Без темы
<<  HL530 Монтажный блок-элемент для душевой Линейное водоотведение Kick Off  >>
I та?ырыпты
I та?ырыпты
Жоспары: 1.Педагогика – адам т
Жоспары: 1.Педагогика – адам т
1. Педагогика – адам т
1. Педагогика – адам т
Педагогика
Педагогика
1.2. Педагогика
1.2. Педагогика
1.3 Педагогика
1.3 Педагогика
2 – д?ріс Педагогика
2 – д?ріс Педагогика
1. Педагогиканы
1. Педагогиканы
?о?амды
?о?амды
О?у п?ндері
О?у п?ндері
3.Батыс
3.Батыс
3- д?ріс
3- д?ріс
Жоспары: 1. Халы
Жоспары: 1. Халы
1. Халы
1. Халы
2.Білім беру ж
2.Білім беру ж
3. ?Р
3. ?Р
4 д?ріс Балаларды
4 д?ріс Балаларды
1. Бастауыш сынып жасында
1. Бастауыш сынып жасында
2. Жас
2. Жас
3. Жо?ары сынып о
3. Жо?ары сынып о
5- д?ріс Т
5- д?ріс Т
1. Педагогикалы
1. Педагогикалы
2. Т?тас педагогикалы
2. Т?тас педагогикалы
Педагогикалы
Педагогикалы
Педагогикалы
Педагогикалы
3.Педагогикалы
3.Педагогикалы
Ма?саты: студенттерге жеке т
Ма?саты: студенттерге жеке т
1. Маманны
1. Маманны
Жо?ары білімді азаматтарды
Жо?ары білімді азаматтарды
2. Т?рбиені
2. Т?рбиені
Патриотты
Патриотты
?ылыми-зерттеушілік
?ылыми-зерттеушілік
Салауатты
Салауатты
Имандылы
Имандылы
8 – Т?тас педагогикалы
8 – Т?тас педагогикалы
1. Т?рбие
1. Т?рбие
Т?жірибеде
Т?жірибеде
2
2
3. Т?рбие
3. Т?рбие
8 – д?ріс ТПП о
8 – д?ріс ТПП о
1. О?ытуды
1. О?ытуды
2. О?ытуды
2. О?ытуды
О?ыту процесі психологиялы
О?ыту процесі психологиялы
Ма?саты:
Ма?саты:
1. Бiлiм беру мазм
1. Бiлiм беру мазм
Педагогикада бiлiм беру мазм
Педагогикада бiлiм беру мазм
?азiргi
?азiргi
Бiлiм беру мазм
Бiлiм беру мазм
Ма?саты:
Ма?саты:
1. ?азіргі кездегі о
1. ?азіргі кездегі о
О?ыту
О?ыту
2. О?ытуды
2. О?ытуды
?стазды
?стазды
Педагогикалы
Педагогикалы
Технологиялар туралы
Технологиялар туралы
О?ыту технологиясына берілген: “о
О?ыту технологиясына берілген: “о
?рбiр саба
?рбiр саба
2. О?ытуды
2. О?ытуды
II
II
?орыта айт
?орыта айт
О?ушыларды
О?ушыларды
1
1
О?ушыларды
О?ушыларды
Психологиялы
Психологиялы
Ма?саты: О
Ма?саты: О
Т?тас педагогикалы
Т?тас педагогикалы
2. Мектеп ішіндегі ба
2. Мектеп ішіндегі ба
Ма?саты:
Ма?саты:
1. ?азіргі кездегі - саба
1. ?азіргі кездегі - саба
2. О?ушыларды
2. О?ушыларды
Ма?саты: Студенттерді о
Ма?саты: Студенттерді о
О?ыту за
О?ыту за
2. О?ытуды
2. О?ытуды

Презентация на тему: «I та?ырыпты? блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс». Автор: admin. Файл: «I та?ырыпты? блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс.pptx». Размер zip-архива: 188 КБ.

I та?ырыпты? блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс

содержание презентации «I та?ырыпты? блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс.pptx»
СлайдТекст
1 I та?ырыпты

I та?ырыпты

блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс. Педагогиканы? ?діснамалы? негіздері

Ма?саты: педагогика ?ылымыны? орны, ролi, п?нi мен мiндеттерi, ?ылым ж?не ?нер ретiндегi м?ні туралы т?сінікті ?алыптастыру.

2 Жоспары: 1.Педагогика – адам т

Жоспары: 1.Педагогика – адам т

рбиесі туралы ?ылым. 2.Педагогика ?ылымыны? п?ні ж?не оны? ат?аратын ?ызметі.Негізгі категориялары 3.Педагогика ?ылымыны? ж?йесі ж?не бас?а п?ндерден байланысы

Негізгі ??ымдар: педагогика, ?ылым, т?рбие, бiлiм, о?ыту, ма?сат, категориялар, принциптер, т?л?а, iс-?рекет, ?арым-?атынас, даму, ?алыптасу, педагогикалы? бiлiм беру, болаша? маман т.б.

3 1. Педагогика – адам т

1. Педагогика – адам т

рбиесі туралы ?ылым

Педагогика ??ымы екi ма?ына бередi. Бiрiншiден - бiлiмнi? ?ылыми аума?ы, ?ылым; екiншiден - ?нер, ?ол?нер, педагогикалы? iс-?рекет аума?ы. Педагогика атауыны? т?п-т?ркіні гректі? "пайдос" - бала ж?не "аго" - жетектеу деген с?здерінен шыќќан. "Пайдагогос" с?зін тура ма?ынасында аударса, "бала жетектеуші" деген ??ымды білдіреді. Я?ни, баланы ?мiрге жетектеу, о?ыту, оны т?рбиелеу, жан мен т?ннi? дамуына ба?ыттау дегенді білдіреді. Ежелгі Грецияда ?ожайынны? баласын мектепке жетектеп апарып, алып ?айтатын ??лды педагог деп ата?ан. Ал мектепте ?стазды? етумен бас?а білімдар ??лдар айналыс?ан. Мы?да?ан жылдар бойына ?ажетті білім негіздері жиналып ?ордаланды, е? ?мірше?і, е? ?ажеттісі ?алып, берік орны??анша талай педагогикалы? ж?йелер кезектесе ?мiрге келiп, уаќыт сынынан ?тті, жарамсыздары тарих сахнасынан кетті. Т?рбие туралы ?ылым да дамыды, ол адам т?рбиесі туралы ?ылыми білімдерді жина?тап, ж?йелеуді ?зіні? алдына басты міндет етіп ?ойды.

4 Педагогика

Педагогика

ылым ретiнде т?мендегi барлы? белгiлердi ?амтиды. Ол ?зiнi? бас?а ?ылымдардан айры?шалайтын т?сiнiктi аппаратымен де ерекшеленеді.

Бiрiншiден, педагогиканы? "т?рмысты?" ма?ынасы ай?ындалады. ?рбiр адам ?зiнi? балаларын, отбасы м?шелерiн, ?жым м?шелерін т?рбиелеуде ж?не о?ытуда ?мiр а?ымында "педагог" ролiнде ойнайды. Екiншiден, педагогиканы? практикалы? ма?ынасын аны?тайды. Педагогика адамзат ?рекеттерiнi? айма?ы, ?лкен ?рпа?ты? кiшiге берiлген ?мiрлiк т?жiрибесiмен байланысты. Б?л жерде халы?ты? (житейлiк) педагогиканы? педагогикалы? шеберлiгiмен ж?не т?рбилеу ?нерiмен ?зара байланысы туралы айту жарасымды. Жо?ары педагогикалы? iс-?рекеттердi? пайда болуын ?нер деп атау кездейсо? емес. Педагогиканы? бас?а кез-келген ?ылымдардан басты айырмашылы?ы осыда. О?ытушы тек ?ана бiлiмдi алып ж?рушi, тек ?ана студенттер ?шiн а?параттарды? к?зi болу ?ажет емес, ол ?рт?рлi ролдердi ойнаушы – актер: м??алiм, т?рбиелеушi, педагогикалы? процестi? ?атысушысы, жолдас, дос. Педагогикалы? процесс о?ытушы тарапынан ?ателiктi жiберткiзбейтiн ?рекет, немесе о?ытушы ?атесi ?те ?ымбат?а т?седi. Педагогиканы? ?нерге ?атыстылы?ын к?нделікті ?мірден к?ріп ж?рміз сонды?тан, о?ытушы студентке тек ?зiнi? к?сiби к?шi ар?ылы ?ана емес, сонымен ?атар, ?з т?л?асыны? ерекшелiктерi де ?сер етедi (мiнездiк ?асиетi, iске, адамдар?а, ?о?ам?а ж?не т.б. ?атынасы). ?шiншiден, педагогика ?ылым ретiнде т?сiндiрiледi, сонымен ?атар, адамтануды? б?лiгi. Педагогика танымы ?о?амды? ж?не жеке даралы?, таби?атты? келе?сiз ?йлесiмiндегi адамны? дамуы мен ?серi т?сiлдерiн жетiлдiредi. Сонды?тан да педагогикалы? iлiмдер, теориялар, ?лгiлер, болжамдар ж?не ?сынылымдар т?тас ж?не ж?йелi бiлiмнi? iргесiнде ??рылады: олар психология, философия, тарих, ?леуметтану ж?не бас?а да адам туралы ?ылымдарда "жетiледi". Т?ртiншiден, педагогика ?зiне о?ытумен т?рбиелеудi? теоретикалы? ж?не практикалы? аспектiлерiн ?оса отырып, о?ыту п?нiн аны?тайды. Бесiншiден, педагогиканы? ма?ынасы ?азiргi заман?ы жалпы м?дени контекстегi гуманитарлы? бiлiмнi? б?лiмiне енедi. Ол адамны? педагогикалы? м?дениетiнi? сапасында к?рiнедi.

5 1.2. Педагогика

1.2. Педагогика

ылымыны? п?ні мен ат?аратын ?ызметі. Негізгі категориялары

Т?рбие - тарихи ??ым. Ол адамзат ?о?амымен бірге пайда болып, оны? ?мір с?руі мен дамуыны? ажырамас б?лігіне айналды ж?не ?о?ам ?мір с?ріп т?р?анда ол да ?мір с?ретін болады. Сонды?тан да т?рбие - жалпы?а орта? ж?не м??гілік категория. К?птеген философтар ?о?ам ?мірін бас?арып, реттеп отыратын за?дар?а талдау жасай отырып, т?рбие мен ?о?амны? ??дірістік к?штеріні? даму де?гейі арасында объективтік байланыс бар екенін дєлелдеді. Т?рбие ?о?ам дамуына ы?пал етеді, ал ?о?ам т?рбие беруге ке? м?мкіндіктер жасайды, оны? ?о?ам ?міріні? ма?ызды саласы ретінде дамуына жа?дай ту?ызады. Адамдар бойында ізгі-??ндылы? ?асиеттерді ?алыптастыру?а ма?сатты ба?дарлан?ан, сонымен ?атар сапалы орындалатын педагогикалы? процесс. Педагогиканы? келесі негізгі категориясы - оќыту. Б?л о?ытушылар мен о?ушыларды? білімді, ?абілетті, да?дыларды бой?а сі?іріп, игеруге, о?ушыларды? д?ниеге к?з?арасын ?алыптасыру?а, а?ыл-ой к?штері мен ?луетті м?мкіндіктерін жетілдіруге, ал?а ?ой?ан ма?саттар?а сай ?зін-?зі білімдендіру да?дыларын орны?тыру?а ба?ыттал?ан ?йымдас?ан, ма?сатты ж?не бас?ару ар?ылы ж?зеге асырылатын ?зара іс-ќимыл жасау процесі. О?ытып-?йретуді? негізін білім, ?абілет ж?не да?ды ??райды. Білім беру – т?рбиені? ж?не о?ытып-?йретуді? н?тижесі. Тура ма?ынасында білім беру оќып ?йренген п?ндер туралы на?ты, т?пкілікті т?сініктерді, бейнелерді ?алыптастыру ж?не олар ар?ылы т?рбиелеу болып табылады. Білім беру - б?л о?ушылар алып, ме?геретін білімдерді?, ?абілеттерді? ж?не да?дыларды? ж?йеге келтірілген жиынты?ы. XIX ?асырда білім алу адамны? ?алыптасуы ретінде т?сінілді. ?азіргі кезде адамзат баласы жина?тап, зерделеген білім негіздері ?шан-те?із, адам ?аншама ?за? уа?ыт о?ып-?йренсе де, осыншалы? білімні? б?рін бірдей игере алмас еді.

6 1.3 Педагогика

1.3 Педагогика

ылымыны? ж?йесі ж?не бас?а ?ылымдармен байланысы

Педагогика?а б?рiнен жа?ыны психология. Екеуiнi? арасында бiрнеше байланыс жiптерi бар. Е? бастысы – осы ?ылымдарды? п?ндерi. Психология за?дарды? дамуын, адамны? психикасын о?ытса, педагогика т?л?аны дамытуда?ы бас?ару за?дылы?тарымен ж?мыс жасайды. Т?рбие, ересектер мен балалар?а бiлiм беру ма?сатты ба?ыттал?ан (ойлау, iс-?рекет) психикаларды? ?згеруi ретiнде болма?. Ол психологиялы? бiлiмдердi ме?гермеген мамандарсыз ж?зеге асуы м?мкiн емес. Екiншi байланыс жiбi екi ?ылым – о?ытуды? критерилерi мен к?рсеткiштерi ж?не т?л?аны т?рбиелеумен айналысады. О?ушылар бiлiмiнi? жылдамды? де?гейi жадыларыны? ?згеруiмен, бiлiм ?орларымен, практикалы? ма?сатта бiлiмдерiн о?тайлы ?олдана бiлу ар?ылы тiркелiнедi. Философия таби?атты?, ?о?амны?, таным теориясыны? (гносиология) жалпы даму за?дары туралы бiлiмдi бере отырып, педагогиканы? ?діснамалы? iргесiн ??рады. ?леуметтану педагогика?а ?леуметтiк ортада?ы т?л?аны? ?алыптасуы, ?о?амды? топтар, ?леуметтiк ?атынастар туралы iлiм бередi. Этика мен эстетика ?негелiк ж?не к?ркемдiк т?рбиенi? негiзiн ??ра отырып, мораль ж?не таби?атты? эстетика туралы iлiм бередi. Экономика педагогиканы бiлiм беруге ?сер ететiн ?ндiрiстiк, экономикалы? процесстер туралы iлiммен сусындандырады. Физиология педагогика мен психологияны? жаратылысты ?ылыми ?оры. Т?л?аны ?алыптастыру ?шiн адамны? а?засын, ?мiрлiк ?амтитын ж?йелерiн, жо?ары нервтiк ?рекеттерiн бiлу ?ажет. Кибернетика, к?рделi динамикалы? ж?йелерiмен бiрге бас?ару теориясы, педагогиканы? дамуында ?лкен рол? ат?арады я?ни, педагогикалы? ж?йелердi бас?ару ?рдiстерi т?р?ысынан талданады. Информатика, жина?тау, а?параттарды ??деу туралы ?ылым, ол да педагогика ?шiн ?те ма?ызды. Тiптi а?паратты ?дістер мен педагогикада?ы технологияларды о?ытатын педагогикалы? информатика – атты ?ылыми ба?ыт пайда болды.

