Лондон
<<  London LONDON  >>
London
London
London Eye
London Eye
Tower Bridge
Tower Bridge
Tower of London
Tower of London
Big Ben
Big Ben
Pa?ac Buckingham
Pa?ac Buckingham
Muzeum Historii Naturalnej
Muzeum Historii Naturalnej
Katedra
Katedra
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud
Harrods
Harrods
Hyde Park
Hyde Park
Trafalgar Square
Trafalgar Square
Chinatown London
Chinatown London
Piccadilly Circus - Londyn
Piccadilly Circus - Londyn
National Gallery w Londynie
National Gallery w Londynie
John Lewis
John Lewis
Tate Modern
Tate Modern
Royal Albert Hall
Royal Albert Hall
Opactwo Westminsterskie
Opactwo Westminsterskie
Pa?ac Kew
Pa?ac Kew
Elektrownia Battersea
Elektrownia Battersea
Londy?skie Zoo
Londy?skie Zoo
oxford-street
oxford-street
?r?d?a:
?r?d?a:
Prezentacje tworzy
Prezentacje tworzy

Презентация: «London». Автор: Karolak. Файл: «London.ppt». Размер zip-архива: 1013 КБ.

London

содержание презентации «London.ppt»
СлайдТекст
1 London

London

Najciekawsze miejsca w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii Highlights in London, capital of Britain

2 London Eye

London Eye

Na olbrzymim London Eye umieszczone s? 32 kapsu?y, z kt?rych ka?da mo?e pomie?ci? 25 os?b. Pr?dko?? z jak? poruszaj? si? tury?ci wynosi 0,8 km/h, a pe?ny czas trwania podr??y wynosi oko?o 30 minut. The huge London Eye included are 32 capsules, each of which can accommodate 25 people. The speed with which tourists move is 0.8 km / h, and the full duration of the trip is about 30 minutes.

3 Tower Bridge

Tower Bridge

Podobnie jak inne mosty, Tower Bridge s?u?y temu, by pojazdy i piesi mogli przedosta? si? przez niego na drug? stron? rzeki. Wyj?tkowe jest to, ?e podnosi si?, by pozwoli? wysokim statkom wp?yn?? do centrum Londynu. Niestety, coraz rzadziej widuje si? wysokie statki, tote? most podnosi si? zaledwie kilka razy w tygodniu. Like other bridges, the Tower Bridge serves to vehicles and pedestrians can pass through it to the other side of the river. Unique is that it is raised to allow the vessels to reach a high center of London. Unfortunately, more and more rarely seen in high-ships, so the bridge is raised just a few times a week

4 Tower of London

Tower of London

Tower of London przez setki lat by?a ona siedzib? w?adc?w Anglii. Twierdza po?o?ona jest nad p??nocnym brzegiem Tamizy, chroni j? kilka rz?d?w mur?w i dawne koryto fosy w kt?rym obecnie ro?nie trawa. Centralna cz??? warowni stanowi White Tower, czyli Bia?a Wie?a. Zosta?a ona wzniesiona w 1100 roku, obecnie mie?ci si? tam imponuj?ca kolekcja zbroi i innych militari?w Tower of London or hundreds of years it was the seat of rulers of England. The fortress is situated on the northern banks of the Thames, it protects several rows of old walls and moat channel which now grows grass. The central part of the fortress is the White Tower, the White Tower. It was built in 1100, now houses the impressive collection of armor and other military

5 Big Ben

Big Ben

Sylwetka wie?y zegarowej na p??nocnym kra?cu Houses of Parliament jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych widok?w na ?wiecie. Neogotycka wie?a o wysoko?ci niemal 100 m zosta?a oddana do u?ytku w 1859 r. Wskaz?wki zegara maj? odpowiednio 270 i 430 cm, a jego tarcza liczy ponad 5 m ?rednicy. Nazwa Big Ben pochodzi prawdopodobnie od imienia nadzoruj?cego budow? wie?y Benjamina Halla i pocz?tkowo nie odnosi?a si? do samego zegara, ale do dzwonu, kt?ry razem z czterema mniejszymi dzwonami pomocniczymi wybija godziny. Ich d?wi?ki od 1924 r. wykorzystuje w swoim programie BBC. Body clock tower at the northern end of the Houses of Parliament is one of the most recognizable sights in the world. Neo-Gothic tower with a height of almost 100 meters was opened in 1859 hands of the clock are 270 and 430 cm, and the disc has more than 5 m in diameter. Big Ben name probably comes from the name of supervising the construction of the tower Benjamin Hall, and initially did not refer to the clock, but the bell, which, together with four smaller bells supporting strikes hours. Their sound since 1924 used in its BBC.

6 Pa?ac Buckingham

Pa?ac Buckingham

Pa?ac Buckingham to oficjalna siedziba monarchii brytyjskiej i rezydencja w?adcy, a dla wi?kszo?ci Brytyjczyk?w - najwa?niejszy symbol narodowy. Przed pa?acem rozci?gaj? si? tereny zielone, a bezpo?rednio naprzeciw g??wnej bramy stoi pomnik Queen Victoria Memorial. Buckingham Palace is the official office and residence of the British monarchy, the rulers, and for the majority of British people - the most important national symbol. Before the palace extend green areas, and directly opposite the main gate is a statue of Queen Victoria Memorial..

7 Muzeum Historii Naturalnej

Muzeum Historii Naturalnej

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie nale?y do „wielkiej tr?jcy” muze?w zlokalizowanych przy Exhibition Road w dzielnicy South Kensington. Opr?cz niego w jej sk?ad wchodzi jeszcze Muzeum Nauki oraz Victoria and Albert Museum. To jednak w?a?nie Muzeum Historii Naturalnej jest najbardziej znane i najciekawsze. W wiktoria?skim gmachu mie?ci si? ponad 70 milion?w eksponat?w! Dla wygody zwiedzaj?cych podzielono je na pi?? dzia??w: Botanika, Paleontologia, Zoologia, Mineralogia i Entomologia. W muzeum mo?emy prze?y? symulowane trz?sienie ziemi czy pozna? mechanizmy wybuchu wulkanu. Bardzo ciekawa jest cz??? paleontologiczna, gdzie najwi?ksz? atrakcj? jest szkielet diplodoka oraz poruszaj?ce si?, wydaj?ce odg?osy dinozaury – roboty. Imponuj?ca jest tak?e kolekcja opowiadaj?ca o historii ssak?w oraz pie? sekwoi o ?rednicy ponad 6 metr?w. W muzeum mo?emy dowiedzie? si? tak?e, jak dzia?a nasze cia?o i spr?bowa? swoich si? w r??nych testach. G??wn? zalet? muzeum jest wysoka interaktywno??, dzi?ki kt?rej naprawd? trudno si? tu nudzi?. W budynku dzia?a r?wnie? Centrum Darwina. Wst?p jest wolny, cho? muzeum przyjmuje od turyst?w dobrowolne datki. Natural History Museum in London is one of the "great trinity" of museums located on Exhibition Road in South Kensington. In addition to it it has a more Museum of Science and Victoria and Albert Museum. This, however, is the Museum of Natural History is the most famous and interesting. The Victorian building is more than 70 million objects! For the convenience of visitors divided into five sections: botany, paleontology, zoology, mineralogy and entomology. In the museum you can experience a simulated earthquake or volcanic eruption the mechanisms. Very interesting is the part of the paleontological, where the biggest attraction is the skeleton of Diplodocus and moving, the sounds issuing dinosaurs - robots. Impressive is the collection tells the story of mammals and redwood trunk with a diameter of more than 6 meters. In the museum you can also learn how to work your body and try your hand at a variety of tests. The main advantage of the museum is the high interactivity, through which is really hard to get bored here. The building also acts Darwin Centre. Admission is free, but the museum accepts donations from tourists.

8 Katedra

Katedra

w. Paw?a

Katedra ?w. Paw?a jest charakterystycznym, rozpoznawalnym punktem na mapie Londynu. Mierz?ca 110 metr?w wysoko?ci i 220 d?ugo?ci ?wi?tynia jest po?o?ona w centrum starego londy?skiego City. Prace nad jej budow? prowadzono w latach 1675 – 1710, a nadzorowa? je znany architekt Christopher Wren. Znana na ca?ym ?wiecie jest przede wszystkim kopu?a katedry. Ta kolosalna konstrukcja ma ?rednic? 50 metr?w, ale wa?y 700 ton! Msze w katedrze odbywaj? si? tylko w niedziele i Bo?e Narodzenie. Jest ona w?wczas zamkni?ta dla zwiedzaj?cych. Cz?sto mo?na za to wtedy pos?ucha? koncert?w jednego ze znanych m?skich ch?r?w. St. Paul's Cathedral. Paul is a landmark on the map of London. Measuring 110 feet high and 220 long temple is situated in the center of the old City of London. Work on its construction was carried out in the years 1675 - 1710 and supervised by well-known architect Christopher Wren. The world-famous dome is first and foremost cathedral. This colossal structure has a diameter of 50 meters, but weighs 700 tons! Mass in the Cathedral are held only on Sundays and Christmas. It is then closed to the public. Often, you can then listen to the concert of one of the famous male choirs.

9 Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Londynu. W kolekcji Madame Tussaud znajduj? si? m.in. figury przedstawicieli brytyjskiej rodziny kr?lewskiej, Madonny, Elvisa Presleya, Davida Beckhama, Brada Pitta, Gandhiego, Johnny'ego Deppa, Nicole Kidman.Polsk? reprezentuje Lech Wa??sa i Jan Pawe? II. Jest tu r?wnie? komnata strachu, do kt?rej raczej nie powinny wchodzi? osoby o s?abych nerwach. Museum Madame Tussauds is one of London's top tourist attractions. Marie Tussaud (actually The collection of Madame Tussaud's, among others, figures of representatives of the British royal family, Madonna, Elvis Presley, David Beckham, Brad Pitt, Gandhi, Johnny Depp, Nicole Kidman. Poland is represented by Lech Walesa and Pope John Paul II. There is also a chamber of fear, which are unlikely to include persons with weak nerves.

10 Harrods

Harrods

To bardzo popularny i luksusowy dom towarowy w dzielnicy Knightsbridge, kt?ry poszczyci? si? mo?e najbardziej ekskluzywnymi butikami w Londynie i ?wiatowej s?awy klientel?.Najs?ynniejsze marki Harrodsa to m.in.: DKNY, ESCADA, BURBERRY, CLINIQUE, RALPH LAUREN czy SONIA RYKIEL. This is a very popular and luxury department store in Knightsbridge, which boasts the most exclusive boutiques in London and the world-famous clientele (the Queen of England as well as celebrities). The most famous Harrods brand include: DKNY, ESCADA, Burberry, Clinique, Ralph Lauren and SONIA RYKIEL.

11 Hyde Park

Hyde Park

Po?o?ony na obszarze 2,5 km2 jest jednym z kilku park?w kr?lewskich w Londynie. W Hyde Park znajduje si? miejsce w kt?rym ka?dy mo?e wyrazi? swe pogl?dy - Speaker's Corner, niezale?nie od ich znaczenia. Przemawiali tam m.in. Karol Marks i W?odzimierz Lenin. Located in the area of 2.5 km2 is one of the royal parks in London. The Hyde Park is a place where everyone can express their views - Speaker's Corner, regardless of their significance. They spoke among others there Karl Marx and Vladimir Lenin.

12 Trafalgar Square

Trafalgar Square

To g??wny plac centralnego Londynu, w kt?rym odbywaj? si? wa?ne uroczysto?ci. W?a?nie w tym miejscu londy?czycy witaj? Nowy Rok. Plac powsta? w XIX w. w miejscu dawnych stajni kr?lewskich. Na ?rodku placu stoi 61 metrowa kolumna Nelsona, otoczona pomnikami i fontannami. W jego otoczeniu znajduje si? National Gallery, ko?ci?? St. Martin in – the – Fields oraz wiele ambasad. This is the main square of central London, which hosts important events. This is where Londoners will welcome the New Year. Square was built in the nineteenth century on the former royal stables. In the middle of the square stands the 61-meter high Nelson's Column, surrounded by statues and fountains. In its vicinity is the National Gallery, the Church of St. Martin in - the - Fields, and many embassies.

13 Chinatown London

Chinatown London

Dzielnica Londynu, kt?ra jest jedn? z najch?tniej odwiedzanych przez turyst?w. Chinatown to galimatias ksi?garni, sklep?w spo?ywczych i restauracji. Warto zajrze? tutaj o ka?dej porze, a zw?aszcza podczas obchod?w chi?skiego Nowego Roku gdy mieszka?cy witaj? ta?cz?ce na ulicach papierowe lwy. District of London, which is one of the most visited by tourists. Chinatown is a hodgepodge of bookstores, grocery stores and restaurants. Worth a look here at all times, especially during the celebration of Chinese New Year (late January and February), when people greet dancing in the streets, paper lions.

14 Piccadilly Circus - Londyn

Piccadilly Circus - Londyn

Piccadilly Circus plac i skrzy?owanie g??wnych ulic w samym sercu teatralnej i rozrywkowej dzielnicy West End w Londynie, niedaleko Soho. Miejsce rozpoznawalne na ca?ym ?wiecie g??wnie dzi?ki reklamom ?wietlnym firm takich jak SANYO, TDK czy Coca-Cola, umieszczonym na jednym z rog?w placu. Square and Piccadilly Circus intersection of the main streets in the heart of theater and entertainment district of the West End of London, near Soho. Place recognizable around the world primarily through advertising companies, such as light SANYO, TDK and Coca-Cola, put on one of the corners of the square.

15 National Gallery w Londynie

National Gallery w Londynie

The National Gallery – galeria sztuki w Londynie, w p??nocnej cz??ci Trafalgar Square.Prezentuje zbiory malarstwa z lat 1250–1900. Posiada szczeg?lnie du?? kolekcj? brytyjskich impresjonist?w i kilkana?cie dzie? Vincenta van Gogha. Mie?ci w sobie kolekcj? 2300 dzie? malarstwa, g??wnie zachodnioeuropejskiego. G??wna kolekcja udost?pniona jest do zwiedzania za darmo, jednak w przypadku okazjonalnych wystaw pobiera si? op?at? za wst?p. Mile widziane s? tak?e dobrowolne datki "na utrzymanie galerii". The National Gallery - Art Gallery in London, in the north of Trafalgar Square.Presents a collection of paintings from the years 1250 to 1900. It has a particularly large collection of British Impressionist and several works of Vincent van Gogh. This is a gallery of the state, available free of charge (except for temporary exhibitions), which consists of about 2300 works.Houses a collection of 2,300 works of painting, mainly Western European. Core collection is open to visit for free, but for occasional exhibitions a fee for admission. We welcome the voluntary donations "to keep the gallery".

16 John Lewis

John Lewis

John Lewis plc – brytyjska sie? dom?w towarowych nale??ca do John Lewis Partnership. Pocz?tki przedsi?biorstwa si?gaj? 1864 roku, gdy John Lewis otworzy? przy londy?skiej Oxford Street pierwszy sklep z tekstyliami. John Lewis plc - a British department store chain owned by the John Lewis Partnership. The company headquarters in London. The origins of the company date back to 1864 when John Lewis opened in London's Oxford Street, the first store of textiles. In 2012, the network had 29 John Lewis department stores and eight smaller stores in the UK.

17 Tate Modern

Tate Modern

Tate Modern to brytyjskie, a zarazem najlepsze muzeum mi?dzynarodowej sztuki nowoczesnej na ?wiecie. Od roku 2000, muzeum jest jednym z najpopularniejszych spot?w dla turyst?w. Tate Modern is Britain, and also the best museum of international modern art in the world. Since 2000, the museum is one of the most popular spots for tourists.

18 Royal Albert Hall

Royal Albert Hall

Jedna z czo?owych sal koncertowych na ?wiecie. Od samego otwarcia przez sam? kr?low? Wiktori?, dnia 29 marca 1871 roku, The Royal Albert Hall by? miejscem r??nych wydarze? kulturalnych, koncert?w, konferencji, bal?w i odczyt?w naukowych. One of the leading concert halls in the world. Since its opening by Queen Victoria alone, 29 March 1871 The Royal Albert Hall was the site of a variety of cultural events, concerts, conferences, balls and scientific readings. Took place there also sporting events, like the first outside Japan Sumo competition.

19 Opactwo Westminsterskie

Opactwo Westminsterskie

Westminster Abbey (The Collegiate Church of St Peter, Westminster - Kolegiata ?w. Piotra w Westminsterze) to najwa?niejsza, obok katedry w Canterbury i katedry ?w. Paw?a w londy?skim City, ?wi?tynia angielska. Opactwo pocz?wszy roku 1066 jest miejscem koronacji kr?l?w Anglii. Od XIII wieku opactwo to r?wnie? miejsce poch?wku kr?l?w i zas?u?onych os?b. Westminster Abbey (The Collegiate Church of St Peter, Westminster - Collegiate Church. Peter at Westminster) is the most important, next to the cathedral at Canterbury Cathedral. Paul in the City of London, the English church.Abbey starting in 1066 is a place of coronation of the Kings of England. From the thirteenth century abbey is also the burial place of kings and deserving people.

20 Pa?ac Kew

Pa?ac Kew

Pa?ac Kew - nazwa przypisywana trzem budynkom istniej?cym niegdy? niezale?nie od siebie w tej samej okolicy zwanej Kew, w londy?skiej dzielnicy Richmond upon Thames. Jeden z nich zachowa? si? do dzi? i jest najmniejszym budynkiem, kt?ry posiada? kiedykolwiek status brytyjskiego pa?acu kr?lewskiego. Kew Palace - the name assigned to the three buildings formerly existing independently of each other in the same area known as Kew, in the London Borough of Richmond upon Thames. One of them survived until today and is the smallest building that had ever status of the British royal palace.

21 Elektrownia Battersea

Elektrownia Battersea

Elektrownia Battersea – pierwsza tego typu opalana w?glem elektrownia znajduj?ca si? na po?udniowym brzegu Tamizy w Londynie. Elektrownia Battersea jest najwi?ksz? budowl? z ceg?y w Europie. Jej budowa by?a odpowiedzi? rz?du na powstaj?ce prywatne elektrownie oraz cz??ci? planu upa?stwowienia przemys?u energetycznego lub przekazanie go w r?ce du?ych firm zrzeszonych w London Power Company. Battersea Power Station - the first of this type of coal-fired power station located on the south bank of the Thames in London.Battersea Power Station is the largest brick building in Europe. It was built on a steel structure similar to that of the skyscrapers are built. Its construction was the government's response to emerging private power plants and a seating plan for the nationalization of the energy industry or transferring it into the hands of large companies belonging to the London Power Company. The project is also aimed at standardization of voltage and frequency.

22 Londy?skie Zoo

Londy?skie Zoo

Jest najstarszym ogrodem zoologicznym na ?wiecie. Zosta?o otwarte w Londynie 27 kwietnia 1828 roku, obecnie znajduje si? tam 755 gatunk?w zwierz?t w og?lnej liczbie 15 tys. sztuk, co stanowi jeden z najwi?kszych zbior?w w Wielkiej Brytanii. Is the oldest a zoo in the world. It was opened in London April 27, 1828, currently, there is a 755 animal species in the total number of 15 thousand. units, which is one of the largest collections in the UK.

23 oxford-street

oxford-street

Oxford Street – ulica w Londynie skupiaj?ca ponad 300 sklep?w, najbardziej ruchliwa arteria handlowa w Europie. Jej nazwa wywodzi si? od cz??ci dawnego Londynu – Oxford Road, kt?ra rozpoczyna?a si? w Newgate. Obecnie stanowi cz??? drogi A40, cho? nie jest oznakowana, podobnie jak inne drogi w centrum Londynu. Oxford Street - a street in London, bringing together more than 300 stores, the most busy shopping thoroughfare in Europe. Its name is derived from the old London - Oxford Street, which began at Newgate. Today it forms part of the A40, although not marked, like other roads in central London.

24 ?r?d?a:

?r?d?a:

http://podroze.gazeta.pl http://www.londyn.webd.pl http://co-zwiedzac.pl http://artelis.pl http://www.maperia.pl http://pl.wikipedia.org http://poradydlapodroznikow.blogspot.com http://facebook.pl

25 Prezentacje tworzy

Prezentacje tworzy

y:

Wiktoria Roksana Daria Oliwia

«London»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/london-132914.html
cсылка на страницу

Лондон

14 презентаций о Лондоне
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды