Музыка
<<  Жорж Бизе Музыка в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир»  >>
?аза?стан Республикасы Білім ж
?аза?стан Республикасы Білім ж
Жобаны
Жобаны
1.Жобаны
1.Жобаны
Н?тежиеге ба
Н?тежиеге ба
1.?аза
1.?аза
О?ушы к
О?ушы к
2.Себебі эстетикалы
2.Себебі эстетикалы
3.Балалар
3.Балалар
4.?детте жас
4.?детте жас
5.Жобаны
5.Жобаны
Заманауи технологияны пайдалану
Заманауи технологияны пайдалану
6.Музыка саба
6.Музыка саба
7.Музыка саба
7.Музыка саба
8.Кіріспе саба
8.Кіріспе саба
9.Музыканы ты
9.Музыканы ты
?орытынды: 10
?орытынды: 10
?аза?стан Республикасы Білім ж
?аза?стан Республикасы Білім ж

Презентация: «Ебек туралы слайд немесе». Автор: Customer. Файл: «Ебек туралы слайд немесе.ppt». Размер zip-архива: 100 КБ.

Ебек туралы слайд немесе

содержание презентации «Ебек туралы слайд немесе.ppt»
СлайдТекст
1 ?аза?стан Республикасы Білім ж

?аза?стан Республикасы Білім ж

не ?ылым министрлігі БА?О «?рлеу» А? Батыс ?аза?стан облысты? филиалы Жобаны? та?ырыбы: “О?ушы бойында эстетикалы? т?рбие ?алыптастыруда музыка саба?ыны? алатын орны” Жобаны орында?ан Бірік ОЖББ мектебіні? музыка п?ні м??алімі: Козина А.В Дайында?ан:Казталов ауданы Бірік ОЖББМ музыка п?ні м??алімі Козина А.В

2 Жобаны

Жобаны

туындау себептері

1.Болаша?та музыка саба?ын ?андай де?гейде к?ргім келеді? 2.Музыка саба?ын жо?ары де?гейге к?теру жолдары ?андай? 3.К?сіби ??зіреттілікке негізделген саба? ?андай болуы керек? 4.Эстетикалы? п?ндерді? о?ушылар?а ?ажеттілігі, берері бар ма?

3 1.Жобаны

1.Жобаны

ма?саты: О?ушыларды? музыка ?неріне деген практикалы? ?ызы?ушылы?ын сезімдік т?р?ыдан дамыта білу, жеке басты? рухани негізін ?алыптастыру. 2.Жобаны? міндеті: Баланы? таби?и м?мкіндіктерін ашып, ?абілетін дамыту ар?ылы білім ?орын жина?та?ан шы?армашылы? ?рекет жасай алатын т?л?а т?рбиелеу.

4 Н?тежиеге ба

Н?тежиеге ба

ыттал?ан іс - ?рекетті жоспарлау. 1- кезе?: Музыка саба?ында жа?а технологияны пайдалану т?сілдері. 2 – кезе?: О?ушыларды? шы?армашылы? де?гейін, дарындылы? ?абілетін дамыту

5 1.?аза

1.?аза

стан Республикасыны? Білім туралы за?ында: «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті – ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ?азыналар, ?ылым мен практикалны? жетістіктері жеке т?л?аны ?алыптастыру ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау», - деп ерекше атап к?рсетілген. Б?гінгі жалпы білім беретін мектеп ?о?амыны? ал?а ?ой?ан к?кейкесті міндеттерін ж?зеге асыру ?шін баланы? таби?и м?мкіндіктерін, ?абілетін дамытып, д?ниеж?зілік де?гейдегі жо?ары м?дениет пен ?ажетті білім ?орын жина?та?ан, ?з алдына жауапты шешімдер ?абылдай алатын, ?р істе белсенді шы?армашылы? ?рекет жасайтын ж?не ?з замандарына сай м?дени тал?амы зор, эстетикадан сусында?ан, жан – жа?ты жетілген жеке т?л?аны т?рбиелеу.Бізді? ?азіргі мектептерде т?рбие алып ж?рген жастарымызды? эстетикалы? т?рбие ж?йесі ?алыптас?ан деп айту?а болады

6 О?ушы к

О?ушы к

з?арасы бойынша

7 2.Себебі эстетикалы

2.Себебі эстетикалы

т?рбиені? барлы? салаларын бір – бірімен байланыстыра білген ?стаз ?ана о?ушы?а, к?ркем ?нерді? салалары ар?ылы жан – жа?ты ?сер етіп,олар ж?ніндегі д?ниеге к?з?арасын, адамгершілік сезім ?алыптастыра алады. Эстетикалы? ?абылдау ?асиеті с?биді? жас кезінен басталады да, баланы? ?суімен байланысты ?здіксіз дамып отырады. Жас с?билер ?зіні? с?йікті анасыны? ?уенін ты?дап ?седі. Алайда ол баланы? ?скен ортасына, музыкалы? эстетикалы? тал?амыны? жетілуіне, ?абылдау ?абілетіне ж?не таби?и дарындылы?ына т.б. м?селелерге байланысты.

8 3.Балалар

3.Балалар

а музыкалы? эстетикалы? т?рбие беретін – е? ?уелі отбасы, балалар ба?шасы, мектеп, радио мен теледидардан берілетін м?дени, музыкалы? хабарлар т.б. Осылар ар?ылы балаларды? шы?армашылы? талпыныс?а ?ызы?ушылы?ы басталады. Ал сол ?ызы?ушылы?ты? даму процесіне тікелей ?серін тигізетін негізгі т?л?а – ата – ана мен музыка м??алімі.Баланы? кез келген шы?армашылы? талпынысын ??птауымыз керек. Себебеі, оны? астарында, баланы? таза ашылма?ан шы?армашылы? бастауы жатыр. Ол бір суретші, музыкант, немесе а?ын болып кетпесе де, керемет математик,д?рігер ,м??алім болары аны?. Міне, д?л сол кезде балалы? ша?та?ы шы?армашылы?ты?, еліктеулерді? ?з ба?асын к?рсеткендігін бай?аймыз.Жас?спірімдерді? музыка ж?не ?нерді? салалары туралы т?сініктерін байыту ж?не оларды? шы?армашылы? ?абілеттерін одан ?рі ?штау к?бінесе саба?тан тыс музыкалы? іс – шараларда іске асады, ал оны? ма?саты – ?скеле? ?рпа?ты тамыры тере? ?лтты? ?нер ?азыналарымен сусындатып, ?семдік пен эстетикалы? к?з?арасын ке?ейту. С?йтіп о?ушыларды? санасына,?сіресе, оларды? эмоциясы мен ?ш?ыр ?иялына пайдалы ?сер ету.

9 4.?детте жас

4.?детте жас

спірімдерді? музыкалы? – эстетикалы? тал?амы бірдей бола бермейді. Тіпті оларды? бірі музыканы тез ?абылдап, екіншісі орташа, ?шіншісі баяу ?абылдайды. Б?л баланы? таби?и ?абілетіне байланысты болады да кейіннен баланы? ?скен ортасына музыкалы? – эстетикалы? тал?амыны? жетілуіне, ?абылдау, сезіну ?абілетіне ж?не таби?и дарындылы?ына байланысты дамиды. Сонды?тан баланы? ?н, музыка?а деген с?йіспеншілігін арттыру, д?рыс ба?ыт- ба?дар сілтеу музыка м??аліміні? басты міндеті болып саналады.Баланы? к?нделікті ?мірі музыка?а толы. Радио,теледидар, магнитафон немесе музыка аспаптарыны? е? болма?анда бір т?рі кез келген ?йде кездеседі. Б?л ?уанышты жа?дай. ?йткені, м?ны? ?зі м?дениетімізді? ?скенін, музыкамен айналысу?а ?ркімні? де м?мкіндігі барын, талап – тал?амыны? арт?анын д?лелдейді

10 5.Жобаны

5.Жобаны

та?ырыбы айтып т?р?андай О?ушылар бойында эстетикалы? т?рбие ?алыптастыруда музыка саба?ыны? алатын орны ерекше ма?ызды дер едім. Музыка саба?ы – о?ушыны? о?у – танымды?, рухани – танымды? ?асиеттерін ?сіруге арнал?ан арнайы саба?. Бас?а саба?тар сия?ты, б?л саба?та да о?у – т?рбие ж?мысыны? негіздері: тапсырма беру, мазм?н – ма?ына, о?у ?дістемесі ?олданылады. ?р саба? ?зіні? логикасымен ??рылады. Саба?ты? ма?саты о?ушыларды? дайынды? де?гейімен берілген тапсырманы?,ма?ынаны?, ?дістеме мен о?ыту т?ріні? с?йкестігімен орындалады. Алдымен саба?ты?ма?саты мен мазм?нын аны?тап алып, содан кейін ?стаз о?ытуды? т?рі мен ?дісітемесін та?дап алады. Б?л та?дау саба?ты? т?ріне, мазм?нды? ерекшелігіне ?арай ж?ргізіледі.

11 Заманауи технологияны пайдалану

Заманауи технологияны пайдалану

Музыка саба?ында заманауи технологияларды пайдалану ?діс – т?сілдері

12 6.Музыка саба

6.Музыка саба

ы негізінен ?ш б?лімнен т?рады:?н ?йрену, музыка ты?дау, музыкалы? сауат ашу. О?ушы – ?стаз – музыка, міне осы ?ш н?рсе саба?ты? ар?ауын ??райды. ?стазды? басты міндеті ?зі ??ра?ан жоспарына с?йкес о?ушылар?а музыка ма?ынасына, айтайын деген к?ркем ойына тере? ??іліп, ?мірді? музыка ?нерімен байланыстылы?ын сезінуге, музыка біліміні? негізін ?абылдау?а,шы?армашылы? ?рдіске баулу?а ?йрету. Музыка саба?ыны? басты ма?саттары о?ушыларды? музыка ?неріне деген практикалы? ?ызы?ушылы?ын сезімдік т?р?ыдан дамыта білу, жеке басты? рухани негізін ?алыптастыру бол?анды?тан, ?стазды? адами – сезімдік ?асиеті, адами т?жірибесі ?те ?лкен орын алатынын ?мытпа?ан ж?н. Саба? барысында?ы та?ырыптарды? ?зара байланымтылы?ы ?стазды? шеберлігімен ?рбиді. Б?л байланыстылы? о?у ба?дарламасыны? мазм?ндылы?ына, саба? та?ырыптарына, музыкалы? материалдар?а, музыка о?ытуда ?олданылатын ?дістемелік амалдар?а байланысты іске асырылады.Осы айтыл?андарды ескере отырып, саба? барысында?ы та?ырыптарды ауыстырулар музыкалы? материалды? бірт?тас ма?ынада ж?руіне, о?ушыларды? музыка ?неріне деген жанды ?атынасына негізделіп т?руы керек.

13 7.Музыка саба

7.Музыка саба

ын ?йымдастыру барысында?ы негігі ма?сат, на?ты ба?дарлама ар?ылы, ?стаз ?ызметіні? ж?йелігі арнасында о?у - т?рбие ісіні? к?рнекті компоненттері бойынша іске асырылу?а тиісті. Музыка саба?тарыны? ?р т?рлі ма?ынада?ы т?рлері болады. Мысалы, жоспарла?ан та?ырып?а кіріспе саба?тары, та?ырыпты тере?дей о?ыту саба?тары ж?не та?ырыпты бекіте, жан – жа?ты о?ыту саба?тары. Сондай – а? о?у жылыны? ?р то?сан со?ында ?орытынды ма?ынада?ы концерт – саба?тар жоспарлануы ?те ?ажет.

14 8.Кіріспе саба

8.Кіріспе саба

тарда шы?арма?а деген к?сіби мінездеме, ойнап к?рсету, ты?дап естірту сия?ты амалдар ?олданылады. Осындай саба?тар ?р то?санда бір – екі рет ?ткізілгені д?рыс.Кіріспе саба?тарда композитор – орындаушы – ты?даушы та?ырыпты барынша мол ?амту?а тиісті. Та?ырыпты тере?дете о?ыту саба?тары т?мендегідей ма?ынада ??рылады. -О?ушыларды? ?мірлік ж?не музыкалы? т?жірибесін толы?тыра жандандыру, дыбысты есту ж?не сауаттылы? д?режесін к?теруге ба?ыттал?ан та?ырыптар. -?тіп жат?ан та?ырыптарды жан – жа?ты т?сіндіруді, на?тылы музыка ты?даумен ?штастыруды о?ушыларды? ?ызу араласуы негізінде ж?ргізу. -Та?ырыптарды бекіту саба?тары о?ушылар т?сінігін біліп, оларды т?рлі ?дістемелік ?дістермен дамытып отыру. Та?ырыпты жан - жа?ты, бекіте о?ыту саба?тарында мазм?нды?, ма?ыналы? т?р?ыда?ы теориялы? білімдері сараланып, оларды? алды??ы саба?тарда?ы жетістіктері к?рсетіледі. Музыка саба?тарын е? алдымен, о?ушыларды? музыкамен ?арым – ?атынасы деп ?арау керек

15 9.Музыканы ты

9.Музыканы ты

дап, ?абылдауды ?йрету, саба?тарды? т?рлері мен ?дістемелік амалдарды? д?рыс ?олданылуын ?немі дамытып, жетілдіріп отыру ?стазды? т?жірибені? ?лесіне тиеді. Сонымен музыка п?ні м??алімні? шы?армашылы? - к?сіби сауаттылы?ы – б?л ?р?ашан тек ?зіні? жеке ойы, жеке ?атынасы, материалды топтастыру мен оларды ба?алауы. Жинал?ан материалдарды е?діру ба?ыты, ?зіндік жа?а идеяларды? пайда болуымен жа?а с?ра?тарды? ?орытындысы ретінде болады. Себебі шы?армашылы? ж?мыс – ?р?ашанда ізденіс.

16 ?орытынды: 10

?орытынды: 10

Жалпы білім беретін мектептердегі берілетін музыкалы? – эстетикалы? т?рбиені? ма?ызы зор Б?гінгі та?да балаларды жастайынан ?нерге баулу б?кілхалы?ты? іс болып т?р?аны баршамыз?а белгілі. Мектеп ?абыр?асында саба?тан тыс ж?ргізілетін ?р т?рлі к?ркем?нер ?йірмелері ар?ылы о?ушылар заман талабына сай музыкалы? – эстетикалы? білім алады. Музыкалы? - эстетикалы? т?рбиені? негізгі ма?саты - жа?а адамды ?алыптастыру. В.А.Сухамилинский музыканы ?негелі, т?рбиелі, а?ылды адамды т?рбиелейтін ??рал деп есептеген. «Болаша?та е?бек етіп, халы??а ?ызмет к?рсетіп, ?рпа? т?рбиелейтін еліні? дамуына ?з ?лесін ?осатын – мектеп о?ушылары. ?аза?станны? болаша?ы жастар десек, жастар?а білім мен т?рбие беретін – ?стаздар. Сонды?тан да ?стаздар?а ж?ктелетін міндет ?те ауыр» деді Елбасымыз Н.Назарбаев. Балалар шы?армашылы?ын дамытуда музыкалы? – эстетикалы? т?лім – т?рбие мен білім беру ісін ?лемдік дамы?ан 50 – елді? де?гейіне жеткізу, оны ж?зеге асыру б?гінгі та?да ?стаздар ?ауымыны? алдында?ы басты міндет болып табылады.

17 ?аза?стан Республикасы Білім ж
«Ебек туралы слайд немесе»
http://900igr.net/prezentacija/muzyka/ebek-turaly-slajd-nemese-192703.html
cсылка на страницу

Музыка

37 презентаций о музыке
Урок

Музыка

27 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по музыке > Музыка > Ебек туралы слайд немесе