Уроки биологии
<<  Конкурс по биологии «Узнай учёного» Эвристические задания как средство раскрытия на уроке творческого потенциала учащихся на уроке биологии  >>
“Биология” саба
“Биология” саба
Адам іс-
Адам іс-
Саба?ты
Саба?ты
І. ?йымдастыру кезе
І. ?йымдастыру кезе
?й тапсырмасын с
?й тапсырмасын с
2
2
Биоценоз дегеніміз не
Биоценоз дегеніміз не
Таби?и биоценозды
Таби?и биоценозды
Биоценозды
Биоценозды
?азіргі кездегі биоценозды
?азіргі кездегі биоценозды
Агроценоз бен таби
Агроценоз бен таби
Жа?а саба
Жа?а саба
Адам баласы таби
Адам баласы таби
“Биология” саба
“Биология” саба
Антропогендік факторларды
Антропогендік факторларды
Тікелей
Тікелей
?лылар
?лылар
Ж?зден шешен, мы
Ж?зден шешен, мы
Бізді? байлы
Бізді? байлы
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
Саба?ты бекіту
Саба?ты бекіту
Тест ж
Тест ж
Астана
Астана
Арал Каспий Бал
Арал Каспий Бал
Сапалы т
Сапалы т
Ауаны? ластануы
Ауаны? ластануы
50 70 80 15
50 70 80 15
Темір Иод Уран Мыс
Темір Иод Уран Мыс
?йге тапсырма
?йге тапсырма
«Экологиялы
«Экологиялы
.
.
К??іл
К??іл

Презентация: «Аламды экологиялы проблемалар». Автор: . Файл: «Аламды экологиялы проблемалар.ppt». Размер zip-архива: 754 КБ.

Аламды экологиялы проблемалар

содержание презентации «Аламды экологиялы проблемалар.ppt»
СлайдТекст
1 “Биология” саба

“Биология” саба

ына ?ош келді?іздер!!!

2 Адам іс-

Адам іс-

рекетіні? ?орша?ан орта?а ?сері

Саба?ты? та?ырыбы:

3 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты: а) білімділік О?ушыны? экологиялы? білімін толы?тыру, жетілдіру, ж?йелеу. ?) дамытушылы? С?ра? ?оя білу, жауап табу, ?з ойын жеткізе білу біліктілігін дамыту Б) т?рбиелік Батылды??а, адалды??а, ?з елін жерін с?йе білуге т?рбиелеу, таби?ат?а деген ??рмет сезімін ояту.

4 І. ?йымдастыру кезе

І. ?йымдастыру кезе

і.

І.С?лемдесу, т?гелдеу, саба??а дайынды?ын тексеру, сынып тазалы?ына назар аудару.

5 ?й тапсырмасын с

?й тапсырмасын с

рау

6 2

2

3

1

5

4

7 Биоценоз дегеніміз не

Биоценоз дегеніміз не

8 Таби?и биоценозды

Таби?и биоценозды

алпына келтіруге бола ма?

9 Биоценозды

Биоценозды

агроценоз?а айналуы не себептен болып отыр?

10 ?азіргі кездегі биоценозды

?азіргі кездегі биоценозды

экологиялы? жа?дайы ?андай?

11 Агроценоз бен таби

Агроценоз бен таби

и биоценозды? бір-бірінен айырмашылы?тары ?андай?

12 Жа?а саба

Жа?а саба

13 Адам баласы таби

Адам баласы таби

ат жарат?ан к?п ?ажайыптарды? бірі.Біра? Адам баласыны? ?стемдігі а?ыл -ойыны? ж?йріктігі оны таби?атты? бас?а тірі а?заларынан ?лде?айда жо?ары д?режеге к?терді.Жалпы таби?атты? б?зылуы жиырмасыншы ?асырды? со?ында?ы ?ылым мен техника, білім Саласында?ы жетістіктермен, те?десі жо? ?рлеумен сипатталады. Адамзатты? ?дайы ?сіп, оны ?ана?аттандыратын биосфераны? ?абілетсіздігі арасында ?йлесімсіздік туындады.?ылымны? экологиялы? апат?а ?арай жедел ?ар?ынмен жылжуы адамдарды? тіршілік етуіне ?ауіп т?ндіруде. Халы?ты? ?л -ау?атына ж?не т?ра?ты экономикалы? даму?а ?сер ететін ?атерлі экологиялы? м?селелерге Арал,Бал?аш,Каспий де?гейіні? ?згеруі жатады.Айналаны? ластануы мен т?рмыс де?гейіні? т?мендеуі салдарынан ?аза?станды?тарды? ?мір с?ру ?за?ты?ы 10-15 жыл?а немесе балалар ?лімі дамушы елдердегіден 4-6 есе жо?ары.Адамдар ?шін ?зін ?орша?ан таби?и ортаны, оны? асыл ?азыналарын ??ртып к?йретуге ба?ыттал?ан прогресті? ?ажеті жо?.Таби?атты? ?з за?дылы?ы бар. За?дылы?ты б?зу Адамзат ?шін зор ?асірет.

14 “Биология” саба
15 Антропогендік факторларды

Антропогендік факторларды

негізгі ба?ыттары

Адамны? биологиялы? т?р ретіндегі таби?ат?а ?сері

?.Т.П ны? дамуы

Адам барлы? іс ?рекетінде а?ылмен ойланып ж?мыс істеуі

Адамны? атом ?арулары мен ?арышты игеруі

Адамны? е? ірі ?рекеттеріні? Эко ж?йе есебінен ж?ргізілуі

16 Тікелей

Тікелей

сер

Жанама ?сер

Кешенді ?сер

Саналы т?рде істелетін ?рекеттер

Ойланбай істелінетін ?рекеттер

Антропогендік факторларды? ?сер ету сипаты

17 ?лылар

?лылар

ла?аты

Адамзатты? таби?атсыз к?ні жо?. Таби?атты? оны айту?а тілі жо?. Ш.Айтматов.

18 Ж?зден шешен, мы

Ж?зден шешен, мы

нан к?сем шы??ан халы?пыз. Е? бірінші ?лмес с?з ?алды. “Ата? да ?ара жер, ана? да жер”- дейді ?аза?.Екінші ?лы дала? бар. ??а білген ?рпа??а ?неге болсын деп ?сиетін, еме білген елге ??т –береке болсын деп ?асиетті жерін ?алдыр?ан. Бабаларымыз- дан ?ал?ан б?дан ас?ан м?ра, б?дан ас?ан байлы? кімге керек. Д.?онаев

19 Бізді? байлы

Бізді? байлы

ымыз

20 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

пайдалы ?азбалары

Сырт?ы шекарасыны? жалпы ?зынды?ы 15000 ша?ырымнан асады. ?аза?станда пайдалы ?азбаларды? таусылмас ?оры бар. Республика ?ойнауында?ы ?ндірілетін минералды шикізатты? потенциалды? ??ны 8,7 триллон А?Ш долларына ба?аланады. ?лемдік ?орды? мыс-10, ?ор?асын-19, мырыш-13, темір-10, марганец-25, хром рудасыны? -30 пайызын ??райды. ?аза?стан уран ?оры бойынша бірінші орында, ал алтын ?оры бойынша жетінші орында. Жер асты ?оймалары к?мірсутегіне бай. Еліміз жер шарыны? ірі м?най мемлекеттері ?атарында ж?не ж?ргізілген есептер бойынша он жылдан кейін к?мірсутегі шикізатын шы?аратын ал?аш?ы бестікке кіреді. Барлан?ан м?най ?оры 35 миллиард баррельді ??райды, я?ни Солт?стік те?із ?орынан екі есе к?п.

21 Саба?ты бекіту

Саба?ты бекіту

22 Тест ж

Тест ж

мысы

23 Астана

Астана

ызылорда Алматы Шымкент

Экологиялы? апат айма?ына енген облыс

24 Арал Каспий Бал

Арал Каспий Бал

аш Байкал

Адам іс ?рекетіні? ?серінен тартыл?ан су айдыны

25 Сапалы т

Сапалы т

рдегі ?сері Кешенді ?сер Ойланбай істелетін ?сер Тікелей ?сер

Адам ?рекетінен орманны? ?ртенуі

26 Ауаны? ластануы

Ауаны? ластануы

Улы газдардан ?сімдіктерден Пестицидтерден Микроа?залардан

27 50 70 80 15

50 70 80 15

?аза?станда?ы орманны? к?лемі ?анша пайыз?а азай?ан

28 Темір Иод Уран Мыс

Темір Иод Уран Мыс

Жергілікті жерде ?ндірілетін химиялы? элемент

29 ?йге тапсырма

?йге тапсырма

30 «Экологиялы

«Экологиялы

проблемалар” та?ырыбында реферат дайындап келу

31 .

.

Таби?атты? тарылтпайы? м?лдір к?усар тынысын. П?к таби?ат-ж?регімні? тамылжы?ан жырысы?. Ей, адамдар, ?алай ?ана ?атігездік жасайсы?. Ол, ана? ?ой, ал сен-кенже ?лысы?! Ей, адамдар! К?н мен г?лден жарал?ан, От сезім мен мейірім содан тарал?ан. Тіршілік иесі – Жер ана?а ?ара?дар! Зор ?ай?ыдан к?рсінгенде, Ах, ?рады д?ние Жаратылыс за?дылы?ы б?зылса,сонда болар, кім ие? М.Ма?атаев.

32 К??іл

К??іл

ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!

«Аламды экологиялы проблемалар»
http://900igr.net/prezentacija/biologija/alamdy-ekologijaly-problemalar-191667.html
cсылка на страницу
Урок

Биология

136 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по биологии > Уроки биологии > Аламды экологиялы проблемалар