К
<<  Великий сын Отечества - Абай Виды спорта  >>
«?зі?е сен,
«?зі?е сен,
Баланы
Баланы
«Ба?алау» термині:
«Ба?алау» термині:
Ба?алау тарихынан
Ба?алау тарихынан
Д?ст?рлі келе жат
Д?ст?рлі келе жат
Ба?асыз о
Ба?асыз о
1935 жылды
1935 жылды
Жалпы ма
Жалпы ма
О?ыту н
О?ыту н
Т?йінді идеялар:
Т?йінді идеялар:
Одан ар
Одан ар
Ба?алауды
Ба?алауды
Ба?алау кезінде о
Ба?алау кезінде о
Ба?алау жа
Ба?алау жа
Ба?алау ж
Ба?алау ж
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алану субьектілері туралы
Ба?алау
Ба?алау
А?ымда
А?ымда
Ба?алауда
Ба?алауда
Ба?алауда
Ба?алауда
Формативті ба
Формативті ба
Ба?алау дегеніміз
Ба?алау дегеніміз
Формативтік ж
Формативтік ж
Білім беруді,
Білім беруді,
Егер ба
Егер ба
Ба?алауды
Ба?алауды
Орта мектептерде мысалы, сауаттылы
Орта мектептерде мысалы, сауаттылы
Жетістікке жеткендігін к
Жетістікке жеткендігін к
Болжау ж
Болжау ж
Стандарттарды ба
Стандарттарды ба
О?ыту ба
О?ыту ба
Назарлары
Назарлары

Презентация: ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай». Автор: СМС. Файл: ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай.pps». Размер zip-архива: 1494 КБ.

«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай

содержание презентации ««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай.pps»
СлайдТекст
1 «?зі?е сен,

«?зі?е сен,

зі?ді алып шы?ар…» Абай.

2 Баланы

Баланы

?зіне деген сенімін ту?ызу, ?зінен шы?армашылы? ?асиет, ?абілет іздете білу, ?мірден ?з орнын тап?ыза білу ?аншалы?ты ?иын екені т?сінікті. ?зін-?зі таба алмай, ?з м?мкіндіктерін д?рыс пайдалана алмай, ?зін-?зі т?ншы?тырып ж?ргендер, бас?а жол?а т?сіп адасушылы?ты? негізгі себебі, е? алдымен: «Бір кездегі ?стаздарынан немесе м?селе мектебінде жат?ан жо? па?- деген сауалдарды? б?гін бізді ойлант?аны ж?н…

3 «Ба?алау» термині:

«Ба?алау» термині:

«Жа?ын отыру» дегенді білдіретін латын с?зінен шы??анды?ы кездейсо? емес, себебі ба?алауды? негізгі сипаты бір адам бас?а адамны? не айтып, не істегенін немесе ?зін-?зі ба?ылау жа?дайында ?зіні? дербес ойлауын, т?сінігін немесе т?ртібін м??ият ба?ылауы болып табылады.

4 Ба?алау тарихынан

Ба?алау тарихынан

..

1917 жыл?а дейін о?ушылар білімі балды? ж?йеде ба?аланды. Ба?а н?лден беске дейінгі алты балды? ж?йеде ?ойылды. Кейін н?лдік ба?а жойылып, бес балды? ж?йе ?абылданды. О?у н?тижесін балл бойынша ба?алау ?р?илы к?з?арастар туындатты. 1917 жылдан со? тіпті о?у ж?йесінде ба?алау, ба?а ?ою?а ?арсылы?тар да болды. Ке?естік е?бек мектебіні? т?жырымдамасына орай о?у іс-?рекеттері ш?кіртті? ?ызы?ушылы?ына, дербестігіне, ынталылы?ына, шы?армашылы? сипатына негізделуі тиіс болды.

5 Д?ст?рлі келе жат

Д?ст?рлі келе жат

ан о?ушыларды ба?а ж?рдемімен т?ртіпке ша?ыру ?дістері тиімсіз деп танылды. Осыдан 1918 жылы Ке?естік ?кімет жарлы?ымен о?ушы білімі мен т?ртібін балды? ж?йемен ба?алау мектеп т?жірибесінен м?лде шы?арылды, сыныптан сынып?а ?ткізу, ку?ліктер беру о?ушылар білімі ж?ніндегі педагогикалы? ке?ес шешімі негізінде орындалатын болды. Емтихан т?рлеріні?: ?абылдау, ауыстыру, бітірту – ?ай-?айсы да ж?ргізілмейтін болды. Саба? барысында?ы о?ушыны жеке-дара тексеру де орынсыз деп табылды. ?те ?ажетті жа?дайларда жалпылама сына?тау сипатында?ы ауызша с?ра?тар мен жазба ж?мыстарды ?ана ?ткізуге р??сат берілетін болды. О?ушылармен ?тілген та?ырыптар бойынша мерзімді ??гіме-с?хбаттар ж?ргізу, о?ы?ан кітаптары мен ма?алалары бойынша баяндарын ты?дау ?сынылды. О?ушыларды? жеке та?дауымен ?з бетінше орында?ан ж?мыстары д?ріптелді. Д?ст?рлі ?ада?алау ж?йесі ?зіндік ба?ылаумен ауыстырылды, жеке о?ушы табыстары еленбей, ?жымды? жетістіктер негізге алынды. ?зіндік ба?алауда тестік ?ада?алау формасы жаппай ?олданылды.

6 Ба?асыз о

Ба?асыз о

у бір жа?ынан тиімді де болды, себебі о?ушыларды? біршамасында дербес, ?з бетінше о?у ?абілеттерін дамытты. Дегенмен, м?ндай о?у к?пшілік жа?дайларда о?ушылар біліміні?, т?ртібіні? ??лдырауына алып келді. О?ушылар мектепте, ?йде тияна?ты білім игеру ж?мыстарын то?татты, саба?тар?а ?атыспайтын болды. Сонды?тан да, ал?аш?ыда ?ада?алауды? ?р?илы формалары біртіндеп енгізіліп, ал 1932 жылдан жеке о?ушыны? білімі оны? даралы?ты ерекшеліктерін ескерумен ж?йелі ба?алау принципі негізінде орындалатын болды.

7 1935 жылды

1935 жылды

?ырк?йек айынан бастап, бес с?здік (вербалды) ба?а: “?те жа?сы”, “жа?сы”, “?ана?аттанарлы?”, “жаман”, “?те жаман” – енгізілді. Б?л ж?йе 1943 жыл?а дейін са?талды. 1944 жылды? ?а?тарынан о?ушы білімі мен т?ртібін ба?алауды? с?здік ба?амен санды? ба?а ж?йесімен ауыстыру ж?нінде шешім ?абылданды. Реттелген т?ртіпте білім есебін ж?йелі ж?ргізу ?зін а?тады, о?ушыларды? о?у дайынды?ы мен мінез ??лы? сапасынан к?терілуіне ?намды себін тигізді.

8 Жалпы ма

Жалпы ма

саты:

Ба?алау ма?сатын ?арастыру ж?не жиынты? ба?алауды сыни т?р?ыдан ба?алау.

9 О?ыту н

О?ыту н

тижесі:

Ба?алау ма?сатымен танысу. Жиынты? ба?алау ?дістерін негізді ж?не д?лелді пайдалану?а ?абілетті болу. О?ушы ?шін ерекше ма?ызды тестілеуді? оны? ынтасына ?алай ?сер ететіндігімен танысу.

10 Т?йінді идеялар:

Т?йінді идеялар:

М??алімні? о?ыту ?орытындысын ж?йелі ба?алауы ж?не о?ытуды тиімді ба?алауды т?сінуі о?у ?дерісіні? ажырамас б?лігі болып табылады ж?не оны? ал?а ?арай жылжуына к?мектеседі.

11 Одан ар

Одан ар

ы білім алу туралы шешімді ?абылдау ма?сатымен о?ытуды? н?тижелерін ж?йелі т?рде жиынты?тау?а ба?ыттал?ан ?ызметті белгілеу ?шін ?олданылатын термин.

Ба?алау –

12 Ба?алауды

Ба?алауды

ма?ызды б?лігі – б?л ?ада?алау. ?ада?алау – білім, ептілік ж?не да?дыларды? игерілу процесіне ба?ылау ?оюды а??артады. ?ада?алау тексерулерден тікелей ??ралады. Тексеру – б?л білім, ептілік ж?не да?дыларды игеру барысын ба?ылау ?шін ж?ргізілетін ?рекет – ?имылдар ж?йесі.

13 Ба?алау кезінде о

Ба?алау кезінде о

ушыны? ?зі де ?з о?у ж?мыстарыны? н?тижесі бойынша а?парат алады. Б?л о?ан білім игеру барысында ?андай жетістіктерге жеткенін , сонымен бірге ?з кемшіліктері мен ол?ылы?тарыны? п?н ба?дарламаларыны? ?ай т?старымен байланысты бол?анына к?з жеткізеді. Т?ра?ты да бірізді ?ада?алаудан о?ушыны? т?ртібі жа?сарады, белгілі ж?мыс ?ар?ынына ?йренеді, ?намды мінез, ерік сапаларын дамытады.

14 Ба?алау жа

Ба?алау жа

даяттары

Білім беру ?дерісі кезінде... Аттестат ал?ан кездегі ба?алау...

15 Ба?алау ж

Ба?алау ж

ргізуді? алгоритмі

!!!

Ба?алауды? ма?саты

Объектіні та?дау ж?не нені ба?алау ?ажеттігін аны?тау

Ба?алау ?дістемесін ж?не ба?алауды? инструментін аны?тау

Ба?алау

Ба?алауды? н?тижесі (талдануы)

16 Ба?алану субьектілері туралы

Ба?алану субьектілері туралы

Ішкі ба?алау Кім о?ытады, сол ба?алайды (м??алім)

Сырт?ы ба?алау (ОЖСБ , (?БТ)

О?ушыны? ?зін-?зі ба?алауы

17 Ба?алау

Ба?алау

Білім беру ?дерісі кезінде...

Аттестаттау

Аралы?

?орытынды

Аралы?

А?ымда?ы

18 А?ымда

А?ымда

ы,аралы? ж?не ?орытынды ба?алау

Ожсб

?БТ (Мемлекеттік ?орытынды аттестация (мектеп бітіруі туралы ку?лік))

Мемлекеттік стандарт?а с?йкес о?у ба?дарламсы

19 Ба?алауда

Ба?алауда

ы жіберілетін ?ателіктер

20 Ба?алауда

Ба?алауда

ы ?ателіктер

– ке? пейілділік, орынсыз жомартты?. Ба?а ретсіз к?тері?кі ?ойылады. О?ушыларды ба?алауда?ы “жомартты?ты?” шектен ас?ан, б?гінгі к?нде мектеп т?жірибесінен арылуы ?иынды? тудырып отыр?ан формасы - “проценттікке” ж?гіну (процентомания). – о?ушы?а бол?ан ?намды не кері ?арым-?атынас к?йін ба?алау?а, ба?а?а ?ткізу; – к??іл-к?йге орай ба?а ?оя салу; – т?ра?ты да ?ата? ?лшем-шектерді? болмауы (де?гейі т?мен жауап ?шін м??алім жо?ары не ?намсыз ба?а ?оя салуы); – орташа ба?алау ?станымында болу (“екілік” не “бестік” ба?аларды ?оймау); – ж?йе т?ра?сызды?ы (М??алім к?п уа?ыт?а дейін с?ра? ж?ргізбей, ба?а ?оймай не бір саба?ты т?гелдей с?ра? ?оюмен о?ушылар ба?асын тізіп салу); – ?ткендегі ба?а?а жа?ындау ба?аны ?оя салу (мысалы, о?ушыны? ?ткендегі “екілігінен” кейін о?ан бірден “бестік” ба?а беру м??алім ?шін ?иын сия?ты); – ?сіре (ореол) ?ателігі (о?ытушы ?зі ?нат?ан о?ушысына жаман, жек к?рген ш?кіртіне ?намды ба?а ?оюда тартынша?ты??а т?седі); – баланы? т?ртібіне ?ойылатын ба?а п?н ?лгеріміне ауыстырылады; – ба?аны ?сіре к?теру не себепсіз т?мендету ж?не т. б.

21 Формативті ба

Формативті ба

алау

О?ушыны? белгілі бір кезе?дегі ал?аш?ы ж?не ары ?арай дамуыны? жетістік де?гейін ба?алайды. Б?л ?рине, білім сапасын к?теретіні с?зсіз. Б?л ба?алауды? ерекшелігі, м??алім ?рбір о?ушымен жеке дара , ж?йелі т?рде ж?мыс ж?рігізеді.

22 Ба?алау дегеніміз

Ба?алау дегеніміз

..

О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау…

23 Формативтік ж

Формативтік ж

не жиынты? (жиынты?тайтын) БА?АЛАУ

Ма?сат арасында?ы айырмашылы? 1960 жылдардан бастап белгіленген, біра?, берілген екі терминні? м?ні на?ты аны?талма?ан. Іс ж?зінде бір м?нге ие болатын б?дан аны?ыра? айырмашылы? жіктеу ж?не есеп беру ?шін ?ткізілетін о?уды ба?алау ж?не на?ты ма?саты о?ушыларды? о?уына ы?пал етуге арнал?ан о?ытуды? б?лігі ретінде ба?алауды ?олдану болып табылатын о?ыту ?шін ба?алау арасында ж?ргізіледі.

24 Білім беруді,

Білім беруді,

дістерді ж?не осы м?мкіндіктерді іске асыру т?рлерін жа?сарту м?мкіндіктерін аны?тау?а ба?ыттал?ан ба?алау формативті немесе о?ыту ?шін ба?алау (О?Б) болып табыла- ды. «О?ыту ?шін ба?алау» дербес т?жырымдама ретінде 1999 жыл?ы зерттеу н?тижелері туралы м??алімдерді ж?не ?дістеме жасаушыларды а?параттандыру ма?сатымен 1989 жылдан бастап ж?мыс ж?ргізген ?лыбритания академиктерінен ??рал?ан Ба?алау Реформасыны? Тобы (Assessment Reform Group) автор бол?ан осы аттас (О?Б) кітапша жариялан?аннан кейін белгілі болды.

25 Егер ба

Егер ба

алау ма?саты

ба?а ?ою, сертификаттау немесе о?ытуды? ал?а жылжуын тіркеу ?шін о?ыту ?орытындысын шы?ару болса, онда ?зіні? функциясы бойынша ба?алау жиынты? болып табылады ж?не кейде оны о?ытуды ба?алау деп атайды. Жиынты? ба?алау о?ушыны?, м??алімні? немесе мектепті? м?ртебесіне немесе болаша?ына ы?пал етуі (я?ни, аны?тайтын м?нге ие) м?мкін болатын шешімді ?абылдау ?шін ?олданыл?ан жа?дайда ?лшемдерді? сенімділігін ?амтамасыз ету керек, б?л а?паратты? мазм?ны мен оны ?алыптастыру шартын ба?ылауды белгілейтін арнайы тестілерді ?олдану кезінде м?мкін болады.

26 Ба?алауды

Ба?алауды

ма?саты неде?

?детте ба?алау ма?саты ?р м??алімні? ба?алауды (тестілеуді) ?андай ма?сатта ж?не кім ?шін (сыныпта тестілеу ж?ргізу сия?ты), ?алай ?ткізуі керек екендігі туралы т?сінігіне негізделеді. Ба?алауды? басты ма?саттары т?менде ?ыс?аша айтыл?ан.

27 Орта мектептерде мысалы, сауаттылы

Орта мектептерде мысалы, сауаттылы

ж?не математика саласында?ы проблемаларды аны?тау ?шін тестілер ?ткізілуі м?мкін; одан кейін ?зіндік т?зету ж?не тестілеу ж?мыстарын ?айталап ?ткізуге болады.

О?ытуды? ?иынды?тарын аны?тау

28 Жетістікке жеткендігін к

Жетістікке жеткендігін к

рсететін кері байланыс

О?ушылар, м??алімдер ж?не ата-аналар ?шін. М?ндай кері байланыс «?серді?» бейресми ба?алануынан бастап ресми жазбаша тестілерге дейін т?рленуі м?мкін, біра? негізгі ма?сат о?ушылар мен м??алімдерге жетістіктермен даму, мысалы, білім, т?сіну ж?не да?ды туралы хабарлама беру болып табылады.

29 Болжау ж

Болжау ж

не с?рыптау

О?ушыны? білімі ж?не да?дыларын ба?алау ар?ылы м??алімдер оларды? болаша?та?ы мінез-??л?ы мен дамуын болжайды. Мемлекеттік емтиханды? ж?йені? н?тижелері, к?бінесе с?рыптау ма?сатында, атап айт?анда б?дан ар?ы (жо?ары) білім беру немесе ж?мыс?а орналасу?а м?мкіндік ?шін ?олданылады. Мектеп ше?берінде ?детте о?ушылар топтар мен сыныптар?а б?лінгенге дейінгі ба?алауды? белгілі нысаны болады.

30 Стандарттарды ба

Стандарттарды ба

ылау ж?не орындау

Ба?алау н?тижесінде біліктілік д?режесін, ал мемлекеттік емтихан н?тижелері бойынша – жо?ары білім алу м?мкін болады, мысалы, «біліктілігі» бар т?л?аларда оларды? тиісті стандарттар?а с?йкес екендігіне негізделген кепілдіктер болуы ?ажет. PISA (О?ушыларды? білім алу жетістіктерін ба?алау бойынша халы?аралы? ба?дарлама) сия?ты халы?аралы? тест бойынша алын?ан м?ліметтер талдауы халы?аралы? стандарттар?а с?йкестікке ба?ыттал?ан, одан бас?а стандартты? микро ж?не макро де?гейдегі стандарттарына с?йкестікке ба?ылау ?шін ?лтты? ж?не жергілікті тестілер ?олданылады.

31 О?ыту ба

О?ыту ба

дарламасыны? мазм?нын ж?не білім беру стилін ба?ылау.

К?птеген м??алімдер ?шін б?л ба?ылау ба?алауды? негізгі ма?сатына тікелей ?атысы жо? екінші кезекті болып табылады. Алайда, техникалы? т?сілдер мен ба?алау ж?не емтиханны? жиілігі білім беру ба?дарламасыны? мазм?ны мен оны? ?алай о?ытылатынды?ына ед?уір ы?пал ететіні еш к?м?н ту?ызбайды.

32 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

www.themegallery.com

««?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай»
http://900igr.net/prezentacija/literatura/ze-sen-zd-alyp-shyar-abaj-132968.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

183 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по литературе > К > «?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар…» Абай