7 2 – д?ріс Педагогика

2 – д?ріс Педагогика

ылымыны? даму тарихы Ма?саты: педагогика ?ылымыны? даму ерекшеліктері мен кезе?дер бойынша педагогикалы? ойларды? дамуын т?сіндіру.

Жоспары: 1.Педагогиканы? ?лемдік де?гейдегі даму ерекшеліктері. 2.Ке?естік д?уірдегі педагогиканы? даму ерекшеліктері. 3.Батыс ?леміндегі педагогикалы? ойларды? дамуы. Негізгі ??ымдар: педагогика, ?ылым, т?рбие, бiлiм, о?ыту, ма?сат, даму, ?алыптасу, педагогикалы? бiлiм беру, т.б.

8 1. Педагогиканы

1. Педагогиканы

?лемдік де?гейдегі даму ерекшеліктері.

?андай да бір ?ылыми саланы? пайда болуы ?мірлік ?ажеттіліктерден туындайды. ?о?амны? дамуы адамны? т?рбиесі мен білімділігіне байланысты. Демек ?о?амны? ?зі т?рбие т?жірибесін жалпылауды, о?у-т?рбие мекемелерін жетілдіруді ?ажет етеді. Т?рбиені? еуропалы? ж?йедегі бесігі ежелгі грек философиясы болып табылады. Демокрит (б.э.д. 460-370 жж.) барлы? білімдер саласы, оны? ішінде т?рбиеге ?атысты жалпылаулар негізінде е?бектер жазды. М?нан со? педагогикалы? м?селелер ежелгі грек ойшылдары Сократ (б.э.д 469-399 жж) оны? о?ушысы Платон (б.э.д. 427-347 жж), Аристотель (б.э.д. 384-322 жж) енбектерінде ададмны? т?рбиесіне, оны? т?л?а ретінде ?алыптасуына ?атысты ойлар, пікірлер ретінде айтылды. ХVІІ ?асырда педагогикалы? ойлар озат педагогикалы? т?жірибеден алын?ан ма?л?маттар?а негізделе бастады. Дидактика с?зі е? ал?аш рет Еуропада неміс елінде ?олдана бастады. Мысалы, неіміс педагогы Волшьфганг Ратке (1571-1635) білім беруді? мазм?нды? ??ымын ж?не с?йкес ?діснамасын жасап, педагогикалы? зерттеулер критерийлерін аны?тады. Ал педагогиканы? теориялы? идеяларын ?ылыми т?жырымда?ан чех педагогы Я.А.Коменский (1592-1670) болды. Оны? ?лемдік де?гейде таныл?ан «?лы дидактика» деген е?бегінде о?у ж?мысын ?йымдастыру?а ?атысты теориялы? м?селелер к?терілді. Оны? м?нан кейінгі шы??ан «Аналар мектебі» е?бегінде отбасылы? т?рбиеге, балаларды ??лы?ты? т?рбиелеуге ?атысты к?з?арастары ?ылыми т?жырымдалды. Коменскиймен ?атар ХVІІІ ?асырларда буржуазиялы? педагогика дамуына ?лес ?ос?ан ?айраткерлер Джон Локк, Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоцци, И.Гербарт. Ресейдегі педагог ика ?ылымы дамуы да бірнеше кезе?дерден т?рады. Бастауында Симеон Полоцкий, М.В.Ломоносов, Н.И.Новиков т?рады. Л.Н.Толстой ?зіні? шаруашылы?ында бастауыш мектеп ашып, “Азбука” жазып шы?арды. К.Д.Ушинский Ресейде т?тас дидактикалы? ж?йені жасады.

9 ?о?амды

?о?амды

дамуымен педагогика ?ылымы мен практикасы дамуы арасында?ы байланыс сипаты.

І- д?уір Ал?аш?ы ?ауымды ?о?ам. ??лды? ?о?ам ІІ- д?уір Феодалды? ?о?ам. Капиталистік ?о?ам ІІІ-д?уір Капиталистік ?о?ам. Коммунистік (ке?естік) ІV – д?уір ?азіргі д?уір

Біріккен іс-?рекет барысында білім беру Белгілі бір практикалы? іс-?рекеттерді к?рсету. Білімдер жиынты?ын беру іс-?рекеті Білімдерді ?з бетімен ме?геру жолдарын ?йрету.

10 О?у п?ндері

О?у п?ндері

?рамы ?рт?рлі, я?ни гуманитарлы?, физика-математикалы? таби?и ?ылымдарды ?амтыды; Тіл мен ?дебиетке, математика ж?не жаратылыстану ?ылымдарына к?п о?у са?атын б?лді; Дене т?рбиесіне де к?п са?ат б?лінді.

2. Ке?естік д?уірдегі педагогиканы? даму жа?дайлары мен ерек шеліктері

11 3.Батыс

3.Батыс

леміндегі педагогикалы? ойлар дамуы

ХІХ ?асырды? ая?ы мен ХХ ?асырды? басында педагогикалы? ойлар дамуыф орталы?ы А?Ш-?а ?арай ауысты. ?азіргі ?о?ам ерекшеліктеріне с?йкес адамды т?рбиелеуді? жалпы принциптері т?жырымдалды, за?дылы?тары аны?талды, ?рбір адам?а тес ж?не же?іл т?рде жобалан?ан ма?саттар?а ?ол жеткізу м?мкіндігін беретін білім беруді? тиімді технологиялары жасалып, енгізілді. Американды? педагогика ?кілдері Д.Дьюи (1859-1952), прагматикалы? о?ытуды зерттеген Э.Торндайк (1874-1949) ?азіргі кездегі белгілі педагог Б.Спок е?бектері де педагогика ?ылымы дамуына ма?ызды ?лес ?осты. ХХ ?асырды? басында ?лемдік педагогикада еркін т?рбиелеу мен бала т?л?асын дамыту идеялары тарай бастады. Б?л ба?ытта итальян м??алім М.Монтессори (1870-1952) ?лкен е?бек сі?ірді.

12 3- д?ріс

3- д?ріс

Р жалпы орта білім беруді? дамуыны? негізгі тенденциялары.

Ма?саты: ?аза?стан Республикасыны? бiлiм беру ж?йелерi мен оларды? саба?тасты?ы ж?нiнде ?ылыми бiлiмдер ж?йесiн ?алыптастыру.

13 Жоспары: 1. Халы

Жоспары: 1. Халы

?а бiлiм берудегi ?Р "Бiлiм туралы" за?ыны? м?нi. 2. Білім беру ж?йесіні? міндеттері. 3. ?Р ?здiксiз бiлiм беруді дамытуды? негiзгi факторлары мен негiзгi ?а?идалары. Негiзгi ??ымдар: ?аза?стан Республикасыны? бiлiм беру ж?йесi, бiлiм беру стандарттары, ?р типтi мектептер, нормативтiк ??жаттар, ?здiксiз бiлiм берудi? принциптерi.

14 1. Халы

1. Халы

?а бiлiм берудегi ?Р "Бiлiм туралы" за?ыны? м?нi.

?аза?стан Республикасында ?здiксiз бiлiм беру процесi хал?ымызды? ?лтты? д?ст?р-салтына, м?дениетiне, экономикасына ж?не саяси ?мiрiне негiзделiп iске асырылады. ?аза?стан Республикасыны? т?уелсiздiгiне орай бiлiм беру м?селелерi жа?аша ба?ытта даму?а к?штi. Осы?ан с?йкес ?Р бiлiм беру туралы за? ?абылданып, онда бiлiм берудегi ма?сат пен жа?а мiндеттер ай?ындалып к?рсетiлдi. За? бiлiм беру саласында?ы мемлекеттiк саясатты? т?мендегiдей негiзгi ?а?идаларын орнатты: ?Р азаматтары бiлiм алу?а те? ???ылы. ?рбiр азамат ?шiн интеллектуальды? дамуы мен психофизиологиялы? ж?не жеке бастарыны? ?ажеттiлiгiне с?йкес, бiлiмнi? барлы? саласыны? ?ол жетерлiк болуы. Бiлiмнi? зайырлылы?ы. Жеке т?л?аны? бiлiмiнi? ж?не дарыныны? дамуына жа?дай жасау. О?ыту мен т?рбиелеуд?? бiрлiгi, бiлiм алу ж?йесiнi? ?здiксiздiгi. Бiлiм беру ?йымдарыны? меншiк т?рiне, о?ыту мен т?рбиелеу т?рiне, ба?ыттарына байланысты ?рт?рлi болуы. Бiлiм беру ?йымдарыны? ?кiлеттiлiгi ж?не оны бас?аруды? демократиялы? ба?ытта болуы. Бiлiм беру iзгiлiктi, ?рi дамыту ба?ытын ?стануы керек. Бiлiмнi? ?ылыммен, ?ндiрiспен байланысы. О?ушыларды к?сiптiк ба?ыт?а бейiмдеу.

15 2.Білім беру ж

2.Білім беру ж

йесіні? міндеттері.

Республикамызды? білім беру ж?йесі белгіленген за?дар негізінде іске асырылады. Білім беру ?йымдарыны? барлы? т?рі мемлекеттік білім беру стандартын, о?у ба?дарламаларын орындауы тиіс. Жалпы ал?анда білім беру ж?йесіні? негізгі ма?саты – білім алушыны жан-жа?ты дамыта отырып, оны? ?ылыми к?з?арасын, білім, білік, да?дысын ?алыптастыру. Сонымен ?атар к?сіби біліктілігін, ??ндылы?тарын жетілдіру. Аталмыш ма?сат?а сай білім беру ж?йесіні? т?мендегідей міндеттерін атап к?рсеуге болады: о?у жоспары мен, ба?дарламаларыны? ж?зеге асыруына жа?дай жасау; білім алушыларды? танымды?-шы?армашылы?, рухани ж?не психо-физиологиял? м?мкiндiктерiн дамыту, салауатты ?мiр салты мен адамгершiлiктi? негiзiн ?алыптастыру, а?ыл-ойыны? дамуына м?мкіндіктер беру; ?з еліне, отанына деген с?йіспеншілік негізінде мемлекетті, оны? р?міздерін ж?не халы?ты? д?ст?рлерін ??рметтеуге баулу; елімізді? саяси-?о?амды?, ?леуметтік-м?дени ?міріне саналы к?з?арасын ?алыптастыру ж?не белсенділігін арттыру; хал?ымызды? тарихын білу; барлы? м?дени іс-шаралар?а атсалысу; толерантты??а т?рбиелеу; шет тілдерін ме?геру; бiлiм беру ?йымдарыны? дербестiгi мен ?зiн-?з бас?ару ???ын, сонымен ?атар оны демократияландыруды жетілдіру; о?ытуды? жа?а технологияларын ендiру, бiлiмдi информатизациялау, халы?аралы? коммуникация ж?йесiне шы?у; коммуникативтік білім беруді дамыту; жо?ары ж?не орта к?сіби о?у орындарында ?о?ам с?ранысын ?ана?аттандыратын, б?секеге ?абілетті мамандарды даярлау, ?айта даярлау; ж?мыссыздарды ?айта о?ыту мен ?айта даярлау; бiлiм беру ?йымдарыны? т?рлi кадрларыны? ?ар?ынды дамуына к?мектесу;

16 3. ?Р

3. ?Р

здiксiз бiлiм берудегi бiлiм берудегi дамытуды? негiзгi факторлары мен негiзгi ?а?идалары

?Р бiлiм беру ж?йесi За? бойынша бiлiм беру ?йымдарыны? о?ыту ба?дарламалары мен ?р де?гейдегi мемлекеттiк бiлiм беру стандарттары, бас?ару орындары мен олар?а ба?ыныщты ?йымдарды? ?зара байланысы негiзiнде ??рылды. Бiлiм беру ж?йесiнi? негiзгi мiндетi ретiнде бiлiм алу жеке т?л?аны? дамуы мен к?сiби ?алыптасуы ?лтты? ж?не азаматты? ??ндылы?тар, ?ылым мен техниканы? жетiстiктерi негiзiнде ?арастыру?а ?ажеттi жа?дай жасау к?зделдi. Халы??а бiлiм беру iсi на?тылы бiр ж?йемен ж?ргiзiледi. Бiлiм беру ж?йесi мынадай ??рылымнан т?рады: ?йелмендiк т?рбие; мектеп жасына дейiнгi т?рбие; жалпы орта бiлiм; мектептен тыс т?рбие мен о?ыту; к?сiптiк - техникалы? бiлiм; орта арнаулы бiлiм; жо?ары бiлiм; арнаулы бiлiм мекемелерi; жо?ары о?у орнынан кейiнгi бiлiм; кадрларды? бiлiктiлiгiн арттыру ж?не ?айта даярлау; ?осымша бiлiм.

17 4 д?ріс Балаларды

4 д?ріс Балаларды

жас ж?не жеке ерекшеліктері ж?не оны о?у-т?рбие ?рдісінде есепке алу

Ма?саты: - о?ушыларды? жас м?лшерi мен жеке басына т?н ерекшелiктерi туралы т?сiнiк ?алыптастыру ж?не осы ерекшелiктердi о?у-т?рбие процесiнде ескеру. Жоспары: Бастауыш сынып жасында?ы баланы? ерекшелiгi ж?не оны? дамуы Жас?спiрiмдiк кезе? ж?не оны? ерекшелiктерi. Жо?ары сынып о?ушыларына психологиялы? сипаттама. Негiзгi ??ымдар: жеке т?л?а, баланы? дамуы, жас ерекшелiк, дара ерекшелiк, девиация.

18 1. Бастауыш сынып жасында

1. Бастауыш сынып жасында

ы баланы? ерекшелiгi ж?не оны? дамуы.

Белгiлi бiр жаста?ы балаларды? жас м?лшерi дегенде оларды? к?пшiлiгiне т?н ерекшелiктер мен сипаттарын айтамыз. Б?л ерекшелiктердi педагогикалы? процесте ескеру ?ажет ж?не со?ан с?йкес о?ыту мен т?рбие берудi? тиiстi т?рiн, ?дiстемесiн ж?не т?сiлдерiн пайдалану керек. Мектеп табалдры?ын атта?ан балада ?леуметтiк ?згерiстер пайда болады. Баланы? е? негiзгi iс-?рекетi ?лi де ойын, сурет салу, ойыншы?тарды ??растыру болып ?ала бередi. Баланы? ??штарлы?ы ?зiн ?орша?ан ?лемдi тану?а ж?не осы ?лемнi? ??былысын ?зiнше бейнелеуге ба?ыттал?ан. Бала ойнай ж?рiп т?жiрибеден ?тедi, себеп-салдарлы? байланыстар мен т?уелдiлiктi? себебiн ашу?а тырысады. Бала ой ?абiлетi жа?ынан не??рлым белсендi болса, со??рлым с?ра?ты к?п ?ояды ж?не ?рт?рлi с?ра?тар ?ояды. Мектеп о?ушыны? ?суi мен дамуына ?арай оны? ?о?амды? ?мiрге ?атысуы да ?седi, оны азамат ретiнде жа?а саты?а к?тередi. Iшкi ж?не сырт?ы к?штердi? ?зара ты?ыз ?рекетi бол?ан жа?дайда ?ана жеке адамды ?алыптастыру ойда?ыдай ?тпек. Балдыр?ан о?ушы жан жа?ты бiлiм алады, осы бiлiм оны мiнез-??л?ыны? толып жат?ан фактiлерi туралы ойлау?а, ?зiн - ?зi жолдастарымен, бас?а да адамдармен салыстыра ?арау?а м?жб?р етедi. Я. А. Коменский, Ж.Ж. Руссо сия?ты ?лы педагогтар т?рбие беру кезiнде бала таби?атын, оны? ?абылдау, ойлау ерекшелiктерiн есепке алып отыруды ?сын?ан. Жеке - даралы? ерекшелiктер жас ерекшелiктермен ты?ыз байланыста болады. Б?лар белгiлi бiр адам?а т?н ж?не оны бас?алардан ажыратып к?рсететiн жеке адамны? мiнезiнi?, ынта-ы?ыласын, а?ыл-ой ?ызметiнi? ерекшелiктерi. Оларды? сыныбы жо?арыла?ан сайын балалар?а берiлетiн о?у материалдары к?рделене т?седi. Сонда да бiр сыныпта?ы жасы бiрдей балаларды? ?здерi сол о?у материалдарын жеке ерекшелiктерiне байланысты ?рт?рлi ?абылдайды, ?рт?рлi де?гейде ме?гередi. Сонда сыныпта ?здiк, орта, нашар ?лгерушiлер орын алады. О?ушыны? дамуында белсендi ?рекет етудi? ма?ызы ерекше. Тiршiлiк ж?не iс-?рекеттерi барысында адамны? ?арым-?атынас жасау, таным ж?не ?зiн-?зi т?рбиелеу белсендiлiгi дамиды. Бала белсендiлiгiнi? е? ал?аш?ы формасыны? бiрi ?арым-?атынас жасау белсендiлiгi. Балаларды? жас ерекшелiктерiне с?йкес бас?а адамдармен ?арым-?атынас белсендiлiгiнi? мазм?ны ?згерiп отырады. Мысалы, мектеп жасына дейiнгi балалар ересек адамдарды? ?рекеттерiне ??iле ?арап ?йренедi, олар?а елiктейдi. Я?ни ?арым - ?атынас жасау белсендiлiгi жеке адам ?асиеттерiнi? ?алыптасуына м?мкiндiк ту?ызады.

19 2. Жас

2. Жас

спiрiмдiк кезе? ж?не оны? ерекшелiктерi.

11-жастан бастап бала организмiнi? жетiлу процесiнi? басталуына с?йкес оны? бойында физиологиялы?, психологиялы? ж?не педагогикалы?, ?леуметтiк ?згерiстер пайда болады. Педагогикалы? т?жiрибеде баланы? жан-жа?ты дамуы мен мiнез-??л?ы жа?ынан ?алыптасуыны? жас?спiрiмдiк ша?ы 10-15 жас аралы?ына с?йкес келедi. Б?л кезде баланы? бойы тез ?седi. Балаларды? саба? ?лгерiмi т?мендеп, т?ртiбi нашарлайды. Б?л кезе?де бала?а ерекше т?рбиелiк ?ам?орлы? ?ажет. ?йткенi, осы кезе?нен бастап бала дамуыны? ?тпелi кезе?i басталады. Ол ал?аш?ы кезе?i бол?анды?тан елеусiз, бай?алмай ?тедi. Жас?спiрiм ша? пен жасты? ша?ты? арасында ап-ай?ын к?рiнiп т?р?ан аралы? шек жо?, ол шартты т?рде ?ана алынады, тiптi к?п жа?дайда бiрiмен бiрi ?йлесiмдi болып келедi.14-15 жас пен 16-17 жас аралы?ы кей жа?дайларда ерте жасты? ша? болып есептеледi, ал кейбiр жа?дайларда жас?спiрiмдiк ша?ты? со?ы болып есептеледi. Балалы?тан есейген ша??а ?ту сол ?о?амны? бала мен ?лкенге ?оятын нормалары мен талаптарыны? арасында?ы айырмашылы?ты? болуымен ай?ындалады. Жасты? ша? а?ыл-ой ?абiлеттiлiгi артуыны? ма?ызды кезе?i.

20 3. Жо?ары сынып о

3. Жо?ары сынып о

ушыларына психологиялы? сипаттама.

Жо?ары сынып о?ушылары "Неге" деген с?ра??а ?немi ж?не табанды т?рде жауап iздейдi ж?не берiлген жауапты? жеткiлiктiлiгiне ж?не негiздiлiгiне ?з к?дiгiн бiлдiрiп отырады. Жасты? ша?та?ы ма?ызды психологиялы? процесс-?зiндiк а?ыл-ойды? ж?не ?зiндiк "Меннi?" бейнесiнi? ?алыптасуы болып табылады. Мектеп о?ушыларыны? жас ж?не дара ерекшелiктерiн о?у-т?рбие процесiнде ескерiп отыру оларды? дамуында ?те ма?ызды. Мектеп о?ушыларын оларды? ?абiлеттерiне ?арай топтар?а бiрiктiруге болады . Балалар типологиясында екi ерекше ба?ытты атау?а болады: -?ыз балалар мен ер балаларды? даму ерекшелiктерi; -дарынды балалар мен психологиялы? жа?ынан ?араусыз ?ал?ан балалар. ?ыз блалар мен ер балаларды? физиологиялы? дамуы ?сiресе ?тпелi кезе?де ?ар?ынды ж?ретiндiктен, т?рбиеде ерекше назар аудару ?ажет. Ал, дарындылы? балаларды? о?у е?бегiнi? барлы? сатыларында к?рiнiп отырады. Жо?ары сынып?а бар?анда о?ушылар бiршама ?алыптасып, к?з?арастары мен д?ниетанымы орны??ан болады. Онда т?рбие ж?мысын ж?ргiзуде сенiм бiлдiру мен ?зара т?сiнiстiк негiзiнде ?йымдастырыл?ан ?рекеттер жо?ары н?тиже берiп отырады. ?орыта келе, бала т?рбиесiнде оларды? жас ж?не дара ерекшелiктерiн ескерiп отыру ?те ма?ызды. ?йткенi, балаларды? таби?аты бiрдей болма?анды?тан олар?а деген ?атынас та бiрдей болмау?а тиiстi. Балалар даралы?ы ай?ын бай?алатын кезе? оларды? ?тпелi кезе?дерi. Сонды?тан б?л кезде балалар?а аса ерекше т?рбиелiк ?ам?орлы? ?ажет. Осы кезе?де берiлген т?рбие оларды? ?мiрлiк ?алыптасуыны? негiзiне айналады. Балаларды? жас ж?не дара ерекшелiктерiн ескеру оларды? физиологиялы?, психологиялы?, дене ж?не ?леуметтiк ?алыптасуында да ма?ызды. Б?л педагогикалы? процестi ?йымдастыруда бас?а ?ылымдар бiлiмiдерiн пайдалануды? ?ажеттiгiн к?рсетедi.

21 5- д?ріс Т

5- д?ріс Т

тас педагогикалы? ?деріс м??алім іс-?рекетіні? нысаны мен педагогика п?ні.

Ма?саты: Педагогикалы? ?деріс ??ымы ж?не т?тас педагогикалы? ?дерісті? ??рылымы мен жа?дайларын аны?тау. Жоспары: Педагогикалы? ?деріс ??ымы. Педагогикалы? ?дерісті? т?тас ??былыс ретінде ?алыптасу тарихы. Т?тас педагогикалы? ?дерісті? ??рылымы мен жа?дайлары. Педагогикалы? ?дерісті? кезе?дері мен за?дылы?тары. Негізгі ??ымдар: педагогикалы? ?деріс, о?ыту, білім беру, ??былыс, ?деріс, ?зара ?серлесу.

22 1. Педагогикалы

1. Педагогикалы

?деріс ??ымы. Педагогикалы? ?дерісті? т?тас ??былыс ретінде ?алыптасу тарихы.

Педагогикалы? ?деріс м?не “о?ыта отырып т?рбиелеу, т?рбиелеп отырып о?ыту” ?рнегіне с?йкес аны?талады. Я?ни т?рбиеші о?ыту отырып та, сыныптан тыс ж?мыстар жасата отырып та, білім беру мен т?рбиелеу міндеттерін ж?зеге асыруы ?ажет. Педагогикалы? ?дерісті? ??былыс ретіндегі бір?атар ма?ызды белгілері бар. Педагогикалы? ?дерісті? негізгі белгілері: ?ос жа?ты іс-?рекет; ?зара байланысты ж?реді; Ма?сатты, мазм?нды ?йымдас?ан т?рде ж?реді; Ма?сат?а ?ол жеткізу формалары мен ?дістері ар?ылы сипатталады. Педагогикалы? ?дерісте педагог-объект ж?не субъект. Объект ретінде –т?рбиелік ?серлерге т?седі ж?не ?зін жетілдіріп отырады. Субъект ретінде – арнайы педагогикалы? білім алады, адам т?рбиесіне ?атысты жауапкершілікті мойынына алады, д?ниетанымы, рухани-??лы?ты? белсенді ?арым-?атынас?а т?су ?абілеттелігін дамытады.

23 2. Т?тас педагогикалы

2. Т?тас педагогикалы

?дерісті? ??рылымы мен жа?дайлары.

Т?рбиешілері мен т?рбиеленушілер іс-?рекеті т?р?ысынан ?ара?анда аны?талатын педагогикалы? ?деріс элементтерін ?з алдына топтау?а болады. Олар: Ма?сатты? компонент; Мазм?нды? компонент; Іс-?рекеттік (педагог пен т?рбиеленушілерді? ?зара ?серлесуі); Н?тижелік компонент (?ойыл?ан ма?сат?а с?йкес ?ол жеткізген н?тижелер, т?л?а ?згерістері);

24 Педагогикалы

Педагогикалы

?деріс белгілі бір за?дылы?тар мен принцитерден т?рады:

Педагогикалы? ?деріс за?дылы?тары – педагогикалы? ?деріс ??былыстары мен аспектілері арасында объективті ?мір с?ретін, ?айталанып т?ратын, т?ра?ты, м?нді байланыстар. Педагогикалы? ?дерісті? жалпы за?дылы?тары: Т?рбие мен ?леуметтік ж?йе байланысты; О?ыту мен т?рбие байланысты; Т?рбие мен іс-?рекет байланысы; Т?рбие мен т?л?а белсенділігі байланысы; Т?рбие мен ?арым-?атынас байланысы.

25 Педагогикалы

Педагогикалы

принциптер – ?ойыл?ан ма?сат?а ?ол жеткізу м?мкіндігін беретін негізгі идеялар, ережелер.

оларды? к?мегімен ма?сат аны?, д?л т?жырымдалады; Педагогикалы? ?деріс мазм?нын, ?дісін, ??ралдарын, формаларын аны?тау ?шін ?олданылады; Т?рбиелік ?атынастарды? тиімділігін аны?тау м?мкіндігі бар. Педагогикалы? ?деріс принциптері: Таби?атпен ?йлестіру; Ізгілік ?рекет ?йымдастыру; Т?тасты?ты ж?зеге асыру; Демократиялы? негізде ?йымдастыру; М?дениетпен ?йлестіру; К?сіптік ма?саттылы?ты ж?зеге асыру.

26 3.Педагогикалы

3.Педагогикалы

?дерісті? кезе?дері мен за?дылы?тары.

Педагогикалы? ?деріс бірнеше ма?ызды кезе?дерден т?рады. Дайынды? кезе?і; Негізгі кезе?; ?орытынды кезе?; Педагогикалы? ?дерісті? ішкі ?оз?аушы кезе?інде ?ол жеткізген н?тиже талданады. Педагогикалы? ?дерісті? ішкі ?оз?аушы к?ші ?о?ам тарапынан ?ойылатын талаптар мен оны орындауда?ы т?рбиеленушіні? на?ты м?мкіндіктері арасында?ы ?арама-?айшылы?тар болып табылады. Б?л ?арама-?айшылы?тарды шешу педагогикалы? ?дерісті дамыту керек болып табылады. Педагогикалы? ?дерісті? ?оз?аушы к?ші-о?ушылар?ак ?ойлатын талаптар мен оларды? даму де?гейі арасында?ы ?арама-?айшылы?тар. Даму де?гейі екіге б?лінеді: Актуальды даму де?гейі айма?ы – педагог к?мегінсіз ?рекет жасай білуі к?йі. Таяу даму де?гейі айма?ы – педагог к?мегімен жа?а н?рсені ме?геруге ?абілетт? к?йі.

27 Ма?саты: студенттерге жеке т

Ма?саты: студенттерге жеке т

л?а ?алыптасуыны? т?рбие процесінде іске асуы туралы т?сіндіру ж?не оларды жо?ары м?дениеттілікке т?рбиелеу, т?рбие ба?ыттарын ай?ындау Жоспары: 1. Маманны? –базалы? м?дениеті -жо?ары м?дениеттілікке т?рбиелеу негізі. 2. Т?рбиені? негізгі ба?ыттары. Негізгі ??ымдар: базалы? м?дениет, жо?ары м?дениеттілік, т?рбие ба?ыттары

7- д?ріс Т?рбие ма?саты мен оны? ?леуметтік негізделуі.

28 1. Маманны

1. Маманны

–базалы? м?дениеті -жо?ары м?дениеттілікке т?рбиелеу негізі.

Т?л?аны? базалы? м?дениетін ?алыптастыруды? ?оз?аушы к?штері ретінде педагог-психолог мамандар мына жа?дайларды ?алыптастырады: жа?а м?дделер, талаптар, мазм?ндар, ?мтылыстар мен т?л?аны? даму м?мкіншілігіні? жеткен де?гейі арасында?ы; жа?а танымды? практикалы? міндеттер мен б?рын ?алыптас?ан ойлау т?сілдері арасында?ы; т?л?аны? дамуында?ы жеткен де?гей мен оны? ?мір с?ру ?алпы, ?о?амды? ?атынастар ж?йесіндегі оны? алатын орны, істейтін ?ызметтер арасында?ы, жа?сы жетістіктерге ?мтылыс пен ?иынды?тарды же?іп шы?уда?ы ?ор?ыныш; дербестікке ?мтылушылы? пен жеке т?жірибені? жеткіліксіздігі арасында?ы ?айшылы?тар жиынты?ы.

29 Жо?ары білімді азаматтарды

Жо?ары білімді азаматтарды

м?дениеті дегеніміз ?рбір жеке т?л?аны? о?тайлы, жоба ??ру?а ба?ыттал?ан а?ыл-ойны? жетілуі, жа?ымды ?арым-?атынасы, азматты? жауапкершілігі, адамгершілік ??ндылы? ?асиеттеріні? маман т?л?асынан к?рініс беруі. Жо?ары м?дениетті? ??рамдас б?ліктеріне: адамны? рухани-д?ниеге к?з?арасты? ба?ыттары: ?ажеттіліктері, ?ызы?ушылы?тары, ?рекет себептері, ??ндылы? ба?дарларыны? жо?ары шы?армашылы? е?бекке ба?ытталуы; ?аза?станда ?лемдік ?ауымдасты?та ?з ?леуеті негізінде экономикалы? даму мен басымдылы? жа?дай?а т?л?аны ба?ыттайтын ?лтты? ?асиет, патриотизм; рухани-адамгершілік ж?не материалды? м?дениет ??ндылы?тарын ме?геру : іргелі ?ылымдар саласында?ы танымды? м?дениет; экономикалы?, азаматты?, саяси, ???ы?ты?, дене, экологиялы? м?дениет ж?не негізгі ?нерлерін жат?ызу?а болады.

30 2. Т?рбиені

2. Т?рбиені

негізгі ба?ыттары.

Білім беру мекемелерінде т?рбие ж?мысыны? ба?ыттары : рухани-адамгершілік, ?о?амды?-саяси ж?не ???ы?ты?, патриотты? ж?не ?лтаралы?, м?дени-эстеттикалы? ж?не этном?дениеттік , парасаттылы?, а?ыл-ой, ?ылыми зерттеушілік,экологиялы?, экономикалы?, салауатты ?мірсалты т?р?ысында іске асырылады. Оларды ?ыс?аша ?арастырып к?релік. Рухани адамгершілік. Рухани-адамгершілік м?дениеті, оны? жеке т?л?а ретіндегі табысты т?рде ?з іс-?рекеттерінде іске асырылатын ?леуметтік м?ні бар ?асиеттер ж?йесіні? жетілуі ж?не дамуынан к?рінеді. Мысалы, ЖОО осы ба?ытта ма?сатты, жоспарлы т?р?ыдан мамандарды? адамгершілік бейнесі мен д?ниеге к?з?арасын ?алыптастырады. ?о?амды?-саяси ж?не ???ы?ты?. ?о?амды?-саяси ж?не ???ы?ты? м?дениеті о?ушыларды? ?мірге белсенді к?з?арасы, идеялы? саяси к?з?арастары мен сенімдерін, ?аза?стан Республикасыны? за?дары мен за?ды? актілерін білуімен сипатталады. Осы ма?сатта о?ушылармен ?о?амды? ?мір туралы, оны? дамуы туралы, ?азіргі заманны? к?рделі м?селелерін т?сіндіру, саяси м?дениет ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан ісшаралар (д?рістер, ??гімелер, кештер ж?не т.б.)ж?ргізілуі тиіс.

31 Патриотты

Патриотты

ж?не ?лтаралы?. ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? жалпы?лтты? санасын ?алыптастыру, отан?а с?йіспеншілігін, мемлекеттік р?мізді, тілді ??рметтеуге, толерантты??а т?рбиелеу к?зеделеді. Т?л?аны т?рбиелеу мен білімдендіруде ма?ызды роль ат?аратын- ???ы?ты? т?рбие мен білім. Я?ни, ?о?амны? ?рбір азаматыны? ?Р за?дарын білу ж?не оны са?тау?а т?рбиеленуі аса ?ажет. К?птеген жеке адамдар ?з ???ы?тары мен за?ды білмегендіктен ты?ыры??а тірелетіні де шынды?. Сол ?шінде жастарды? б?гінгі к?ні ???ы?ты? санасын т?рбиелеу ?зекті м?селелер ?атарынан орын алуда. В.А. Сухомлинский «?андай да бір ???ы?ты? т?рбие болмасын, егер ол белгілі бір ма?сатпен ?йымдастырылып, жеке адамна? м??тажды?ына негізделсе, екіншіден, ?жымды? ж?мыстар?а шы?армашылы?пен ?атысса, сол??рлым алды??ы буын а?аларды? ?леуметтік-???ы?ты? жетістіктерін, т?жірибелерін ?абылдап, ?з мінез-??лы?тарына ?алыптастырады»- деген ойын айт?ан. М?дени-эстетикалы? ж?не этном?дениеттік. Б?л ба?ытта жеке т?л?а бойында ?ажетті м?дени ??ндылы?тар а?парат ж?йелері, кітапханалар, жетекші мамандар, барлы? салада?ы о?ытушылар ар?ылы сі?іріледі. Сондай-а? ма?ызды іс-?рекетті о?ушыларды? о?удан тыс т?рбие ж?мыстарын ?йымдастырыуы ар?ылы ж?зеге асырылады. Парасаттылы?. Б?л т?рбиені? мазм?нына адамны? б?кіл танымды? ?ызметтерін дамыту ар?ылы парасатты дамыту енеді: т?йсік, ?абылдау, ес, ойлау, ?иял, с?йлеу сия?ты психикалы? процестер; т?рбиешілерді? жеке парасаттылы? ?абілеттерін ж?не танымды? м?мкіндіктерін дамыту; о?ушыларды? санасын оны? шы?армашылы? ?леуетін ?алыптастыру.

32 ?ылыми-зерттеушілік

?ылыми-зерттеушілік

Алдымен о?ушылар теориялы? білімдерін практикада ?олдану?а машы?танады. О?у барысында олар ?ылыми зерттеу ж?мыстарын іске асырады. Оларды ?ылыми-зерттеу ж?мыстарына баулу ар?ылы ?ылыми-зерттеу м?дениетіні? ?алыптасуына жа?дай жасалуы тиіс. Экологиялы?. Экологиялы? т?рбие саласында жалпы а?параттандыру мен о?ушыларды? техникалы? білім алуымен ?атар ?орша?ан ортаны ?ор?ауды бас?ару мен экологиялы? саясатты жасау мен о?ан белсене ?атысу саласында?ы т?рлі о?уларды іске асыру?а баса к??іл аударылады. Экономикалы?. Экономикалы? т?рбие ж?йесі о?ушыларды? екінші кезектегі ж?мыспен ?амтамасыз етуге ж?рдемдесуі. Экономикалы? білім мен т?рбие беру барысында о?ушылар ?о?амны? экономикалы? саясатын, ?ндіріс, айырбас, б?лісу ж?не т?тыну ау?ымында?ы негізгі ??ымдарды ме?герулері тиіс. Экономикалы? білімдер теориясы ?о?ам ?міріні? материалды? негізін т?сіндіреді, адам ж?не оны? экономикалы? ?атынастарын реттейді. Ал, экономикалы? т?рбиені? ма?саты-?о?ам с?ранысын ?ана?аттандыратын экономикалы? сана ?алыптастыру. Я?ни, ?о?амны? ?леуметтік-экономикалы? дамуында?ы адамны? шешуші ролін ??ынулары, ?о?ам ж?не т?л?аны? м?ддесіне сай ?о?амды? ?ндіріс пен е?бекке жа?аша ?атынастарды ?алыптастыруды ?йренулері тиіс.

33 Салауатты

Салауатты

?мір салты. Жастарды? денсаулы?ыны? кепілі де салауатты? ?мір салтын ?стануларынан басталады. ?о?амда дені сау адамды т?рбиелеуде б?л т?рбиені? орны ерекше. Ол белгілі орындарда, я?ни спорт ала?дарында, сауы?тыру орындарында іске асырылады. Адамгершілік т?рбиесі. Жастарды адамгершілікке т?рбиелеу дегеніміз оларды? бойында болу?а ?ажетті ізгі ?асиеттерді сі?іру. Б?л ??ым?а педагогикалы? энциклопедияда: “Адамгершілік-мінез-??лы? да?дылары мен ?деттерді ?алыптастыру, адамгершілік сезімдерді дамыту, моральды? сананы ма?сатты ба?ыттал?ан т?рде ?алыптастыру” немесе мінез-??лы? да?дылары мен ?деттерді, мінез білімдерін, моральды? ?асиеттерді ?алыптастыру процесі” деп аны?тама берілген болса, ?аза? педагогикалы? энциклопедия с?здігінде: “Адамгершілік т?рбиесі-ма?сат?а негізделген к?з?арасты, сенімді, парасатты мінез-??лы? да?дылары мен ?деттерді ?алыптастыру?а ж?не адамгершілік сезімді, ?лтты? сананы, ?арым-?атынасты дамыту?а, жалпы адамзатты? т?рбиені? ??рамдас б?лігі”-деген аны?тама беріледі. Я?ни адамгершілік т?рбиесі т?лім-т?рбиені? ы?палды ?серімен моральды? сананы ?алыптастыруды? этикалы? білімділікті, адамгершілік сезімді дамытуды? сара жолы болады деген ?ортынды жасау?а болады

34 Имандылы

Имандылы

т?рбиесі. ? т?рбиесi б?гiнгi та?да ?о?ам ?ажеттiлiгiнен туындап, ?зектi м?селелердi? ??рамына енуде. ? ??ымы ерте кезден бастап ?олданыста бол?ан оны к?не жазба м?ралар?а к?з жiберту ар?ылы д?лелдеуге болады. Аны?ыра? айтар болса?, хал?ымызды? халы? болып ?алыптасу кезе?iнен бастау алады. Б?л ??ым к?пшiлiк т?сiнiгiнде дiни ??ыммен суреттеледi. Бiра? имандылы? ??ымы таза дiни ??ымды бiлдiрмейдi. Т?рмысты? ?мiрде иманж?здi, иманды т.б. ??ымдар пайдаланыл?ан ж?не ?лi де пайдалануда. Ендi жеке-жеке талдап к?рсек иманж?здi деп, бойында адамгершiлiк ?асиеттер, ке?пейiлдiлiк, жанашырлы?, инабаттылы?, iзеттiлiк т.б. да ?асиеттерi бар адамдарды жат?ызса?, иманды адам деп те осы ?асиеттердi бойына сi?iрген ж?не оны сенiммен ?штастыра бiлетiн адамдар тобы жат?ызылады. Б?л ?асиеттердi? бiрi де таза дiни ??ым?а жатпаса керек. ??ни б?дан имандылы? адам бойында?ы iзгi ?асиеттердi? жиынты?ы деген ой т?йiндеуге болады. Бiз ?р?ашанда болаша? ?рпа?ты ?зiнi? тарихын, хал?ын, жерiн бiр с?збен айт?анда рухани ??ндылы?тарын с??ге, ?ор?ау?а, са?тау?а, ба?алау?а ?йретуiмiз ?ажет екенi д?лелдеудi керек етпейтiн ?а?ида.

35 8 – Т?тас педагогикалы

8 – Т?тас педагогикалы

?дерістегі т?рбие ?дістері, формалары, ??ралары.

Ма?саты: студенттерге ?азіргі кездегі т?рбиені? формалары, ??ралдары, ?дістері туралы білімді игерту ж?не оларды? мазм?нын сипаттау Жоспары: 1. Т?рбие ?дістеріне т?сінік 2. Т?рбие ?дістеріні? жіктемесі 3. Т?рбие ??ралдары мен формалары Негізгі ??ымдары: ?діс, т?рбие ?дісі, т?рбие ??ралдары, т?рбие формалары

36 1. Т?рбие

1. Т?рбие

дістеріне т?сінік

Педагогикалы? процестегі т?рбиені? ?оз?аушы к?ші ретінде формалар мен ?дістерді? сыныпта ж?не сыныптан тыс уа?ытта ?олданылуына байланысты ?з ерекшеліктері бар. Т?рбие ?дістері, ?сіресе ынталандыру ?дістері, сыныптан тыс ж?мыспен ?оса о?у-танымды? іс-?рекетті ?йымдастыруда да ке?інен ?олданылады (?рт?рлі мада?таулар, жарыстар). Олар о?ушыларды? танымды? тілек-?алаулары мен ?ажеттіліктеріні? дамуына ?сер етеді. Т?рбие ?дістері мен т?сілдері ?рдайым бірін-бірі алмастырып отырады: кей жа?дайларда ?діс т?сілге айналады. Т?рбие ?дістері дегеніміз, т?рбие ма?сатына ж?не н?тиже алу?а жетуге байланысы ?олданылатын т?сілдер. Ма?сат?а ?рт?рлі жолмен жетуге болады. Т?рбиені? н?тижелілігі та?да?ан ?діске тікелей байланысты. Т?рбие ?дістері жалпы т?рде ?арастырылады. ?йткені, барлы? адамдармен (о?ушылармен, студенттермен, ?лкендермен т.б.) т?рбие ж?мысы ж?ргізіледі; барлы? ба?ытта?ы (адамгершілік, дене, е?бек, а?ыл-ой т.б.)т?рбие м?селелерін шешуге ?олданылады; бірнеше міндеттерді іске асыруда пайдаланылады.

