Без темы
<<  72 года со дня освобождения г.Шахты I место в мире  >>
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
1999 жыл
1999 жыл
Жа?а шарттар
Жа?а шарттар
?Р «Білім туралы» жа
?Р «Білім туралы» жа
12 жылды
12 жылды
Кредиттік технология
Кредиттік технология
Азаматтарды
Азаматтарды
?ЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР: - САУЫ
?ЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР: - САУЫ
Сапалы білім беруге
Сапалы білім беруге
Сапалы білім беруге
Сапалы білім беруге
Бас?ару ж
Бас?ару ж
?Р «Білім туралы» за
?Р «Білім туралы» за
За?наманы б
За?наманы б
Мамандар: педагогикалы
Мамандар: педагогикалы
2007 жыл - 85968
2007 жыл - 85968
Білімді
Білімді
Мамандар: м
Мамандар: м
Жалпы білім беретін мектептерді
Жалпы білім беретін мектептерді
Мектептер желісіні
Мектептер желісіні
Мектепке дейінгі
Мектепке дейінгі
2005 жылы – 829 мектеп
2005 жылы – 829 мектеп
Мектептерді
Мектептерді
Жалпы білім беретін мектептерді Интернетке
Жалпы білім беретін мектептерді Интернетке
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Білім беру ж
Білім беру ж
Білім беру ж
Білім беру ж
Білім ж
Білім ж
Педагогтарды
Педагогтарды

Презентация: «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы». Автор: . Файл: «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы.ppt». Размер zip-архива: 344 КБ.

?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы

содержание презентации «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы.ppt»
СлайдТекст
1 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

“Білім туралы” За?ы

1

2 1999 жыл

1999 жыл

ы «Білім туралы» за?

Міндеттерді шешті

Білім беруді? ?ол жетімділігі

Білім беруді? т?тасты?ы мен ?здіксіздігі

Білім беру ?йымдары нысандары мен т?рлеріні? ?р т?рлілігі

2

3 Жа?а шарттар

Жа?а шарттар

Б?сеге ?абылетті білім беруді дамытуды? ?ажеттілігі

?ЛЕМДЕ «Білім» ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУ

Жа?андану процестеріні? к?шеюі

31

4 ?Р «Білім туралы» жа

?Р «Білім туралы» жа

а за?ыны? міндеттері

?лемдік білім беру ке?істігіне ы?палдастыру

Педагогтік ?ызметкерді? м?ртебесін к?теру

Сапалы білім беруді? ?ол жетімділігіне кепілдікті к?шейту

Білім беруді? бас?ару ж?не ?аржыландыру ж?йесін жетілдіру

4

5 12 жылды

12 жылды

білім беруді енгізу ?амтамасыз етіледі

Білім беру ??рылымы 1997 жыл?ы Халы?аралы? білім сыныптамасы стандарттарыны? білім беру ба?дарламалары сыныптамасыны? ?лшемдеріне с?йкестендірілді

Техникалы? ж?не к?сіптік білім беруді? мазм?ны мен ??рылымы ?айта ?аралды

?лемдік білім беру ке?істігіне ы?палдастыру

5

6 Кредиттік технология

Кредиттік технология

а негізделген жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кейінгі білім беруді? ?ш де?гейлі моделі бекітіледі

Білім беруді? сапасын ба?алауды? ?лтты? ж?йесі одан ?рі дамиды

Жо?ары о?у орындарын мемлекеттік аккредиттеу халы?аралы? ?лгіге с?йкес ?о?амды?-к?сіптік аккредиттеу т?ріне ауысады

?лемдік білім беру ке?істігіне ы?палдастыру

6

3

7 Азаматтарды

Азаматтарды

леуметтік ?ор?ауды к?шейтеді

?аза?стан Республикасыны? за?дарымен ?арастырыл?аннан бас?а жа?дайларда, педагогтар?а негізгі ж?мысынан тыс міндеттерді ж?ктеуге тиым салынады

Со?ыс?а ?атыс?андар?а те?естірілген адамдар?а ЖОО-?а т?суге квота бекітіледі

ЖОО-да о?у а?ысы толы? мерзімге бірден т?ленген жа?дайда, к?терілмейді

7

8 ?ЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР: - САУЫ

?ЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР: - САУЫ

ТЫРУ?А АРНАЛ?АН Ж?РДЕМА?Ы - «?ЗДІК ПЕДАГОГ» ГРАНТЫ, - «ЖОО-ны? ?ЗДІК О?ЫТУШЫСЫ» - АУЫЛДЫ? ЖЕРЛЕРДЕ ОТЫН?А Ж?НЕ Т.Б. ?ОСЫМША А?Ы Т?ЛЕУ

