Без темы
<<  Фронтовые письма как исторический источник Хайрете, Пайдей, Калей Кай Агатхой  >>
?ади Такташ (1901-1931)
?ади Такташ (1901-1931)
?ади Такташ
?ади Такташ
Хади Такташ
Хади Такташ
Шундый ш
Шундый ш
Парча инешенд
Парча инешенд
1919 елда
1919 елда
?леге ипт
?леге ипт
?адины
?адины
Русчага т
Русчага т
Габдулла агай
Габдулла агай
Алсу
Алсу
Кил?ч?кк
Кил?ч?кк
М??гелек
М??гелек
?ырым си
?ырым си
Антым
Антым
Ана!
Ана!
Биография (русча укучыларга) Мухамметхади Хайруллович Такташев родился
Биография (русча укучыларга) Мухамметхади Хайруллович Такташев родился
(1901-1931) Классик татарской поэзии Хади Такташ (Мухам-метхади
(1901-1931) Классик татарской поэзии Хади Такташ (Мухам-метхади
Татарстан республикасы МББУ Сарман гимназиясе 8 а класс укучысы
Татарстан республикасы МББУ Сарман гимназиясе 8 а класс укучысы

Презентация на тему: «Хади Такташ». Автор: Алмаз. Файл: «Хади Такташ.ppt». Размер zip-архива: 585 КБ.

Хади Такташ

содержание презентации «Хади Такташ.ppt»
СлайдТекст
1 ?ади Такташ (1901-1931)

?ади Такташ (1901-1931)

2 ?ади Такташ

?ади Такташ

Хади Такташ (тат. Hadi Taqta?, ?ади Такташ; русча Мухамметхади Хайруллович Такташев, тат. М?х?мм?т?ади Х?йрулла улы Такташев, M?x?mm?thadi X?yrulla u?l? Taqta?ev;

1 января 1901 —8 декабрь 1931) —Татар совет поэзиясен? нигез салучы шагыйрь

3 Хади Такташ
4 Шундый ш

Шундый ш

хесл?р була: аларга язмыш ?зл?ре хезм?т итк?н ?лк?д? беренче булу вазифасын й?кли. Икенче т?рле ?йтк?нд?, ?йд?п баручы була. Шу?а к?р? андыйлар бик тиз вакыт эченд? баш ?йл?ндергеч биеклекл?рг? иреш?л?р, ?з- ?зл?рен аямыйча янып эшлил?р, и?ат ит?л?р, ??мгыятьт? олы абруй казаналар. ?. Такташ кыска гына гомеренд? бай рухи мирас калдырган шундый ш?хесл?рне? к?ренеклесе иде. ?ирд? нибары утыз ел яш?п, ?з арты?нан кешел?рг? гал?м?т бай мирас калдыру ?чен (к?л?м бел?н ген? т?гел, б?лки с?нгатьлелекне? югары д?р???се бел?н), чыннан да, гад?ти ген? кеше булу ?итми торгандыр. Халкыбызны? к?ренекле шагыйре булачак ?леге малай гап-гади ген? гаил?д? туа. Тамбов губернасыны? Спас ?язенд?ге Сыркыды авылында XX гасырны? беренче к?ненд? туган бу малайга М?х?мм?т?ан дип исем кушалар. ?мма тора торгач, ?леге исемне ошатып бетермич?, мулла чакырып, аны М?х?мм?т- ?адига алыштыралар. Х?йрулла абый бел?н Ш?мсениса апа- ны? ?ченче баласы була ул. Авыл кешел?ре исемне кыскар- тып ?йт?г? ??в?с була бит, малайны, «М?х?мм?т»ен онытып, «?ади» дип кен? й?рт? башлыйлар. ?нисе болай с?йли: «?ади тугыз айда т?пи й?рде, ике-ике яшь ярымнарда чиста итеп с?йли бел? башлады. Басынкы, ела- мый, кайда ятса — шунда йоклый... Бала вакытында яраткан эшл?ренн?н берсе — каз б?бк?л?рен карау иде». Ул бик шаян малай була. К?ршел?ренд?ге М?х?мм?т?ан (Мокамай) бел?н ??рвакыт берг? уйныйлар. Мокамай — эшк?, ?ади телг? оста иде, дип с?йлил?р авылдашлары. (Со?ыннан, дустына багышлап, шагыйрь «Мокамай» ?с?рен яза.) ?адиларны? ?йл?ре янында бер к?л бар. Аны С?п?ш к?ле дип атаганнар. Такташны? бабасы С?йфетдин исеменн?н шундый атама ясаганнар. ?ади шул к?лд?н чуртан тотарга ярата.

5 Парча инешенд

Парча инешенд

су коена, Лангыш урманында ?ил?к-?имешл?р ?ыя. ??р авыл малае кебек ?к, ул да ат ярата. Кара байталларны? сыртына баса да бар к?чен? юырттыра. Дусларыны? ист?леген? караганда,?кият с?йл?рг?, ?ырга барысыннан да оста була. Кызганыч,х?зерге вакытта шагыйрь туып-?ск?н йорт юкка чыккан. ?адины? ?ти-?нисе икесе д? укый-яза белг?н. Шу?а к?р?ул бик тиз х?реф танырга ?йр?н?. Бернич? ел авыл м?кт?бенд? укый. Ата-ана бу с?л?тле малайны? т?плер?к белем алуын тели. Аны Пешл? авылы м?кт?бен? бир?л?р. Х?йруллаагайны? малаена Пешл? м?др?с?сен сайлавы очраклы т?гел.Аны? м?д?ррисе Сабир мулла ф?н-белемг?, я?алыкка омтылучан кеше була. Шу?а к?р? укытучылыкка белемле м?гал- лимн?рне ген? алган. Дин сабагы укыту бел?н берг?, бала- ларга д?ньяви гыйлем д? бирерг? тырышкан. ?ади 1913 елда шушында беренче тапкыр Г. Тукай ши- гырьл?рен ты?лый. Бу — шигъри да?иебызны? вафат булган елы. ?йтерсе? л? ?ади б?ек шагыйрьд?н и?ат юлына кереп кит? ?чен фатиха ала. Шунда ук С?гыйть Р?миев шигырьл?ре бел?н д? таныша, аны? «Та? вакыты» ?с?рен бик яратып яттан с?йли. «С?гыйтьне? шигырьл?ре,— ди ?ади,— с?йл?р ?чен яхшы, ?и?ел, у?айлы. Шу?а к?р?дерме, м?кт?пт? вакыт- та «Та? вакыты» кебек ?йберл?рне яратып с?йли идем». Бу турыда язучы К?рим ?мири д? иск? ала: «Унике-ун?ч яшь- лек кечкен? Адюк (Нади.— Ф.Г.) м?кт?пт? чакта шигырь с?йл?рг? яратса, зурайгач та шулай булды. Такташ булгач та бик к?пл?рне ?зен? каратты». Шигырьг? булган м?х?бб?т инде а?арда бервакытта да с?нми. Бохарада ерак туганнарында ялланып эшл?г?нд? д? ул ?аман зыялыларга тартыла, с??д? эшен? к??еле ятмый. Туган якларына кайтып, Спаста (со?рак Беднодемьяновск) кыска вакытлы укытучылар курсларын ?теп, Сыркыды м?кт?бенд? укытканда да балаларда шигырь ??м ?ырга м?х?бб?т уятырга омтыла. Беренче сыйныф балаларына «И туган тел, и матур тел» диг?н шигырьне матур итеп с?йл?рг? ?йр?т?ен, «Галиябану» к?ен ?ырлап к?рс?т?ен ?лк?нр?к кешел?р авылда иск? алып с?йлил?р.

6 1919 елда

1919 елда

ле ген? иск? алынган укытучылар х?зерл?? курсында аны Вольнадан (Вильнюс) бу якларга к?чеп килерг? м??б?р булган бик укымышлы белгечл?р укыта. Бигр?к т?рус теле ??м ?д?бияты буенча т?пле белем алу м?мкинлегебула. ?. Такташ ?д?биятны?, ?с?рл?р и?ат ит?не? гаятькатлаулы, шул ук вакытта м?рт?б?ле эш ик?нен ?итди р?вешт? шунда т?шен?. Авыл шартларында ул ?зен? чын-чынлап ?д?бият бел?н ш?гыльл?н? ?чен колач ?итм?яч?геняхшы а?лый ??м 1919 елны? к?зенд? Оренбургка кит?. Биред? «Юксыллар с?зе» газетасында ?аваплы с?ркатип булып эшли башлый. Татар-башкорт язучысы Афзал Та?иров ?ит?кчелегенд?ге бу газетада ?ади журналистлык м?кт?бе ?т?. Оренбургта да курсларда укый, даими р?вешт? белеменк?т?р? ?стенд? эшли, татар ??м рус ?д?биятларын ?йр?н?. Укучы яшьл?р бел?н А.Та?ировны? «Эшчел?р» пьесасынс?хн?г? куюны оештыра, ?зе д? роль башкара. Л?кин 1921 елгы ачлык вакытында ?зе?не саклап калу м?сь?л?се алга килеп баса. Такташ та ?ылырак ??м ризык- лырак якка — Ташкентка кит?. Монда «Белем йорты» диг?нжурналда ?аваплы с?ркатиплек хезм?тен? кереш?. Эшче-дех-каннар ?чен ачылган уку йортында татар теле ??м ?д?биятыукыта. Берара х?рби м?кт?пт? т?рки халыклар яшьл?рен язутанырга да ?йр?т?. Л?кин аны? ?зене? ныклап белем аласыкил?. Шул ният бел?н 1922 елны? ??енд? ул М?ск??г? чы-гып кит?. ?ч айдан артык шунда яши, т?рле ?д?би кич?л?рг?й?ри, рус шагыйрьл?ре бел?н кызыксына. ?мма к??елен татархалкыны? м?рк?зе Казан тарта. Ноябрь аенда ул Казан ?ирен? аяк баса ??м гомерене?со?гы к?нен? кад?р аннан аерыла алмый. Казан — аны? тормышында аеруча ???миятле урын бил?г?н ш???р. Ул биред? зур шагыйрь булып таныла, журналистлык эшен ки? ??елдер?, гаил?ле була, балалар ?стер? ??м шунда вафат була. Элек Казанда ?адины? танышлары булмый диярлек. Оренбург, Ташкент ш???рл?ренд? чагында Та?и Гыйзз?т, ?сгать М??ит кебек артистлар бел?н якыннан аралашкан ?ади,аларны? х?зер Казанда ик?нен белеп, татар театрына кил?,??м дуслар шатланып очрашалар.

7 ?леге ипт

?леге ипт

шл?ре аны театрга суфлер итеп урнаштыруга ??м кунакхан?д?н урын алып бир?г? иреш?л?р. Бераздан ул «Безне? байрак» газетасына с?ркатиплек эшен? чакырыла. Аннан со? «Татарстан» газета- сында ?д?би хезм?тк?р, «Чаян», «Азат хатын» журналларында ?аваплы с?ркатип булып эшли. Шулай итеп, и?атын гомеребуе газета-журналларда эшл?? бел?н берг? ?реп алып бара.Замандашларыны? иск? т?шер?е буенча, ?. Такташ ниндир?к кеше булып к?з алдына кил? со?? Малай вакытыннан ук шаян-шук, с?зг? ?ор, кешел?р бел?н аралашканда каушап калмый торган, шул ук вакытта уйчан, мо?лы булганлыгын ?йт?л?р. Сары ч?чле, з??г?р к?зле Такташны? с?йкемле кыяф?те к?пл?рне? игътибарын ??леп ит?. Нади ?зене? туганнарын, ?ти-?нисен бик ярата. ?нисе байтак еллар аяктан калып авырый, шул вакытта ?ади аны Казанда табибларга й?рт?, к?т?реп бакчага чыгарып утырта, аны? бел?н озаклап с?йл?шеп утырудан т?м таба. ?нисе д? аны ихлас якын ит?. Надие ?лг?ч, ана ?зене? х?ср?тен мен? ничек белдер?: Син утырткан ятим каеннарга К?з яшьл?рд?н сулар сиб?мен. Та? алдыннан каен яфракларын ?ылы й?зе? итеп ?б?мен. Каеннарга с?йлим мо?нарымны, А?лаган к?к тып-тын торалар. Сине? кулы? итеп ботакларын Г?я ми?а сузган булалар. ?ади Такташ чын м?гън?сенд? югары д?р???д?ге ?хлаклылыкны ?зе ?чен кагыйд? итеп ала. Х?мер эч?, т?м?ке тарту кебек н?рс?л?рне ?н?ми. Ата-анасы, туганнары турында кайгырту, балаларын ?зелеп ярату — аны? аерылмас сыйфатлары. Тормыш итк?нд? кеше бик катлаулы х?лл?рд? калырга м?мкин. ?. Такташка да еш кына шундый четерекле м?сь?л?л?рне х?л ит?рг? туры кил?. Мен? шуларны? берсе ген?.

8 ?адины

?адины

?тисе Х?йрулла агай (1868—1943) ярлы гаил?д? туа. Патша хакимияте вакытында крестьяннарга ?ирне ир затыннан булганнарга гына бирг?нн?р. К?п балалы Х?йрулла агайга байтак ?ир тиг?н, ул х?тта урта х?ллел?р ис?бен? керг?н. Л?кин хатыны авырып кит?, балаларыны? читк? таралуы с?б?пле, к?зге кыр эшл?рен кеше яллап башкарып чыгарга да туры килг?л?г?н. Моны к?реп, Х?йрулла агайны кеше хезм?тенн?н файдалана дип гаеплил?р ??м гражданлык хокукларыннан м?хр?м ит?л?р. Кызы Х?ниф?не шуны? ?чен Казанда техникумдагы укуыннан чыгаралар. ?. Такташ мо?а бик борчыла ??м, документлар ?зерл?п, тиешле урыннарга, бу хатаны т?з?т?л?рен ?тенеп, хатлар ?иб?р?. 1929 елда ?ти- ?нисен? д?, кайгыртып, хат яза. «Минем язуны Советка бир- дегезме? Мен? шул хакта да язмадыгыз. Бит тавышсыз тору сезне? ?зегез ?чен д? бик яхшы т?гел. Х?ниф?л?р, Габидул- лалар ?чен д? (?. Такташны? туганнары.— Ф. Г.}. Х?зер аны бик сизм?с?гез д?, аны? начарлыгын со?га таба к?рерсез... Бу м?сь?л?г? ?и?ел карарга ярамый»,— дип яза ул. ?. Такташ- ны? кайгыртуы бушка китми, ?ти-?нисене? тавыш хокук- лары 1929 елны? 12 ноябренд? кире кайтарыла. ?. Такташны? ?с?рл?ре ген? т?гел, хатлары, язмалары, к?нд?лекл?ре д? аны? ?зен ??м ул яш?г?н заманны т?рле яклап а?ларга ярд?м ит?л?р. ?.Такташ, бик кыска вакыт эченд? авырып, 1931 елны? 8 декабренд? вафат була. Бу югалту халкыбыз ?чен зур кайгы була. Шагыйрьне Казанда ?ирлил?р. Аны? кабере янына я?адан-я?а буыннар баш иярг? кил?л?р. ?. Такташ аларны? к??елл?ренд? б?ек шагыйрь булып яши.

Эчтэлек

9 Русчага т

Русчага т

р?ем? пьессалары

«Спрятанное оружие», «Утраченная красота», «Камиль». «Века и минуты», посвящена В. И. Ленину (1924 год). «Алсу», «Раскаяние любви», «Письма в грядущее» ((1930 год, не завершена).

Эчтэлек

10 Габдулла агай

Габдулла агай

кияте К?нле булсын, Р?хм?т ?йтсен диеп, Туфля алып кайттым хатынга, Бер атна да ?тми, Карыйм, Ми??амалы? с?з кузгата пудра хакында.. Ансын алып кайттым, Ш???р бит, дим, Кеше хуры булып й?рм?сен, Д?нья х?ле, к??ле калыр дидем, ?леп-нитеп кит?р, белм?ссе?. К??ел йомшак чакка туры килде, Ни кушса да, с?зен ты?ладым, Ялтырап торган батис к?лм?к алдым, Б?я-ф?л?н диеп тормадым... К?нн?р ?тте, Берк?н май числосы, Чыктым собраниед?н, Артык арылды, Бакча буйлап кайтып кил?м шулай, К?зг? ике кеше чагылды. Карыйм, С?бханалла, — Берсе минем хатын, Туфля киг?н, пудра ягынган, Ана ?рд?к кебек басып кил?, Егет т? бит ?зен? табылган... Шуннан, бер?р г?на?-ф?л?н булмасын, дип, Артларыннан алга атладым.

Й?ри торгач, болар утырдылар, Егете ?беп алды, Ах, сволочь! К?лм?гем? сыймый башладым... Ул к?нне зур г?на? булмый калды, Аерылдылар, Мин д? киттем хатын артыннан, Кайткач, — Кайда булды?, ф?л?н-т?г?н диеп Сораштырып карыйм хатыннан. Алдый... Габдулла агай, кайткач, Ми??амалын Ярган, ахры, ?зе яруын, Ансын ?йтми, Тик с?йли ул Ничек итеп ?чен алуын. «Ирт?н тору бел?н, к?лм?кл?рен Кыстырдым да култык астына, Чыгып саттым, Аннан бик ?йб?т бер Китап алып кайттым хатыныма!..»

Эчтэлек

11 Алсу

Алсу

Хатны? со?гы юлы: «Бик сагынса?, Хатым бассын к??ле? ярсуын, Бик б?хетле сине? Алсуы?...» Хаты бел?н берг? я?а т?шк?н Р?смен салды ?зене? картына, Кулына со?гы кабат р?смен алып, Шул с?зл?рне язды артына: «Бу — Алсуы? сине?, К?р?се?ме, Нинди матур булып утырган. Кара, башкаларга мине алмаштырма, Кадрем белеп яш?, чукынган!..» Коридордан басып, Алсу кил?, ?зе матур, ?зе с?йкемле, ?зе усал, ?зе болай бер д? Усал т?гел кебек шикелле... Ул д?реск? б?ген бик со? килде, ?лл? кайда й?реп кичекк?н. ?зе со?га калган, ?зе ?ле К?л?-к?л? кер? ишект?н... ?зе д?рес ты?лый, ?зе бер д? Ты?ламаган кебек итен?, ?зе профессорны? д?рсен яза, ?зе аны? борнын к?кре итеп Т?шереп куя д?фт?р читен?... ?зе зачетларын х?зерл?рг? Барыннан да со?рак тотына, ?зе зачетларын башкалардан Алдан бир?, алдан котыла... К?рбер н?рс? а?а, к?п к?ч куймый, ?лл? ничек ?и?ел бирел?, Янар яшьлегене? алсу та?ы ?тм?с т?сле булып к?рен?. Ул ?зен? ?зе ху?а б?ген, ?зе акыллы, ?зе с?йкемле, ?зе усал, ?зе болай бер д? Усал т?гел кебек шикелле...

Урам ташларына карлар ява, Кар томалый чана юлларын, Карда шуа-шуа, Алсу кил?, ?и? эчен? тыккан кулларын... ?илг? каршы ?ылы сулышлары Ту?ып б?др? ч?чен ак ясый, Юл буена аны тирги-тирги, С?ген?-с?ген? кайта Газз?се: «Алсу, тукта инде, акыллым, Абау, Тагын карга батырды?!..» Ул ?пк?л?п читк? кит?. Аны Алсу тагын ялынып чакыра: «Кил, уйнамыйм, бетте... Кил инде!» ?зе — килс?, карга батыра. Салкын карга басып, Алсу кил?, ?зе к?л?, ?зе с?йкемле, ?зе усал, ?зе болай бер д? Усал т?гел кебек шикелле... Урам шаулый-шаулый т?н уздыра, Кемне? монда кемд? эше бар, Н?рбер ?ылы тунлы кешел?рне? ?ылы б?рке, торыр т?ше бар... Тик чаттагы бабай — «барабыз »ны? Бик ?к ?йб?т т?гел тормышы, К?рк?н та?нан алып кичк? кад?р Салкын урам торган урнысы. «?анкис?гем, бабай, «барабыз»! Аты? бел?н сатып алабыз, Студентта акча бик к?п була, ?й, Ун тиенг? илтс?? барабыз!..» Алсу, б?лм?сен? кер? бел?н, ?ске киемен алып ташлады, Ватык к?згесен? карый-карый, Карлы ч?чен с?т? башлады... «Газз?, кара, ничек минем ч?чл?р Бер-берсен? ябышып ту?ганнар...» «Карлы ч?чл?р си?а килеш?, Алсу, ?з ч?че?н?н матур булганнар...» Алсу, к?зен алмый, ?зен карый,

?зе матур, ?зе с?йкемле, ?зе усал, ?зе болай бер д? Усал т?гел кебек шикелле... А?а б?ген ?лл? н?рс? булган, Бер ?ырлыйсы кил?, бер к?л?, Бер онытылып, кин?т керфекл?ре Бер ноктага килеп т?ртел?... «Ташла ?ле, Газз?, зачеты?ны, Их, ?б?сем кил? ?зе?не, Ну, ?б?сем кил? ?зе?не, Ты?ла инде бер кат с?земне?..» Газз?, ирексезд?н эшен ташлап, С?ген?-с?ген? кил? янына: «Тф?, ка??р суккан! Ачуы? килм?г?е, Тоз саласы? инде каныма! Син шул, кызый, ?зе? зачеты?ны Бик со? ?зерл?рг? башлыйсы?, ?зе? безд?н алда биреп ташлыйсы?, ? без...» Ул Алсуга ачу бел?н карый, Тик ачуы бик тиз басыла, Алсу бала кебек елмая да И?н?рен? килеп асыла... Газз? т?зми, аны? с?зен к?т?, ?зе уйлый зачет бир?сен, Алсу, к?л?-к?л?, к?зен? карый, Со? ул а?а н?рс? с?йл?сен... С?йл?сенме матур яшьлегене? Зур елларга туры кил?ен, С?йл?сенме ?ирне, б?генгене, Бар н?рс?не ?зелеп с?юен... Ь.?р кояшлы ирт? аны? ?чен Я?а уйлар алып китерс?, Б?генгене? ??рбер матурлыгы ?зе бел?н аны исерт?... Шуны? ?чен б?ген ул т?н бел?н Бер хат язды карты исмен? (Карты кемдер...), К?кре юллар ясап, Сызып-сызып алды тиз ген?.

Эчтэлек

12 Кил?ч?кк

Кил?ч?кк

хатлар

Бу хат кил?ч?кне? билгесез бер Кешесен? атап язылган. Исеме безне? чорга м?гъл?м т?гел, Фамилиясе — баба ягыннан Нигъм?туллин булыр, Хатны алырга тиеш булган бу кешене? Исемен, Адресын Белмим. А?ЛАТМА: "Кил?ч?кк? хатлар" поэмасыны? аудио н?сх?се Татарстан Республикасыны? М?д?ният министрлыгы чыгарган "К?ренекле ш?хесл?р" ?ыентыгыннан алынды. ?с?рне Айрат Арсланов укый. И?ат ит? чоры: XX гасырны? 20-30 еллары

Эчтэлек

13 М??гелек

М??гелек

кият

?кият с?йлим сезг?, та? ?илл?ре! Туктагыз да мен? ты?лагыз! Шул урманда булган бер ?киятне Илд?н илг? к?чеп ?ырлагыз!

Эчтэлек

14 ?ырым си

?ырым си

а булсын

Ана? мескен сине тудырганда Яхшы ният бел?н тудырган, Л?кин ?кенг?ндер ?зе со?ыннан... ?йтче, кызый! Болай киенерг? Нинди шайтан сине ?йр?тте?

Эчтэлек

15 Антым

Антым

Кычкырам: Килегез, ?й, адашкан, Канга баткан м?злум ил халкым! Т?з? алмый канга, в?хш?тк?, М?х?бб?т байрагын алдым. —

Эчтэлек

16 Ана!

Ана!

Б?ек исем. Н?рс? ?ит? ана булуга! Хатын-кызны? б?тен к?рке, Г?з?ллеге — ана булуда. (?ади Такташ).

Эчтэлек

17 Биография (русча укучыларга) Мухамметхади Хайруллович Такташев родился

Биография (русча укучыларга) Мухамметхади Хайруллович Такташев родился

1 января 1901 года в деревне Сургодь Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Торбеевский район Мордовии) в многодетной татарской крестьянской семье. Первоначальное образование получил в медресе родной деревни, затем в соседнем селе Пишля. Во время учёбы начал сочинять стихи в подражание Г. Тукаю. В 1915 году уезжает в Бухару, работает в доме родственника купца, затем — помощником приказчика. В 1918 году публикует первое стихотворение (в газете «Олуг Туркестан»). Осенью того же года, возвращается в родную деревню, поступает на педагогические курсы; по их окончании работает учителем. В 1919—1920 годах живет в Оренбурге, работает редактором в татарской газете «Голос бедноты» (вместе с писателем Афзалом Тагировым); публикует в ней свои стихи. В 1921—1922 гг. живёт в Ташкенте, преподаёт родной язык в Туркестанском рабоче-дехканском коммунистическом университете, много пишет (исследователи обычно называют этот период романтическим, стихи этого периода сам Такташ называет гиссьянистские (от арабского слова «мятеж»). Летом 1922 года в Москве; поступает в Коммунистический университет трудящихся Востока; посещает выступления Маяковского, Есенина и других поэтов. Вскоре переезжает в Казань; в 1927 год выходит первый поэтический сборник «Сыны Земли». Его новые произведения издаются практически ежегодно; пишет пьесы для Татарского драматического театра. Умер 8 декабря 1931 года в Казани.

18 (1901-1931) Классик татарской поэзии Хади Такташ (Мухам-метхади

(1901-1931) Классик татарской поэзии Хади Такташ (Мухам-метхади

Хайруллович Такташев) родился 1 января 1901 года в деревне Сыркыды Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Торбеевский район Республики Мордовии), в семье крестьянина. Писать и читать научился у родителей. Потом обучался в деревенском медресе. Через некоторое время отец увозит его в медресе Пэшле, за тридцать верст от Сыркыды, где Хади усердно занимается, знакомится с газетами и журналами. Крайняя нужда и безвыходность положения заставляют отца семейства Хайруллу-абзый отпустить сыновей на заработки в дальние края. Так Хади попадает в Бухару. Здесь он устраивается на работу, занимается самообразованием, общественной деятельностью, выступает в самодеятельных спектаклях. Произведения "Газраилы" и "В темные ночи", датируемые 1916 годом, относятся к раннему бухарскому периоду жизни. В 1918 г. X. Такташ возвращается в Сыркыды, где по окончании педагогических курсов, работает сельским учителем. Интерес к литературе, желание ликвидировать пробелы в знаниях заставляют X. Такташа уехать в Оренбург. Здесь он работает ответственным секретарем в газете "Юксыллар сузе" ("Слово пролетариата"). В 1921 г. Такташ переезжает в Ташкент, где преподает литературу и работает ответственным секретарем в журнале "Белем йорты" ("Дом знаний"). В то же время занимается литературным творчеством. Осенью 1922 г. X. Такташ навсегда переезжает в Казань. Сначала работает в театре, а затем в редакциях журналов "Чаян" ("Скорпион"), "Авыл яшьлэре" ("Сельская молодежь"), "Азат хатын" ("Освобожденная женщина"), активно печатается в периодической печати. Здесь он растет идейно-творчески, здесь формируется новый, самобытный голос поэта. Такташ открыл новую страницу в истории татарской литературы, создал поэтическую школу, близкую к школе Маяковского, и по сей день не утратившую своей значимости. Поэзия Такташа многогранна. Поэт творит симфонию жизни в ее сложности, пронизывая ее поэтическим пафосом, высокой патетикой. Поэтическим мастерством, содержательностью и глубокой задушевностью лирики отличаются его поэмы "Мукамай", "Алсу", "Раскаяние любви". Значительный интерес представляют проза и драматургия X. Такташа. Им написаны драмы "Зарытое оружие" (1927), "Потерянная красота" (1928), "Камиль" (1930). X. Такташ умер 8 декабря 1931 г. Похоронен в братской могиле на территории Центрального парка культуры отдыха им. М. Горького в Казани.

Эчтэлек

19 Татарстан республикасы МББУ Сарман гимназиясе 8 а класс укучысы

Татарстан республикасы МББУ Сарман гимназиясе 8 а класс укучысы

Сабитов Алмаз Раушан улы хезм?те

«Хади Такташ»
http://900igr.net/prezentacija/istorija/khadi-taktash-120319.html
cсылка на страницу
Урок

История

150 тем
Слайды