37 Т?жірибеде

Т?жірибеде

олданып ж?рген т?рбие ?дістеріні?: сендіру; жатты?тыру; мада?тау; жазалау; ?лгі к?рсету т?рлері ?дістерді классификациялауды? базалы? негізі бола алады. Сендіру ?дісіні? негізгі ?аруы – с?з, а?параттандыру, адам санасына ?сер ету. Жатты?тыру ?дісі – іс-?рекетті? к?п рет ?айталану ар?ылы, ?алыпты ?деп ?алыптастыру. Мада?тау ?дісі- жа?ымды іс-?рекетін ба?алау ар?ылы, жеке адамды белсендендіру. Ол, ма?тау, сый к?рсету, жа?тау, ал?ыс білдіру сипатта іске асырылады. Жазалау ?дісі- адамны? ?атесін т?сіндіруге, жауапкершілігін арттыру?а ба?ытталады. ?о?ам талабын орындау керектігін ?йретеді. ?рине жазалау ?дісіне педагогикалы? т?р?ыдан денеге за?ым келтіру, я?ни ?рып-со?у, бала?аттау жатпайды. ?лгі к?рсету- с?збен істі? бірлігі. Адам тек с?зімен ?ана емес, ісімен т?рбиеленушіге ?лгі-?неге к?рсетуі тиіс.

38 2

2

Т?рбие ?дістеріні? жіктелуі.

Педагогикалы? ?дебиеттер мен т?жірибеде т?рбие ?дістеріні? к?птеген т?рлеріні? сипаттамасын кездестіруге болады. Т?жірибеде ма?сат пен на?ты жа?дайлар?а сай ?дістерді та?дап алу ?иын. Сонды?тан оларды ретке келтіру, я?ни жіктеу ?ажет. Жіктеу — арнайы белгілері ар?ылы ??растырыл?ан ж?йе. ?дістерді жіктеу оларды? жалпы ж?не ?зіне т?н, ма?ызды ж?не кездейсо?, теориялы?, т?жірибелік жа?тарын аны?тау?а к?мектесіп, оларды д?рыс та?дап, н?тижелі ?олдану?а ?сер етеді. Жіктеуге с?йене отырып, м??алім ?дістер ж?йесін т?сініп ?ана ?оймай, ?рт?рлі ?дістер мен оларды? т?рлеріні? ?ызметі мен ?зіне т?н ерекшеліктерін де жете т?сінеді. К?птеген зерттеушілер ?дістерді жіктеуде мына ?а?идалар?а с?йенеді: -жеке т?л?а іс-?рекет н?тижесінде дамып, калыптасады; -о?ушыларды т?рбиелеу процесі - ?те к?рделі іс-?рекет, оны? негізі—?зіндік санасы, сезімдері, д?ниеге, адамдар?а, ?з-?зіне ?атынасы, к?рделі ішкі д?ниесі (мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы), ?зіні? ?йымдас?ан ж?не ?йымдаспа?ан т?жірибесі бар даму ?стіндегі адам; -жеке т?л?аны? ?алыптасып келе жат?ан ?асиеттері ??рылысы жа?ынан к?рделі. Ол адамгершілік, эстетикалы? ж?не бас?а ?асиеттерден, сезімдерден, санадан (т?сінік), сенімдерден, ?деттерден т?рады. ?азіргі уа?ытта т?рбие ?дістері мінез-к?лы??а негізделген, мотивтік-ма?сатты жа?тарын біріктіретін ба?ыттылы?-интегративтік сипаттамасы негізінде жіктеу объективті ж?не е? ы??айлысы болып есептеледі (Т.И. Щукина). Осы сипаттама?а с?йкес т?рбие ?дістері ?ш топ?а б?лінеді: -жеке т?л?аны? санасын ?алыптастыру ?дістері; -іс-?рекетті ?йымдастыру мен ?о?амды? мінез-??лы? т?жірибесін ?алыптастыру ?дістері; -мінез-??лы? пен іс-?рекетті ынталандыру ?дістері.

39 3. Т?рбие

3. Т?рбие

?ралдары мен формалары

Ал т?рбие ??ралына келер болса?, ол ?леуметтік т?жірибе жиынты?ы. Ма?сатты шешу барысында т?рбиеленушіге ?сер ететін н?рсені? барлы?ы т?рбие ??ралы бола алады. Біра?, т?рбие ??ралдары на?ты тазалы?, эстетикалы?, экономикалы?, этикалы?, ???ы?ты? талаптар?а жауап беруі тиіс. ?дістер мен ??ралдарды? жиынты?ы т?рбие формасын аны?тайды. ?азіргі кездегі энциклопедиялар мен с?здіктерде «форма» ??ымыны? бірнеше ма?ынасын береді: ол- т?рбие процесіні? ішкі к?рінісі; т?рбие ж?мыстарыны? ішкі к?ріністерін сипаттайтын т?рбие ??ралдары мен ?йымдастыру т?сілдеріні? жиынты?ы; т?рбиеленушіні? жеке ж?не ?жымды? іс-?рекетіні? ?йымдастырылуы. Сонымен форма дегеніміз, т?рбиелеу процесіндегі т?рбиеші мен т?рбиеленушіні? ?арым-?атынас бейнесі. Т?рбие ж?мыстарыны? формасы т?мендегідей ?ызметтерді ат?арады: ?йымдастырушылы?; реттеушілік; а?параттж?мысыны? формасы, уа?ыт мерзіміне, т?рбиеленушіні? іс-?рекет т?ріне (о?у,е?бек, спорт, к?ркем сурет), педагог ы?палына, ?йымдастырушы субъектілерге (о?ытушы, т?рбиелеуші, ата-ана), н?тижеге, ?атысушыларды? санына байланысты сипатталады ж?не бас?а формадан ажыратылады. Мысал?а, санына байланысты: жеке, топты?, ?жымды? болып б?лінедіандырушылы?. Т?рбие. Т?рбие ж?мыстарыны? мазм?нына сай т?рбие формасы та?далады ж?не ж?ргізіледі.

40 8 – д?ріс ТПП о

8 – д?ріс ТПП о

ыту ?дерісні? м?ні мен орны

Ма?саты: О?ыту процесіні? т?тас ж?йе ретіндегі ?діснамалы?, психологиялы? негіздерін сипаттау Жоспары: 1. О?ытуды? м?ні ж?не ??рылымы. 2. О?ытуды? ?дiснамалы? ж?не психологиялы? негiздерi. Негiзгi ??ымдар: о?ыту процесi, о?ытуды? ?ызметi, оытуды? ?станымдары., танымды? iс-?рекет.

41 1. О?ытуды

1. О?ытуды

м?ні ж?не ??рылымы.

О?ыту дегеніміз заман талабын ескере отырып, жеке т?л?а ?алыптастыру барысында оларды? бойында білім, білік, да?ды, іскерлікті ма?сатты ме?герту мен дамыту процесі. Я?ни, ол ?о?амды? ??былыс сипатында?ы ма?сатты ба?дарлан?ан, ж?йелі ?йымдастырыл?ын ?о?амды? ?атынастар т?жірибесі, сонымен ?атар ?о?амды? сананы? даму н?тижесі. О?ытуды? негізгі ?ызметі о?ушыларды? білім, да?ды шы?армашылы?-іс-?рекетке іскерлігін ?алыптастыру болса, екіншіден оларды? д?ниетанымын ?алыптастыру болып табылады. О?ыту процесі о?улы?тар негізінде іске асырылады. О?ыту процесiнде о?улы?тар ??рылымында?ы, о?ытушыны? о?у материалын т?сiндiруiндегi ж?йелі м?селе ?ою ?дiсі басты орын?а ие болады. О?ыту т?рбие процесімен ?атар ж?ргізіледі, я?ни екі жа?ты процесс ретінде сипат алады. О?ыту барысында ?йымдастыру, білімдендіру, ?арым-?атынас, бас?ару ?ызметтері т?тастай іске асырылады. О?ыту т?рлері жалпы ал?анда жеке, топты? болып б?лінеді ж?не ?р т?р?ыдан ?йымдастырылады.

42 2. О?ытуды

2. О?ытуды

?діснамалы? ж?не психологиялы? негіздері.

О?ыту процесін танымны? арнайы процесі ретінде оны? ?немі ?оз?алыста?ы, дамушы процесс ретінде - ?арама-?айшылы?тар ма?ызын есте са?тау керек. М?нда?ы негізгі ?айшылы?тар о?ыту процесіндегі ?оз?ау к?ші, ?йткені таным процесі ?здіксіз іс-?рекеттегі шынайы ??былыс. Б?л т?р?ыда М.А.Данилов о?ытуды? ?оз?алыста?ы ?адамдары танымды? ж?не практикалы? міндеттермен о?ушыларды? білімдеріні?, іскерліктеріні? ж?не да?дыларны? де?гейлеріні?, оларды? ой-?рісіні? дамуы мен ?атынастарыны? арасында?ы ?арама-?айшылы?тар деп т?сіндіреді. Ал, педагогикалы? процесті? ?оз?аушы к?ші- т?л?а дамуыны? ?арама-?айшылы?тарымен байланысты деп т?жырымдайды. К.Д.Ушинский ?зіні? “Адам т?рбие п?ні” атта е?бегінде, баланы? т?рлі жас ерекшелігі кезе?індегі негізгі психологиялы? даму ерекшеліктерін айта келе, баланы білімдендіруді? негізгі факторы о?ыту мен т?рбиелеу деп к?рсетеді. О?ыту мен т?рбиелеу бірін-бірі ?немі толы?тырып отыратын педагогикалы? процесті? ??рамдас б?лігі. Б?л т?р?ыда психолог ?алым Л.С.Выготскийде о?ыту мен дамуды? ара?атынасы м?селесін шешуді? ?зіндік т?сілдерін, о?ыту мен даму бір-біріне т?уелсіз екі т?рлі процесс; о?ыту кемелденуге негізделеді, о?ыту мен даму процесінде пайда болатын м?мкіндіктерді пайдаланады;о?ыту мен даму екі т?рлі салыстырмалы процесс; о?ыту дамудан кейін ж?ріп отыруы м?мкін, сонымен ?атар дамуды ал?а жылжыта отырып, оны? алдында болуы да м?мкін деп ?арастырады. Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдов о?ытуды? мазм?ныны? ?згерісін іздестіру керек деп есептесе, Н.А.Менчинская, Д.И.Богоявленская, Е.А.Кабанова-Миллер білімді, іскерлікті ж?не да?дыны ме?геру тиімділігі а?ыл-ой іс-?рекеттіріні? т?сілдерін жетілдіруді? к?мегімен арттыру?а болады деп д?лелдейді. Л.В.Занков о?ытуды? дамытушылы? ?дістеріне е? бірінші, о?ыту процесіні? ?зін жетілдіру ар?ылы ?ол жеткізуге болады деп т?жырымдаса, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина баланы? ой-?рісіні? дамуына а?ыл-ой ?рекеттеріні? кезе?ді ?алыптастыруды? ?серін зерттеген, Т.В.Кудрявцев, А.М.Мотюшкин о?ытуды? дамытуылы? ?сері педагогикалы? ?рекетттер мазм?нында проблемалы о?ытуды? ролін арттыр?анда ?ана артатынын д?лелдеген.

43 О?ыту процесі психологиялы

О?ыту процесі психологиялы

т?жырымдамалар?а с?йене отырып, дидактикалы? ж?йелерге негізделеді. Дидактикалы? ж?йе о?ытуды? ма?сатына жетуге ?ызмет ететін, бірт?тас ??рылымды жасайтын элементер жиынты?ын ??райды. Педоцентристикалы? т?жырымдамада о?ытуда?ы басты роль о?у?а баланы? іс-?рекетін ?йымдастыруды жат?ызады. Б?л т?сілді? негізінде Д.Дьюиді? ж?йесі, Т.Кершенштейнерді? е?бек мектебі, В.Лайды? ХХ ?асырды? басында?ы педагогикада?ы реформа кезе?іні? теорияларын жат?ызу?а болады. ?азіргі кездегі дидактикалы? ж?йе, екі жа?тылы о?ыту мен о?у – о?ытуды? іс ?рекетінен т?рады, оларды? дидактикалы? ?арым-?атынасы дидактика п?нін ??райды деген т?жырымдамадан негіз алады. Сонымен ?атар дамыта о?ыту теориясынан, психикалы? даму?а ба?дарлан?ан (Л.В.Занков, З.И.Калмыкова, Е.Н.Кабанова-Миллер) ж?не т?л?алы? дамуды ескеретін т?жырымдамаларды (Г.А.Цукерман, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, С.А.Смирнов) ерекше атау?а болады. Б?гінде ма?ызды дидактикалы? танымды? т?жырымдамалар: дамыту т?жырымдамасы (Г.И.Щукина, т.б.), дамыта о?ыту т?жырымдамасы (Л.В.Занков, т.б.), проблемалы? о?ыту т?жырымадамасы (М.И.Махмутов, т.б.), а?ыл-ой ?рекетін кезе?ді ?алыптастыру теориясы (П.Я.Гальперин, т.б.), білім беру мазм?ны теориясы (Л.Я.Лернер, т.б.), мазм?нды толы?тыру теориясы (В.В.Давыдов, т.б.), о?у процесін тиімдендіру теориясы (Ю.К.Бабанский), о?ушыларды? танымды? іс-?рекетін белсендіру теориясы (Т.И.Шамова, т.б.), о?ыту ?дістеріні? теориясы (М.И.Махмутов, В.А.Онищук, т.б.), ?зіндік ж?мыстарды ?йымдастыру теориясы (М.А.Зорина, М.К.Журавлев, т.б.), бірт?тас педагогикалы? процесс теориясы (Н.Д.Хмель, т.б.), о?ытуды? т?жырымды? т?сілі теориясы (В.Дьяченко, т.б.). теориялар мен т?жырымдамаларды? ма?ызы зор .

44 Ма?саты:

Ма?саты:

азiргi кездегі бiлiм беру мазм?ны м?селесi туралы теориялы? ж?не практикалы? бiлiмдерді сипаттау, олар туралы жалпы ма?л?мат беру Жоспары: 1. Бiлiм беру мазм?ныныны? м?ні ж?не принциптері 2. Бiлiм беру мазм?ныны? негізгі компоненттерi Негiзгi ??ымдар: бiлiм, білім беру, білім мазм?ны, ??жат, білім мазм?ныны? негізгі компоненттері

10.Жа?а мектепте білім беру мазм?ны

45 1. Бiлiм беру мазм

1. Бiлiм беру мазм

ныныны? м?ні ж?не принциптері

Х?ІІІ ?асыр ая?ы ХІХ ?асырды? басында бiлiм беру мазм?ныны? ?ылыми теориялары ?алыптаса баста?ан. Ал?ашында материалды? сипатта, дидактикалы? материализм немесе энциклопедизм теориясы деген атпен белгілі болды. Б?л ба?ытты ?стан?андар бiлiм берудi? негiзгi ма?саты, о?ушылар?а ?ылымны? ?рт?рлi саласынан к?лемді білім беру деп ?сынушылар болды. Осы м?селе т??ерегінде ?.А.Коменский ?з е?бектерінде, дидактикалы? материализм теориясы т?р?ысынан ?арастыр?ан. Сол сия?ты XIX ?асырда?ы к?птеген педагог ?алымдар да бiлiм беру мазм?нын ??растыруда материалды? теорияны жа?та?ан. ?азіргі кезді? ?зінде о?у жоспары мен о?улы?тар?а талдау жасауда осы теорияны басшылы??а ?станып келеміз. Я?ни, б?л теория ?зіні? ??ндылы?ын жой?ан жо? деген ?ортынды жасай аламыз. Екінші теория, білім мазм?ныны? формальды теориясы. Б?л теорияны ?станушылар?а: Героклит, Цицерон, Кант, Песталоцци, Дистервег ж?не та?ы бас?а ерте кездегі педагог-ойшылдарды жат?ызу?а болады. Мысалы, Героклитті? т?жырымы бойынша: “Адамды оны? к?п бiлiмі, а?ылды етпейдi”- деген. М?ны, Цицерон да ?олда?ан. Атал?ан теорияны? негізгі ?а?идаларын - И.Кант, Песталоцци философиялары ??райды. Оларды? т?жырымы бойынша о?ытуды? негiзгi ма?саты о?ушыларды? д?рыс ойлау ?абілеттерін жа?сарту. Б?л туралы А.Дистервег ?зiнi? “Немiс о?ытушыларына басшылы?” –атты е?бегiнде ?зіндік к?з?арасын бiлдiрген.

46 Педагогикада бiлiм беру мазм

Педагогикада бiлiм беру мазм

ны - жеке т?л?аны ?алыптастыру мен дамыту барысында?ы ?ылыми негiз ретінде ?арастырылады. ?йткені, жеке т?л?а дамуы т?рбиемен о?ыту?а ты?ыз байланысты, сонды?тан да, алдымен бiлiм беру мазм?нын аны?тап алу ?ажет екендігі дау тудырмаса керек. Сонымен, бiлiм беру мазм?ны дегенiмiз – жеке т?л?а ?алыптастыру барысында?ы адам баласыны? iс-?рекет т?сiлдердi ме?гере отырып, ж?йелi т?рде бiлiм алуы, iскерлiк пен да?дысын, таным ар?ылы к?з?арасын ?алыптастастыру ж?не а?ыл-ойы мен сезiмiн дамыту. Я?ни, бiлiмдi адам дегеніміз а?ыл-ойы жетiлген, ?дiс-т?сiлдердi ме?герген, ?абiлеттi, ?з пiкiрiн д?лелдей алатын, болаша?ты болжай отырып, шешім ?абылдай алатын жеке т?л?аны айту?а болады. Бiлiм мазм?ны о?у орындарыны? негiзгi м?селелеріні? бірі. Ал, оны? м?ні ?рбір ?ылыми п?ндерден ?ылыми бiлiмдi игеру, т?жірибеде ?олдана білу. Педагогика ?ылымыны? мазм?ны, оны? тарихында ?алыптас?ан рухани м?ралар мен ??ндылы?тар ?лемі. Бiлiм берудi? мазм?ны мен оны? м?нiн ашуда ж?не бiлiм берудi iзгiлендiру идеясын ж?зеге асыру барысында, жеке т?л?аны дамыту м?селесі со??ы он – он бес жыл шамасында, к?н т?ртібіні? алды??ы ?атарына ендірілді. Атал?ан м?селе, И.?.Лернер, М.Н.Скаткин, В.С.Леднев, Б.М. Бим-Бада, ж?не т.б. ?алымдарды? е?бектерiнде ?арастырылып, талдан?ан. И.?.Лернер мен М.Н.Скаткин бiлiм беру мазм?нын теориялы? т?р?ыда бiлiм iскерлiк, да?дыны ?алыптастыру ж?йесі деп т?сiндiрген, сонымен ?атар шы?армашылы? iс-?рекет, ерiк сезiмін ме?герудi ?сынады. Бiр?атар шетел педагогтары (А?Ш, Англия, Франция т.б.) жеке т?л?а?а жалпы адамзатты? т?рбие берудi, о?у мазм?нына таби?и ??былыстар мен ?о?амды? ?мiрдегi шынайы ??былыстарды т?сiндiруде о?у п?ндерiн ?зара кiрiктiрудi негiзге алуды ?сын?ан.

47 ?азiргi

?азiргi

зімізді? ?мір с?ріп отыр?ан демократиялы? ?о?амда еркiн, шы?армашылы?- танымды? т?р?ыдан ойлай алатын адамдарды ?алыптастыру мiндетiне сай бiлiм беру мазм?нында ?олданыста бар ?ш т?рлi т?жырымдамалар бар. Мысалы, ?ылымдар негiзiнде педагогикалы? бейiмделу мектепті? о?у-т?рбие процесінде іске асырылады. Я?ни, ??ндылы? ?асиеттерді? жа?а т?рлері ?алыптастырылады, дамытылады. Білім мазм?ны ?ндіріспен байланыстырылады, демек білім адам?а ?сер ететiн ?ндiрiстiк фактор ретiнде сипатталады.

2. Бiлiм беру мазм?ныны? негізгі компоненттерi

48 Бiлiм беру мазм

Бiлiм беру мазм

ныны? т?жырыдамасында?ы ма?сат- гуманды? т?р?ыдан ойлау?а, ?леуметтiк т?жiрибенi? барлы? ??рылымды? б?лiктерiнде педагогикалы? бейiмделуiне сай келедi. Бiлiм мен т?жiрибенi iске асыру барысында аталмыш т?жырымдама шы?армашылы?-танымды? iс-?рекеттiк ж?не ??ндылы? эмоционалды? ?атынас т?жiрибесiн енгiзедi. ?рбiр осы атал?ан т?жiрибелер бiлiм беру мазм?ныны? ?зiндiк т?рi ретінде есептеледі. Я?ни: таби?ат, ?о?ам, техника туралы бiлiм, ойлау ж?не оны iске асыру ?абiлетi. Осы бiлiмдердi ме?гере отырып білім алушы д?ниенi? шынайы бейнесiн ?алыптастыру, танымды? iс-?рекетiнде д?рыс ?дiспен ?амтамасыз етедi; белгiлi iс-?рекет т?сiлдерiнi? арасында т?л?аны? да?ды, iскерлiк бiлiмдi игеруi, т?жiрибенi ке?ейте т?седi; шы?армашылы? iзденушiлiк ?рекет ?о?амда пайда бол?ан жа?а проблемаларды шешуде iске асады. Б?рыннан белгiлi iс-?рекеттердi ?алыптастыруды? жа?а ?дiстерi ал?ан бiлiмiн- iскерлiгiн ?азiргi жа?дайда iс-?рекеттi? жа?а т?сiлдерiн ?здiгiнен iске асыруды талап етедi. ?рбiр адамны? ?алыптасуыны? к?рсеткiшi ретiнде белсендiлiгi ж?не ?зiндiк дамуы кiшкене кезiнен шы?армашылы? т?р?ыда ж?мыс iстеу барысында ?алыптасады, бiра? бiлiм беру мазм?нында оны ба?дарлама?а енгiзу керек. Я?ни, ?орша?ан орта?а, ал?ан біліміне байланысты ?рбір адамны? ??ндылы? д?ниесі ?алыптасады.

49 Ма?саты:

Ма?саты:

азiргi кездегі о?ыту ??ралдары ж?не ?дістер, ?дістемелер жиынты?ымен таныстыру. Жоспары: 1. ?азіргі кездегі о?ыту ?дістері. 2. О?ытуды? ??ралдары мен мен ?дістемесі. Негiзгi ??ымдар: о?ыту ??ралдары, ?дістері, ш?кірт ?стаз ынтыма?тасты?ы, ?дістер ж?йесі ж?не т.б.

11 - О?ытуды ?йымдастыру формалары. Жа?а саба?тар.

50 1. ?азіргі кездегі о

1. ?азіргі кездегі о

ыту ?дістері.

?діс –«метод» гректі? с?збе-с?з аудар?анды?ы «бір н?рсеге жету жолы» немесе «зерттеу» деген ма?ынаны білдіреді. Осы к?нге дейін дидактикада шешімін таппай келе жат?ан м?селелерді? бірі- о?ытуды? ?дістерін ай?ындау, топтау,жіктеу ж?йелеу. О?у ?дістерін ж?йеге т?сіріп, топтап жіктеуді? о?ыту процесінде алатын орны ерекше. Оны жіктеуді? о?ытушы ?шін де білімді ?абылдап отыр?ан студент ?шін де, оны? танымды? іс-?рекеті ?шін де ма?ызы зор. ?дістемелік е?бектерде о?ыту ?дістерін ?р т?рлі топтауды? ж?йесі ?алыптас?ан.Дидактика іліміні? к?рнекті ?кілдері И. Я. Лернер мен М. Н. Скаткин о?ыту ?дістеріні? сипатына ?арай 5 т?рін ?сынады. т?сіндірмелі-к?рнекілік ?дісі: білімді «даяр» к?йінде алу, я?ни студенттер репродуктивті ойлау де?гейінде ?алады.; репродуктивті: ?лгі, ереже негізінде о?у проблемалы? хабарлау, о?у материалын бере отырып, проблема ?ою, о?у іс-?рекетіні? н?тижесін д?лелдей отырып,м?селені шешу жолдарын к?рсетеді. Б?л ?азір ке? ?олданылып ж?рген ?діс; ішін ара -іздену немесе эвристикалы? ?діс. Ойлау процесі?німділік сипат алады. ?йренуші ?з бетімен ж?мыс жасайды ж?не олар ?немі ба?ылауда болады; зерттеушілік ?діс (о?ушыны? ?з бетінше шы?армашылы?-іздену ?рекеті); Белгілі ?ылым Ю.К.Бабанский о?ыту ?дістерін 3 топ?а б?ліп ?арастырады; о?ытуды ынталандыру ж?не у?ждеу: танымды? ойындар, о?у ой тол?а?тары, пікірталастар, мада?тау; о?у ?рекеттерін ?йымдастыру ж?не ж?зеге асыру ?дістері: с?йлеу, к?рнекілік, практикалы? индуктивті, дидуктивті, ??сату, проблемді іздену, эвристикалы?, зерттеу, реппродуктивті (н?с?аулар, т?сіндіру, жатты?у), кітаппен ?з бетінше ж?мыс.

51 О?ыту

О?ыту

дісi - ?те к?рделi ??ым, ?йткенi б?л ?рекеттi, категорияны айќындайтын м?селенi? аума?ы да, ќамтитын ж?йесi де сан салалы. Сондыќтан да педагогика iлiмiнде ?дістемеге байланысты наќты т?жырымдал?ан аныќтама боларлыќ бiры??ай ереже жоќ десе де боларлыќ. ?дістеме ?ылымны? єр саласын зерттеушi ?алымдар бiр-бiрiне жаќын пiкiрлер ?сынып оќыту, бiлгiзу ж?не оны ж?зеге асыру ж?нiнде бiлiмдендiрудi ?йымдастыру ?дістерiн ?з т?р?ысынан ќойыл?ан маќсатќа жету т?р?ысынан ќарастырады. ?дiс – оќыту барысында ?стаздар мен шєкiрттi? ынтымаќтаса е?бектену н?тижесiнде ќойыл?ан маќсатќа жетуiн реттейтiн тєсiл. Оќыту ?дісiнi? к?мегiмен оќушы белгiлi де?гейдегi бiлiмдi, iскерлiк ?рекеттi? машыќ, да?дысын игередi, д?ниетанымын ќалыптастырады, ќабiлетiн ?рiстетедi. Ал оќыту барысында ?дістi та?дайтын ж?не оны? наќты ?рекетке айналдыратын оќытушы ?стаз. ?дістеріне: с?здік ?дістер (??гіме, д?ріс, кітаппен ж?мыс), к?рнекілік ?діс (ба?ылау, демонстрация,иллюстрация), машы?ты? ?дістер (жатты?у, лабораториялы?, зерттеу, ?зіндік о?у ж?мыстары, танымды? ойындар, ситуация, с?хбат),ба?ылау ж?не ?зіндік ба?ылау ?дісі (ба?дарламалы о?ыту, білім беруді ба?ылау) жатаж\ды. Сонымен оќыту ?дісiнi? атќаратын ќызметi бiлiмдендiрудегi тиiстi маќсатќа жету, ал маќсатќа жету о?ытушыны? шеберлiгiне, бiлiмдарлы?ына, о?у процесiн тиiмдi ?йымдастыра бiлуiне, шєкiрттердi ынталандыра алуына байланысты.

52 2. О?ытуды

2. О?ытуды

??ралдары мен мен ?дістемесі.

Жа?а ?асырды? бастауына дейiнгi педагогикалы? ж?не жеке п?н методикасы саласында?ы зерттеулер мен практикалыќ т?жiрибелердi ескере келiп о?ытуда?ы ?дістеме мына т?р?ыда ж?йелендi: 1. Т?сiндiрме иллюстративтi ?діс. 2. Репродуктивтi ?діс. 3. Проблемалы баяндау ?дісi. 4. Iшiнара iздену, немесе эвристикалыќ ?дiсi. 5. Зерттеу ?дiсi. О?ыту барысында б?л ?дістердi? ?р?айсысыны? ерекшелiктерiн, олар?а тєн ?згешелiктердi п?ннi? ж?не болашаќ маманны? ме?геретiн ?ылымына ?йлестiре алын?ан деректер келтiре отырып є?гiмелеймiз. О?ыту ?дістерiн классификациялауда мына м?селелер ескерiледi: 1) ?рбiр ?діс оќыту процесi (?рдiсi) ќойып отыр?ан негiзгi ой т?йiнiн тере? ме?геруге ба?ыттал?ан дидактикалыќ принциптердi шешерлiктей болу?а тиiс. 2) ?стаздар мен шєкiрттi? бiрлескен ?рекетi таным ќабілетін дамыту?а ж?не белгiлi ой-т?сiнiктi бiлiп ќана ќоймай оны ?здiгiнен пайымдай алу?а машыќтандыру?а жаттыќтыруы керек. 3) ?олданылатын ?дістi? ?ай-?айсысы болсын о?ыту процесiн тиiмдi ?йымдастыру?а ба?ытталып, шєкiрттi? iзденiп, ?рекеттенiп, е?бектене бiлуiн ?амтамасыз етуге тиiс.

53 ?стазды

?стазды

о?ыту ?дісiн та?дай алуы – ал?а ?ой?ан ма?сатына ?йлесiмдi болса, оны? н?тижесiнде ќойыл?ан талапты ?тей алады. Оќыту ?дісiн та?да?анда ?станар ?лшем (критерий), еске т?тар ќа?ида мынау: 1) Та?да?ан ?дісті? оќыту за?дылыќтары мен процесіне сєйкестiгi. 2) ?дiсті? оќыту технологиясыны? дидактикалыќ маќсаттары мен мiндеттерiне ?йлесiмдiлiгi. 3) О?ыту ?дісiнi? сабаќты? таќырыптыќ мазм?нын ашу?а сєйкестiгi. 4) О?ыту ?дісiнi? оќушыны? танымдыќ м?мкiндiгiне сєйкестiгi мен ?йлесiмi. 5) О?ыту ?дісiн та?да?анда о?ытушы ?з м?мкiндiгiнде ескеруi тиiс (т?жiрибесi, д?ниетанымы, ќабiлетi, бiлiм де?гейi, ?станымы, ќарым-ќатынас жасау єдетi т.б.). 6) О?ыту ?дісiнi? оќу орныны? материалдыќ-техникалыќ м?мкiндiгiне сєйкестiгi. 7) ?дістердi? о?у орны орналас?ан ішкі ??рылымы мен экономикалы? объектiсiне с?йкестiгi. М?нда о?ушыларды? жалпы бiлiмi, т?сiнiк де?гейiне с?йкес таным да?ылары мен iс-?рекеттi ат?арушы деген ы?ылас-ынтасына ?йлестiруге де м?н беру керек.

54 Педагогикалы

Педагогикалы

технологиялар.

Ма?саты: Педагогикалы? технологиялар туралы т?тас білімді ?алыптастыру ж?не к?нделікті о?ыту технологиясыны? жетістіктерімен кемшіліктерін сипаттау. Жоспары: 1. Технологиялар туралы ??ымдар. Педагогикалы? технологиялар?а негізгі сипаттамалар. 2. О?ытуды? д?ст?рлі ж?не инновациялы? технологиялары. Негізгі ??ымдар: технология, педагогикалы? технология,бірт?тас педагогикалы? процесс, инновациялы? мектептер,саба?, творчество (шы?армашылы?), творчестволы? іс - ?рекет, м??лімні? шеберлігі.

55 Технологиялар туралы

Технологиялар туралы

?ымдар. Педагогикалы? технологиялар?а негізгі сипаттамалар.

Д?ст?рлі педагогикада “о?ыту технологиясы” ?азіргі та?да жалпы ?абылдан?ан т?сінік болып табылмайды. Біра? та д?ст?рлі о?у процесінде о?ытуды? д?ст?рлі технологиялары ?олданылуда ж?не ?олдана бермекте . В.Дальді? т?сіндірме с?здігінен “технология-техника ?ылымы. Техника- ?нер, білім, істей білу, ж?мыс т?сілдері ж?не оны іске асыру” деген аны?тамасын таба аламыз. Ал, ЮНЕСКО ??жаттарында о?ыту технологиясы о?ытуды? барлы? процесін аны?тау мен ?олдану, ж?йелі ??ру ?дісі ретінде ?арастырылады. Сонымен ?атар о?ыту технологиясы техникалы? ж?не адамзатты? ресурстар мен оларды? ?зара ?ызметін есепке ала отырып білім алуды да ?арастырады. Бір жа?ынан, о?ыту технологиясы – б?л о?у м?ліметтерін ?згерту мен ?сыну, ??деу ??ралдары мен ?дістеріні? жиынты?ы, ал екінші жа?ынан – ?ажетті а?паратты? немесе техникалы? ??ралдарды пайдалана отырып, о?ытушыны? студентке ?сер ету т?сілдері туралы ?ылым.

56 О?ыту технологиясына берілген: “о

О?ыту технологиясына берілген: “о

ыту технологиясы – к?здеген ма?сат?а жетуді? тиімділігін ?амтамасыз ететін о?ытуды? ?дістері мен ??ралдарыны?, формаларыны? ж?йесін ?сынатын, о?ыту ба?дарламаларында ?арастырыл?ан о?ытуды? мазм?нын тарату т?сілі” аны?тамасы к??ілге ?онымды. Сонымен, о?ыту технологиясында о?ыту ??ралдары, т?сілдері ж?не мазм?ны бір-бірімен ты?ыз байланысты. О?ытушыны? педагогикалы? шеберлігі ?ойыл?ан педагогикалы? ма?сат?а ж?не ба?дарлама?а сай ?ажетті мазм?нды та?дап алуда ж?не де тиімді ?дістер мен ??ралдарды пайдалана білуінде. Белгілі бір педагогикалы? технологияны жасау процесін педагогикалы? жобалау деп атау?а болады. Оны? т?мендегідей реттілігі бар: о?у ба?дарламалары мен о?у жоспарында ?арастырыл?ан о?ытуды? мазм?нын та?дап алу; о?ытушыны? назар аударуын ?ажет ететін приоритетті ма?саттарды та?дап алу. Жобалан?ан п?нді о?ыту процесінде студентті? ?андай к?сіби ж?не жеке ?асиеттері ?алыптасатынын аны?тау; басты бір ма?сат?а немесе ма?саттар жиынты?ына ба?ыттал?ан технологияларды та?дау; о?ыту технологияларын жасау. О?ыту процесі ??рамында?ы технологияларды? орнын т?мендегі кестеден к?руге болады.

57 ?рбiр саба

?рбiр саба

?зiнi? н?тижесiмен ай?ындалады. Осы орайдан о?ушыны? ?лгерiмiн ба?алауда назарда болатын басты талап: 1. О?ушыны? саба? бойынша жетiстiгiн ж?не ол?ы жа?тары мен кемшiлiгiн к?рсету на?ты д?лел ар?ылы сипатталсын. 2. Ба?а ?ділеттi болып, орынсыз к?термелеуге, ?дейi т?мендетуге, немесе ымырашылды? жасау?а м?лде болмайды. 3. ?рбiр ба?а тек бiлiмдi есепке алумен шектелмейдi, оны? т?лiм-т?рбиелiк м?нi бар ??рал екендiгiн ?мытпа. 4. Ба?аны? т?рбиелiк сипаты ?шiн оны жазалауды? жолына айналдыру?а болмайды. 5. Ба?алауды саба?ты? ?ай кезе?iнде болсын ж?ргiзу – о?ушыны? ынта-ы?ыласына ?сер ететiндiктен, оны тиiмдi пайдалан?ан орынды. 6. Ба?алауды о?ушыны? ?зiн-?зiне сынатып ж?не ?зара ба?алауды? м?нi зор. 7. Бiлiмдiк, т?лiм-т?рбиелiк н?тиженi ай?ындай т?суде тек ауызша ?ана емес, жазбаша, тест т?рiнде де ба?алау тиiмдi болатын кездерi аз емес.

58 2. О?ытуды

2. О?ытуды

д?ст?рлі ж?не инновациялы? технологиялары.

I. ?стазбен ш?кiрттi? бiлiм жолында?ы педагогикалы? ?арым-?атынас ?станымы О?ытуда?ы д?ст?рлi жолда?ы ?станым О?ытуда?ы жа?а технологиялы? ?станым Ш?кiртке тиiстi о?у материалын т?сiндiрiп, дайын материалды ме?герту басты парыз. О?у материалын тек дайын к?йiнде ?ана емес, ?здiгiнше iздентiп, шы?армашылыќпен игере бiлуге, е?бектене бiлуiне зейiн ?ою. О?ушыны? бiлуге ??лќы болмаса да, ы?тиярсыз т?рде м?жб?р етiп, iс-?рекетке тарту. О?ушы материалын тек дайын к?йiнде ?ана емес, ?здiгiнше iздентiп, шы?армашылыќпен игере бiлуге, е?бектене бiлуiне зейiн ќою. ?стаз тек ?зiнi? п?нi аясында шектенiп, бiлiмнi? ?р саласына мен беруге ??л?ы бола бермейдi ж?не оны мiндеттi деп ќарамайды. ?стаз, т?лiмгер о?ытатын п?нiнi? ?мiрге ?йлесiмдi, шы?армашылыќ де?гейде болуына ынталанады. ?стаз тиiстi ба?дарламада?ы ??ым-т?сiнiктердi бiлудi мiндеттеп, оны ме?герудегi ?мiршiлдiкпен талап етедi. ?стаз ш?кiртпен ынтымаќтасып, тапсырысты бiрлесе орындап, ынтыма? орындау?а баулиды. Саба? барысында бiрнеше о?ушыны? ?ана бiлiмi ба?аланып, олар тиiстi ба?а алады. Саба??а ?атыс?ан о?ушыны? б?рi де бiлiмiне ба?а бередi.

59 II

II

Бiлiм алуда?ы о?ытушы мен ш?кiрттi? ?рекетi О?ытушы ба?дарламаны м?лтiксiз ж?зеге асыру?а тиiс. К?рсетiлген бiлiмдiк т?сiнiктi ?згерте алмайды, о?ан тєуелдi. О?ытушы ба?дарламаны орындау?а мiндеттi. К?рсетiлген де?гейде пєннi? ерекшелiгiне ?йлесiмдi ?згерiстер енгiзiп, оќушыны? iзденiсiне м?мкiндiк бередi. О?у ба?дарламасы о?ытушы адал орында?анымен де ш?кiрт мiндетiн ?теуге ынта-ы?ылассыз, самар?ау ?арауы да ы?тимал. О?у ба?дарламасын орындау?а ?ызы?тыру – ш?кiрттi? а?ыл-ойын дамытып, бар к?ш-жiгерiн сала ?рекеттенуге ынталандырады. О?ытушы тарапынан берiлген т?сiнiктi ш?кiрттер жайбара?ат ты?дап, белсендiлiк таныта бермейдi. Оларды? ?андайлы? ме?гергенiне ?немi мєн де берiле бермейдi. О?ушыларды? саба?та?ы белсендiлiгi, е?бектене бiлуi есепке алынады. Саба? жоспарына байланысты керi с?ра?тар да берiлiп ш?кiрттi? ?жеттiлiгi, бас?аша ойлай бiлуi де ескертiледi.

60 ?орыта айт

?орыта айт

анда, о?ыту технологияны? педагогикалы? негiздерi оќыту ?дістерiмен т?рбие ќ?ралдарыны? бiр арнадан то?ылуы, сондай-аќ педагогикалыќ-психологиялыќ болмысты? бiлім беру, т?рбиелеу процесiн ?йымдастыруды? ?дістемелiк жол-жосы?ын ме?геру ж?не оны ж?зеге асыру болып табылады. Оќыту процесiн айќындауда пайдаланылатын ?дістемелiк ж?йе ж?не адами м?мкiндiктердi? ?зара ыќпалдасты?ын ескеретiн тиiмдi амалдарды ќолдана бiлу т?тасты?ы. Осы орайдан оќыту технологиясыны? негiзi маќсатты ба?дарда?ы мазм?нны? ж?зеге асу за?дылыќтары мен оќыту ?дістемелерi ж?не оны ?йымдастыра бiлуге, тиiстi н?тижеге жетуге ќ?рылады. Со??ы жылдарда?ы педагогика технологияларыны? дамуы о?ыту формаларын айтарлы?тай молайтуда: конференциялар, ?ылыми айтыстар, о?у?а байланысты кездесулер, пікірталастар ке?інен ?олданылуда. В.Ф. Шаталов д?ст?рлі класс – саба? т?сілімен о?ытуды? ?ліде болса ашылмай жат?ан орасан зор ?орын к?рсетіп, о?ытуды? итенцифтендіруді? технологиясын жасап практика?а енгізген. В.Ф.Шаталовты? ?дістемелік ж?йесі ?рбір о?ушыны о?у іс - ?рекетіндегі белсенділікке ?атыстыру?а , дербес ерікті танымды?ты т?рбиелеуге ,?рбір жеке о?ушыда ?зіні? адамгершілігін сезімін ?зіні? к?штері мен ?абілеттеріне сенімділік ны?айта т?суге м?мкіндік береді. О?ытуды? белсенді ?дістері о?ушыларды? еркін іс-?рекетіне м?мкіншілік береді. Оларды? ішінде м?селелік, ойын т?ріндегі (іскерлік, рольдік), пікір-сайыс, с?хбат, д??гелек стол, ми шабуылы, т.б. о?ыту т?рлері ?олданылуда.

61 О?ушыларды

О?ушыларды

о?уын мотивациялау

Ма?саты: Жеке т?л?аны дамыту ма?сатында о?ушыларды? о?уын мотивациялау ж?не ?жымды? танымды? іс-?рекеттерді ?йымдастыруды? ?ажеттілігін негіздеу. Жоспары: ?жымды? таным іс-?рекеттері ж?нінде т?сінік. О?ушыларды? о?у іс-?рекетін мотивациялау. Негізгі ??ымдар: дамыту, ?арама-?айшылы?, дамытуды? ?оз?аушы к?штері, біріккен іс-?рекет, ?жымды? танымды? іс-?рекет, мотив, мотивация.

62 1

1

?жымды? танымды? іс-?рекеттер ж?нінде т?сінік.

О?у танымды? іс-?рекеттерді? ерекшеліктерін ескере отырып т?мендегідей ?жымды?-танымды? іс-?рекетті?, ?зіндік ж?не біріккен іс-?рекеттеріні? т?мендегідей белгілерін к?рсетуге болады: бірі??ай ма?сатты?, жалпы мотивті? болуы студентті? ?о?амды? ма?ызды ма?сат?а жетуі ?шін ?жым м?шелеріні? барлы?ыны? к?шіні? біріктірілуіні? ?ажеттігін т?сінуі; ?жымны? ?р бір м?шесіні? білімді, білікті ж?не да?дыларды ме?герулерін ?амтамасыз ететін ж?мыстар мен ?ызметтерді о?ушылар?а тиімді б?лініп берілуі Іс-?рекеттер барысында о?ушылар арасында ?з -ара жауапкершілікті? ж?не т?уелділікті? пайда болуы; Бірігіп ж?мыс істеу барысында іс-?рекеттерін бас?аруды? ?жым-м?шелерін ?здеріні? кей жа?дайда ба?ылау жасауларыны? ?ажеттігі; Бірі??ай ке?істікті? болуы ж?не ?жымны? барлы? м?шелеріні? жеке іс-?рекеттеріні? бір уа?ытта ж?зеге асырылуы; Жалпы н?итжелерді? болуы.

63 О?ушыларды

О?ушыларды

о?у іс-?рекетін мотивациялау.