Педагог ?ызметкерді? м?ртебесі педагог ?ызметкерлерді? айры?ша м?ртебесін мемлекеттік мойындау

О?у ж?ктемесін азайту: - аптасына 20-дан 18 са?ат?а дейін бастауыш мектептерде - жоо-да - ара?атынас: магистрлер мен о?ытушылар 4:1 докторлар мен о?ытушылар 3:1

8

9 Сапалы білім беруге

Сапалы білім беруге

ол жетімділікті ?амтамасыз ету

1

Арнайы

Ересектер ?шін білім

Бас?а

Мамандан?ан

Ы?палдастырыл?ан

Білім беруді? барлы? де?гейі ?шін білім беру ба?дарламаларыны? т?рлерін ке?ейту

9

10 Сапалы білім беруге

Сапалы білім беруге

ол жетімділікті ?амтамасыз ету

Кепілді кредиттеуді? ж?йесін ??ру

Білім беруді ?йымдастыруды? жа?а т?рлерін енгізу

2

Инновациялы? білім беру консорциумдары

Жо?ары техникалы? мектептер

Инновациялы? университеттер

10

11 Бас?ару ж

Бас?ару ж

йесін жетілдіру

??ірлердегі білім беру басшыларын та?айындауды келісу

Орта білім беруді? мемлекеттік ?йымдарыны? директорларын конкурсты? іріктеу

11

12 ?Р «Білім туралы» за

?Р «Білім туралы» за

ына ?осымша шы?ындар (16 млрд. те?ге)?

Млн. тенге

12

13 За?наманы б

За?наманы б

з?аны ?шін жауапкершілікті к?шейту

Педагогикалы? ?деп нормаларын б?з?аны ?шін – 10 айлы? есептік к?рсеткішке дейін айыпп?л

Ата-аналы? міндетін ат?арма?аны ?шін – 10 айлы? есептік к?рсеткішке дейін айыпп?л

Басшыны? ?з міндетін орындамауынан білім алушылар мен ж?мысшыларды? денсаулы?ына келтірілген же?іл зиян ?шін – 50 айлы? есептік к?рсеткішке дейін айыпп?л

13

14 Мамандар: педагогикалы

Мамандар: педагогикалы

маманды?тар?а гранттарды? б?лінуі

Жыл

Жыл

14

15 2007 жыл - 85968

2007 жыл - 85968

2004 жыл - 52107

Мамандар: м??алімдерді? біліктілігін арттыру

15

16 Білімді

Білімді

аржыландыру

16

17 Мамандар: м

Мамандар: м

?алімдерді? ж?не КМ о?ытушыларыны? орташа айлы? жала?ысы (1 нормативтік ж?ктемені? есебінен)?

2004 2006 2007

17

18 Жалпы білім беретін мектептерді

Жалпы білім беретін мектептерді

??рылысы

1991-2006 жылдары: 1)жергілікті бюджеттен – 124 мы? орынды? 318 мектеп; 2)республикалы? бюджеттен – 84,2 мы? орынды? 133 мектеп салынды Барлы?ы: 209,2 мы? орынды? 451 мектеп

18

19 Мектептер желісіні

Мектептер желісіні

?суі

2007-2009 жылдар?а арнал?ан айма?тарды? ?леуметтік-экономикалы? дамуыны? ?ыс?а мерзімді жоспарында жобалы? ?уаттылы?ы - 150 мы? о?ушы орынды? жалпы ??ны 140 млрд. Те?геден жо?ары сома?а 228 мектеп ??рылысы ?арастырыл?ан. 2007 жылы апатты? жа?дайда?ы мектептер мен о?ушы орныны? жеткіліксіздігі м?селелерін шешуге м?мкіндік беретін 65 мектеп пайдалану?а беріледі.

19

20 Мектепке дейінгі

Мектепке дейінгі

йымдар ??рылысы

2007 жылы 3,5 мы? орынды? 17 мектепке дейінгі ?йымдар салынады

Оны? ішінде ауылды? жерлерде - 0,8 мы? орынды? 11 балаба?ша

2007 жылды? 8 айында б?рын жабыл?ан 13 мы? орынды? 137 балаба?ша ?алпына келтірілді

20

21 2005 жылы – 829 мектеп

2005 жылы – 829 мектеп

2007 жылы - 1009 мектеп

2004 жылы – 802 мектеп

2007 жылы а?ымда?ы ж?ндеуден 6724 мектеп ?тті

Жалпы білім беретін мектептерді? к?рделі ж?ндеуден ?туі

21

22 Мектептерді

Мектептерді

материалды?-техникалы? базасы

Мектептерді? п?ндік кабинеттермен ?амтамасыз етілуі

2005 жылдан бастап мектептерді? п?н кабинеттері It-технологиямен жабды?талады республикалы? бюджет есебінен: 613 - физика кабинет 1317 - лингафонды? мультимедиялы? кабинет 2007 жылы: 353 лингафонды? мультимедиялы? кабинет 747 физика кабинеті жабды?талады. Алда?ы жылдары елді? негізгі ж?не орта мектептерін It-технологиялы? п?н кабинеттерімен барынша ?амтамасыз ету жоспарлануда.

22

23 Жалпы білім беретін мектептерді Интернетке

Жалпы білім беретін мектептерді Интернетке

осу

?.ж. тамызында Елбасыны? ?атысуымен ?тетін Интерактивтік саба?ты? дайынды?ы ше?берінде 1000 мектеп 512 кбит/секунд жылдамды?та Интернетпен ?амтамасыз етіледі.

?.ж. тамызында Елбасыны? ?атысуымен ?тетін Интерактивтік саба?ты? дайынды?ы ше?берінде 1000 мектеп 512 кбит/секунд жылдамды?та Интернетпен ?амтамасыз етіледі.

23

24 Интерактивті оn-lain сыныбы

Интерактивті оn-lain сыныбы

Интерактивті та?та

Т?белік бекіту

Веб камера

Проектор

Компьютер

ADSL Модем

Интернет

24

25 Интерактивті оn-lain сыныбы

Интерактивті оn-lain сыныбы

2008 жылды? бюджеттік жобасында ?осымша 1000 мектепте it-технологиялы 4 интерактивті сыныпты орнату?а ?аражат ?арастырыл?ан: 1 ?мбебап оn-lain сыныбы 1 химия кабинетіне арнал?ан оn-lain сыныбы 1 биология кабинетіне арнал?ан оn-lain сыныбы 1 физика кабинетіне арнал?ан оn-lain сыныбы

25

26 Білім беру ж

Білім беру ж

йесіні? міндеттері

Педагогты? к?сіби ж?мысыны? мазм?нынын т?бегейлі ?згерту: мектепке инновациялы? педагогикалы? технологияларды ?олдану?а ?абілетті ж?не дайын м??алімдер ?ажет;

М??алімдерді? біліктілігін тестілеуді енгізу: ?аза?стан Республикасыны? за?намаларын, педагогика ж?не психолгия негіздерін, о?ыту ?дістемесі мен п?н мазм?нын білу;

26

27 Білім беру ж

Білім беру ж

йесіні? міндеттері:

?аза?, орыс ж?не а?ылшын тілдерінде п?ндерді о?ытатын мектептер желісін ??ру

Кемінде ?ш тілді ме?герген к?пм?дениетті т?л?аны т?рбиелеу стратегиясын ?зірлеу.

27

28 Білім ж

Білім ж

йесіні? міндеттері

?осымша білім беретін орталы?тарды?, аула клубтары мен бас?а да мектептен тыс ?йымдарды? ?леуетін арттыру

?осымша білім беретін мектептер, балалар ж?не жас?спірімдерді? шы?армашылы? ?йлері мен орталы?тар желісін одан ?рі дамыту

28

29 Педагогтарды

Педагогтарды

Ар-намыс кодексі мен Антын дайындау

Білім ж?йесіні? міндеттері

Мектептердегі а?ша жинау, ?урешілікке салу ж?не о?ушы ата-анасыны?, ?о?амны? ?тініштеріне ?стірт ?арау фактілерін жою.

29

«?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/azastan-respublikasyny-blm-turaly-zay-61929.html
cсылка на страницу

Без темы

1126 презентаций
Урок

География

196 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по географии > Без темы > ?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы