Без темы
<<  Elevator Training 2003 Emerging Markets as Opportunities, Rather than Threats  >>
Eliza Ma
Eliza Ma
Eliza Ma
Eliza Ma
“Proces rozdrobnienia by
“Proces rozdrobnienia by
XII-XIV w
XII-XIV w
W budownictwie sakralnym nadal obowi
W budownictwie sakralnym nadal obowi
Здание собора построено над Волховом, его хорошо видно с озера Ильмень
Здание собора построено над Волховом, его хорошо видно с озера Ильмень
Cerkiew Zbawiciela w Neredicy k. Nowogrodu (1198)
Cerkiew Zbawiciela w Neredicy k. Nowogrodu (1198)
Eliza Ma
Eliza Ma
Wypracowany przez nowogrodzkich architekt
Wypracowany przez nowogrodzkich architekt
Ru? W?odzimiersko-Suzdalska
Ru? W?odzimiersko-Suzdalska
Ru? W?odzimiersko-Suzdalska
Ru? W?odzimiersko-Suzdalska
Большой нтерес представляет также архитектурная школа
Большой нтерес представляет также архитектурная школа
Зато мы можем любоваться изящной церковью Покрова на Нерли (1165 г.),
Зато мы можем любоваться изящной церковью Покрова на Нерли (1165 г.),
Владимир
Владимир
W?odzimierz
W?odzimierz
Церковь Покрова на реке Нерли (1165 г.) / План
Церковь Покрова на реке Нерли (1165 г.) / План
? Храм построен по инициативе Андрея Боголюбского
? Храм построен по инициативе Андрея Боголюбского
Стены храма наверху едва-едва наклонены внутрь
Стены храма наверху едва-едва наклонены внутрь
Nast?pcy Andrieja Bogolubskiego r
Nast?pcy Andrieja Bogolubskiego r
Sob?r dmitrijewski (1193-1197 гг
Sob?r dmitrijewski (1193-1197 гг
W podobnym stylu by
W podobnym stylu by
Fasada po
Fasada po
Cerkwie s
Cerkwie s
Po?ock – widok og
Po?ock – widok og
Nawa?a mongolsko-tatarska i wielowiekowa niewola odcisn
Nawa?a mongolsko-tatarska i wielowiekowa niewola odcisn
Cerkwie namiotowe / wp
Cerkwie namiotowe / wp
Georgijewska cerkiew we wsi Juksowicze Георгиевская церковь в с
Georgijewska cerkiew we wsi Juksowicze Георгиевская церковь в с
Po zrzuceniu jarzma tatarskiego i umocnieniu si
Po zrzuceniu jarzma tatarskiego i umocnieniu si
Na Placu Soborowym K. znajduj
Na Placu Soborowym K. znajduj
Planuj
Planuj
Инерьер Успенского собора
Инерьер Успенского собора
Спустя десять лет в Кремле строится Благовещенский собор (1484–1489)
Спустя десять лет в Кремле строится Благовещенский собор (1484–1489)
Sob?r Archangielski (1505-1509)
Sob?r Archangielski (1505-1509)
Постройка итальянским архитектором Алевизом Новым Архангельского
Постройка итальянским архитектором Алевизом Новым Архангельского
Dzwonnica Iwana Wielkiego
Dzwonnica Iwana Wielkiego
Moskwa
Moskwa
Kamienna cerkiew namiotowa
Kamienna cerkiew namiotowa
Церковь Вознесения Господня 1532 г. (село Коломенское) Murowana
Церковь Вознесения Господня 1532 г. (село Коломенское) Murowana
Sob?r Wasyla B
Sob?r Wasyla B
Ikonostas Схема высокоярусного иконостаса: 1 (нижний) ряд – деисусный,
Ikonostas Схема высокоярусного иконостаса: 1 (нижний) ряд – деисусный,

Презентация: «Eliza Malek». Автор: Eliza Ma?ek. Файл: «Eliza Malek.ppt». Размер zip-архива: 6053 КБ.

Eliza Malek

содержание презентации «Eliza Malek.ppt»
СлайдТекст
1 Eliza Ma

Eliza Ma

ek

1

2 Eliza Ma

Eliza Ma

ek

2

3 “Proces rozdrobnienia by

“Proces rozdrobnienia by

nieodwracalny. Co najmniej kilkana?cie wielkich ju? miast i znaczna te? liczba oddzielnych ksi?stw - tworzy?y now? rzeczywisto??, poddaj?ca si? nowym prawom ekonomicznym. [...] Na pocz?tku XIII w. liczba ksi?stw udzielnych wzros?a z kilkunastu do prawie pi??dziesi?ciu i proces wcale si? na tym nie sko?czy?” (Bazylow, 103-4) Mniejsze ksi?stwa nie dysponowa?y ju? takimi bogactwami, jak wielcy ksi???ta kijowscy, tote? rozmiary ?wi?ty? i ich formy architektoniczne ulegaj? zmniejszeniu i uproszczeniu. Cerkwie kubiczeskij z masywn? kopu?? (jedn?) Nowogr?d – Fundatorami takich cerkwi mogli by? mieszka?cy jednej ulicy.

Eliza Ma?ek

3

4 XII-XIV w

XII-XIV w

В 1097 г. на съезде в Любече русские князья формально санкционируют распад единого древнерусского государства на мелкие княжества. Решением «пусть каждый владеет вотчиной своей» князья юридически закрепляют права удельных князей на обособление родовых земель. Благодаря этому возникают многочисленные, соперничающие друг с другом, политические, экономические и культурные центры, каждый из которых пытается доказать, что он не хуже стольного Киева. Ju? w 1097 r. na zje?dzie w Lubczu ksi???ta ruscy formalnie usankcjonowali rozpad pa?stwa staroruskiego na coraz drobniejsze ksi?stwa. Postanowienie, ?eby ka?dy w?ada? swoj? ziemi? prawnie sankcjonuje prawo ka?dego z udzielnych ksi???t na utrzymanie swoich rodowych posiad?o?ci. W wyniku tego powstaj? coraz mniejsze, wzajemnie si? zwalczaj?ce polityczne, ekonomiczne i kulturalne o?rodki, a ka?dy z nich stara si? udowodni? innym, ze nie jest gorszy od Kijowa.

Eliza Ma?ek

4

5 W budownictwie sakralnym nadal obowi

W budownictwie sakralnym nadal obowi

zuje model ?wi?tyni krzy?owo-kopu?owej, ale ulega on znacz?cym modyfikacjom. W Nowogrodzie, gdzie do budowy u?ywano miejscowego twardego bia?ego kamienia wapiennego, wznoszono cerkwie o prostszych i bardziej surowych formach, bez rze?bionych dekor?w i ozd?b. Nier?wna powierzchnia ?cian nadaje В строительстве храмов по-прежнему модельной является крестово-купольная конструкция, которая, однако, сильно варьируется. Итак, в Новгороде, где материалом для построек служил местный, трудно поддающийся обработке известняк, строятся/возводятся церкви, строгие по форме, лишенные резбьбы и тонких украшений. Неровная поверхность стен придает им своеобразную пластичность. Jednym z najlepszych przyk?ad?w kamiennych nowogrodzkich ?wi?ty? jest sob?r pw. ?w. Jerzego z Jurjewskiego monasteru. Одним из лучших образцов белокаменных новгородских храмов является Георгиевский собор Юрьева монастыря, построенный мастером Петром (1119 г.)

Eliza Ma?ek

5

6 Здание собора построено над Волховом, его хорошо видно с озера Ильмень

Здание собора построено над Волховом, его хорошо видно с озера Ильмень

Sob?r wzniesiono nad rzek? Wo?chow, na wzg?rzu, dobrze widoczny jest z r??nych miejsc, nawet z jeziora Ilme?.

