derslerin yaz aylar?nda yap?l?yor olmas? halinde, ilgililere zaml? ?demede bulunulmayacakt?r.

64 YAZ OKULU

YAZ OKULU

65 Yaz ve yar

Yaz ve yar

y?l tatillerinde y?r?t?len e?itim-??retim faaliyetlerinde ders y?k? zorunlulu?u aranmaks?z?n; sadece normal ?rg?n ??retimde g?rev alan ??retim ?yelerine en ?ok 30 saate, ??retim g?revlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal ?rg?n ??retim hem de ikinci ??retimde g?rev alan ??retim ?yelerine de en fazla 40 saate, ??retim g?revlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ek ders ?creti ?denebilir.

DERS Y?K? TESP?T? VE EK DERS ?CRET? ?DEMELER?NDE UYULACAK ESASLAR Madde 3/a- 3.f?kra

66 YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

Madde 4 /m

??retim elemanlar?n?n unvanlar? itibar?yla haftada verebilecekleri ?cretli azami ders saati; 2547 say?l? Kanunun 36 nc? maddesinde ?ng?r?len haftal?k zorunlu ders saati ile 2914 say?l? Kanunun 11 inci maddesinde belirlenen ?denebilecek ek ders saatinin toplam?n? (??retim ?yeleri i?in 30, ??retim g?revlileri ve okutmanlar i?in 32 saati) ge?emez.

67 YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

Madde 4

a) Y?ksek??retim kurumlar?nda yaz okulu a??labilmesi i?in Y?ksek??retim Kurulundan uygun g?r?? al?nmas? zorunludur. b) Y?ksek??retim kurumlar?n?n a?m?? olduklar? yaz okullar?na kat?lacak ??rencilerden, toplam ikiy?zseksen ders saatine kar??l?k olmak ve 2547 say?l? Kanunun 46 ?nc? maddesi uyar?nca fak?lte ve programlar itibar?yla tespit edilen y?ll?k ??renci katk? pay?n?n???? iki kat?n? a?mamak ?zere bu Esas ve Usullere g?re her y?l Y?ksek??retim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu ??retim ?creti al?n?r.

68 ?kinci

?kinci

?retime kay?tl? olup, yaz okuluna kat?lacak ??rencilerden al?nacak yaz okulu azami ders saati ?creti, ayn? fak?lte ve program ad?na g?re normal ?rg?n ??retimde kay?tl? ??renciler i?in belirlenen yaz okulu azami ders saati ?cretinin iki kat?n? ge?emez.??????

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4 /c

69 e) Normal

e) Normal

rg?n ??retime kay?tl? yabanc? uyruklu ??rencilerden, m?tekabiliyet esas?na ba?l? olarak ?niversiteler aras?nda yap?lacak i?birli?i protokol? h?k?mleri sakl? kalmak kayd?yla, kay?tl? oldu?u fak?lte ve program ad?na g?re belirlenen ders saati ?cretinin ?? kat? (yabanc? dille e?itim yapan y?ksek??retim kurumlar?nda alt? kat?) ders saati ?creti YTL. olarak al?nabilir. ?kinci ??retime kay?tl? yabanc? uyruklu ??rencilerden ise kay?tl? oldu?u fak?lte ve program i?in bu Esas ve Usuller ekli Cetvelde belirtilen ders saati ?cretinin alt? kat? (yabanc? dille e?itim yapan y?ksek??retim kurumlar?nda on iki kat?) ders saati ?creti YTL. olanak al?nabilir.

