Access
<<  Unifying Access to Patient Data Oracle Healthcare Transaction Base Building a Self-Refreshing MS Access Warehouse  >>
Politika OA na MU a st
Politika OA na MU a st
Politika a v
Politika a v
Politika a v
Politika a v
Zav?d?n
Zav?d?n
Sm?rnice MU 7/2011
Sm?rnice MU 7/2011
Zam?stnaneck
Zam?stnaneck
Workflow
Workflow
Repozit
Repozit
Repozit
Repozit
Politika OA na MU a st
Politika OA na MU a st
Politika OA na MU a st
Politika OA na MU a st
Z?v?r „pro“
Z?v?r „pro“
Argumenty odp
Argumenty odp
Jak d?l
Jak d?l
IS MU – Publikace – vlo
IS MU – Publikace – vlo
https://is
https://is
Pred?to
Pred?to
Pred?torsk
Pred?torsk
Beallova krit
Beallova krit
Projevy pred
Projevy pred
21
21
N?r?st pred
N?r?st pred
Politika OA na MU a st
Politika OA na MU a st
Hrozba pro OA/v
Hrozba pro OA/v
St??pky ze sv
St??pky ze sv
Zaj?mavosti…
Zaj?mavosti…
Zaj?mavosti (2)
Zaj?mavosti (2)

Презентация на тему: «Рисуем веточку сирени». Автор: Dr. Miroslav Barto?ek. Файл: «Рисуем веточку сирени.ppt». Размер zip-архива: 1969 КБ.

Рисуем веточку сирени

содержание презентации «Рисуем веточку сирени.ppt»
СлайдТекст
1 Politika OA na MU a st

Politika OA na MU a st

?pky ze sv?ta Open Access

Miroslav Barto?ek MU Brno, ?stav v?po?etn? techniky – KIC MU bartosek@ics.muni.cz

2 Politika a v

Politika a v

voj OA na MU Pred?to?i – hrozba pro OA? St??pky ze sv?ta OA

2

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

3 Politika a v

Politika a v

voj OA na MU

4 Zav?d?n

Zav?d?n

OA na MU

1.9.2006 – OA archiv studentsk?ch kvalifika?n?ch prac? MU jako prvn? V? v ?R zve?ej?uje pr?ce voln? na internetu pr?vn? podklad – novela V? z?kona prvn? OA repozit?? MU (aktu?ln? 75.372 pln?ch text?, z toho 46.300 OA) 11.10.2010 – MU podepsala Berl?nskou deklaraci mor?ln? z?vazek podporovat/prosazovat principy OA, neb?t jen ?ern?m pasa??rem OA v dlouhodob?m z?m?ru MU 2011-2015 technick? implementace repozit??e (nad evidenc? publikac? v IS MU) 22.08.2011 – sm?rnice rektora MU k repozit??i prvn? intern? univerzitn? legislativa povinnost zam?stnanc? ke vkl?d?n? zam?stnaneck?ch d?l 1.1.2012 – institucion?ln? repozit?? MU zah?jeno ofici?ln? vkl?d?n? prac? do repozit??e; ALE: podzim 2012 – ostr? spory 1.3.2013 – novelizovan? sm?rnice k repozit??i – krok vzad rozhodnut? o povinnosti/dobrovolnosti vkl?d?n? p?eneseno na veden? fakult http://akad.rect.muni.cz/cs/repozitar-mu

4

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

5 Sm?rnice MU 7/2011

Sm?rnice MU 7/2011

??innost od 1.1.2012 n?vaznost na Sm?rnici o du?evn?m vlastnictv? MU Zam?stnanci MU povinnost vkl?dat publikovan? zam?stnaneck? d?la – do 6 m?s?c? (existuj?c? v textov? podob? - listinn? ?i elektronick?) opr?vn?n? rozhodnout o rozsahu zve?ejn?n? d?la (tam, kde MU nevykon?v? majetkov? pr?va – ?l?nky) po??nat si tak, aby nebyla dot?ena ochrana informac? chr?n?n?ch zvl??tn?m z?konem + obchodn?ho tajemstv? opr?vn?n?ch z?jm? t?et?ch stran (nakladatel?) Nejen d?la v?deck? (indik?tor peer-reviewed) ale i jin? e-learning, zpr?vy, multimedi?ln?, … , soukrom? ne V?-kvalifika?n? pr?ce + habilita?n? – jsou v theses.cz

5

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

6 Zam?stnaneck

Zam?stnaneck

d?lo

Zam?stnaneck?m d?lem je d?lo, kter? bylo vytvo?eno zam?stnancem MU ke spln?n? povinnost? vypl?vaj?c?ch z pracovn?pr?vn?ho vztahu k MU (nap?. akademick?mi pracovn?ky vytvo?en? studijn? materi?ly pro v?uku, vytvo?en? d?la bylo p??mo zad?no jako pracovn? ?kol, d?lo bylo vytvo?eno pro projekt MU, na kter?m m? autor - t?eba i student MU - pracovn? ?vazek apod.) ZD, u kter?ch se MU vzdala v?konu majetkov?ch pr?v ?l?nky v odborn?ch ?asopisech a sborn?c?ch konferenc? autor s?m vyjedn?v? s vydavatelem (licen?n? smlouva) autor s?m vkl?d? a s?m nastavuje v repozit??i rozsah zp??stupn?n? d?la ZD, u kter?ch MU vykon?v? majetkov? pr?va knihy a dal?? (krom? viz v??e) licen?n? smlouvu s vydavatelem uzav?r? MU (resp. p??slu?n? HS) autor vkl?d? d?lo do repozit??e, a navrhuje rozsah zp??stupn?n? d?la – to podl?h? n?sledn?mu schv?len? HS

6

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

7 Workflow

Workflow

IS MU

autor

Publika?n? z?znam (RIV) Repozit?? - vlo?en? souboru - nastaven? p??stupu ?l?nek | ostatn?

?ten??

vydavatel

zam?stnaneck? d?lo

koordin?tor-HS

HS MU

zam?stnaneck? d?lo MU vykon?v? m-pr?va

schv?len? p??stupu

7

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

8 Repozit

Repozit

? MU po roce…

Statistiky k 8.10.2012 915 v?sledk? v repozit??i (702 s pln?m textem) 145 FF, 141 P?iF, 132 LF, 121 PedF 89 % zam?stnaneck? d?la, 11 % soukrom? d?la ale 3900 publika?n?ch z?znam? v IS MU, z nich 463 v repozit??i (jen 11,9 %) 915 v?sledk? v repozit??i ?l?nek v odborn?m periodiku 37,4 % p??sp?vek ve sborn?ku 24,0 % kapitola v knize 8,4 % konferen?n? abstrakt 7,0 % odborn? kniha 6,0 % dal?? prezentace na konferenci 4,4 % vy??dan? p?edn??ka 3,0 %

8

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

9 Repozit

Repozit

? MU – v?voj

Sm?rnice 7/2011 pomal? rozjezd v pln?n? repozit??e k 30.4.2013: 2587 soubor? (934/605 ?l?nk? ?asop/sborn?k) Ale: odpor veden? n?kter?ch fakult (P?iF, LF) zpochybn?n? repozit??e - ostr? spory „auto?i MU se dostanou na ?ernou listinu vydavatel?, nebudou moci publikovat v presti?n?ch ?asopisech“ polemika Leichman-Barto?ek v muni.cz Novelizace sm?rnice - Sm?rnice 4/2013 (??innost od 1.3.2013) fakulty si samou rozhodnou, zda repozit?? povinn? ?i dobrovoln? povinnost: PedF dobrovolnost: FI, PraF, ESF, FSS, FSpS nerozhodnuto: FF, LF; P?iF-bojkot?

9

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

10 Politika OA na MU a st
11 Politika OA na MU a st
12 Z?v?r „pro“

Z?v?r „pro“

Z?v?r „proti“

13 Argumenty odp

Argumenty odp

rc?

Dal?? zbyte?n? neproduktivn? z?t?? v?dc? Nejasn? pr?vn? z?le?itosti – v?dci na ?ern? listin? OA je hra?ka, skute?n? v?dci pot?ebuj? kvalitn? renomovan? ?asopisy ?patn? sm?rnice vkl?d?n? ponechat na individu?ln? dobrovolnosti p??li? ?irok? z?b?r repozit??e (ne v?echna zam.d?la) Vyhrocen? spor nesmi?iteln? postoje nehled? se konsensus ale lep?? zbra? k pot?en? protivn?ka

13

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

14 Jak d?l

Jak d?l

Opatrn? postoj veden? Drobn? kr??ky spolupr?ce s RMU – Odbor pro v?deck? kvalifikace a kvalitu smlouvy MU s v?znamn?mi vydavateli propagace a podpora vyu??v?n? repozit??e drobn? osv?ta k OA (kde se d?, hled?n? spojenc?) Diskusi p?en?st od veden? k v?deck? obci (jak?) Dlouhodob? z?m?r MU 2016-2020 Koordinovan?j?? spolupr?ce na n?rodn? ?rovni !? centralizovan? rozvojov? OA projekt V? na 2014?

14

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

15 IS MU – Publikace – vlo

IS MU – Publikace – vlo

en?m pr?ce do repozit??e

15

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

16 https://is

https://is

muni.cz/auth/repozitar/ .muni.cz/repozitar/

16

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

17 Pred?to

Pred?to

i – hrozba pro OA?

18 Pred?torsk

Pred?torsk

?asopisy/vydavatel?

Zneu?it? my?lenky gold-OA k nekal?mu podnik?n?/parazitov?n? Podvodn? „v?deck?“ ?asopisy zalo?en? prim?rn? k vyb?r?n? autorsk?ch poplatk? a generov?n? zisku (scam OA journals) ??dn? ?i jen fiktivn? recenzn? ??zen? n?zk? ?i ??dn? bari?ra k publikov?n? (pochybn? pr?ce) nedodr?ov?n? publika?n?ch standard?, ??dn? garance minim?ln? ?i z?porn? p??nos pro ???en? v?deck?ch poznatk? jde jen o k?eft (Indie, Pakist?n, Nig?rie, USA, …) Analogie k zneu?it? e-mailu – probl?m spamu Jak poznat pred?torsk? vydavatele/?asopisy? OASPA [OA Scholarly Publishers Association] – pravidla chov?n? Jeffrey Beall, knihovn?k Univ of Colorado, Denver USA seznam potenci?ln?ch pred?torsk?ch vydavatel?/?asopis? http://scholarlyoa.com/publishers/ krit?ria pro rozpozn?n? pred?tor? Syst?mov? ?e?en? zat?m chyb? (pred?tor ?asopisy, konference, podvr?en? e-maily…)

Gold OA - nen? v?echno zlato, co…

18

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

19 Beallova krit

Beallova krit

ria - uk?zka

Editor and Staff The journal does not identify a formal editorial / review board Evident data exist showing that the editor and/or review board members do not possess academic expertise to reasonably qualify them to be publication gatekeepers in the journal’s field Two or more journals have duplicate editorial boards (i.e., same editorial board for more than one journal) Business Management Has no policies or practices for digital preservation Depends on author fees as the sole and only means of operation with no alternative, long-term business plan for sustaining the journal through augmented income sources Begins operations with a large fleet of journals, often using a template to quickly create each journal’s home page Integrity Other

19

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

20 Projevy pred

Projevy pred

tor?

Agresivn? e-mailov? spamy verbov?n? autor? ?l?nky do ?asopis?, p??sp?vky na konference ??ast na pochybn?ch konferenc?ch pozv?n? jako key-note speaker na konferenci po nal?k?n? – (uhl??i) ZAPLA?! Maten? v?dc? parazitov?n? na zn?m?ch jm?nech zn?m? v?dci v redak?n?ch rad?ch (sami o tom nev?) zav?d?j?c? n?zvy ?asopis? a konferenc? (Entomology 2013 -> Entomology-2013) zvan? do fiktivn?ch redak?n?ch rad, …

20

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

21 21

21

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

From: Editor <danmp@cableone.net> To: mfkb86@cableone.net Subject: Manuscript submission Dear Author, SJP is a broad-base open access journal publisher. We cover all areas of scientific researches, humanities, social sciences and behavioral sciences. And we welcome the submission of manuscript(s) with a significance and scientific excellence, and we will publish: 1. Original articles in basic and applied research 2. Case studies 3. Critical reviews, surveys, opinions, commentaries and essays SJP is indexed by well recognize international database such as Google Scholars, Gale Cengage Learning, Serial Solutions, Ulrich Periodical and Others. Our objective is to inform author(s) of the decision on their manuscript(s). Submit your article directly to our office email at <james@swampoll.in> CONTACT US VIA E-MAIL FOR MORE ENQUIRIES ON I. How to Submit Manuscript II. Information on Our Website III. Instructions for Authors IV. Publication Fee/Charges Regards, Editorial Office You are receiving this email because of your relationship with SJP. If you do not wish to receive any more emails, simply reply "STOP"

22 N?r?st pred

N?r?st pred

tor?

Beall’s blacklist 2010: 20 pred-vydavatel?, 2013: 300 !! sou?asn? odhad – a? 4 000 pred?torsk?ch ?asopis?? P??klady (zjevn?ch?) pred?torsk?ch vydavatel? Omics Group 250 ?asopis?! Academic and Scientific Publishing Academic Journals American Society for Science and Engineering International Journals of Scientific Research Open Research Society Science Publishing Corporation ?? Hindawi Publishing Corporation (Egypt, 538 ?asopis?) – nejasn?…

22

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

23 Politika OA na MU a st
24 Hrozba pro OA/v

Hrozba pro OA/v

du?

Predatory open-access publishers threaten to erase the line that divides science from nonscience. By accepting pseudoscientific articles that outwardly appear legitimate but whose methodologies are unsound, bogus publishers gratuitously confer the imprimatur of science. As this trend continues, we may lose the ability to easily separate the real science from the fake. Jeffrey Beall, Predatory Publishing. The Scientist, August 1, 2012 http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32426/title/Predatory-Publishing/

24

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

25 St??pky ze sv

St??pky ze sv

ta OA

26 Zaj?mavosti…

Zaj?mavosti…

OA na str?nk?ch presti?n?ch v?deck?ch ?asopis? (Nature, Science, CACM) Nature – Special Issue: The Future of Publishing http://www.nature.com/news/specials/scipublishing/index.html USA: petice za OA (We the People) a vl?dn? memorandum (22.2.2013) Memorandum directs those with more than $100 million in research and development expenditures to develop plans to make the results of federally-funded research publically available free of charge within 12 months after original publication. In addition to addressing the issue of public access to scientific publications, the memorandum requires that agencies start to address the need to improve upon the management and sharing of scientific data produced with Federal funding. Each agency shall submit its draft plan to OSTP within six months of publication of this memorandum. https://petitions.whitehouse.gov/response/increasing-public-access-results-scientific-research BOAI10 – 10.v?ro?? BOAI a doporu?en? pro dal??ch 10 let (12.9.2012) Today we’re no longer at the beginning of this worldwide campaign, and not yet at the end. We’re solidly in the middle, and draw upon a decade of experience in order to make new recommendations for the next ten years. We reaffirm our confidence that “the goal is attainable and not merely preferable or utopian.” Nothing from the last ten years has made the goal less attainable. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

26

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

27 Zaj?mavosti (2)

Zaj?mavosti (2)

Episciences Project Mathematicians hope to show that researchers can organize the peer review and publication of their work at minimal cost, without involving commercial publishers. They plan to launch a series of free open-access journals that will host their peer-reviewed articles on the preprint server arXiv ("arXiv overlay journals„, „epijournals“). Many researchers claim that they already do most of the work involved in publishing their research. At no cost, they type up and format their own papers, post them to online servers, join journal editorial boards and review the work of their peers. By creating journals that publish links to peer-reviewed work on servers such as arXiv the community could run its own publishing system. http://gowers.wordpress.com/2013/01/16/why-ive-also-joined-the-good-guys/ Open Access Archivangelism – Stevan Harnad blog a studnice ?l?nk?/anal?z p?edn?ho evangelisty (green) OA http://openaccess.eprints.org/ OA Directory Being an advocate is much easier to do when you know that there are others with you with the same goals. http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page Pavla Rygelov? – novinky Open Access http://e-zdroje.vsb.cz/rubrika/open-access/

27

M.Barto?ek: Politika OA na MU Otev?en? repozit??e, VUT Brno 2013

«Рисуем веточку сирени»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/risuem-vetochku-sireni-222198.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

130 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по информатике > Access > Рисуем веточку сирени