Windows
<<  Windows XP Embedded Boot Options (Melbourne) Создание пользовательской сборки Windows PE на ядре Windows7  >>
Windows 7 pazemin
Windows 7 pazemin
Windows 7 pazemin
Windows 7 pazemin
1. Sagatavo
1. Sagatavo
2. BIOS opciju iestat
2. BIOS opciju iestat
3. Instal
3. Instal
3. Instal
3. Instal
4. Instal
4. Instal
4. Instal
4. Instal
5. Vides konfigur
5. Vides konfigur
Paldies
Paldies

Презентация: «Windows7 pazemin??anas pam?c?ba Windows 7 downgrade». Автор: Nani. Файл: «Windows7 pazemin??anas pam?c?ba Windows 7 downgrade.ppt». Размер zip-архива: 2679 КБ.

Windows7 pazemin??anas pam?c?ba Windows 7 downgrade

содержание презентации «Windows7 pazemin??anas pam?c?ba Windows 7 downgrade.ppt»
СлайдТекст
1 Windows 7 pazemin

Windows 7 pazemin

indows 7 pazemin??anas pam?c?ba /Windows 7 downgrade/

2 Windows 7 pazemin

Windows 7 pazemin

indows 7 pazemin??anas process

Windows 7 pazemin??anas process

* Sagatavo?an?s Windows 7 instal??anai > BIOS opciju iestat??ana > Instal??anas s?k?ana > Instal??ana > Vides konfigur??ana

3 1. Sagatavo

1. Sagatavo

an?s Windows 7 instal??anai

Kontrolsaraksts pirms instal??anas Windows 7 instal?cijas DVD Visus svar?gos datus dubl?jiet ?r?j? HDD vai USB atmi??, jo visi dati tiks no?emti. Piesl?dziet elektropadevi (str?vas p?rtraukuma gad?jum? instal??ana var neizdoties)

4 2. BIOS opciju iestat

2. BIOS opciju iestat

?ana

BIOS opciju mainiet uz re??mu, kas sader?gs ar Windows 7 P?c Windows 7 instal?cijas DVD ievieto?anas sist?m? ievadiet BIOS iestat?jumu, sist?mas s?kn??anas laik? nospie?ot tausti?u F2. Ievadvirsmas sist?mas gad?jum? BIOS iestat?jumu var ievad?t, sist?mas s?kn??anas laik? nospie?ot Windows pogu apak??j?s da?as centr?. P?rejiet uz izv?lni “S?kn??ana”, izmantojot tausti?u ?, un atlasiet “Dro?? s?kn??ana”, p?c tam nomainiet uz “Atsp?jota”. Atlasiet “OS re??ma izv?le” un mainiet uz “CSM OS” Saglab?jiet visus main?tos iestat?jumus, izmantojot tausti?u F10, un p?c tam s?kn?jiet uz sist?mu (t?pat k? “Iziet” ? “Iziet, saglab?jot izmai?as” ? “J?”)

5 3. Instal

3. Instal

?anas s?k?ana

? Piez?me: darb?bas gad?jumiem, kad sist?mu nevar s?kn?t uz DVD P?c Windows 7 instal?cijas DVD ievieto?anas sist?m? ievadiet BIOS iestat?jumu, sist?mas s?kn??anas laik? nospie?ot tausti?u F2. P?rejiet uz “Papildu”, izmantojot tausti?u “?”, un “?trais BIOS re??ms” mainiet uz “Atsp?jots” P?rejiet uz “Ier?ces s?kn??anas priorit?te” un nospiediet tausti?u Enter (Ievad?t). K? pirmo iestatiet priorit?ti “DVD” Priorit?ti var main?t ar tausti?u F5/F6 Saglab?jiet visus main?tos iestat?jumus, izmantojot tausti?u F10, un p?c tam s?kn?jiet uz sist?mu

6 3. Instal

3. Instal

?anas s?k?ana

Sist?mas s?kn??ana S?ciet Windows 7 instal??anu, nospie?ot jebkuru tausti?u, kad redzama nor?de “Lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD, nospiediet jebkuru tausti?u”. Atlasiet valodu, laika joslu, tastat?ru un p?c tam nospiediet pogu “T?l?k”. Ja tiek atv?rts produkta atsl?gas ekr?ns, ievadiet DVD pieejamo produkta atsl?gu. Pazemin??ana bez produkta atsl?gas ir pieejama, ja klientam ir Win 8 pro licence un vi?? v?las pazemin?t uz Win 7 Ja klientam ir mazumtirdzniec?bas Windows 7 DVD un vi?? v?las pazemin?t, izmantojot ?o DVD, tiek atv?rti produkta atsl?gas ekr?ni. Izlasiet EULA, atz?m?jiet izv?les r?ti?u “piekr?tu” un p?c tam atlasiet “Piel?got: (Papildu)”.

7 4. Instal

4. Instal

?ana

? Visus svar?gos datus dubl?jiet ?r?j? HDD vai USB atmi??, jo visi dati tiks no?emti. Atlasiet nodal?jumu Windows 7 instal??anai. Nospiediet “Diskdzi?a opcijas (papildu)” Atlasiet nodal?jumu un spiediet dz??anas pogu, l?dz palicis tikai viens “nepie??irts”. Izveidojiet jaunu nodal?jumu, nospie?ot “Jauns” un iestatot Windows nodal?juma lielumu. Nospiediet pogu “T?l?k” un s?ciet instal??anu ? Pazi?ojums! Atkop?anas funkcija vairs neb?s pieejama.

8 4. Instal

4. Instal

?ana

Pagaidiet, l?dz instal??ana ir pabeigta, neveicot citus darbus. Kad sist?mas ats?kn??anas laik? displej? redzams zi?ojums “Lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD, nospiediet jebkuru tausti?u”. Ja ?aj? posm? tiek nospiests k?ds tausti??, Windows instal??ana tiek ats?kta no s?kuma. Kad instal??ana pabeigta, re?istr?jiet lietot?ja inform?ciju.

9 5. Vides konfigur

5. Vides konfigur

?ana

Ier?ces draiveris, kas nepiecie?ams, lai instal?tu pieg?d?t?ja draiveri (neatbalsta Win 7 ies?tnes draiveri). XE700T1C mode?a NFC, GPS un mobil? interneta ier?ce neatbalsta Win 7 draiveri XE500T1C nevar pazemin?t uz Win 7. Apmekl?jiet Samsung Electronics lejupiel??u t?mek?a vietni, lejupiel?d?jiet vienumu “Programmat?ras atjaunin?jums” un p?c tam instal?jiet ar Win 7 sader?gu programmat?ru, izmantojot vienumu “Programmat?ras atjaunin?jums”

10 Paldies

Paldies

«Windows7 pazemin??anas pam?c?ba Windows 7 downgrade»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/windows7-pazeminanas-pamcba-windows-7-downgrade-64188.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

130 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по информатике > Windows > Windows7 pazemin??anas pam?c?ba Windows 7 downgrade