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4 /c

70 Y?KSEK

Y?KSEK

?RET?M KURULU BA?KANLI?I Say? :B.30.0.SGB..0.00.00.01/ HfeZ Konu:?kinci ??retim Yaz Okulu ?cretleri Bilindi?i ?zere 2011-2012 E?itim-??retim y?l? yaz okulu ??retim ?cretleri, Y?ksek??retim Y?r?tme Kurulunun 09.05.2012 tarihli toplant?s?nda g?r???lerek uygun bulunmu? ve buna ili?kin olarak 21.05.2012 tarih ve 1015-22080 say?l? yaz?m?z y?ksek??retim kurumlar?m?za g?nderilmi?ti. Ba?kanl???m?za yap?lan yaz?l? ba?vurularda ikinci ??retim program?n kay?tl? ??rencilerden yaz okuluna kat?lanlara, birinci ??retim program?na kay?tl? ??rencilerle beraber ders verildi?i, dolay?s?yla ikinci ??retim program?na kay?tl? ??rencilerin de birinci ??retim program?na kay?tl? olup yaz okuluna kat?lan ??rencilerin yaz okulu ??retim ?creti tutar? kadar ??retim ?creti ?demeleri gerekti?i y?n?nde taleplere yer verilmektedir. ?lgili ba?vurular da dikkate al?narak, ikinci ??retim program?na kay?tl? olmakla birlikte birinci ??retim program?na kay?tl? ??rencilerle beraber yaz okuluna kat?lan ??rencilerden, birinci ??retim ??rencilerinin yaz okulu ??retim ?creti tutar?nda ??retim ?creti al?nmas? hususu Y?ksek??retim Y?r?tme Kurulunun 06.06.2012 tarihli toplant?s?nda g?r???lerek uygun bulunmu?tur. Bilgilerinizi ve gere?ini rica ederim.

71 YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

Madde 4/j

??retim elemanlar?na ek ders ve s?nav ?creti olarak ?denebilecek miktar?n toplam?, kaydolunan ?dene?in % 70ini ge?emeyece?inden ??retim elemanlar?na, kurum b?t?esi, d?ner sermaye, bilimsel ara?t?rma projesi ve sair kaynaklardan ayr?ca ders ve s?nav ?creti ?denemez; herhangi bir ?deme yap?lamaz.

72 2914 say

2914 say

l? Y?ksek??retim Personel Kanununun 11 inci maddesi h?km? dikkate al?narak yaz okulunda ders vermekle g?revlendirilen ve bu g?revi fiilen yerine getiren ??retim elemanlar?na ?denecek ders ve s?nav ?cretleri; ??retim elemanlar?n?n unvan?, verdikleri dersin kredisi, saati ve yabanc? dilde e?itim yap?l?p yap?lmad??? ile derse kaydolan ??renci say?s? gibi hususlar dikkate al?narak y?ksek??retim kurumlar? y?netim kurulu taraf?ndan belirlenir

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4 k

73 YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

Madde 4 k

..Ancak, ??retim elemanlar?na ?denecek ders saati ?creti; an?lan maddenin d?rd?nc? f?kras?nda akademik unvanlar itibar?yla ?ng?r?len ek ders ?cretlerinin be? kat?n?, s?nav ?creti de ayn? maddede ?ng?r?len s?nav ?cretinin ?? kat?n? ge?emez..

74 Bu hesaplamada s

Bu hesaplamada s

z konusu maddenin son f?kras?ndaki m?fredat programlar? uyar?nca normal ?al??ma g?nlerinde ?al??ma saatinin bitiminden ve saat 17.00den sonra ba?layan gece ??retimi ile hafta tatili, yar? y?l veya yaz tatillerinde yap?lan ??retimde ek ders ?cretinin % 60 zaml? ?denmesine ili?kin h?k?m dikkate al?nmaz.

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4 k

75 Yaz okullar

Yaz okullar

nda ders vermekle g?revlendirilen ??retim elemanlar? i?in haftal?k zorunlu ders y?k? aranmaz.

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4 /l

76 ??retim

??retim

yesi, g?revlisi ve okutmanlar d???ndaki elemanlar? (yard?mc?lar? s?n?f?nda bulunanlar), yaz okullar?nda ders vermek ?zere g?revlendirilemez ve bunlara ders ?creti ?denemez.

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4/o

77 ??retim Yard

??retim Yard

mc?lar?: Y?ksek??retim kurumlar?nda, belirli s?reler i?in g?revlendirilen, ara?t?rma g?revlileri, uzmanlar, ?eviriciler ve e?itim - ??retim planlamac?lar?d?r

78 Y?ksek

Y?ksek

?retim kurumlar?nca ??rencilerden para tahsil etmeksizin yaz okulu a??lmas? halinde, 2547 say?l? Kanunun ek 26 nc? maddesi h?k?mleri ile s?z konusu maddeye dayan?larak haz?rlanan bu Esas ve Usullerde belirtilen h?k?mler uygulanmaz. Bu durumda, ??retim elemanlar?na 2914 say?l? Kanunun 11 inci maddesinin ikini f?kras?nda belirtilen esaslar dahilinde, normal ?rg?n ??retim-ikinci ??retim ay?r?m? yap?lmaks?z?n ve mecburi ders y?k? aranmaks?z?n ayn? maddenin son f?kras?na g?re % 60 zaml? olarak ek ders ?creti ve an?lan maddenin ???nc? f?kras?ndaki ?artlar dikkate al?nmak suretiyle s?nav ?creti ?denir.

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde 4/?

79 ?) Yaz okulu

?) Yaz okulu

?retim ?cretleri, ??renciler taraf?ndan pe?in olarak y?ksek??retim kurumlar? ad?na kamu bankalar?ndan birinde a??lacak hesaba yat?r?l?r. Bu miktarlar, Rekt?rl?k?e en ge? onbe? g?n i?inde ilgili B?t?e Dairesi Ba?kanl???n?n hesab?na yat?r?l?r ve Maliye Bakanl???nca bu ?deneklerin kullan?lmas?na ili?kin olarak belirlenen esas ve usuller ?er?evesinde kullan?l?r.

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER? Madde:4/p

80 YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLER

Madde:4

i) B?t?e Dairesi Ba?kanl??? hesab?na yat?r?lan yukar?da belirtilen tutarlar?n; 1- En fazla % 70i yaz okulunda ders vermekle g?revlendirilen ??retim elemanlar?na ders ve s?nav ?creti olarak ?denebilir. 2- Kalan k?sm?, y?ksek??retim kurumlar?n?n ba?ta elektrik, su, yakacak giderleri olmak ?zere mal ve hizmet al?mlar?nda kullan?l?r. S?z konusu ?dene?in harcanmayan k?sm?, mal ve hizmet al?mlar?nda kullan?lmak ?zere ertesi y?l?n b?t?esine devren gelir ve ?denek kaydedilir. j) ??retim elemanlar?na ek ders ve s?nav ?creti olarak ?denebilecek miktar?n toplam?, kaydolunan ?dene?in % 70ini ge?emeyece?inden ??retim elemanlar?na, kurum b?t?esi, d?ner sermaye, bilimsel ara?t?rma projesi ve sair kaynaklardan ayr?ca ders ve s?nav ?creti ?denemez; herhangi bir ?deme yap?lamaz.

81 ??retim s

??retim s

resi MADDE 7 (1) Yaz ??retiminde, normal bir d?nemdeki ders saati kadar ders yap?l?r. Yaz ??retiminin ba?lang?? tarihi, bahar yar?y?l? sonu s?navlar?n?n tamamlanmas?ndan sonra, ilgili birim kurullar?n?n ?nerisi ile Senato taraf?ndan belirlenir. Yaz ??retiminin s?resi, bu d?nemde yap?lacak yar?y?l sonu s?navlar? hari? en az be?, en fazla yedi haftad?r. Ancak bu s?re Senato taraf?ndan de?i?tirilebilir.

ULUDA? ?N?VERS?TES? ?NL?SANS VE L?SANS YAZ ??RET?M? Y?NETMEL???

82 ??retim elemanlar

??retim elemanlar

MADDE 9 (1) Bir ??retim eleman? yaz ??retimi ?nlisans ve lisans e?itim-??retim programlar?nda yer alan derslerden on kredi saati ge?meyecek ?ekilde ders verebilir. Ancak 10 kredi saati a?an derslerde sadece bir ders verebilir. (2) Yaz ??retiminde, ayn? dersi vermek ?zere birden fazla ??retim eleman? g?revlendirilebilir. Yaz ??retiminde ders veren ?na ilgili mevzuata g?re ek ders ?creti ?denir.

ULUDA? ?N?VERS?TES? ?NL?SANS VE L?SANS YAZ ??RET?M? Y?NETMEL???

83 Ders alma MADDE 11  (1) Yaz

Ders alma MADDE 11 (1) Yaz

?retiminde ders alma a?a??daki esaslara g?re yap?l?r: a) Bir ??renci yaz ??retiminde toplam 10 kredi saati a?mayacak ?ekilde ders alabilir veya kredisi 10 kredi saati a?an derslerden en fazla bir derse yaz?labilir. Ancak, ba?ard??? takdirde mezun olma durumunda olan ??renciler 12 krediye kadar veya 12 kredi saati a?an derslerden en fazla bir ders olacak ?ekilde derse yaz?labilir.

ULUDA? ?N?VERS?TES? ?NL?SANS VE L?SANS YAZ ??RET?M? Y?NETMEL???

84 S?nav MADDE 14  (1) Her ders i

S?nav MADDE 14 (1) Her ders i

in en az bir ara s?nav yap?l?r. Ara s?nav veya yaz ??retimi sonu s?nav?na mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili birim y?netim kurullar?nca kabul edilen ??renciler i?in mazeret s?nav? a??l?r. (2) Yaz ??retiminde al?nan dersler i?in b?t?nleme s?nav? yap?lmaz.

ULUDA? ?N?VERS?TES? ?NL?SANS VE L?SANS YAZ ??RET?M? Y?NETMEL???

85 SAYI?TAY KARARLARI

SAYI?TAY KARARLARI

86

Buna g?re, m?fredat programlar?nda tek ders olarak yer alan ve farkl? b?l?m ya da s?n?flar?n ??rencilerine birle?tirilerek okutulan bu dersleri, farkl? b?l?m ya da s?n?flara ait ayr? ayr? dersmi? gibi d???nmek m?mk?n bulunmad???ndan, bir ders ad? alt?nda birle?tirilerek okutulan derslerin s?navlar?n? yapan ??retim elemanlar?na ?denecek s?nav ?cretinin hesab?nda, bu derslerin s?nav?na giren toplam ??renci say?s?n?n esas al?nmas? gerekece?ine,

Karar?n ?e?idi : 4.Daire Karar? Karar?n Numaras? : 29125 Karar?n Tarihi : 12.02.2001 K?tahya Dumlup?nar ?niversitesi

87 Ara s?nav ve b

Ara s?nav ve b

t?nleme s?navlar? i?in s?nav ?creti ?denmez. h?km?ne ra?men normal ?rg?n ve ikinci ??retimde g?revli ??retim elemanlar?n?n s?nav ?creti hesab?nda her ders i?in derse giren toplam ??renci say?s?n?n dikkate al?nmas? yerine, farkl? b?l?m ya da ayn? b?l?m?n ?ubelere ayr?lan s?n?flar?ndaki ??renci say?lar?n?n ayr? ayr? dikkate al?nmas? ve s?nav ?cretinin de buna g?re ?denmesinin m?mk?n bulunmad???na,

Karar?n ?e?idi : 2.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 33355 Karar?n Tarihi : 08.02.2005 Osmangazi ?niversitesi B?t?e Dairesi Ba?kanl??? 2002

88 Beden E

Beden E

itimi ve Spor Y?ksek Okulu ??retim ?yelerinin yar?y?l ve y?lsonu s?nav ?cretlerinin hesab?nda, 2914 say?l? Y?ksek ??retim Personel Kanununun 11inci maddesine ayk?r? olarak, farkl? s?n?flara birle?tirilerek okutulan derslerin s?nav?na giren toplam ??renci say?s?n?n esas al?nmas? gerekti?i halde, farkl? b?l?m ya da s?n?flar?n ??renci say?lar?n?n ayr? ayr? de?erlendirilmesi suretiyle yap?lan s?nav ?creti ?demelerinin mevzuata ayk?r? bulundu?una

Karar?n ?e?idi : 5.Daire Karar? Karar?n Numaras? : 10590 Karar?n Tarihi : 19.08.2004 Ni?de ?niversitesi B?t?e Dairesi Ba?kanl??? 2002

89 2914 say

2914 say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanununun de?i?ik 11inci maddesine g?re bir dersin b?t?n? i?inde yer almas? gereken seminer ve bitirme projesi i?in ek ders ?creti d???nda, ayr?ca s?nav ?creti ?denmesinin m?mk?n olmad???na,

Marmara ?niversitesi B?t?e Dairesi Ba?kanl??? 2003 Karar?n Numaras? : 30116 Karar?n Tarihi : 23.02.2006

90 Gaziantep

Gaziantep

niversitesi B?t?e -2000

Karar?n ?e?idi : 8.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 5268 Karar?n Tarihi : 17.04.2003 2914 say?l? Y?ksek ??retim Personel Kanununun 11inci maddesi uyar?nca bitirme ?devi ayr?ca bir ders olmay?p, herhangi bir dersin b?t?n? i?inde yer almas? dolay?s?yla y?l i?erisinde di?er faaliyetler kapsam?nda de?erlendirilecek ve bu ?al??ma i?in kanunda ?ng?r?len ?l??ler i?erisinde yaln?zca ek ders ?creti ?denecektir. Bu a??klamalar do?rultusunda, bitirme ?devi ?al??mas? i?in s?nav ?creti ?denmesinin m?mk?n olmad???na,

91 T?p Fak

T?p Fak

ltesi Hastanesi ba?hekim ve ba?hekim yard?mc?l??? g?revlerini, ikinci g?rev ayl??? alarak yapan ??retim elemanlar?na, ayr?ca verdikleri dersler i?in de ek ders ?creti ?denmesinde; s?z konusu personelin 2914 say?l? Y?ksek ??retim Personel Yasas? kapsam?nda bulunmalar? ve sadece ikinci g?rev ayl??? i?in 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu h?k?mlerine tabi olmalar? nedeniyle, 657 say?l? Kanunun 90?nc? maddesinde yer alan Devlet memurlar?na, vekalet g?revi, ikinci g?rev ve ders g?revlerinden ancak birisi verilebilir. ifadesinin bu personel a??s?ndan dikkate al?nmas? m?mk?n bulunmad???ndan konu hakk?nda mevzuata ayk?r? bir husus bulunmad???na,

Gaziantep ?niversitesi Karar?n ?e?idi : 8.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 5020 Karar?n Tarihi : 09.04.2002

92

Bu itibarla, ba?tabip ve ba?tabip yard?mc?lar?na ikinci g?rev ayl???n?n yan? s?ra, ekders ?creti ?denmesi konusunda da mevzuata ayk?r? bir husus bulunmad???na,

Karar?n ?e?idi : 6.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 10203 Karar?n Tarihi : 22.02.2001 Karadeniz Teknik ?niversitesi

93 II

II

??retimde derse giren ??retim elemanlar?na, 2914 say?l? Yasan?n 11inci maddesindeki, teorik dersler d???nda kalan di?er faaliyetler i?in uygulanan 10 saatlik s?n?rlamaya uyulmamas? ve haftal?k 30 saatlik ?cretli ek ders saatinin hesaplanmas?nda ?nceli?in . ??retime verilmesi sonucunda, fazla ?denen tutar?n sorumlulara ?dettirilmesine,

Manisa Celal Bayar ?niversitesi -1999 Karar?n ?e?idi : 7.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 8986 Karar?n Tarihi : 19.03.2002

94 Ek ders

Ek ders

creti haftal?k normal ders y?k? s?n?r?n? a?an teorik ders ve di?er faaliyetler i?in ?denir. O nedenle, bir e?itim eleman?na ek ders ?creti ?denebilmesi i?in, ?ncelikle maa? kar??l??? haftal?k okutmakla y?k?ml? oldu?u mecbur? ders y?k?n? doldurmas? gerekmektedir. Kadrosu T?p Fak?ltesinde bulunan Prof. Dr. na Ekim-Kas?m-Aral?k 1999 aylar?nda, di?er kurumlarda ek ders ?creti ?demesi yap?l?rken, ??retim elemanlar?n?n maa? kar??l??? okutmak zorunda olduklar? normal ders y?k?n?n dikkate al?nmamas? sonucu fazla ?denen tutar?n sorumlulara ?dettirilmesine,

Karar?n ?e?idi : 7.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 8986 Karar?n Tarihi : 19.03.2002 Manisa Celal Bayar ?niversitesi

95 Karar?n

Karar?n

e?idi : 5.Daire Karar? Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Numaras? : 10182 Tarihi : 14.02.2002 Okullar?n tatil oldu?u Temmuz-A?ustos aylar?nda b?l?mleri ile ilgili staj yapan ??rencileri denetleyen ??retim g?revlilerine, bu faaliyetlerinden dolay? ek ders ?creti verilmesinin m?mk?n olmad???na,

Zonguldak Karaelmas ?niversitesi

96 De?i?ik i

De?i?ik i

yerlerinde staj yapmakta olan ??rencilerin ??retim eleman?nca denetlenmesinin ise haftal?k ders program?nda yer alan ve ??retim eleman?nca bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak suretiyle y?r?tt??? teorik ya da uygulamal? ??retim faaliyeti kapsam?nda d???n?lmesi m?mk?n olmad??? gibi 2914 say?l? Kanunun 11inci maddesinde bu t?r staj denetimleri i?in ders ?creti ?denece?ine ili?kin herhangi bir h?k?m de bulunmamaktad?r. Dolay?s?yla, ders program?nda yer almayan staj ?al??malar?n?n denetlenmesi ad? alt?nda ek ders ?creti ?denmesinin m?mk?n olmad???na,

?n?n? ?niversitesi B?t?e Dairesi Ba?kanl??? 2004 Karar?n ?e?idi : 4.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 30219 Karar?n Tarihi : 08.06.2006

97 Y?ksekokulda g

Y?ksekokulda g

revli ??retim elemanlar?na, ??rencilerin yaz aylar?nda yapt?klar? "staj ?al??malar?n?" denetleme faaliyeti kar??l???nda ek ders ?creti ?denebilece?ine dair 2914 say?l? Y?ksek ??retim Personel Kanunu'nun 11'inci maddesinde; herhangi bir h?k?m bulunmad???ndan s?z konusu ?demenin sorumlulara ?dettirilmesine,

Kocaeli ?niversitesi Karar?n ?e?idi : 2.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 31667 Karar?n Tarihi : 16.01.1997

98 3843 say

3843 say

l? Y?ksek??retim Kurumlar?nda ?kili ??retim Yap?lmas?, 2547 say?l? Y?ksek??retim Kanununun Baz? Maddelerinin De?i?tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakk?nda Kanunun 12nci maddesinin son f?kras?nda; Ancak ??retim elemanlar?na ayn? s?re i?in ek ders ?creti ile birlikte fazla ?al??ma ?creti ?denmez. h?km? yer almaktad?r. Bu h?k?m uyar?nca, bir ??retim eleman?na ayn? s?reler i?in, hem ikinci ??retimden ek ders ?creti hem de fazla mesai ?creti verilmesinin m?mk?n bulunmad???na,

Sel?uk ?niversitesi Karar?n ?e?idi : 1.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 7189 Karar?n Tarihi : 13.02.2001

99 a) ??retim elemanlar

a) ??retim elemanlar

na, di?er faaliyetler kapsam?ndaki "dan??manl?k" ve "bitirme ?devi" i?in teorik ek ders ?creti ?denerek di?er faaliyetler i?in ?denebilecek haftal?k 10 saatlik ek ders ?creti s?n?rlamas?n?n dikkate al?nmamas?, b) "Bitirme ?devi" ve "y?l i?i ?dev" faaliyetleri i?in haftal?k toplam iki saatin ?zerinde uygulamal? ek ders ?creti verilmesi, sonucu yap?lan fazla ?demenin sorumlulara ?dettirilmesine,

Sakarya ?niversitesi Karar?n ?e?idi : 2.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 32464 Karar?n Tarihi : 03.02.2000

100 83/7148 say

83/7148 say

l? Bakanlar Kurulu Karar?n?n 6'nc? maddesinde de; "S?zle?me ile ?al??t?r?lacak personele s?zle?me ?creti ile g?revlendirme s?resi bir yar? y?l ise yaln?z kendisi i?in, g?revlendirme s?resi iki yar? y?l veya daha fazla s?reli oldu?u takdirde kendisi ve e?i i?in, ?lkesinden gelme ve gitme masraflar? d???nda herhangi bir ad alt?nda ?deme yap?lmayacak ve s?zle?melere de bu yolda h?k?m konulmayacakt?r." denilmektedir. Bu h?k?mler uyar?nca, s?zle?meli olarak istihdam edilen yabanc? uyruklu ??retim elemenlar?na ek ders s?nav ?cretinin ?denmesinin m?mk?n olmad???na,

19 May?s ?niversitesi Karar?n ?e?idi : 2.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 32214 Karar?n Tarihi : 23.03.1999

101 2914 say

2914 say

l? Y?ksek ??retim Personel Kanununun 11inci ve 3843 say?l? Y?ksek??retim Kurumlar?nda ?kili ??retim Yap?lmas? Hakk?nda Kanunun 10uncu maddesinde; II. ??retimde ders veren ??retim g?revlilerinin verdikleri her ders i?in alacaklar? ?cretler birer kat fazlas? ile ve saat 17:00den sonra verilmi? ise ayr?ca %60 fazlas? ile ?denece?i belirtilmi?tir. 94/5593 Say?l? Bakanlar Kurulu Karar?nda ise II. ??retim i?in, ek ders ?cretinden farkl? olarak s?nav ?cretinin de birer kat fazlas? ile ?denece?i belirtilmi?tir. Fakat ?l? Y?ksek ??retim Kanununun 11inci maddesinde normal ?al??ma g?nlerinde ?al??ma saatinin bitiminden ve saat 17:00den sonra ba?layan gece ??retimi ile hafta tatili, yar? y?l veya yaz tatillerinde yap?lan ??retimde ek ders ?cretleri %60 zaml? ?denir denmi? ve bu k?s?mda s?nav ?cretine de?inilmemi?tir. Bu nedenle II. ??retimde yap?lan s?navlar i?in I. ??retimin iki kat? kadar ?cret ?denmesi gerekmekte olup, ayr?ca %60 ilave art?? yap?lmas?n?n m?mk?n olmad???na,

Gaziantep ?niversitesi Karar?n ?e?idi : 1.Daire Karar? Karar?n Konusu: Personel Mevzuat? ile ?lgili Kararlar Karar?n Numaras? : 8907 Karar?n Tarihi : 25.04.2006

102 AKADEM
103 AKADEM
AKADEM?K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/akademk-personel-ek-ders-demeler-139229.html
c

29
900igr.net > > > AKADEM?K PERSONEL EK DERS ?DEMELER?