Windows
<<  Deploying Windows XP Windows server в вашей организации  >>
Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
Ajanda
Ajanda
Universal Windows Platform
Universal Windows Platform
Universal Windows Geli
Universal Windows Geli
Proje
Proje
Windows Universal
Windows Universal
UWP App
UWP App
Windows Device Family Extension SDKs
Windows Device Family Extension SDKs
Windows 10’da «Adaptive» Kavram
Windows 10’da «Adaptive» Kavram
Adaptive Code
Adaptive Code
Adaptive Code
Adaptive Code
Device Family Nedir
Device Family Nedir
Device Family Nedir
Device Family Nedir
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Resize
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Resize
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reflow
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reflow
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reveal – Hide
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reveal – Hide
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Replace
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Replace
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect
Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect
Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
Pencere yeniden boyutland
Pencere yeniden boyutland
Visual State Triggers
Visual State Triggers
VisualState Triggers
VisualState Triggers
Visual State Triggers
Visual State Triggers
NuGet
NuGet
App Insights
App Insights
Windows/Windows Phone 8.1 Projelerini Y
Windows/Windows Phone 8.1 Projelerini Y
Yeni Universal Control’lerden : Pivot
Yeni Universal Control’lerden : Pivot
Yeni Universal Control’lerden : ContentDialog
Yeni Universal Control’lerden : ContentDialog
Yeni Universal Control’lerden : AutoSuggestBox
Yeni Universal Control’lerden : AutoSuggestBox
Yeni Universal Control’lerden : Maps Offline, 3D, Street Side
Yeni Universal Control’lerden : Maps Offline, 3D, Street Side
RelativePanel
RelativePanel
Ink Canvas Elini,avcunu rahat rahat cihaza koyabilme, yumu
Ink Canvas Elini,avcunu rahat rahat cihaza koyabilme, yumu
Drag and Drop “Windowed” App’ler i
Drag and Drop “Windowed” App’ler i
Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli

Презентация на тему: «Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Gelistirmek». Автор: Kate Kuzel (Silver Fox). Файл: «Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Gelistirmek.pptx». Размер zip-архива: 6570 КБ.

Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Gelistirmek

содержание презентации «Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Gelistirmek.pptx»
СлайдТекст
1 Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli

Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli

tirmek

Emrah Uslu Yaz?l?m Departman? Y?neticisi - TCM | Teknoloji ??z?mleri Merkezi MVP | Windows Platform Development www.emrahuslu.com

2 Ajanda

Ajanda

Universal Windows Platform’a Giri? Universal Windows Ara?lar?

3 Universal Windows Platform

Universal Windows Platform

Birle?ik Geli?tirici Platformu Tek Uygulama Paketi Adaptive Code

4 Universal Windows Geli

Universal Windows Geli

tirme’nin Desteklendi?i ??letim Sistemleri

Windows 8.1

Windows 7

Windows 10

Windows Server 2012 R2

XAML designer, sadece Windows 10’da ?al???r.

UWP apps geli?tirtirmek i?in en iyi geli?tirici deneyimi Deploy/Debug/Profile Simulator Local Machine Mobile Emulators Remote Machine Device XAML Designer/Intellisense

Uygulamay? lokalde ?al??t?ramazs?n (Sadece uzak bir Windows 10 cihaz?nda ?al??t?rabilirsin) Visual Studio i?indeki emulat?r’leri de kullanamazs?n.

Uygulamay? lokalde ?al??t?ramazs?n (Sadece uzak bir Windows 10 cihaz?nda ?al??t?rabilirsin) Visual Studio i?indeki emulat?r’leri kullanarak geli?tirme yapabilirsin.

5 Proje

Proje

ablonlar?

6 Windows Universal

Windows Universal

7 UWP App

UWP App

rnekleri

https://github.com/Microsoft/Windows-universal-samples

Download ZIP

8 Windows Device Family Extension SDKs

Windows Device Family Extension SDKs

Windows Device Family Extension SDK’leri projene referans ekleyerek Device Family’lere ?zel API’lar? kullanabilirsin.

9 Windows 10’da «Adaptive» Kavram

Windows 10’da «Adaptive» Kavram

n?n Boyutlar?

Version adaptive 10 versiyonunda olmayan bir ?zellik, 11 versiyonunda var. Her iki versiyon i?in ayn? uygulama, sorunsuz ?al??acak. Device family adaptive ?zelliklerin sadece baz? cihazlarda mevcut olmas? ?zerine kurulu yeni d?zen. Windows 10’da buna «Adaptive Code» Form factor adaptive Web’den Responsive Design olarak biliyoruz. Burada art?k «Adaptive UI» diyoruz.

10 Adaptive Code

Adaptive Code

??letim Sistemi versiyonu kontrol etmeye son. Sadece «istedi?im ?zellik var m? yok mu» kontrol?! ?zellikleri d???n, cihazlar? de?il! Farkl? Windows versiyonlar? & cihaz ailesi ?zerinden ?al??mak ?zellik, uygun oldu?unda ?artl? olarak kullan?l?r. Windows 10’da %85 ortak API

11 Adaptive Code

Adaptive Code

Farkl? Universal Windows versiyonlar? ya da farkl? device family’ler aras?nda uyarlanabilir kod yazmak i?in Windows.Foundation.Metadata.ApiInformation kullanabilirsin.

if (Windows.Foundation.Metadata.ApiInformation.IsTypePresent ("Windows.Phone.UI.HardwareButtons")) { Windows.Phone.UI.Input.HardwareButtons.BackPressed += HardwareButtons_BackPressed; }

12 Device Family Nedir

Device Family Nedir

Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 uygulamalar?nda, do?rudan i?letim sistemini hedefleyen kod yaz?yorduk : Windows ya da Windows Phone. Windows 10 ile art?k i?letim sistemine .g?re kod yazm?yoruz. Bunun yerine bir ya da birden fazla Device Family (cihaz ailesi) hedefleyerek kod yaz?yoruz. Bir «device family», aile i?inde yer alan cihazlardan bekleyebilece?in API’leri, sistem karakteristi?ini ve davran??lar? tan?mlar. Bir i?letim sisteminin temelidir. Ayn? zamanda uygulaman? ma?azadan indirenlerin hangi cihazlardan eri?ebilece?ini ve tasar?m olarak hangi form fakt?rlerini dikkate alman gerekti?ini belirler. «Device family» hiyerar?isi ?u ?ekildedir :

13 Device Family Nedir

Device Family Nedir

«Bu API, phone spesifik yaz?lm??» ?eklinde d???nm?yoruz. Bunun yerine «Telefonlar, bu API’? destekliyor» diyebiliriz. ??nk? art?k belli bir platforma spesifik API mant??? yok. Yar?n belki farkl? bir cihaz ??kacak, cihaz ailesine eklenecek ve API, o cihaz taraf?ndan oto. desteklenecek!

14 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition

15 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reposition

16 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Resize

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Resize

17 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reflow

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reflow

18 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reveal – Hide

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Reveal – Hide

19 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Replace

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Replace

20 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect

21 Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect

Adaptive UI – Responsive Design Techniques Re-Architect

22 Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
23 Pencere yeniden boyutland

Pencere yeniden boyutland

r?ld???nda, Pivot ba?l?klar? yer de?i?tirir

Otomatik Fare ve klavye deste?i

24 Visual State Triggers

Visual State Triggers

<VisualStateGroup x:Name="WindowSizeStates"> <VisualState x:Name="WideState"> <VisualState.StateTriggers> <AdaptiveTrigger MinWindowWidth="720" /> </VisualState.StateTriggers> <VisualState.Setters> <Setter Target="MySplitView.IsPaneOpen" Value="True" /> <Setter Target="MySplitView.DisplayMode" Value="Inline" /> </VisualState.Setters> </VisualState> </VisualStateGroup>

25 VisualState Triggers

VisualState Triggers

“media queries” for XAML Bir ?art?n ger?ekle?mesine g?re ekranda bir g?rselin durumunu de?i?tir. Bug?n yapabildi?imiz ?eyin dekleratif y?ntemi Pencere boyutu i?in built-in AdaptiveTrigge Setters, daha okunabilir ve do?rudan de?er de?i?tirilebilir bir xaml sa?l?yor.

26 Visual State Triggers

Visual State Triggers

Adaptive trigger

What is targeted

<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="320"/>

Phone

<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="720"/>

Tablet

<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="1024"/>

Desktop

<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="1280"/>

XBox

<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="1920"/>

Surface Hub

27 NuGet

NuGet

UWP apps, Windows 8.1 NuGet paketlerini destekliyor.

28 App Insights

App Insights

App Insights, geli?tiricilerin uygulama performanslar? ve kullan?m istatistiklerini monit?r etmelerini sa?lar. App Insights ile kullan?c?lar?, oturumlar?, sayfa g?r?nt?lenmelerini, hatalar?ve ger?ek zamanl? kullan?mlar? monit?r etmek i?in Universal Windows proje ?ablonunda varsay?lan olarak aktifle?tirilmi?tir. Uygulaman i?in ek telemetri verisi toplamak istedi?inde kolayca custom event ekleyebilirsin.

29 Windows/Windows Phone 8.1 Projelerini Y

Windows/Windows Phone 8.1 Projelerini Y

kselt

Universal 8.1 App

1: Tek Bir Universal Windows Projesi

Farkl? Windows cihazlar? desteklemek ?zere tek bir Universal Windows projesi Adaptive code Adaptive UI Universal Windows, Windows 8.1 ve WP 8.1 projeleri aras?nda kod payla?mak i?in shared projects, WinRT bile?enleri, PCL kullanabilirsin.

30 Yeni Universal Control’lerden : Pivot

Yeni Universal Control’lerden : Pivot

31 Yeni Universal Control’lerden : ContentDialog

Yeni Universal Control’lerden : ContentDialog

32 Yeni Universal Control’lerden : AutoSuggestBox

Yeni Universal Control’lerden : AutoSuggestBox

33 Yeni Universal Control’lerden : Maps Offline, 3D, Street Side

Yeni Universal Control’lerden : Maps Offline, 3D, Street Side

Panorama’lar

34 RelativePanel

RelativePanel

<RelativePanel> <Image x:Name="img" …/> <TextBlock x:Name="title" RelativePanel.RightOf="img" RP.AlignTopWith="img" …/> <TextBlock x:Name="authors" RP.RightOf="img" RP.Below="title" …/> <TextBlock x:Name="summary" RP.RightOf="img" RP.Below="authors" …/> <Button Content="Download" RP.RightOf="img" RP.AlignBottomWithPanel="True" …/> </RelativePanel>

35 Ink Canvas Elini,avcunu rahat rahat cihaza koyabilme, yumu

Ink Canvas Elini,avcunu rahat rahat cihaza koyabilme, yumu

atma, y?ksek do?ruluk

<Grid> <!– Bu kadar kolay! --> <InkCanvas/> </Grid>

36 Drag and Drop “Windowed” App’ler i

Drag and Drop “Windowed” App’ler i

in Geni?letildi.

Uygulaman

File Explorer

<!-- XAML --> <Grid AllowDrop="True" DragOver="Do_DragOver" Drop="Do_Drop" …> … </Grid>

37 Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Geli
«Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Gelistirmek»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/visual-studio-2015-ile-universal-windows-platform-uwp-apps-gelistirmek-242089.html
cсылка на страницу

Windows

30 презентаций о Windows
Урок

Информатика

130 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по информатике > Windows > Visual Studio 2015 ile Universal Windows Platform (UWP) Apps Gelistirmek