Мотивация соматика ж?не эмоциямен емес когнициямен аны?талады. Талаптану когнетивтік ?айнардан бастау алады. Мінез-??лы?ты? танымды? ж?не мотивациялы? компоненттері оны? жеке іс-?имылдар барысында ?ана емес ма?сат та?дау мен шешім ?абылдауда?ы ?зін-?зі бірт?тас бас?ару мінезін аны?тау де?гейінде де, оларды? орындалу ережелерінде, ортаны ?айта ??ру ж?не б?гет жасайтын факторларды алып тастау кезінде де аны?тайды. О?ыту барысында мінез-??лы?ты? ?згеруі екі т?рге б?лінеді: ?з бетімен реакция іздеу мен бекіну о?уы ж?не реакцияларды дайын ?лгілерден алу мен бекітпеу о?уы – б?л ?леуметтік о?у?а жатады. О?уды? бірінші т?рі – бихевиоризмде д?ст?рлі зерттеу п?ні, ал екінші о?у т?рі – б?рыннан белгілі болса да эмпирикалы? т?рде зерттелмеген, тек теория ж?зінде біріншісіне тиесілі. О?уды? б?л т?рі ба?ылау ар?ылы ?леуметтік о?уды? теориясын зерттеу ж?не сараптауды? п?ні болып табылады.

64 Психологиялы

Психологиялы

т?р?ыдан ба?ылау ар?ылы ?леуметтік о?уды? ??рылымына зейін, са?тау, т?сіну, еске са?тау, моторлы? реакция, мотивация кіреді. Зейін – ?лгіні? іс-?имылы мен орта ерекшеліктерінде жобалау. Са?тау – ?лгіні? іс-?имыл мінездемесін т?сіну, есте са?тау ж?не есінде ?стап ?алу. Т?сіну – ?лгіні? іс-?имылын ашу ж?не интерпретациялау. О?ан – ба?ылау?а алын?ан іс-?имылды? ережелерін аны?тау?а арнал?ан к?здеріні?, денесіні?, ?олдарыны?, декодтал?ан с?йлеу ?лгілеріні? ?оз?алыстары жатады. Т?сіну жина?тал?ан т?жірибе ?оры негізінде, ережелер ж?не бас?а да білімдер негізінде ж?зеге асады. Есте са?тау – аны?тал?ан ережелерді кодтау. Ол образдарды? ж?не символдарды? к?мегімен ж?зеге асады. Вербалды кодтау кезінде субьект ?лгіні? мінез-??л?ын суреттейді. Соны? барысында вербалды суреттейді ж?не ?айталайды. ?стап ?алу, я?ни са?тау операциялы? жолмен ашылмайды. Моторлы реакциялар – мінез-??лы?ты ая?тайтын, ?алыптаспа?ан т?рлері бірінші ж?не екінші де?гейдегі барлы? ережелерді ме?гергеніне ?арамастан н?тижесіздікке ?келіп со?атын, ?шінші де?гей ережелеріне ба?ынатын ?са? ?оз?алт?ыш операциялар. Мотивация – тікелей ?абылдан?ан мінез-??лы?ты? орындал?ан н?тижесін к?ре білу. О?уды? жеке компоненттеріні? факторлары келесі т?рде суреттеледі: жина?тал?ан т?жірибеге ж?не мотивация?а байланысты.

65 Ма?саты: О

Ма?саты: О

ыту процесіні? сапасын педагогикалы? ба?ылау туралы т?сінікті ?алыптастыру. Жоспары: 1. Т?тас педагогикалы? процесте о?у-т?рбие ж?мысы н?тижелерін есептеу мен ба?алау. 2. Мектеп ішіндегі ба?ылау. Негiзгi ??ымдар: о?ыту процесі, о?ытуды? сапасы, педагогикалы? мектеп ішілік ба?ылау, ба?алау ж?не т.б.

О?ыту процесіні? сапасын педагогикалы? ба?ылау

66 Т?тас педагогикалы

Т?тас педагогикалы

процесте о?у-т?рбие ж?мысы н?тижелерін есептеу мен ба?алау.

О?ыту процесіне ?атысты «педагогика диагностикасы» атауын жо?арыда келтірілген ма?ынада ?олданыл?ан орынды. «Ба?ылау», «педагогикалы? процесс н?тижелерін тексеру мен есепке алу» сия?ты д?ст?рлі атаулармен де ?олдану?а болады. Ба?ылауды? ?ш т?рi бар: Алдын ала ба?ылау: саба? ?ткiзу ?шiн ?зiрленген жоспарлар, материалдармен танысу; т?сiндiру, бекiту ?дiстерi мен формалары туралы, о?ушыларды? ?зіндiк ж?мысыны? т?сiлдерi туралы ??гiме ж?ргiзу. К?нделiктi ба?ылау: саба?ты немесе саба?тарды? ?туiн ба?ылау, о?ушыларды? бiлiмдерi мен да?дыларын тексеру, о?ушылар ж?мысын текскру. ?ортынды ба?ылау: белгiлi бiр уа?ыт аралы?ында?ы м??алiмнi? о?ушыларды о?ыту мен т?рбиелеу ж?мысыны? н?тижелерiн зерттеу. Журналдар, м?лiмет тiзiмдердi тексерiп, ба?ылау ж?мыстары, с?ра?-жауап ?ткiзу. Ба?ылау мазм?ныны? м?ні ерекше. Тексеріске ?шырайтын о?ушыларды? білім, білік ж?не да?дылары болып есептелінеді. Білімдерден бас?а ш?кірттерді? ?леуметтік ж?не жалпы психологиялы? дамуы мектеп жетсітіктерін тексеруді? мазм?ны болып табылады. Мектеп тек білімдерді ?алыптастырып ?ана ?оймай, т?рбиелеп, дамытатын бол?анды?тан, мектеп жетісткітерін тексеру ба?ыттарында да ж?ргізілуі керек.

67 2. Мектеп ішіндегі ба

2. Мектеп ішіндегі ба

ылау.

Мектеп ішіндегі ба?ылау ж?йесі белгілі бір дидактиалы? талаптар?а негізделеді. Ба?ылауды? мазм?ны мен ?дістеріне деген б?л талаптар ?йлесімді, бас?ару ?ызметін ж?зеге асыру?а м?мкіндк беретін жа?дайларды аны?тайды. ?азіргі зерттеушілер ба?ылау?а т?мендегідей дидактикалы? талаптар ?ояды: Ба?ылау мазм?ныны? ба?дарламалы? талаптар?а с?йкес болуы. Егер талаптар т?мен болса, білім беру де?гейі де т?мендейді; ал талаптар жо?ары бол?ан жа?дайда о?ушылар?а шамадан тыс салма? т?седі. Алды??ы а?парат мазм?ныны объективтілігімен аны?талады. О?ушылар дайынды?ыны? негізгі элементттеріне талдау жасау ?ажеттігі. Ба?ылау шапша?ды?ы, ж?йелілігі мен жариялылы?ы. Ба?ылауды? даралы? ж?не ?жымды? формаларын ?йлестіру. Алын?ан а?парат к?лемі бойынша ба?ылауды? келесі т?рлерін ажырату?а балады: А) жаппай ба?ылау, м??алім мен о?ушыны? ж?мыс ж?йесіні? негізгі компоненттері зерттелінеді; ?) та?ырыпты? ба?ылау, кез келген процесті? б?лігі болып келетін м?селені? талдауымен байланысты.

68 Ма?саты:

Ма?саты:

азiргi кездегі о?ыту ?йымдастыру формалары туралы ма?л?маттармен таныстыру. Жоспары: 1. ?азіргі кездегі - саба?. 2. О?ушыларды? о?у ?ызметіні? ?йымдастырылуы ж?не м??алімні? саба??а дайынды?ы. Негiзгi ??ымдар: о?ытуды ?йымдастыру, саба?, о?ытуды? д?ст?рлі ?дістері, о?ушыларды? о?у ?ызметі, саба??а даярлы? ж?не т.б.

?азіргі кезде о?ытуды ?йымдастыру формалары

69 1. ?азіргі кездегі - саба

1. ?азіргі кездегі - саба

Саба? – о?уды ?йымдастыруды? басты формасы. Форма с?зі латын тілінен аудар?анда сырт?ы к?рініс дегенді білдіреді. О?ыту т?рі ?дістерге, амал-т?сілдерге, ??ралдар?а ж?не о?ушыларды? іс-?рекеттеріне т?уелді. О?ытуды ?йымдастыру о?ушыларды? саны, ??рамы, ж?мыс орны, о?у ж?мысыны? ?за?ты?ы болып жіктеледі. Ал, о?ыту т?рі: жеке, жеке-ж?пты?, жеке-топты?, ?зара бірлесіп о?у (беланкастер), саралап о?ыту (Мангейм ж?йесі), «Винетка-жоспар», «Трампа жоспар», кіші топты? (микро топ) ж?не т.б. т?р?ыда б?лінеді. О?ыту т?ріні? сыныпты?-саба? ж?йесі Х?ІІ ?асырда Богемия, Украина, Белоруссия елдерінде дамып, к?ні б?гінге дейін ?мірше?дігін к?рсетуде. Б?л ж?йені теориялы? т?р?ыдан негіздеген Я.А.Коменский. Д?ст?рлі класс – саба? т?рлеріні? негізгі белгілірі ол : біржаста?ы о?ушыларды? т?ра?ты ??рамы мен дайынды? де?гейлері ; класты? біры??ай жылды? о?у жоспары мен ба?дарламасымен ж?мыс істеу; саба? о?уды? негізгі бірлігі; ?рбір саба? бір о?у п?ніне та?ырып?а арнал?ан, себебі класс о?ушылары орта? бір материалмен ж?мыс істейді; саба?тарды? ?немі т?ра?ты алмасуы кесте м??алімні? бас?арушылы? ролі ж?не т.б.

70 2. О?ушыларды

2. О?ушыларды

о?у ?ызметіні? ?йымдастырылуы ж?не м??алімні? саба??а дайынды?ы.

Жеке ж?мысты ?йымдастыру барысында о?ушыларды? ?зіндік іс-?рекеттері есепке алынады. Жеке ж?мыстар?а ?зіндік т?р?ыдан ?дебиеттермен, т?жырымдармен ж?мыс жасауы, шы?арма, эссе, реферат жазуы жатады. Я?ни, жеке ж?мысты ?йымдастыру барысында жеке ж?не жекелендіру сия?ты екі тапсырма орындалады. Топты? ж?мыста: сыныпты? топ?а б?лінуі; ?р топты? берілген тапсырманы орындауы; топты? жа?алы?ына сай тапсырмаларды? іріктелуі; саба? мазм?нына сай топ ??рамыны? ?згеруі; топ ??рамыны? де?гейлеріне сай ??рамны? с?рыпталуы сынды іс-?рекеттер жасалады.

71 Ма?саты: Студенттерді о

Ма?саты: Студенттерді о

ытуды? за?дары, за?дылы?тары ж?не негізгі принциптерімен таныстыру, т?жірибеде ?олдану?а ?йрету. Жоспары: 1. О?ытуды? за?дары, за?дылы?тары. 2. О?ытуды? негізгі принциптері. Негiзгi ??ымдар: о?ыту за?дары, за?дылы?тары, кезе?дерi, принциптері, ж?не т.б.

О?ыту за?дары, за?дылы?тары ж?не принциптері

72 О?ыту за

О?ыту за

дары, за?дылы?тары ж?не кезе?дері.

Оќыту iсiнi? табысты болуы бiлiмдiк негiздер мен оны? к?рделi ќ?рылымын бiлумен шектелу емес, ме?герген таным-т?сiнiктердi ж?зеге асыра алумен ж?не оны? за?дылыќтарын орындау?а ќалыптастыру арќылы орындалады. О?ытуда ескерiлетiн за?дылыќтар: Оќытуды? ?о?амды?-?леуметтік талаптар?а сай болуы. Оќыту арќылы т?л?аны? ?здiгiнен єр жаќты е?бектенiп дамуына ба?дар берумен ынталандыру. Белсендi iс-?рекетке баулу. Даму белсендiлiгiне ќажеттi мотивтер ту?ызу. Оќыту барысында шєкiртке талап ќоя бiлу ж?не олар?а сенiм бiлдiре отырып, ќ?рметпен ќарау. Бiлiмдi ме?геру барысында?ы ќиындыќты же?удегi шєкiрт ќуанышын, ынтасын ќолдай бiлу. Оќушыны? шы?армашылыќ нышандарын демеп, оны iлгерi жетiлдiре т?суiн ќолдау. Оќыту барысында т?л?аны? жас ерекшелiгiн ж?не дербес ?згешелiгiн есепке алу. Оќытуда жеке оќушы мен ?жымны? белсендiлiгiн к?терудегi ынтымаќтастыќты саќтау?а ыќпал ету. Оќытуда ?стаз, отбасы, б?ќара к?пшiлiктi? бiры??ай талап ќоюына ыждаћаттылыќпен ќарау.

73 2. О?ытуды

2. О?ытуды

негізгі принциптері.

О?ыту принциптеріне: о?ытуды? ?ылымилы? принципі (о?ытылатын ?ылымны? тілі мен ?исыны, б?гінгі к?н талабына сай ?ылымны? негізгі теориялары мен ??ымдарын, ?ылымны? на?ты ?дістерін, ?о?амды? ж?не таби?и ??былыстарды? ?ылыми-таным ?дістерін); о?ытуды? тарихилы? принципі (тарихи даму кезе?деріні? са?талуы); к?рнекілік принципі; Я.А. Коменский б?л принципті “Дидактиканы? алтын ережесі” деп ата?ан. К?рнекілік принципті? ??ралдары: на?ты объект; к?лемді ??ралдар (модель, макет, муляждар ж?не т.б.); к?ркем сурет (картиналар, фото суреттер, диафильмдер, т.б.); аудио,видио аппараттар ж?не т.б. жеткіліктілік принципі; саналылы?, белсенділік принципі; ж?йелілік, бірізділік принципі; ?мірмен байланыстылы? принципі; О?ыту за?дары мен за?дылы?тарына с?йкес оны? принциптері т?зеледі. Оларды? бірлікте ?арастырылуы мен іске асырылуы о?ытуды? тиімділігін арттырады ж?не н?тижеге алып келеді.

«I та?ырыпты? блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс»
http://900igr.net/prezentacija/literatura/i-tayrypty-blok-zhalpy-pedagogikany-teorijaly-dsnamaly-negzder-1-dris-266515.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

183 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по литературе > Без темы > I та?ырыпты? блок Жалпы педагогиканы? теориялы?-?діснамалы? негіздері 1 д?рiс