<<   SPORTS IN COLONIAL AMERICA  >>
ageLOC BODY TR
ageLOC BODY TR
NU GENERATION FIRSATI
NU GENERATION FIRSATI
ageLOC BODY TRIO
ageLOC BODY TRIO
K?RESEL B
K?RESEL B
T?keticilerin
T?keticilerin
G?N?M?ZDE V
G?N?M?ZDE V
G?N?M?ZDE V
G?N?M?ZDE V
Kendini g
Kendini g
V?CUDU YA
V?CUDU YA
PEK? YA
PEK? YA
YA?LANMA ETKENLER
YA?LANMA ETKENLER
B?YOLOJ
B?YOLOJ
PROTE?NLER
PROTE?NLER
B?YOLOJ
B?YOLOJ
YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI: arSuperMarkerlar
YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI: arSuperMarkerlar
?NSAN GENOMU
?NSAN GENOMU
YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI
YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI
arSuperMarkerlar
arSuperMarkerlar
ARSUPERMARKERLAR - GEN
ARSUPERMARKERLAR - GEN
arSuperMarkerlar  V
arSuperMarkerlar V
GEN?L?K GEN
GEN?L?K GEN
ageLOC B
ageLOC B
V?CUT
V?CUT
V?CUDUMUZDAK
V?CUDUMUZDAK
P?R?ZS
P?R?ZS
P?R?ZS
P?R?ZS
P?R?ZS
P?R?ZS
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
Kuru C
Kuru C
KURU C
KURU C
KURU C
KURU C
DO?RU C
DO?RU C
C?LDE
C?LDE
C?LD?N
C?LD?N
UVden KORUNMA
UVden KORUNMA
SA?LIKLI DOLA
SA?LIKLI DOLA
SA?LIKLI DOLA
SA?LIKLI DOLA
SEL?L?T G
SEL?L?T G
ageLOC -
ageLOC -
ageLOC -
ageLOC -
ageLOC Body Trio Bilim ve
ageLOC Body Trio Bilim ve
ageLOC BODY TRIO
ageLOC BODY TRIO
HEDEF K
HEDEF K
YararlarI
YararlarI
ageLOC Galvanic Body Spa
ageLOC Galvanic Body Spa
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
V?CUT
V?CUT
T?TRE?
T?TRE?
BA?LICA FAYDALARI
BA?LICA FAYDALARI
GEN??LET
GEN??LET
KULLANIM
KULLANIM
B?T?NLEY
B?T?NLEY
ageLOC Body Shaping Gel
ageLOC Body Shaping Gel
BA?LICA FAYDALARI
BA?LICA FAYDALARI
B?LE?EN
B?LE?EN
KULLANIM
KULLANIM
ageLOC dermatic effects
ageLOC dermatic effects
B?T?NLEY
B?T?NLEY
BA?LICA FAYDALARI
BA?LICA FAYDALARI
B?LE?EN
B?LE?EN
KULLANIM
KULLANIM
THANK YOU
THANK YOU

: . : pct. : .pps. zip-: 4226 .

.pps
1 ageLOC BODY TR

ageLOC BODY TR

O Bilim ve ?r?nler taraf?ndan desteklenen Nu Generation f?rsat?

2 NU GENERATION FIRSATI

NU GENERATION FIRSATI

Nu Generation F?rsat? t?m ageLOC hikayesinin d?nya ?ap?ndaki heyecanland?r?c? nitelikteki devam?d?r. ageLOC bilimi anti-aging alan?nda liderli?i s?rd?r?yor ve son zamanlarda ger?ekle?en at?l?mlar? sizlere yeni ve yenilik?i ageLOC ?r?nleri vas?tas?yla sunuluyor. Ayr?ca, ageLOC Body Trio, gen? bir v?cut g?r?nt?s? i?in g??l? ?r?nler temin ederek d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki Nu Skin Distrib?t?rlerinin hayallerine kavu?mas?n? s?rd?rmeyi sa?l?yor.

3 ageLOC BODY TRIO

ageLOC BODY TRIO

Anlay??, m??teri e?ilimleri ve ?r?n konumland?rma

4 K?RESEL B

K?RESEL B

R ?HT?YA?

?nce ve gen? bir fiziksel g?r?n?m?n kayb? bir ya?lanma problemidir ve t?m d?nya piyasalar?ndaki t?keticileri ilgilendirir. ?nce ve gen? bir fiziksel g?r?n?m?n kayb? bir ya?lanma problemidir ve t?m d?nya piyasalar?ndaki t?keticileri ilgilendirir. D?? g?r?n?m?n ve v?cut yap?s?n?n bozulmas? ?iddetli bir ?ekilde benlik bilincini ve kendine g?veni etkiler, d?? g?r?n?me olan g?venin yitirilmesine neden olur ve v?cudu kapama ve ?eklini saklama azusuna neden olur. ?zellikle kad?nlarda, cildin sarkmas?, g???slerin, kal?alar?n, bacaklar?n ve kollar?n ?st k?sm?n?n ?eklinin bozulmas? ve kar?n b?lgesinde ve kal?alarda ya? birikmesi en ?nemli ya?lanma problemleri aras?nda yer almaktad?r. Erkeklerde ise v?cut ?eklinin, fizi?in ve kas s?k?l???n?n bozulmas? ve g?c?n yitirilmesi en ?nemli ya?lanma problemleri aras?nda yer almaktad?r.

Kaynak : New Perceptions in Skin Care (Cilt bak?m?nda yeni yakla??mlar), 2010 Kaynak : Greenfield Anti-aging Exploratory (Greenfield Anti-aging Ara?t?rmas?), 2008/2009

5 T?keticilerin

T?keticilerin

nemli bir k?sm? d?? g?r?n?mlerinden, ?zellikle de v?cutlar?n?n ?eklinden memnun de?ildir. Bu durum, g?zellik ?r?nlerinin ger?ekli?in panzehirleri olarak konumland?r?lmas?na f?rsat tan?r.

SORU: L?tfen ?u an itibariyle a?a??dakilerden ne kadar memnun oldu?unuzu belirtiniz: 1. V?cut a??rl???n?z ve ?ekliniz 2. Fiziksel ?ekicili?iniz/g?r?n?m?n?z

Avrupa

ABD

Brezilya

Asya Pasifik

MENA

K?resel

47%

46%

43%

42%

41%

38%

30%

29%

27%

24%

22%

18%

60%

V?cut a??rl???ndan ve ?eklinden memnun de?il

Fiziksel ?ekicili?inden ve g?r?n?m?nden memnun de?il

50%

40%

MEMNUN DE??L?M YA DA H?? MEMNUN DE??L?M ?EKL?NDE CEVAP VERENLER?N Y?ZDES?

30%

20%

10%

0%

Kaynak: Datamonitor Consumer Survey (Datamonitor T?ketici Anketi), Nisan/May?s 2009

6 G?N?M?ZDE V

G?N?M?ZDE V

CUT ?EK?LLEND?RME ORTAMI

?u an itibariyle, s?k?la?t?rma ve sel?lit kar??t? ?r?n piyasas?n?n de?eri 14.7 milyar $.1 D?? g?r?n?m bilinci dosyal bask?larca ve ki?inin krndi d?? g?r?n?m?nden duydu?u memnuniyetsizlikle y?nlendirilmektedir. D?? g?r?n?m y?netimi t?keticiler i?in son teknolojiyi ve inovasyonu memnuniyetle bekledikleri ve uyum sa?lad?klar? duygusal anlamda ?ok ?nemli bir konudur. Zay?flama ?r?nleri profesy?nel tedavilerden ilham al?r ve t?keticilerinin bu ilkeleri kendi evlerinin rahatl???nda kucaklamas?n? sa?lar.

1 Euromonitor, Global Firming and Anti-cellulite Sales (K?resel S?k?la?t?rma ve Sel?lit Kar??t? ?r?n Sat??lar?), 2010

7 G?N?M?ZDE V

G?N?M?ZDE V

CUT ?EK?LLEND?RME ORTAMI (devam)

T?keticiler, v?cutlar?yla ilgili sorunlar?n? ??z?mlemek i?in diyetten ba?ka yakla??mlara daha fazla g?veniyorlar. Ger?ekten etkili olabilmesi i?in ?r?nlerin tesirli olmak i?in geli?tirilmi? olmas? gerekir. Klinik olarak test edilmi? olan ve bilimsel olarak desteklenen bu ?r?nler zaman isteyen ve d?? g?r?n?m bilinci olan t?keticilerin arad??? sonu?lar? verir.2 Her ne kadar piyasa fiziksel g?r?n?m? hedefleyen v?cut topikalleriyle dolu olsa da, v?cut topikalleri kategorisi hala, ?zellikle de ya?lanman?n kaynaklar?n? hedefleyen ?r?nlere ili?kin ?nemli bir f?rsat alan?n? temsil etmektedir.3

2 Kaynak: Datamonitor Consumer Survey (Datamonitor T?ketici Anketi), Nisan/May?s 2009 3 Kaynak: Greenfield Anti-aging Exploratory (Greenfield Anti-aging Ara?t?rmas?), 2008/2009

8 Kendini g

Kendini g

zel hissetmenin daha geni? ?aptaki yans?malar?, d?? g?r?n?m bilincinin t?keticilerin ?o?unlu?u i?in g?nl?k bir kayg? haline geldi?i anlam?na geliyor.

SORU: A?a??daki sa?l?k ve g?zellik meselesi sizin i?in ne kadar ?nemli?: G?nl?k hayat?n?zda en g?zel ?ekilde g?r?nmek

Avrupa

ABD

Brezilya

Asya Pasifik

MENA

K?resel

?ok ?nemli

Ne ?nemli ne de ?nemsiz

?ok ?nemsiz

100%

3%

9%

14%

12%

13%

14%

9%

90%

13%

26%

88%

25%

29%

27%

80%

78%

70%

60%

61%

61%

59%

57%

50%

CEVAP VERENLER?N Y?ZDES?

40%

30%

20%

10%

0%

Kaynak: Datamonitor Consumer Survey (Datamonitor T?ketici Anketi), Nisan/May?s 2009

9 V?CUDU YA

V?CUDU YA

LANDIRAN ETKENLER

V?cut ?eklinin bozulmas?nda hem i? hem de d?? etkenler rol oynamaktad?r. G?ne?/UV ???nlar?na ?ok uzun s?re maruz kalmak, sigara i?mek, yetersiz egzersiz, hayat tarz? se?imleri ve ani kilo kay?plar? gibi d?? veya davran??sal etkenler ile genetik, diyet, dola??m bozuklu?u, hormonlar, kas g?c?n?n azalmas?, ciltte elastikiyet kayb?, v?cutta su kayb?, h?cresel faaliyetlerin azalmas?, ya? tabakas?, genel olarak ya?lanma, gibi i? etkenler v?cudun ?zerinde bulunan cildin ya?l? g?r?nmesine neden olmaktad?r. Bu etkenler cildin sarkmas?na, cildin yap?s?n?n dengesizle?mesine, nem kayb?na ve sel?litlere neden olabilir. V?cut ya?land?k?a, bir zamanlar optimum gen ifadesi olan ?eyler bir ya?lanma profiline d?nmektedir. ageLOC bilimi sayesinde Gen?lik Gen K?melerindeki de?i?ikliklerin ya?lanmay? nas?l etkiledi?ini biliyoruz.

10 PEK? YA

PEK? YA

..?

Peki ya ya?lanman?n en ?nemli kaynaklar?n? hedefleyerek ve cilde topikal olarak etki ederek v?cut ?zerinde ba?ar?l? bir anti-aging yakla??m? sergileyebilseydik?

11 YA?LANMA ETKENLER

YA?LANMA ETKENLER

Biyolojik ya?lanma (i?sel) De?i?ikliklerin sonucu genellikle genetik olarak belirlenir veya v?cut i?erisinde do?al olarak meydana gelen gen ifadelerine dayan?r. ?evresel ya?lanma (d??sal) G?ne? ???nlar?na maruz kalma (foto-ya?lanma), kirlilik, sigara duman? ve benzeri birikmi? etkenlerce meydana getirilen serbest radikal hasarlar?n?n sonu?lar?n? i?erir.

12 B?YOLOJ

B?YOLOJ

K VE ?EVRESEL YA?LANMANIN ETK?LE??M?

Sonu?ta ya?lanma hem biyolojimizin hem de ?evremizin bir birle?imidir. ??sel ve d??sal kaynaklardan kaynaklanan serbest radikaller cilt yap?s?na ve genlere zarar verir.

13 PROTE?NLER

PROTE?NLER

N AYRILMASI

Gen? ciltte bulunan ?nemli proteinlere zarar verme ya da de?i?tirme cildin sarkmas? sel?lit g?r?nt?s?n?n artmas? ya?lanman?n di?er belirtileri

Cilt proteinleri

14 B?YOLOJ

B?YOLOJ

K YA?LANMA NED?R?

Biyolojik saat genetik yap?m?z ve gen ifadelerimiz taraf?ndan belirlenir. Bu durum, cilt h?crelerimiz de dahil olmak ?zere t?m h?crelerimiz i?in ge?erlidir. Biyolojik ya?lanma: G?rebildi?imiz veya hissedebildi?imiz harici ya?lanma belirtileri olarak ortaya ??kan v?cut i?erisindeki do?al de?i?imlerin sonucudur.

15 YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI: arSuperMarkerlar

YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI: arSuperMarkerlar

16 ?NSAN GENOMU

?NSAN GENOMU

?nsan genomu DNAy? olu?turan kimyasal baz ?iftlerinin s?ras?d?r. ?nsan genomu 20.000den fazla gen i?erir. Bu genleri tan?mlamak bilimadamlar?n?n biyokimyasal i?leyi?leri, son ?r?nleri ve insan v?cudunun i?levlerini daha iyi anlamas?n? sa?lamaktad?r.

17 YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI

YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI

Bir insan?n genetik yap? ve gen ifadesi profilleri, hem dahili olarak h?cre d?zeyinde hem de harici olarak cilt g?r?n?m?yle, o insan?n ne kadar h?zl? bir ?ekilde ya?lanaca??n? belirler.

18 arSuperMarkerlar

arSuperMarkerlar

arSuperMarkerlar v?cut kimyas?n?n ya?lanmam?z? etkileyen par?alar?d?r. Onlar ya?lanmay? tetikleyen temel kaynaklard?r.

19 ARSUPERMARKERLAR - GEN

ARSUPERMARKERLAR - GEN

L?K GEN? K?MELER? (YGCS)

YGCler, ifadeleri spesifik nitelikli gen?lik geni ifade profili temin etmek i?in d?zenlenebilen i?levsel gen gruplar?d?r.

20 arSuperMarkerlar  V

arSuperMarkerlar V

CUT YGCleri

Nu Skin bilimadamlar? cilt i?in ba?ka bir YGC tan?mlad?lar. G?n?m?zde y?r?t?len bilimsel ara?t?rmalara ve klinik bulgular?m?za dayanarak, v?cuttaki ya?lanma belirtilerine katk?da bulunan eylem mekanizmalar? ?unlar? i?erir: Yap?sal proteinlerin ayr?lmas? Ya?lar?n ayr??mas? azal?rken ya? olu?umunun artmas? Dola??m?n azalmas? Nemlendirmenin azalmas?

21 GEN?L?K GEN

GEN?L?K GEN

K?MES? VE GEN? V?CUT G?R?N?M?

HEDEFLENEN SONU?LAR

Sel?lit g?r?nt?s?nde azalma

S?k?la?ma

Kald?rma

P?r?zs?zle?tirme

?ncelme

Nemlendirme

V?CUT GEN?L?K GEN? K?MES? A?a??dakilerden sorumlu olan genleri hedefler: S?v?lar?n hareketi Cilt Dokusu Nemlendirme Ya? Metabolizmas?

ageLOC SCIENCE

Sel?lit g?r?nt?s? = Derinlik derecesi, y?zey dokusu.

22 ageLOC B

ageLOC B

L?M?

Bilimadamlar? bireysel i?erikleri ve ?r?n form?llerini inceleyerek etkin i?erikleri se?ebilir ve en iyi cilt bak?m ?r?nlerini yapabilmek i?in cilt geni ifadesini, proteinleri ve di?er mekanizmalar? optimize eden etki art?ran form?ller olu?turabilirler.

23 V?CUT

V?CUT

ZER?NDEK? YA?LANMA KANITLARI Fizyolojideki De?i?imler

24 V?CUDUMUZDAK

V?CUDUMUZDAK

YA?LANAN C?LT BEL?RT?LER?

Ya?land?k?a v?cutlar?m?z? kaplayan cildimiz a?a??dakilere daha fazla yatk?n olur: Sel?lit g?r?nt?s?n?n artmas? S?k?l?k kayb? Kuruluk Homojen olmayan cilt bi?imi

25 P?R?ZS

P?R?ZS

ZL?K KAYBI

26 P?R?ZS

P?R?ZS

ZL?K KAYBI<

Dermiste bulunan yap?sal protein kolajen cilt i?in ele?e benzer bir destek ve g?? ?er?evesi sa?lar.

Epidermis

Dermis

27 P?R?ZS

P?R?ZS

ZL?K KAYBI

Ya?land?k?a, kolajen ?retimi azal?r ve kolajen lifleri daha ?nceki y?llara oranla daha h?zl? bir ?ekilde ayr???r. Bu durum dermisteki kolajen miktar?nda genel bir d????e yol a?ar. Daha az desteklenen alanlar ??kmeye ba?lar ve k?r???kl?klar olu?maya ba?lar.

Epidermis

Dermis

28 SIKILIK KAYBI

SIKILIK KAYBI

29 SIKILIK KAYBI

SIKILIK KAYBI

Cildin dermiste bulunan bir di?er yap?sal proteini ise elastindir. Bu sarmal benzeri yap?daki protein esnedikten sonra geri kendi yerine oturabilir ve b?ylece cilde elastik niteli?ini verir.

Epidermis

Dermis

30 SIKILIK KAYBI

SIKILIK KAYBI

Ya?land?k?a elastin lifleri esnekliklerinin ?o?unu kaybeder ve fibroblastlar?n i?erisindeki elastin ?retimi azal?r. Sa?l?kl? elastin seviyelerindeki bu d???? baz? alanlarda s?k?l???n azalmas? ile sonu?lan?r.

Epidermis

Dermis

31 Kuru C

Kuru C

lt

32 KURU C

KURU C

LT

Sa?l?kl? ve gen? bir cilt do?ru nem seviyelerini seramitlerle, lipitlerle ve ya? asitleriyle ?evrili olan ve bunlarla birlikte m?h?rlenmi? olan keratinositlerden (keratin dolu deri h?creleri) olu?an nem bariyerinin koruyucu ?zelliklerini m?h?rleme yoluyla korur.

Stratum Corneum

(Nem Bariyeri)

33 KURU C

KURU C

LT

Ya?land?k?a cildimiz nem bariyerini m?h?rleyebilecek olan seramid, lipid ve ya? asitlerini daha az ?retir ve bunun sonucunda transepidermal su kayb? ve kuruluk artar. Bu lipit maddelerinin ?retiminin azalmas? hormon seviyelerindeki do?al d????e benzer.

34 DO?RU C

DO?RU C

LT BAKIMI YAPARAK C?LD?N ERKEN YA?LANMASINI ?NLEY?N

35 C?LDE

C?LDE

ZEN G?STERMEK

Cildin gen?li?ini korumak iyi bir cilt bak?m? ile ba?lar. Cildin nem bariyerini desteklemek i?in ?r?n kullanmak gereksiz cilt hasarlar?n? ?nlemenin ilk ad?m?d?r.

36 C?LD?N

C?LD?N

Z?N SAAT?N? GER?YE ALMAK

Ge?mi?te cildinize yeterince ?zen g?stermemi? olsan?z bile, g?zle g?r?lebilir ya?lanma belirtilerini azaltmaya yard?mc? olan ve teknolojik olarak geli?mi? pek ?ok bile?en var.

37 UVden KORUNMA

UVden KORUNMA

Erken ve ?nlenebilir cilt ya?lanmas?n?n ?o?unlu?u UV ???n? nedeniyle meydana gelir, dolay?s?yla g?ne?e s?n?rl? olarak maruz kalmak ve g?ne?e ??kmadan ?nce g?ne? kremi kullanmak kesinlikle gereklidir.

38 SA?LIKLI DOLA

SA?LIKLI DOLA

IMI DESTEKLEMEK

Masaj, fiziksel titre?im ve/veya mikrobesinler/uyar?c?lar s?v?lar?n dola??m?n? destekleyebilir. Ara?t?rmalar, bir ?e?it fiziksel titre?im olan titre?imli do?ru ak?mlar?n s?v?lar?n dola??m?n? art?ran ?nemli bir yard?mc? olabildi?ini g?stermi?tir. Fiziksel titre?imler bir dizi etkinli?i harekete ge?irebilir.

39 SA?LIKLI DOLA

SA?LIKLI DOLA

IMI DESTEKLEMEK

Titre?imler nitrik oksit (NO) ?retimini tetikleyen endotelyumun fiziksel olarak uyar?lmas?na neden olur. NO damar geni?lemesine yol a?ar ve bunun sonucunda kan ak??? ve s?v?lar?n dola??m? artar. S?v?lar?n dola??m?n?n art?r?lmas? at?klar?n daha etkin bir ?ekilde at?lmas?n? sa?lar ve cilt h?crelerine daha fazla besinin ula?t?r?lmas?na yol a?ar.

SIVI T?TRE??M?

B?YOLOJ?K EYLEM

SIVILARIN DOLA?IMINI KOLAYLA?TIRIR

YARARLARI

40 SEL?L?T G

SEL?L?T G

R?NT?S?N?N AZALMASI

H?cresel enerjiyi etkileyebilen bile?enler a?a??dakilerin ger?ekle?mesine de yard?mc? olur: Dola??m? art?r?r Cildin s?k?l???n? art?r?r ?ukurlu ya da gamzeli b?lgeleri d?zle?tirir

41 ageLOC -

ageLOC -

?z?m

ageLOC bilimi Nu Skinin biyolojik ya?lanman?n belirtilerini ve kaynaklar?n? hedeflemeye y?nelik ?zel ??z?m?d?r. Bu patent bekleyen bilim daha gen? bir profil i?in ya?lanman?n temel kaynaklar?n? yeniden etkinle?tirebilir.

SIGNS

42 ageLOC -

ageLOC -

?z?m

ageLOCu en modern d?zeltici bile?enlerle birle?tirmek ya?lanman?n G?ZLE G?R?LEB?L?R BEL?RT?LER?N? de azaltmaya yard?mc? olabilir. Nu Skinin ageLOC bilimi ya?lanman?n i?ten d??a hem KAYNAKLARINI hem de BEL?RT?LER?N? hedefleyerek sekt?rde tam bir ya?lanma ??z?m? sunmaktad?r.

SIGNS

43 ageLOC Body Trio Bilim ve

ageLOC Body Trio Bilim ve

r?nler taraf?ndan desteklenen Nu Generation f?rsat?

44 ageLOC BODY TRIO

ageLOC BODY TRIO

ageLOC Body Trio ?ekilli bir g?r?n?m? yeniden yap?land?rarak ve ya?lar?n g?r?n?m?n?, sel?litleri ve cildin p?r?zs?zle?mesini hedefleyerek daha ince, p?r?zs?z, s?k? ve gen? bir g?r?n?m sa?lamaktad?r. ageLOC Body Trio, incelen, p?r?zs?zle?en ve s?k?la?an bir g?r?n?m sa?layan faydalar? i?in yeni ageLOC Galvanic Body Spa ?r?n?n? ve iki geli?mi? anti-aging v?cut ?r?n? olan ageLOC Body Shaping Gel ve ageLOC Dermatic Effects ?r?nlerini i?ermektedir. ageLOC Body Trio gen? g?r?nen bir v?cut i?in.

45 HEDEF K

HEDEF K

TLE

Birincil Piyasalar: S?k?la?m??, gerilmi? ve daha gen? g?r?nen bir v?cut isteyen kad?nlar ve erkekler. Mevcut ageLOC edition Nu Skin Galvanic Spa System II ve Nu Skin Galvanic Spa System II Body Shaping Gel m??terileri.

?kincil Piyasalar: Beden imaj?n?n fark?nda olan ve aras?ra spaya gidebilen 25-65 ya? aras? kad?nlar. Sel?liti olan ve v?cutlar?nda ya?lanman?n belirtilerini ta??yan her ya?tan kad?n.

46 YararlarI

YararlarI

Daha ince bir g?r?n?me kavu?mak i?in sel?litlerin ve ya?lar?n g?r?n?m?n? azalt?r ve p?r?zs?zle?tirir. V?cuda p?r?zs?z ve ?ekilli bir g?r?n?m verir. Cildin s?k? g?r?n?m?n? art?r?r. Cildin genel durumunu iyile?tirir. Ya?lanman?n temel kaynaklar?n? hedef al?r. Cildin enerji kazanmas?na ve ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olur. Cildi nemlendirir.

47 ageLOC Galvanic Body Spa

ageLOC Galvanic Body Spa

48 GALVAN

GALVAN

K AKIMIN TAR?H?ES?

1791 y?l?nda elektrik ak?mlar?n? sa?l?k ama?l? olarak ilk defa kullanan ki?i Luigi Galvanidir. ?smini ?talyan bilimadam?n?n isminden alan Galvanik ak?m g?n?m?zde faydal? bile?enlerin cilde ula?mas?n? kolayla?t?rmak i?in kozmetik ama?larla kullan?lmaktad?r.

49 GALVAN

GALVAN

K BAKIM NED?R?

Spa ve g?zellik salonu uzmanlar? nazik galvanik ak?m?n? 50 y?ldan daha uzun bir s?reyle m??terilerin ciltlerini yenilemek ve enerji vermek i?in uygulad?klar? bak?mlarda kullanm??lard?r. Bu bak?mlar, nazik bir masaj hareketi sa?layan silindirli b?y?k bir makineyi kullanan e?itimli bir estetisyen taraf?ndan yap?lmal?d?r. Bu bak?m cildin durulu?unu art?rmak ve rengini iyile?tirmek i?in h?cresel enerjinin odaklanmas?na ve dola??m?n art?r?lmas?na yard?mc? olur.

50 GALVAN

GALVAN

K BAKIM NASIL ?ALI?IYOR?

Galvanik bak?mlar, t?pk? manyetik kutuplarda oldu?u gibi, ayn? y?klerin birbirini itmesi z?t kutuplar?n birbirini ?ekmesi gibi temel prensipleri kullan?r. ?r?nler, pozitif ya da negatif y?k i?eren ana bile?enlerle form?le edilmi?tir. Cihaz ?r?nde bulunan ana bile?enle ayn? y?kte ayarlanm??t?r.

51 GALVAN

GALVAN

K BAKIM NASIL ?ALI?IYOR?

Birbirini iten ayn? y?kler ana bile?enleri iter ve cildinize kolayca iletilmelerini sa?lar. Pozitif ve negatif galvanik ak?mlar?n cilde dikkatli bir ?ekilde uygulanmas? sonucunda bir ki?i pek ?ok faydal? cilt bak?m?n? yapabilir.

52 V?CUT

V?CUT

??N T?TRE??ML? AKIMLAR

Ara?t?rmalar titre?imli ak?m?n s?v? titre?imini art?rd???n? ve b?ylece sa?l?kl? dola??m? destekledi?ini g?stermi?tir. Titre?imli galvanic ak?mlar: cildin g??l? s?v? titre?iminden faydalanabilece?i v?cut ?zerinde kullan?lmak ?zere optimal olarak tasarlanm??t?r. cildi ar?nd?rmay? ve tazelemeyi desteklemeye ve ya?lanman?n g?zle g?r?l?r belirtilerini azaltmaya yard?mc? olur.

53 T?TRE?

T?TRE?

ML? GALVAN?K AKIMLAR

Sabit galvanik ak?m, duraksamayan veya genlik i?inde de?i?iklik g?stermeyen* daimi ak?mken; titre?imli galvanik ak?m, ?nceden belirlenmi? iki farkl? seviye aras?nda de?i?iklik g?steren bir t?r do?ru ak?md?r (DC).

T?TRE??ML? AKIM

AKIM

ZAMAN

DO?RU AKIM

* T?TRE??ML? GALVAN?K AKIM B?R ALTERNAT?F AKIM (AC) DE??LD?R. ALTERNAT?F AKIMLARDA POLAR?TE POZ?T?F ?LE NEGAT?F KUTUPLAR ARASINDA DALGALANIR.

54 BA?LICA FAYDALARI

BA?LICA FAYDALARI

Ana bile?enlerin cildinize n?fuz etmesine yard?mc? olur. Optimize edilmi? titre?imli galvanik ak?m cildi canland?rmaya yard?mc? olur, cildi ar?nd?rmay? ve tazelemeyi destekler ve ya?lanman?n g?zle g?r?l?r belirtilerini azaltmay? sa?lar. Laboratuar ara?t?rmalar, galvanik ak?mlarla yap?lan bak?mlar, anti-aging bile?enlerinin n?fuzunu 24 saate kadar art?rabildi?ini g?stermi?tir.

55 GEN??LET

GEN??LET

LM?? N?TEL?KLER

Cildinize g?re otomatik olarak ayarlan?r: bak?m?n daha etkin olabilmesi i?in olmas? gereken miktarda ak?m?n sal?nmas?n? sa?lar. Art?r?lm?? ergonomi: ageLOC Galvanic Body Spa cihaz?n?n yeni ?ekli v?cudunuzun k?vr?mlar?n? daha iyi takip edebilmek ?zere tasarlanm??t?r. ageLOC iletken y?zeyi: ageLOC bile?enlerinin cildinize 10 kat daha fazla n?fuz etmesini sa?layabilen daha geni? ve tescilli bir ageLOC v?cut iletken y?zeyi bulunmaktad?r.

56 KULLANIM

KULLANIM

EKL?

Optimum sonu?lar? elde edebilmek i?in a?a??daki b?lgeler ?zerinde haftada ?? g?n ageLOC Galvanic Body Spa cihaz?n?z? ageLOC Body Shaping Gel ile birlikte kullan?n: Kollar Uyluklar Kal?alar Kar?n b?lgesi Not: Y?z ?zerinde veya narin cilt b?lgelerinde kullan?lmaya uygun de?ildir.

57 B?T?NLEY

B?T?NLEY

C? ?R?NLER

58 ageLOC Body Shaping Gel

ageLOC Body Shaping Gel

V?cudunuzun ageLOCun anti-aging faydalar?ndan yararlanmas? amac?yla ?zellikle patentli Nu Skin Galvanic cihazlar?yla birlikte ?al??mak ?zere form?le edilmi?tir. Ya?lanman?n g?zle g?r?n?r belirtilerini azalt?rken cildi tazeleyip ar?nd?rmaya yard?mc? olur.

59 BA?LICA FAYDALARI

BA?LICA FAYDALARI

Cildin gen? g?r?n?m?n? koruyup ya?lanma belirtilerini azaltmak amac?yla ya?lanman?n temel kaynaklar?n? hedefler. Daha ince ve bi?imli bir g?r?n?me kavu?mak i?in ya?lar?n ve sel?litlerin g?r?n?m?n? azalt?r ve d?zle?tirir. Daha gen? bir g?r?n?m sa?lamak i?in cildin s?k?l?k g?r?nt?s?n? iyile?tirir. Sa?l?kl? g?r?nen bir cilt olu?turmak ve ?ylesi bir cildi koruyabilmek i?in cildin ekstrah?cresel matriksini (ECM) g??lendirir.

60 B?LE?EN

B?LE?EN

NDEK? ANA MADDELER

ageLOC: ya?lanman?n temel kaynaklar? olan arSuperMarkerlar? hedefleyen spesifik bile?enler i?eren tescilli Nu Skin teknolojisidir. Laminaria Digitata: ya? yak?l?m?n? art?rmaya yard?mc? olur; insan keratinositlerinde mitokondri solunumunu ve dolay?s?yla enerji ?retimini art?rd??? g?r?lm??t?r; ve yap?sal protein sentezini art?rd??? g?r?lm??t?r. Theobromine (Theobroma cacao ?z?t?): dermatik ya? h?crelerindeki belirli bir enzimi engelledi?i g?r?lm??t?r. Bu enzimin engellenmesi dermatik ya? y?k?m?n? etkinle?tirir, ve b?ylece daha zay?f ve p?r?zs?z bir g?r?nt? elde edilir.

61 KULLANIM

KULLANIM

EKL?

G?nde bir defa olmak ?zere haftada ?? g?n a?a??daki b?lgeler ?zerinde uygulan?r: Kollar Uyluklar Kal?alar Kar?n b?lgesi

62 ageLOC dermatic effects

ageLOC dermatic effects

63 B?T?NLEY

B?T?NLEY

C? ?R?NLER

V?cudunuza ageLOC un anti-aging faydalar?n? iletebilmek amac?yla form?le edilmi? olan g?nl?k nemlendirme ve ?ekillendirme losyonudur. ageLOC Dermatic Effects ya?lar?n ve sel?litlerin g?r?n?m?n? p?r?zs?z hale getirmeye ve cildin s?k? g?r?n?m?n? geli?tirmeye yard?mc? olur.

64 BA?LICA FAYDALARI

BA?LICA FAYDALARI

Cildin gen? g?r?n?m?n? koruyup ya?lanma belirtilerini azaltmak amac?yla ya?lanman?n temel kaynaklar?n? hedefler. Daha ince bir g?r?n?me kavu?mak i?in ya?lar?n ve sel?litlerin g?r?n?m?n?n p?r?zs?zle?tirilmesine yard?mc? olur. Daha gen? bir g?r?n?m sa?lamak i?in cildin s?k?l?k g?r?nt?s?n? iyile?tirir. Cildi nemlendirir ve p?r?zs?zle?mesine yard?mc? olur.

65 B?LE?EN

B?LE?EN

NDEK? ANA MADDELER

ageLOC: ya?lanman?n temel kaynaklar? olan arSuperMarkerlar? hedefleyen spesifik bile?enler i?eren tescilli Nu Skin teknolojisidir. Hibiscus abelmoschus ?z?t?: serbest radikalleri yat??t?ran ve sel?litlerin g?r?n?m?n? engelleyen bitki lipid y?n?nden zengin olan bir ?z?tt?r. Bal ?z?t?: Cildi p?r?zs?zle?tirmeyi sa?layan do?al bir alfa hidroksi asit. Hiyal?ronik asit: optimum nem seviyesinin korunmas?na yard?mc? olur.

66 KULLANIM

KULLANIM

EKL?

A?a??daki b?lgelere sabah ve ak?am olmak ?zere g?nde iki defa uygulay?n: Kollar Uyluklar Kal?alar Kar?n b?lgesi

67 THANK YOU

THANK YOU

http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/ashy-saba-sken-sejfullin-194226.html
c

29