Eliza Ma?ek

6

7 Cerkiew Zbawiciela w Neredicy k. Nowogrodu (1198)

Cerkiew Zbawiciela w Neredicy k. Nowogrodu (1198)

Другим шедевром новгородского зодчества XII в. признана церковь Спаса-Нередицы под Новгородом (1198 г.). Это одноглавый крестово-купольный храм с богатой фресковой росписью интерьера, представление о которой можем себе составить благодаря фотографиям довоенного времени. Arcydzie?o nowogrodzkiego budownictwa sakralnego – jednokopu?owa cerkiew z bogatym wystrojem wn?trza (freski) – niestety nie zachowane do naszych czas?w. Znamy je tylko z przedwojennych fotografii.

Eliza Ma?ek

7

8 Eliza Ma

Eliza Ma

ek

8

9 Wypracowany przez nowogrodzkich architekt

Wypracowany przez nowogrodzkich architekt

w styl odznacza?a si? niezwyk?ym lakonizmem form architektonicznych i element?w zdobniczych, dzi?ki czemu cerkiew mo?na by?o zbudowa? w ci?gu jednego sezonu. Сложившийся в Новгороде тип храма отличался предельным лаконизмом архитектурных форм и деталей декоративной обработки, что позволяло зодчим возводить церковь за один строительный сезон.

Eliza Ma?ek

9

10 Ru? W?odzimiersko-Suzdalska

Ru? W?odzimiersko-Suzdalska

Eliza Ma?ek

10

11 Ru? W?odzimiersko-Suzdalska

Ru? W?odzimiersko-Suzdalska

Rywalizuj?cy z Kijowem Andriej Bogolubski (ok. 1111-1174) przeni?s? stolic? swego ksi?stwa z bogatego Rostowa do niewielkiego miasteczka W?odzimierza nad Kla?m? i zbudowa? tam ogromy sob?r Za?ni?cia NMP (1158-1160), Uspienskij, wi?kszy od soboru ?w. Sofii w Kijowie, A tak?e bia?okamienn? zamiejsk? rezydencj? w Bogolubowie (6 km za W?odzimierzem). W ten spos?b ksi??? stara? si? pokaza?, ?e ma prawo do tytu?u wielkoksi???cego. Do pomocy w budowie soboru ksi??? wykorzysta? niemieckich budowniczych, przys?anych przez samego imperatora Fryderyka Barbaross?, kt?rzy przenie?li na ruski grunt pewne elementy stylu roma?skiego. .

Eliza Ma?ek

11

12 Большой нтерес представляет также архитектурная школа

Большой нтерес представляет также архитектурная школа

Владимиро-Суздальской Руси. Соперничая с Киевом, владимирский князь Андрей Боголюбский (ок. 1111-1174) возводит во Владимире грандиозный Успенский собор (1158-1160 гг.), размеры которого превышали размеры Киевской Софии. Таким образом князь пытался показать правомерность притязаний его княжества на первенство среди русских земель. В строительстве храма принимали участие мастера, присланные германским императором Фридрихом, которые использовали в декоре стен элементы романского стиля.

Eliza Ma?ek

12

13 Зато мы можем любоваться изящной церковью Покрова на Нерли (1165 г.),

Зато мы можем любоваться изящной церковью Покрова на Нерли (1165 г.),

входившей когда-то в ансамбля резиденции Андрея Боголюбского в Боголюбове.

Eliza Ma?ek

13

14 Владимир

Владимир

Успенский собор./W?odzimierz. Sob?r Za?ni?cia NMP (po przebudowie)

Eliza Ma?ek

14

15 W?odzimierz

W?odzimierz

Sob?r Uspienski przed i po przebudowie wi?cej o architekturze a zob. na stronie www.vidania.ru/vladimir.html

Jednokopu?owy sob?r z arkadami i basztami wysokimi na 32,3 m. Bia?e ?ciany soboru by?y ozdobione malowid?ami, z?oconymi rze?bami prorok?w naturalnej wielko?ci . Niestety, w formie pierwotnej si? nie zachowa? .

Eliza Ma?ek

15

16 Церковь Покрова на реке Нерли (1165 г.) / План

Церковь Покрова на реке Нерли (1165 г.) / План

Cerkiew Pokrowska nad rz. Nerl?

Eliza Ma?ek

16

17 ? Храм построен по инициативе Андрея Боголюбского

? Храм построен по инициативе Андрея Боголюбского

Он должен был стать памятником воинской победы, а также символом безраздельной власти князя над окрестными землями. Выбор места необыкновенно удачен. Храм стоит на пересечении важнейших торговых водных магистралей и виден со всех сторон. Окружающий пейзаж поражает красотой и поэтичностью. Весной воды разлива поднимаются до его подножия. Строители, чьи имена так и остались неизвестными, нашли хитроумное решение. Сначала заложили мощный фундамент высотой 1,6 м из булыжников, залитых известью. На фундаменте начали возводить стены. По мере того как они поднимались, строители засыпали внутренность будущего храма землей. Насыпали ее и снаружи. Так постепенно вырос холм высотой 4 м. На этом холме, на упрятанных в землю стенах, и выросла церковь. Церковь небольшая, одноглавая. Пропорции ее таковы, что рождают ощущение невесомой легкости: ширина – 10 м, высота – 30 м, длина – 14 м.

Eliza Ma?ek

17

18 Стены храма наверху едва-едва наклонены внутрь

Стены храма наверху едва-едва наклонены внутрь

Строитель специально как бы уменьшил верх здания по сравнению с низом, чтобы у нас создалось ощущение высоты строения. Вся церковь опоясана аркатурным поясом: цепью глубоких маленьких арок на колонках, примыкающих к стене. В русских храмах он помещался посередине стены. Благодаря этому верхняя ее половина казалась выше, рождалось впечатление стремления вверх. Стены завершались полукружьем, называемым „закомарой”. У каждой церкви, по установленной традиции, должны быть выступы - апсиды. Прямо по центру здания, над входом - рельефное белокаменное изображение легендарного царя Давида – символ умного и всесильного правителя. В руках у него гусли. По бокам – орлы и лев – символы земного и небесного господства. Всего 33 рельефных изображения украшали фасад храма. Над его украшением трудились 14 скульпторов. Церковь восхищает всех, кто ее видит. [Д. С. Лихачев, Культура русского народа X–XVII вв.]

Eliza Ma?ek

18

19 Nast?pcy Andrieja Bogolubskiego r

Nast?pcy Andrieja Bogolubskiego r

wnie? zostawili sw?j ?lad w historii architektury. Za panowania Wsiewo?oda Wielkie Gniazdo powsta?a jeszcze jedna niezwykle pi?kna ?wi?tynia – bia?okamienny sob?r pw. ?w. Dymitra (1194-1197). Zbudowany w odleg?o?ci zaledwie 200 m od soboru Uspienskiego, uzupe?nia? kompozycj? ksi???cego dietinca we W?odzimierzu. By?a to, podobnie jak cerkiew Pokrowska znad rz. Nerli, jednokopu?owa ?wi?tynia pokryta przepi?knymi rze?bami kamiennymi, ornament ro?linny s?siaduje z figurami prorok?w i fantastycznych skrzydlatych zwierz?t (gryf?w). Наследники Андрея Боголюбского тоже оставили свой след в архитектуре. При Всеволоде Большое Гнездо был возведен еще один удивительный храм – белокаменный Дмитриевский собор (1194–1197 гг.). Построенный в 200 м от Успенского собора, Дмитриевский собор завершил композицию княжеского детинца во Владимире. Подобно церкви Покрова на Нерли, это тоже четырехстолпный одноглавый храм, все стены которого украшены затейливой резьбой. Растительный орнамент сочетается здесь с фигурами библейских пророков и фантастических зверей (грифонов).

Eliza Ma?ek

19

20 Sob?r dmitrijewski (1193-1197 гг

Sob?r dmitrijewski (1193-1197 гг

), Pierwotnie by? centraln? budowl? zespo?u pa?acowego ksi?cia wsiewo?oda wielkie gniazdo. Nie zachowa?y si? galerie opasuj?ce sob?r i boczne przybud?wki w postaci baszt ze schodami prowadz?cymi na galeri? oraz ??cz?ce sob?r z pa?acem.

Eliza Ma?ek

20

21 W podobnym stylu by

W podobnym stylu by

utrzymany sob?r ?w. Jerzego w Jurjewie Polskim (1134) od fundament?w do kopu?y pokryty rze?b? z bia?ego kamienia, kt?rej symboliki nie uda?o si? badaczom do ko?ca rozszyfrowa?. В подобном стилистическом ключе выдержан Георгиевский собор в Юрьеве Польском (1134 г.), от фундамента до купола покрытый белокаменной резьбой, содержание которой остается неразгаданным до наших дней.

Eliza Ma?ek

21

22 Fasada po

Fasada po

udniowa

Eliza Ma?ek

22

23 Cerkwie s

Cerkwie s

upowe (столпообразные церкви)

W zachodnich regionach Dawnej Rusi (w Po?ocku, Smole?sku, Czernihowie) pojawi?a si? jeszcze jedna odmiana ?wi?tyni – tzw. cerkiew s?upowa, kt?rej cech? wyr??niaj?c? by?o wykorzystanie skomplikowanego systemu arkad i dekoracyjnych zakomar?w. , Nagromadzenie tych element?w pozwala?o uzyska? efekt smuk?o?ci Западные земли Древней Руси выработали еще один вид храма. В Полоцке, Смоленске и Чернигове появились так наз. столпообразные[1] церкви. Их своеобразие заключается в необычной устремленности ввысь, которая создавалась путем использования зодчими сложной системы подпружных арок и декоративных закомар. Лучшими примерами столпообразных церквей считаются Спасо-Преображенский собор Ефросиньевского монастыря в Полоцке (1159) и собор Архангела Михаила в Смоленске (кон. XII в.). [1] столпообразный [–зен, –зна] 1. s?upowaty / przypominaj?cy s?up 2. (напоминающий башню) basztopodobny

Eliza Ma?ek

23

24 Po?ock – widok og

Po?ock – widok og

lny (rekonstrukcja) i sob?r Spaso-Prieobra?enskij (Przemienienia Pa?skiego) w klasztorze ?w. Eufrozyny w Po?ocku (wygl?d dzisiejszy)

Eliza Ma?ek

24

25 Nawa?a mongolsko-tatarska i wielowiekowa niewola odcisn

Nawa?a mongolsko-tatarska i wielowiekowa niewola odcisn

?a si? bole?nie na wszystkich dziedzinach ?ycia – pozostawi?a zniszczone miasta i wsie, zrujnowane budowle (domy mieszkalne, drewniane i kamienne budowle, cerkwie, pa?ace ksi???ce), najlepsi rzemie?lnicy zgin?li albo zostali uprowadzeni do niewoli. Nie mia? kto (i za co) budowa? nowych kamiennych cerkwi i pa?ac?w. Татаро-монгольское нашествие и многовековое иго привело к печальным последствиям во всех областях жизни Руси. Мы уже знаем, что в его результате были разрушены многие города и сёла, погибли бесчисленные деревянные и каменные постройки (жилые дома, церкви, княжеские дворцы), зодчие, ремесленники погибли или были угнаны в плен.... Некому и не на что было строить новые каменные церкви и княжеские дворцы.

Eliza Ma?ek

25

26 Cerkwie namiotowe / wp

Cerkwie namiotowe / wp

yw architektury drewnianej

Nowe rozwi?zania architektoniczne w budownictwie sakralnym – pojawienie si? cerkwi namiotowych – zosta?y wymuszone przez materia? budowlany. Z drewna, z prostok?tnych desek i bali trudno by?o budowa? owalne kopu?y, tote? w cerkwiach drewnianych zacz??y si? pojawia? zwie?czenia przypominaj?ce namioty. Form? namiotow? nadawano te? ca?ym cerkwiom, i to nie tylko drewnianym, ale r?wnie? kamiennym. Новые формы храмовых построек были выработаны русскими зодчими, использующими в качестве строительного материала дерево. Поскольку из прямоугольных досок и балок трудно было создавать плавные купола, в деревянных храмах появляется остроконечный шатёр. Вид шатра стали также придавать церки в целом.

Eliza Ma?ek

26

27 Georgijewska cerkiew we wsi Juksowicze Георгиевская церковь в с

Georgijewska cerkiew we wsi Juksowicze Георгиевская церковь в с

Юксовичи под Петербургом первой половины XVI в.

Eliza Ma?ek

27

28 Po zrzuceniu jarzma tatarskiego i umocnieniu si

Po zrzuceniu jarzma tatarskiego i umocnieniu si

Moskwy, nowa stolica zaczyna nadawa? ton architekturze rosyjskiej. Za panowania Iwana III (o?enionego z bizantyjsk? ksi??niczk? Zofi?) zacz??a si? przebudowa moskiewskiego Kremla. Iwan zaprosi? do udzia?u w przebudowie swojej stolicy w?oskich mistrz?w, kt?rzy wznie?li na Kremlu wspania?e ?wi?tynie. После свержения татаро-монгольского ига и возвышения Москвы именно новая столица задаёт тон зодчеству. В царствование Ивана III, женившегося на византийской царевне Софье Палеолог, ведутся большие строительные работы в Московском Кремле: реконструкция городских стен и строительство новых объектов (ср. ниже главу Оборонительные сооружения). Иван III не побоялся пригласить в Москву западных мастеров. Так, например, фрязин (т.е. итальянец) Аристотель Фиораванти строит Успенский собор (1475–1479) московского Кремля.

Eliza Ma?ek

28

29 Na Placu Soborowym K. znajduj

Na Placu Soborowym K. znajduj

si? 3 wspania?e sobory i wiele mniejszych cerkwi. Zbudowany w 1475-79 przez Arystotelesa Fiorovanti sob?r Uspienski (Za?ni?cia NMP) by? miejscem koronacji car?w. Sob?r B?agowieszcze?ski (Zwiastowania NMP) budowany na prze?omie XIV i XV w., wygl?d dzisiejszy uzyska? w 1562-64. Jego wn?trze zosta?o ozdobione freskami, w ikonostasie zachowa?y si? ikony namalowane w 1405 przez Andrieja Rublowa, Fieofana Greka i Prochora z Gorodca. Sob?r Archangielski, zbudowany w 1505-09 pod nadzorem kolejnego W?ocha – Alewiza Nowego, sta? si? miejscem spoczynku w?adc?w i patriarch?w rosyjskich. W soborze tym zachowa?o si? mn?stwo wspania?ych ikon. Wa?ne miejsce w ukszta?towaniu przestrzeni Placu Soborowego odgrywa dzwonnica „Iwan Wielki” zbudowana w 1505-08, w 1600 podwy?szona o 2 pi?tra, kt?ra (jako najwy?sza) pe?ni?a jednocze?nie funkcj? g??wnej wie?y stra?niczej Moskwy.

Eliza Ma?ek

29

30 Planuj

Planuj

c budow? Uspienskiego soboru (tr?jnawowy, krzy?owo-kopu?owy, 6-kopu?owy) Fiorovanti uwzgl?dni? tradycj? architektury w?odzimiersko-suzdalskiej, ale zastosowa? w trakcie budowy osi?gni?cia architektury europejskiej (krzy?owe sklepienia, ?elazne podpory), dzi?ki czemu m?g? znacz?co zwi?kszy? wn?trze ?wi?tyni. S. Uspienski sta? si? miejscem koronacji car?w rosyjskich. Планируя этот крестово-купольный, трёхнефный, шестистолпный храм, Фиораванти следовал стилю известной нам владимиро-суздальской архитектуры, но использовал при постройке новую, западноевропейскую строительную технику (например, крестовые своды, железные связи), позволяющую значительно увеличить площадь интерьера. В Успенском соборе совершается обряд возведения на царский престол (коронации).

Eliza Ma?ek

30

31 Инерьер Успенского собора

Инерьер Успенского собора

Продольнй разрез

Eliza Ma?ek

31

32 Спустя десять лет в Кремле строится Благовещенский собор (1484–1489)

Спустя десять лет в Кремле строится Благовещенский собор (1484–1489)

Eliza Ma?ek

32

33 Sob?r Archangielski (1505-1509)

Sob?r Archangielski (1505-1509)

Zbudowany pod nadzorem Aleviza Nowego z zachowaniem cech architektury staroruskiej (kwadratowe s?upy, podpieraj?ce sklepienia, zajmuj? du?o miejsca), dlatego wn?trze cerkwi jest ciasne. Cechy renesansu w?oskiego.

Eliza Ma?ek

33

34 Постройка итальянским архитектором Алевизом Новым Архангельского

Постройка итальянским архитектором Алевизом Новым Архангельского

собора (1505-1509) завершает оформление соборной площади Кремля

Eliza Ma?ek

34

35 Dzwonnica Iwana Wielkiego

Dzwonnica Iwana Wielkiego

Pierwotnie cerkiew pw. Jana Klimakusa (Lestwicznika), nad kt?r? dobudowano dzwonnica (82 m), 122 m nad poziomem rz. Moskwy. Przez stulecia by?a najwy?sz? budowl? w Moskwie. Technicznie skomplikowana budowla z bia?ego kamienia. Grubo?? ?cian – do 5 m.

Eliza Ma?ek

35

36 Moskwa

Moskwa

Plac soborowy w XVI w.

Eliza Ma?ek

36

37 Kamienna cerkiew namiotowa

Kamienna cerkiew namiotowa

В 1532 г. на правом крутом и высоком берегу Москвы-реки по приказу великого князя Василия III была построена каменная церковь Вознесения Господня, использующая шатровую конструкцию деревянного сакрального зодчества. Основание церкви составляет крестообразный объем на подклете, который плавно переходит в восьмерик, а затем в высокий восьмигранный, устремленный ввысь острый шатер, увенчанный главой. Высота храма (при интерьере 8,5 x 8,5 м) превышает 60 м. Летописец записал, что церковь «Вознесения Господа нашего Иисуса Христа [...] чудна своей высотой, красотой и светлостью, какой не бывало доселе на Руси". Храм, к счастью, сохранил свой первоначальный облик. Этот уникальный монумент можно посмотреть на территории музея-заповедника в Коломенское. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Eliza Ma?ek

37

38 Церковь Вознесения Господня 1532 г. (село Коломенское) Murowana

Церковь Вознесения Господня 1532 г. (село Коломенское) Murowana

cerkiew namiotowa Wniebowst?pienia (Ko?omienskoje k. Moskwy)

Eliza Ma?ek

38

39 Sob?r Wasyla B

Sob?r Wasyla B

ogos?awionego (Pokrowski) 1555-1560

Eliza Ma?ek

39

40 Ikonostas Схема высокоярусного иконостаса: 1 (нижний) ряд – деисусный,

Ikonostas Схема высокоярусного иконостаса: 1 (нижний) ряд – деисусный,

2 – пророческий, 3 – праздничный, 4 - праотеческий

Eliza Ma?ek

40

«Eliza Malek»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/eliza-malek-152809.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды