Кризис
<<  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг 1929 - 2010  >>
1920 - 1925
1920 - 1925
Астана
Астана
С?зж?мба
С?зж?мба
Астана
Астана
Астананы
Астананы
Астана – Б
Астана – Б
А?орда
А?орда
Хан шатыр
Хан шатыр
Президент саяба
Президент саяба
?аза? елі монументі
?аза? елі монументі
О?ы?дар
О?ы?дар
С?з
С?з
Астанада
Астанада
Океанариум
Океанариум
М?тін мазм
М?тін мазм
М?тін мазм
М?тін мазм
К?п н?ктені
К?п н?ктені
Тест ж
Тест ж
?аза?станны
?аза?станны
Астана
Астана
Елорда
Елорда
Астана
Астана
Б?йтеректі
Б?йтеректі
2
2
Астана
Астана
Елорда
Елорда
Астана
Астана
Б?йтеректі
Б?йтеректі
2
2
Елорда
Елорда
Астана
Астана
Б?йтеректі
Б?йтеректі
2
2
Астана
Астана
Б?йтеректі
Б?йтеректі
3
3
Б?йтеректі
Б?йтеректі
4
4
5
5
Елорда т
Елорда т
А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5
А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5
Астананы
Астананы
Астана
Астана
Елорданы
Елорданы
2
2
А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5
А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5
Астананы
Астананы
Астана
Астана
Елорданы
Елорданы
2
2
Астананы
Астананы
Астана
Астана
Елорданы
Елорданы
2
2
Астана
Астана
Елорданы
Елорданы
3
3
Елорданы
Елорданы
4
4
5
5
Талапты
Талапты
?йге тапсырма :
?йге тапсырма :

Презентация на тему: «1925 - 1929». Автор: User. Файл: «1925 - 1929.ppsx». Размер zip-архива: 3151 КБ.

1925 - 1929

содержание презентации «1925 - 1929.ppsx»
СлайдТекст
1 1920 - 1925

1920 - 1925

Орынбор

1925 - 1929

?ызылорда

1929 - 1997

Алматы

?аза?станны? б?рын?ы астаналары

2 Астана

Астана

аласына саяхат

3 С?зж?мба

С?зж?мба

?аза? хал?ыны? ?лтты? музыкалы? аспабы

?

?аза?стан Республикасыны? елбасыны? есімі

?

?аза?станны? т???ыш ?арышкері

?

?аза? хал?ыны? ?лы а?ыны

?

Ас атасы

?

?аза?стан Республикасыны? р?мізі

?

4 Астана

Астана

аласыны? Елта?басы

5 Астананы

Астананы

к?рікті жерлері

4

5

1

2

3

6 Астана – Б

Астана – Б

йтерек

7 А?орда

А?орда

8 Хан шатыр

Хан шатыр

9 Президент саяба

Президент саяба

10 ?аза? елі монументі

?аза? елі монументі

11 О?ы?дар

О?ы?дар

Есте са?та?дар.

Кешен – комплекс ша?ырым – верста, километр ?ашы?ты? – дальность, расстояние мекендеушілер – обитатели де?гей – уровень, степень ?ажап – дивный, изумительный, чудесный ж?йе – система жабды?тал?ан – снабженный

12 С?з

С?з

С?з тіркесі

С?йлем

13 Астанада

Астанада

ы ?ажайып те?із ?лемі

14 Океанариум

Океанариум

15 М?тін мазм

М?тін мазм

ны бойынша с?ра? – жауап ж?мыстары.

Те?із ?лемі ?айда орналас?ан?

Те?із ?лемі “Думан” ойын - сауы? кешенінде орналас?ан.

?лемде м?ндай океанариумдар ?ай елдерде бар?

?ытайда, Чикагода, Канарда, ?аза?станда.

Ол те?ізден неше ша?ырым жерде орналас?ан?

3000 ша?ырым ?ашы?ты?та орналас?ан.

Океанариум?а неше млн. литр су, те?із мекендеушілер, те?із ж?ндіктері сияды?

3 млн. Литр су, 3000 те?із мекендеушілер ж?не 100 – ден астам те?із ж?ндіктері сияды

Екі к?рме залынан т?рады.

Океанариум неше залдан т?рады?

?ажап ж?йемен жабды?тал?ан.

Океанариум немен жабды?тал?ан?

?ызыл те?ізден ?келінеді.

О?ан ?ажетті т?з ?айдан ?келінеді?

16 М?тін мазм

М?тін мазм

ны бойынша с?йлемдерді? ретін к?рсеті?дер.

?лемде м?ндай океанариумны? оны ?ана бар: алтауы- ?ытайда, біреуі- Чикагода, екеуі - Канарда, енді ?аза?станда да бар.

Океанариум 12 аквариумы бар екі к?рме залынан т?рады.

Б?л те?із ?лемі «Думан» ойын-сауы? кешенінде орналас?ан.

О?ан 3 млн. литр су сияды, 3000 те?із мекендеушілер мен 100- ден астам ?лемні? ?р жерінен ?келінген те?із ж?ндіктері сияды.

Ол Астанамызды? ма?танашы.

О?ан ?ажетті т?з ?ызыл те?ізден ?келінген.

Б?л те?ізден 3000 ша?ырым ?ашы?ты?та орналас?ан жал?ыз океанариум.

А

?

Б

В

Г

?

Д

3

6

1

5

2

7

4

17 К?п н?ктені

К?п н?ктені

орнына тиісті жал ?ойып шы?ы?дар.

Керекті с?здер:

Б?л те?із ?лемі ... ойын-сауы? кешенінде орналас?ан. Ол ... ма?танашы. ?лемде м?ндай океанариумны? оны ?ана бар: алтауы- ... , біреуі - ... , екеуі - .... , енді ... да бар. Б?л те?ізден ... ша?ырым ?ашы?ты?та орналас?ан жал?ыз океанариум. О?ан ...... литр су сияды, ... те?із мекендеушілер мен ... астам ?лемні? ?р жерінен ?келінген те?із ж?ндіктері сияды. Океанариум ... аквариумы бар екі к?рме залынан т?рады. Океанариум тіршілігі суды тазарту ж?не ?ажетті де?гейде ?амтамасыз ету ?ажап ж?йемен жабды?тал?ан. О?ан ?ажетті т?з ... те?ізден ?келінген. Ол ?немі тазартылып, ба?ылауда болады.

Астананы?

Думан

?аза?станда

3000

Чикагода

3 млн.

?ытайда

Канарда

100-ден

12

?ызыл

3000

18 Тест ж

Тест ж

мысы

1 вариант .

2 вариант .

19 ?аза?станны

?аза?станны

т?ртінші астанасы?

А. Орынбор В. ?ызылорда С. Алматы Д. Астана

20 Астана

Астана

айда орналас?ан?

А. Есіл ?зеніні? о? жа?ында В. Есіл ?зеніні? сол жа?ында С. Сарыар?а даласында Д. Сарыар?а даласында, Есіл ?зеніні? жа?асында *

21 Елорда

Елорда

ашан А?мола?а к?шірілді?

А. 1998 ж. В. 1996 ж. С. 1997 ж. Д. 1999 ж.

22 Астана

Астана

аласыны? символы?

А. Б?йтерек В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік сарайы

23 Б?йтеректі

Б?йтеректі

биіктігі ?анша метр?

А. 96 м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.

24 2

2

Д?рыс жауабы: 0

Ба?а:

25 Астана

Астана

айда орналас?ан?

А. Есіл ?зеніні? о? жа?ында В. Есіл ?зеніні? сол жа?ында С. Сарыар?а даласында Д. Сарыар?а даласында, Есіл ?зеніні? жа?асында *

26 Елорда

Елорда

ашан А?мола?а к?шірілді?

А. 1998 ж. В. 1996 ж. С. 1997 ж. Д. 1999 ж.

27 Астана

Астана

аласыны? символы?

А. Б?йтерек В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік сарайы

28 Б?йтеректі

Б?йтеректі

биіктігі ?анша метр?

А. 96 м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.

29 2

2

Д?рыс жауабы: 1

Ба?а:

30 Елорда

Елорда

ашан А?мола?а к?шірілді?

А. 1998 ж. В. 1996 ж. С. 1997 ж. Д. 1999 ж.

31 Астана

Астана

аласыны? символы?

А. Б?йтерек В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік сарайы

32 Б?йтеректі

Б?йтеректі

биіктігі ?анша метр?

А. 96 м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.

33 2

2

Д?рыс жауабы: 2

Ба?а:

34 Астана

Астана

аласыны? символы?

А. Б?йтерек В. Хан – Шатыр С. А?орда Д. Т?уелсіздік сарайы

35 Б?йтеректі

Б?йтеректі

биіктігі ?анша метр?

А. 96 м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.

36 3

3

Д?рыс жауабы: 3

Ба?а:

37 Б?йтеректі

Б?йтеректі

биіктігі ?анша метр?

А. 96 м. В. 97 м. С. 98 м. Д. 95 м.

38 4

4

Д?рыс жауабы: 4

Ба?а:

39 5

5

Д?рыс жауабы: 5

Ба?а:

40 Елорда т

Елорда т

р?ындарыны? с?йікті демалыс орны

А. ?ашы?тар саяба?ы В. ?аза? елі монументі С. Президент саяба?ы Д. Хан - Шатыр

41 А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5

А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5

мамыр

?ай жылы елорданы? атауы Астана болып ?згертілді?

42 Астананы

Астананы

т?сауы ?ашан кесілді?

1. 1999 ж. 10 шілде 2. 1999 ж. 5мамыр 3. 1999 ж. 10 наурыз 4. 1999 ж. 9 шілде

43 Астана

Астана

аласына ?андай ата? берілді?

1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3. Ару ?ала 4. Жас ?ала

44 Елорданы

Елорданы

Елта?басында нені? суреті бейнеленген?

А. Барысты? В. Арыстанны? С. Атты? Д. К?кб?ріні?

45 2

2

Д?рыс жауабы: 0

Ба?а:

46 А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5

А. 1996 ж. 9 мамыр В. 1998 ж. 6 мамыр С. 1997 ж. 7 мамыр Д. 1999 ж. 5

мамыр

?ай жылы елорданы? атауы Астана болып ?згертілді?

47 Астананы

Астананы

т?сауы ?ашан кесілді?

1. 1999 ж. 10 шілде 2. 1999 ж. 5мамыр 3. 1999 ж. 10 наурыз 4. 1999 ж. 9 шілде

48 Астана

Астана

аласына ?андай ата? берілді?

1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3. Ару ?ала 4. Жас ?ала

49 Елорданы

Елорданы

Елта?басында нені? суреті бейнеленген?

А. Барысты? В. Арыстанны? С. Атты? Д. К?кб?ріні?

50 2

2

Д?рыс жауабы: 1

Ба?а:

51 Астананы

Астананы

т?сауы ?ашан кесілді?

1. 1999 ж. 10 шілде 2. 1999 ж. 5мамыр 3. 1999 ж. 10 наурыз 4. 1999 ж. 9 шілде

52 Астана

Астана

аласына ?андай ата? берілді?

1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3. Ару ?ала 4. Жас ?ала

53 Елорданы

Елорданы

Елта?басында нені? суреті бейнеленген?

А. Барысты? В. Арыстанны? С. Атты? Д. К?кб?ріні?

54 2

2

Д?рыс жауабы: 2

Ба?а:

55 Астана

Астана

аласына ?андай ата? берілді?

1. Бейбітшілік ?аласы 2. Досты? ?аласы 3. Ару ?ала 4. Жас ?ала

56 Елорданы

Елорданы

Елта?басында нені? суреті бейнеленген?

А. Барысты? В. Арыстанны? С. Атты? Д. К?кб?ріні?

57 3

3

Д?рыс жауабы: 3

Ба?а:

58 Елорданы

Елорданы

Елта?басында нені? суреті бейнеленген?

А. Барысты? В. Арыстанны? С. Атты? Д. К?кб?ріні?

59 4

4

Д?рыс жауабы: 4

Ба?а:

60 5

5

Д?рыс жауабы: 5

Ба?а:

61 Талапты

Талапты

а н?р жауар

62 ?йге тапсырма :

?йге тапсырма :

С?здік жаттау. Океанариум та?ырыбында ша?ын ??гіме жазу.

«1925 - 1929»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/1925-1929-260005.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды