Без темы
<<  RoMEO, JULIET OpenDOAR RUJ – GRAMATIKA  >>
Rosyjski teatr ludowy
Rosyjski teatr ludowy
Elementy parateatralne w obrz
Elementy parateatralne w obrz
Skomoroch z nied
Skomoroch z nied
http://www
http://www
В старину на Руси популярным народным игрищем был хоровод
В старину на Руси популярным народным игрищем был хоровод
Wasniecow, Stara Moskwa/ zabawka bogorodzka (z drewna)
Wasniecow, Stara Moskwa/ zabawka bogorodzka (z drewna)
Wizyta przebiera
Wizyta przebiera
Dlaczego teatr pojawia si
Dlaczego teatr pojawia si
Teatr lalkowy i teatr „
Teatr lalkowy i teatr „
Konwencja teatralna
Konwencja teatralna
Niezrozumienie konwencji teatralnej
Niezrozumienie konwencji teatralnej
Wizyta Nataszy Rostowej w teatrze
Wizyta Nataszy Rostowej w teatrze
условности театральной сцены глазами впервые посетившей театр Наташи
условности театральной сцены глазами впервые посетившей театр Наташи
Bezpo?redni kontakt z widowni
Bezpo?redni kontakt z widowni
Dialog sceniczny i dialog teatralny
Dialog sceniczny i dialog teatralny
Teatr religijny (wertep)
Teatr religijny (wertep)
SZOPKA, NAZWY WCZE
SZOPKA, NAZWY WCZE
Wertep pojawia si
Wertep pojawia si
Tre?? przedstawienia
Tre?? przedstawienia
Szopka (jase
Szopka (jase
Teatr Pietruszki
Teatr Pietruszki
Francuski Guignol
Francuski Guignol
PUNCH AND JUDY (ANGLIA) HTTP://WWW
PUNCH AND JUDY (ANGLIA) HTTP://WWW
http://www
http://www
Pietruszka wita si
Pietruszka wita si
Grajek: A z kim, Pietruszko, postanowi
Grajek: A z kim, Pietruszko, postanowi
Pietruszka: Pokaza
Pietruszka: Pokaza
Grajek: Wszystko to pi
Grajek: Wszystko to pi
Two on stage
Two on stage
Bohater-klown
Bohater-klown
Komizm
Komizm
Komizm sytuacyjny
Komizm sytuacyjny
Kontakt z audytorium poprzez
Kontakt z audytorium poprzez
Wskrzeszenie teatru ludowego
Wskrzeszenie teatru ludowego
Zesp?? ludowy „Zwonnica” z Omska
Zesp?? ludowy „Zwonnica” z Omska
Pietruszka z teatru A. Grefa
Pietruszka z teatru A. Grefa
W r.1980 zesp
W r.1980 zesp
?ywy wertep (Lw
?ywy wertep (Lw
Kukie?ki ze wsp
Kukie?ki ze wsp
Teatr
Teatr
DEKORACJE TWORZONE RUCHAMI AKTOR
DEKORACJE TWORZONE RUCHAMI AKTOR
Dwunastu rozb
Dwunastu rozb
Przestrze
Przestrze
 W rzeczywisto
 W rzeczywisto
Anika (do cara): O carze b
Anika (do cara): O carze b
Czas sceniczny
Czas sceniczny
Rajok i ba
Rajok i ba
А вот город Париж, Как туда приедешь – Тотчас угоришь
А вот город Париж, Как туда приедешь – Тотчас угоришь
Literatura zalecana
Literatura zalecana

Презентация на тему: «Rosyjski teatr ludowy». Автор: Eliza Ma?ek. Файл: «Rosyjski teatr ludowy.ppt». Размер zip-архива: 1934 КБ.

Rosyjski teatr ludowy

содержание презентации «Rosyjski teatr ludowy.ppt»
СлайдТекст
1 Rosyjski teatr ludowy

Rosyjski teatr ludowy

Eliza Ma?ek Uniwersytet ??dzki

1

2015-06-18

Eliza Ma?ek

2 Elementy parateatralne w obrz

Elementy parateatralne w obrz

dach i bajkach

w obrz?dach (np. przebieranie si? cz?owieka za nied?wiedzia, koz?, koby?? i in. zwierz?ta w karnawale, ubieranie kuk?y Marzanny w kobiecy kostium i nadawanie jej imienia (np. Awdotia); w bajkach dla dzieci, kt?re opowiada si? zazwyczaj odgrywaj?c przed dzieci?cym audytorium ca?e scenki (por. opis maniery bajarza Bie?kowa, Богатырев, с. 19-20). Медвежья потеха (obrz?d i zabawa jednocze?nie). http://folkportal.3dn.ru/load/dokumentalnyj_film_quotrusskij_narodnyj_teatrquot_1774_god_tekst_chitaet_innokentij_soktunovskij/4-1-0-605

2

2015-06-18

Eliza Ma?ek

3 Skomoroch z nied

Skomoroch z nied

wiedziem

«Эй, смоленски дурачки,. Тащите к нам пятачки! Пошли начинать. Музыку прошу играть!»

4 http://www

http://www

websib.ru/fio/fp/works/021/theatre/history4/skomorochi.htm

5 В старину на Руси популярным народным игрищем был хоровод

В старину на Руси популярным народным игрищем был хоровод

Он отражал самые разные жизненные явления. Были хороводы любовные, военные, семейные, трудовые... Нам известны три разновидности хоровода: круговой (его разыгрывали члены одной семьи или рода), двухлинейный (отражал столкновение двух групп) и однолинейный (вариант кругового хоровода). В хороводных игрищах было органически слито хоровое и драматическое начало. Такие игрища обычно начинались под “наборные” песни, а заканчивались под “разборные”, причем песни отличались четким ритмом. Впоследствии, с изменением структуры родовой общины, видоизменялись и хороводные игрища. Появились солисты-запевалы (корифеи) и лицедеи (актеры). Лицедеев было обычно не более трех. В то время, когда хор пел песню, они разыгрывали ее содержание. Существует мнение, что именно эти лицедеи и стали родоначальниками первых скоморохов. http://www.websib.ru/fio/fp/works/021/theatre/history4/chorovod.htm

6 Wasniecow, Stara Moskwa/ zabawka bogorodzka (z drewna)

Wasniecow, Stara Moskwa/ zabawka bogorodzka (z drewna)

7 Wizyta przebiera

Wizyta przebiera

c?w rycina, z lat1880-tych

8 Dlaczego teatr pojawia si

Dlaczego teatr pojawia si

na Rusi dopiero w XVII w.?

Op??nione (w por?wnaniu z Europ? Zachodnia i Polsk?) pojawienie si? teatru w Rosji (zar?wno ludowego, jak dworskiego) M. Pluchanowa wi??e z op??nieniem proces?w emancypacji jednostki, wy?onienia jej z kolektywu, z podporz?dkowaniem jednostki kolektywowi i pa?stwu. (Плюханова). Otwarcie na zach?d w XVII w. zaowocuje stopniowym przyswojeniem sobie przez Rosjan r??nych form teatralnych. Rola Polski.

8

2015-06-18

Eliza Ma?ek

9 Teatr lalkowy i teatr „

Teatr lalkowy i teatr „

ywego aktora”

Rosyjski teatr ludowy wyst?puje w 2 odmianach: teatr kukie?kowy (marionetkowy i pacynkowy); teatr „?ywego aktora”. Ponadto istnieje r?wnie? RAJOK: (ros. Раёк, раёшная панорама, театр картинок) - „teatr obrazkowy” - nazwa urobiona od tematyki najstarszych obrazk?w przedstawiaj?cych adama i ew? w rajskim ogrodzie. Inna nazwa rosyjska: косморама (kosmorama, panorama ludowa).

9

2015-06-18

Eliza Ma?ek

10 Konwencja teatralna

Konwencja teatralna

Przeistoczenie aktora w posta? dramatu (ale nie uto?samianie si? z nim). Niezrozumienie konwencji nie pozwala na odbi?r sztuki jako sztuki (por. relacje hr. To?stoja z podr??y do Europy Zach. w XVII w., opowie?? M. Wa?kowicza o nieudanym prezencie jego ojca dla pa?acowej s?u?by – wr?cili z teatru, zobaczywszy, ?e jacy? ludzie zacz?li rozmawia? o swoich prywatnych sprawach).

10

2015-06-18

Eliza Ma?ek

11 Niezrozumienie konwencji teatralnej

Niezrozumienie konwencji teatralnej

– C?? tak pr?dko wracacie? – pyta ojciec dw?ch pupil?w wiejskich, kt?rzy po raz pierwszy zobaczyli Mi?sk i kt?rych poleci? z w?asnor?cznie zakupionymi biletami ulokowa? na galerii w teatrze – czy nie podoba?o si?? – Oj, bardzo ?licznie grali. S?uchali?my muzyki do ko?ca. Potem poci?gn?li w g?r? jakby ca?? ?cian?, co? jakby zepsu?o si? czy co, za ?cian? w pokoju siedzieli swoi ludzie i gadali o swoich sprawach – to my i wyszli. M. Wa?kowicz, Czerwie? i amarant (Szczeni?ce lata), Wydawnic-two Literackie 1979, s. 83. [Wydarzenie opisane przez Wa?kowicza mia?o miejsce w ko?cu XIX w.]

11

2015-06-18

Eliza Ma?ek

12 Wizyta Nataszy Rostowej w teatrze

Wizyta Nataszy Rostowej w teatrze

Начинается спектакль, и зрители "с жадным любопытством устремили все внимание на сцену", Наташа тоже стала смотреть. Но она ничего не понимала: все удивляло ее, она не видела ничего, кроме крашеных стен, странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших. Она понимала, что должен был представлять собой спектакль, но все это ей казалось настолько "вычурно-фальшиво", ненатурально, что порой ей стано вилось смешно. И глядя на лица зрителей, она видела в их глазах выражение опять же ложное. В какой-то момент ей даже стало дурно, она как будто задохнулась в этом мертвом воздухе. Наташа была слишком естественна, чтобы жить и играть по правилам светского общества.

12

2015-06-18

Eliza Ma?ek

13 условности театральной сцены глазами впервые посетившей театр Наташи

условности театральной сцены глазами впервые посетившей театр Наташи

Ростовой. Наташа видит не деревья, а «крашенные картоны», скамейка стоит не у куста сирени, а у приклеенного зеленого картона, она видит «дыру в полотне, изображающую луну»; героиня спектакля – не грациозная девушка, а толстая женщина в белом платье, герой – «мужчина в шелковых, в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом». Толстой Л. Н. Война и мир // Собр. соч. в 14 тт., Т. 5. Москва 1951, с. 328–331.

13

2015-06-18

Eliza Ma?ek

14 Bezpo?redni kontakt z widowni

Bezpo?redni kontakt z widowni

, wp?yw widowni na tre?? i form? przedstawienia. Mo?liwo?? zamiany r?l: aktor staje si? widzem, widz – aktorem. Improwizacja (tekst nie jest powtarzany dos?ownie). Por. tradycj? komedii dell’arte we wsp??czesnym teatrze w?oskim (Zanussi o wystawieniu Rze?ni Mro?ka).

14

2015-06-18

Eliza Ma?ek

15 Dialog sceniczny i dialog teatralny

Dialog sceniczny i dialog teatralny

Widownia i scena

Dialog sceniczny – komunikacja postaci dramatu mi?dzy sob?. Dialog teatralny – posta? (aktor) –widz. Brak „sztywnego” podzia?u na scen? i widowni?, kurtyny, specjalnego o?wietlenia sceny. Sk?pe dekoracje, zast?powane czasem przez ruch sceniczny (??dka i wio?larze), czasem tylko „rysowane” s?owem aktora (Car Maksymilian).

15

2015-06-18

Eliza Ma?ek

16 Teatr religijny (wertep)

Teatr religijny (wertep)

Ikona z Zaone?a XVII w.

Ikona szko?y jaros?awskiej XVII w.

16

2015-06-18

Eliza Ma?ek

17 SZOPKA, NAZWY WCZE

SZOPKA, NAZWY WCZE

NIEJSZE: JASE?KA, ??OBEK

„w znaczeniu pierwotnym lalkowe misterium na Bo?e Narodzenie; przedstawienie zdarze? zwi?zanych z ewangeliczn? i lud. tradycj? ?wi?ta, odgrywane w okresie Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku. Zal??kiem sz. by?o ko?c. widowisko nieruchome, od XIII w. rozpowszechnione w Europie przez franciszkan?w, w kt?rym odpowiednio ustawione figurki Marii, J?zefa, pasterzy, trzech kr?li tworzy?y scen? adoracji ??obka z nowo narodzonym Dzieci?tkiem. ?wiadectwem tego zwyczaju w Polsce XVI w. s? teksty kol?d, cz?sto utrzymywanych w tonie ko?ysanek. Nazw? jase?ek stosowano te? do misteri?w odgrywanych przez ?ywych aktor?w”. (http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/przewodnik/szopka.htm )

17

2015-06-18

Eliza Ma?ek

18 Wertep pojawia si

Wertep pojawia si

w ko?cu XVII – pocz. XVIII w. jako na?ladowanie polskich jase?ek i bia?oruskiej batlejki (te z kolei z misteri?w); Funkcja religijna dominuje nad funkcj? estetyczn? (wystawiany jest wy??cznie w okresie bo?onarodzeniowym). Tekst dramat?w jase?kowych jest niestabilny, anonimowy, przekazywany drog? ustn?. Istnieje w formie teatru kukie?kowego oraz w postaci grywanej przez ludzi (najcz??ciej m?odych).

18

2015-06-18

Eliza Ma?ek

19 Tre?? przedstawienia

Tre?? przedstawienia

Opowie?? o narodzeniu Chrystusa w grocie Betlejemskiej, pok?onie pastuszk?w, Herodzie, rzezi niewini?tek (na materiale Ewangelii ?ukasza i Mateusza). Przeciwstawienie element?w misterialnych (powa?nych) i komicznych, intermedialnych (Matka Boska, J?zef, Dzieci?tko, anio?owie vs Herod, ?mier? z kos?, Diabe?, kt?ry ci?gnie Heroda do piek?a). W??czenie pie?ni cerkiewnych – Chwa?a Bogu na wysoko?ci, Anio? pasterzom m?wi? itp.

19

2015-06-18

Eliza Ma?ek

20 Szopka (jase

Szopka (jase

ka) – batlejka – wertep

sceny powa?ne grywane s? na g?rnej kondygnacji sceny komiczne - na dolnej.

20

2015-06-18

Eliza Ma?ek

21 Teatr Pietruszki

Teatr Pietruszki

Teatr w?a?ciwie profesjonalny, miejski. Przedstawienia wystawiane na jarmarkach, odpustach, na du?ych placach miejskich.

21

2015-06-18

Eliza Ma?ek

22 Francuski Guignol

Francuski Guignol

Por. lalk? przedstawiaj?c? Guignola

www.arbredenoel.fr/.../item.php?itemid=35

22

2015-06-18

Eliza Ma?ek

23 PUNCH AND JUDY (ANGLIA) HTTP://WWW

PUNCH AND JUDY (ANGLIA) HTTP://WWW

PUNCHANDJUDY.COM /KA?PAREK (CZECHY)

23

2015-06-18

Eliza Ma?ek

24 http://www

http://www

liveinternet.ru/users/2010239/post103731132/

25 Pietruszka wita si

Pietruszka wita si

z publiczno?ci?, poczym zaczyna rozmow? z grajkiem (kataryniarzem): Pietruszka: Grajku! Grajek: Co powiesz, Pietruszko? Pietruszka: Powiem ci nowin?. Grajek: Jak?? Pietruszka: Postanowi?em si?, bracie, o?eni?. A bo to kawalerskie ?ycie co? warte? Wszyscy ci? lekcewa??... A kiedy si? o?eni?, posag wezm?... Oj-oj-oj, jak si? urz?dz?...

25

2015-06-18

Eliza Ma?ek

26 Grajek: A z kim, Pietruszko, postanowi

Grajek: A z kim, Pietruszko, postanowi

e? si? o?eni?? Pietruszka: Z c?rk? kupca (wymienia nazwisko kupca lub ziemianina najbogatszego w danej miejscowo?ci). Grajek: A du?y posag bierzesz? Pietruszka: U-u... Wi?cej ni? sam jestem wart. Grajek: ??esz, Pietruszko, ona za ciebie nie wyjdzie, tylko bieda na ciebie przyjdzie, tw?j ostatni grosz przepadnie i jeszcze po ?bie dosta? wypadnie. Rzu? to. Pietruszka: To ty ??esz, bracie. Kto takiego zucha nie pokocha? (wdzi?czy si?) Grajek: To poka? narzeczon?.

26

2015-06-18

Eliza Ma?ek

27 Pietruszka: Pokaza

Pietruszka: Pokaza

tobie? ?atwo to zrobi?. Zaraz z ni? przy?a?? i tobie poka?? (chowa si? i przyprowadza lalk?). Popatrz, grajku. ?adna narzeczona? Grajek: ?e ?adna, to ?adna. Ale perkata. Pietruszka: ??esz, grajku. Zobacz te oczka, buzi?, r?czki, usteczka, szyjk?. Spr?buj znale?? tak? bestyjk?. A jak ta?cuje. No, zagraj kawa?ek czego?. (Grajek gra kamary?skiego. Pietruszka ta?czy z narzeczon?.)

27

2015-06-18

Eliza Ma?ek

28 Grajek: Wszystko to pi

Grajek: Wszystko to pi

kne i cudowne, ale dla ciebie b?dzie kosztowne: panna bogata, rozkapryszona, chodzi? pieszo nie nauczona... Trzeba, bracie, konia kupi?. Pietruszka (zatroskany): A gdzie go kupi?? Grajek: A u Cygan?w. Pietruszka (dumnie): No to dzisiaj przyprowad?. Grajek: Ja te? nie bogacz. Pochodzisz, to przyprowadzisz. Pietruszka: To nie p?jdziesz?

28

2015-06-18

Eliza Ma?ek

29 Two on stage

Two on stage

W?a?ciciel „teatru” wraz z lalkami nadziewanymi na palce (pacynkami) oraz towarzysz?cy mu muzykant z katarynk? lub grajek, kt?ry nie pojawia si? na scenie (znajduje si? w?r?d publiczno?ci). Pietruszka (Ванька, Рататуй, Петр Иванович Уксусов, Петр Петрович Самоваров и т.п. ). Cygan, Niemiec, Pies, Czart, Ko?, Policjant, Narzeczona (5-20 postaci). Drobne rekwizyty. Na scenie zawsze s? tylko 2 postaci (lalkarz ma 2 r?ce).

29

2015-06-18

Eliza Ma?ek

30 Bohater-klown

Bohater-klown

Deformacja twarzy - czerwony du?y nos, wielkie ?miej?ce si? usta, nierzadko garb, czapka z dzwoneczkami, jaskrawa odzie?, piskliwy g?os.

30

2015-06-18

Eliza Ma?ek

31 Komizm

Komizm

Zewn?trzny zdeformowana twarz, ci?g?e utarczki z drugimi postaciami, bijatyki. Komizm s?owny i sytuacyjny deformowanie fonetycznej postaci wyrazu, oksymorony, alogizmy, metatezy, realizacja metafory, rozmowa g?uchych itd.

31

2015-06-18

Eliza Ma?ek

32 Komizm sytuacyjny

Komizm sytuacyjny

Komizm sytuacyjny „jest aintelektualny, najprostszy, bezrefleksyjny i polega na „spi?trzeniu niefortunnych a niezwyk?ych przypadk?w i zachowa? komicznego bohatera”. Wyzyskuje te? kontrast mi?dzy oczekiwaniem i nastawieniem odbiorcy a zdarzeniem komicznym. W efekcie, rozwi?zanie sytuacji powoduje zaskoczenie, odczucie nienaturalno?ci zjawiska, niespodziank? i zdziwienie, kt?re nast?pnie przeradzaj? si? w ?miech. Tym samym nast?puje roz?adowanie napi?cia m.in. przez eliminacj? pierwiastka niebezpiecze?stwa”. (M. Mieszek, Intermedium polskie XVI-XVIII wieku (Teatry szkolne), Krak?w 2007, s. 362.) (IFR 25418)

32

2015-06-18

Eliza Ma?ek

33 Kontakt z audytorium poprzez

Kontakt z audytorium poprzez

Я Петрушка,Петрушка. Весёлый мальчуган! Без меры вино пью, Всегда весел и пою: Тра-ля-ля! тра-ля-ля-ля-ля! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

monolog teatralny (zwroty do publiczno?ci - wst?pna autoprezentacja bohatera i in.), wprowadzanie element?w aktualizuj?cych akcj? sceniczn? (odwo?ania do imion i sytuacji os?b obecnych na przedstawieniu), nawo?ywanie do aktywnego w??czenia si? w akcj? poprzez np. poszukiwanie zaginionego rekwizytu czy bohatera....

33

2015-06-18

Eliza Ma?ek

34 Wskrzeszenie teatru ludowego

Wskrzeszenie teatru ludowego

Po r. 1917 tradycja przedstawie? teatralnych (g??wnie teatru religijnego) zosta?a przerwana. Pietruszka zosta? powo?any do s?u?by w Armii Czerwonej i propagandy nowego ustroju, wertep – zakazany. Po r. 1990 wertep i Pietruszka (w postaci inscenizowanej, inspirowanej przez dzia?aczy i animator?w kultury) wr?ci? do ?ask. Tu r?wnie? mamy przekaz ustny, sytuacj? face to face, ale odbiorca ju? nie staje si? nadawc? (mamy publiczno?? na wyst?pach zespo??w „ludowych”, kostium, kt?ry po wyst?pie zostaje zdj?ty). Cz?sto wykonawca uczy si? swojego tekstu z zapisanej na papierze „partytury”, a nie z czyich? ust.

34

2015-06-18

Eliza Ma?ek

35 Zesp?? ludowy „Zwonnica” z Omska

Zesp?? ludowy „Zwonnica” z Omska

35

2015-06-18

Eliza Ma?ek

36 Pietruszka z teatru A. Grefa

Pietruszka z teatru A. Grefa

36

2015-06-18

Eliza Ma?ek

37 W r.1980 zesp

W r.1980 zesp

? folklorystyczny Dmitrija Pokrowskiego (wesp?? z folklorystami z Uniwersytetu Moskiewskiego) podejmuje pierwsz? pr?b? wskrzeszenia przedstawie? jase?kowych (программa Русский народный театр). Po 1990 r. kukie?kowy i „?ywy” wertep prze?ywa prawdziwy renesans (w Rosji, a tak?e na Ukrainie).

37

2015-06-18

Eliza Ma?ek

38 ?ywy wertep (Lw

?ywy wertep (Lw

w)

38

2015-06-18

Eliza Ma?ek

39 Kukie?ki ze wsp

Kukie?ki ze wsp

?czesnych przedstawie? jase?kowych

39

2015-06-18

Eliza Ma?ek

40 Teatr

Teatr

ywego aktora (repertuar)

??dka Car Maksymilian Kr?l Herod (?ywy wertep)

40

2015-06-18

Eliza Ma?ek

41 DEKORACJE TWORZONE RUCHAMI AKTOR

DEKORACJE TWORZONE RUCHAMI AKTOR

W I/LUB S?OWEM

Najprostsze, w ??dce np. jest to narysowany kred? owal imituj?cy ??dk?, do kt?rej wsiadaj? aktorzy-wio?larze. „Wyrazisty przyk?ad takiej dekoracji widzimy w ludowej rosyjskiej sztuce ??dka. Tre?? tej sztuki stanowi? przygody nadwo??a?skiej szajki zb?jeckiej. Wyst?puj?: ataman, esau?, rozb?jnicy, nieznajomy i inni. Wykonawcy wchodz? do izby ?piewaj?c rozb?jnicz? pie?? i ustawiaj? si? ko?em. Ataman nakazuje esau?owi „migomentalnie" zbudowa? zwinn? „??dk?". Rozb?jnicy udaj?, ?e buduj?. ??dka gotowa i ataman rozkazuje: „Wios?a na burty, ch?opcy na miejsca.”

41

2015-06-18

Eliza Ma?ek

42 Dwunastu rozb

Dwunastu rozb

jnik?w siada na pod?odze w dwuszeregu, zostawiaj?c mi?dzy sob? puste miejsce, po kt?rym przechadzaj? si? ataman i esau?. Ataman rozkazuje wyruszy? i za?piewa? swoj? ulubion? pie??. Wio?larze ?piewaj?: Wniz po matuszkie, po Wo?gie, pochylaj? si? w ty? i w prz?d i klaszcz? w r?ce, imituj?c wios?owanie. ?piewaj? z przerwami, podczas kt?rych ataman i esau? rozmawiaj? ze sob?.” (P. Bogatyriew, Uwagi o teatrze ludowym…)

42

2015-06-18

Eliza Ma?ek

43 Przestrze

Przestrze

w teatrze ludowym

Dekoracje mog? by? rysowane wy??cznie s?owem. Por. dialog cara Maksymiliana i jego wojownika Aniki ze sztuki pt. Car Maksymilian: „A n i k a: O carze b?ogos?awiony, A gdzie jest cherlawy uzbrojony rywal? Maksymian: Trzy wiorsty od miasta. A n i k a (gro?nie): Rozejd? si?, t?umie Pozw?l przej?? Anice — wojewodzie. Otw?rz z?ote wrota, Pomkn? za mury miejskie I do?cign? tam przekl?tego Marsa."

43

2015-06-18

Eliza Ma?ek

44  W rzeczywisto

 W rzeczywisto

W rzeczywisto?ci na scenie nie ma ani Z?otej bramy, ani mur?w obronnych. I mimo to za tymi murami spotyka si? Anika z Mariecem i zaczyna z nim wojn? na s?owa. Nast?pnie ten sam Anika znajduj?cy si? 3 wiorsty od miasta, w kt?rym znajduje si? carski pa?ac, zwraca si? do siedz?cego na tronie Maksymiliana z nast?puj?cymi s?owami:

44

2015-06-18

Eliza Ma?ek

45 Anika (do cara): O carze b

Anika (do cara): O carze b

ogos?awiony! Moja szabla nie r?bie, a kopia w pier? nie wchodzi. Maksymian: Daruj? ci sw?j stalowy miecz (tupi?c no­g?). Rozgrom?e mi wreszcie przekl?tego Marsa. Anika (do Marsa): Ukorz si?, niegodziwcze. Mars: Dzie? i noc ostrz? szabl?, ale przed si?aczem Anik? ukorzy? si? nie chc?. Anika: Ukorz si?, ukorz, niegodziwcze, bo pozbawi? ci? ?ycia (zabija Marsa).

45

2015-06-18

Eliza Ma?ek

46 Czas sceniczny

Czas sceniczny

Czas sceniczny w teatrze ludowym nie pokrywa si? z czasem astronomicznym (4 minuty mog? odpowiada? 4 latom). Bogatyriow twierdzi, ?e „miejsce i czas w teatrze ludowym dopiero zaczynaj? si? kszta?towa?, o nich, jak w eposie, tylko si? m?wi. Nat?ok akcji jakby poch?ania czas i miejsce”. (261-262) Widzowie nie oczekuj? nowych, oryginalnych w?tk?w (z regu?y znaj? zarys fabu?y), interesuje ich opracowanie szczeg???w.

46

2015-06-18

Eliza Ma?ek

47 Rajok i ba

Rajok i ba

agan http://www.websib.ru/fio/fp/works/021/theatre/history4/balagan.htm

48 А вот город Париж, Как туда приедешь – Тотчас угоришь

А вот город Париж, Как туда приедешь – Тотчас угоришь

.. Наша именитая знать Ездит туда денежки мотать: Туда-то едет с полным золота мешком, А оттуда возвращается без сапог пешком. «А вот и я раешник, развеселый потешник, Картинки верчу-поворачиваю. Публикуобморачиваю, Себе пятачки заколачиваю»

49 Literatura zalecana

Literatura zalecana

А. Ф. Некрылова, В. Е. Гусев, Русский народный кукольный театр, Ленинград 1983. C. Kelly, Petrushka. The Russian Carnival Puppet Theatre, Cambridge University Press 1990. P. Bogatyriew, Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979, s. 233-264. J. Go??bek, Car Maksymilian (Widowisko ludowe na Rusi), Krak?w 1938. E. Ma?ek, J. Wawrzy?czyk, Kultura rosyjska...., has?a Rajok i Wertep. H. Jurkowski, Rosyjski Pietruszka czy teatr lalkowego mimu?, [w:] W ?wiecie pie?ni i bajki, red. K. G?rski, J. Krzy?anowski, Wroc?aw.... 1969, s. 147-163 ТЕАТР В ЖИВОПИСИ (ЧАСТЬ 11 - ТЕАТР ПЕТРУШКИ. КУКОЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post103731132/

49

2015-06-18

Eliza Ma?ek

«Rosyjski teatr ludowy»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/rosyjski-teatr-ludowy-68685.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды