Без темы
<<  Реализация проекта «Народная карта» в тульской области в рамках выпуска карт уэк Самые известные транс-фестивали  >>
Садри
Садри
Д?ресне
Д?ресне
С?я белг
С?я белг
Язучыны
Язучыны
- Аны? нинди
- Аны? нинди
?с?рне
?с?рне
Повестьне анализлау:
Повестьне анализлау:
Жанры буенча бу нинди
Жанры буенча бу нинди
М?х?бб
М?х?бб
Н?рс? ул чын м
Н?рс? ул чын м
М?х?бб
М?х?бб
“Татар телене
“Татар телене
Р?ст?м
Р?ст?м
?с?рне
?с?рне
?с?рд?ге т
?с?рд?ге т
?с?рне
?с?рне
Образлар системасы
Образлар системасы
Р?ст?м – ки
Р?ст?м – ки
Касыйм - ки
Касыйм - ки
Хисами (кучер) – т
Хисами (кучер) – т
Символлар: Символлар куллану
Символлар: Символлар куллану
Дим елгасы – тормыш агышы, язмыш
Дим елгасы – тормыш агышы, язмыш
Х?раб? –
Х?раб? –
Ай – сагыш, ялгызлык
Ай – сагыш, ялгызлык
Кояш – яктылык, б
Кояш – яктылык, б
Каен агачлары – матурлык, сафлык, м
Каен агачлары – матурлык, сафлык, м
Сандугач – м
Сандугач – м
Чагыштырулар: Сак бел
Чагыштырулар: Сак бел
Метафоралар: Метафора - читл
Метафоралар: Метафора - читл
Интерьер 1. Исхак мирзаны
Интерьер 1. Исхак мирзаны
Рус с?зл
Рус с?зл
Чын м?х
Чын м?х
К. Галине
К. Галине
?й эше бир
?й эше бир
“??рбер кеше бер-берсен,
“??рбер кеше бер-берсен,
Р?хм?т
Р?хм?т

Презентация на тему: «Садри ??л?лне? Дим буенда повестен анализлау». Автор: 1. Файл: «Садри ??л?лне? Дим буенда повестен анализлау.ppt». Размер zip-архива: 3107 КБ.

Садри ??л?лне? Дим буенда повестен анализлау

содержание презентации «Садри ??л?лне? Дим буенда повестен анализлау.ppt»
СлайдТекст
1 Садри

Садри

?л?лне? “Дим буенда” повестен анализлау.

Башкарды: Хабибуллина Лилия Гаптенур кызы Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Манзарас авылы С.?. ?хт?мов исеменд?ге гомуми урта белем бир? м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучысы.

2 Д?ресне

Д?ресне

максаты: 1) Язучы Садри ??л?не? и?ат ??м тормыш юлына к?з?т? ясау; 2) ?с?рл?рне анализларга ?йр?н?; укучыларны? ш?хси фикерл?? с?л?тен, б?йл?нешле с?йл?м телен ?стер?; 3) Укучыларда кеше тормышында м?х?бб?тне? кир?клеген а?лау, ?аваплылык хисе т?рбиял??.

3 С?я белг

С?я белг

н Кеше ген? ишет? Яраткан й?р?кл?рне? типк?нен. С?ю хисен белм?г?н а?ламый Бушка гомер ?теп китк?нен.

4 Язучыны

Язучыны

биографиясен иск? т?шер?.

- С. ??л?л кайда ??м кайчан туган?

- Ул кайларда укый?

- С. ??л?лне? и?ат мирасы нинди?

(Садри ??л?л (Садретдин Х?йретдин улы В?лидов) 1891 елда Казан губернасыны? Т?теш ?язе (х?зерге Татарстан АССРны? Апаc районы) Апаc авылында мулла гаил?сенд? туа).

(Казанны? кадим м?др?с?сенд?, «Буби» м?др?с?сенд? (1906-10), Казандагы Учительская школада (1911-15) ??м х?рби училищеда (1916—1917) укый).

(Ул —кырыклап хик?я, к?п санлы публицистик ??м ?д?би т?нкыйть м?кал?л?ре, т?р?ем? китаплар авторы).

5 - Аны? нинди

- Аны? нинди

с?рл?рен бел?сез?

- Ул нич?нче елда вафат була?

(Аны? “Дим буенда”, “Кадерле кунаклар”, “Ирт? бел?н”, “Кызыл солдатны? хатир? д?фт?ренн?н”, “Егет ?аман к?ренми иде”, “Б?ти”, “Атып калганчы, ятып кал”, “Журналист”, “Ахыргы заман хик?ясе” кебек хик?ял?ре ??м фельетоннары бар).

(Садри ??л?л 1943 елда вафат була).

6 ?с?рне

?с?рне

язылу тарихы турында н?рс?л?р бел?сез?

(“Дим буенда” повесте С. ??л?не? зур к?л?мле берд?нбер ?с?ре. Ул 1914 елда языла “А?” журналында ??м революцияд?н со? аерым китап булып та басылып чыга. С?хн?л?штер?. Аны? нигезенд? композитор Х?снул В?лиуллин тарафыннан опера языла. Либретттоны Х?й В?хит ?зерли).

7 Повестьне анализлау:

Повестьне анализлау:

Язылу елы, жанры; темасы, идеясе; проблемасы, конфликты; сюжет-композициясе (экспозиция, т?енл?неш, вакыйгалар ?стерелеше, кульминация, чишелеш, эпилог); образлар бирелеше; символлар; интерьер; хик?яне? теле, ???мияте ?.Б.

8 Жанры буенча бу нинди

Жанры буенча бу нинди

с?р?

Повесть дип нинди ?с?рг? ?йт?л?р?

Повестьта с?з н?рс? турында бара, ягъни аны? темасы?

(Повесть)

(Повесть ул - эпик ч?чм? (прозаик) ?с?р. Ниндидер вакыйга турында с?йл?г?н ?с?р повесть дип атала).

(М?х?бб?т темасы, ягъни Р?ст?м бел?н Ф?рид?не? м?х?бб?те).

9 М?х?бб

М?х?бб

тне ничек сакларга?

?с?рд? автор нинди проблемаларны к?т?рг?н?

Укучылар, ?с?рд? м?х?бб?т проблемасы ничек сур?тл?нг?н? М?х?бб?тне ничек саклап калырга була?

10 Н?рс? ул чын м

Н?рс? ул чын м

х?бб?т?

11 М?х?бб

М?х?бб

т ул - яраткан кеше?не х?рм?т ит?.

М?х?бб?т ул - гаил?, балалар, шулай ук ?аваплылык та.

12 “Татар телене

“Татар телене

а?латмалы с?злеге” нд? м?х?бб?т с?зене? м?гън?се т?б?нд?геч? бирелг?н: Кемне яки н?рс?не д? булса бик нык якын к?р?, кемг? яки н?рс?г? д? булса чын к??елд?н бирелг?нлек хисе. Кемг? д? булса х?рм?т, симпатия кебек ?з ит? хисе. 2. Башка ?енест?н булган бер кешег? карата кайнар й?р?к хисе;гыйшык. 3. Н?рс? бел?н д? булса кызыксыну, н?рс?г? д? булса омтылыш, тел?к, ??в?слек.

13 Р?ст?м

Р?ст?м

?м Ф?рид?не? м?х?бб?те нинди?

14 ?с?рне

?с?рне

идеясе:

?з б?хете? ?чен к?р?шерг? ??м аны саклап калырга кир?к. М?х?бб?тк? тугрылыклы. ?аваплылык, кешел?р алдында бурычы?ны ?т??.

15 ?с?рд?ге т

?с?рд?ге т

п конфликт н?рс?д? чагыла?

Конфликт – ике тараф арасындагы низаг, тартыш, б?релеш. Бу ?с?рг? килс?к т?п конфликт т?б?нд?гел?рд?: М?х?бб?т – кыюсызлык. М?х?бб?т – кеше с?зе. Ярд?мче конфликтлар: Касыйм – Р?ст?м. Р?ст?м – Ф?рид?. Касыйм – ?ти-?нисе. Сара – Р?ст?м. Р?ст?м – ?нисе.

16 ?с?рне

?с?рне

сюжет - композициясе а ) экспозиция (?с?рд? Дим буены? табигате, матурлыгы сур?тл?н?, Мирза ?е иск? т?шерел?). б) т?енл?неш (Ф?рид?не? ятим калуы ??м Исхак мирзаларда яши башлавы). в) вакыйгалар ?стерелеше (Р?ст?м бел?н Ф?рид?не? м?х?бб?те, Касыйм аркасында а?лашылмаучанылык килеп чыгуы...) г ) кульминация (Р?ст?мне? Сарага ?йл?н?е, Ф?рид?не? ?леме). д ) чишелеш (Р?ст?мне? ?леме). е) эпилог (Исхак мирзаны? н?селе таркалу).

17 Образлар системасы

Образлар системасы

Ф?рид? – кара кашлы, кара к?зле, ?з??р й?зле, аз с?зле, м?лаем табигатьле. М?х?бб?тк? тугры, кыюсыз, л?кин с?зл?рен тышка чыгармый, ?з эченд? тота, ?з-?зен? бикл?нг?н. Аны? язмышы к??елсез т?мамлана.

18 Р?ст?м – ки

Р?ст?м – ки

ма?гайлы, саргылт ч?чле, соры к?зле. Авырлыклардан кача, Ф?рид? бел?н а?лашмый, проблемаларын х?л итми. М?х?бб?тк? ул бер яклы гына карый. ?з - ?зен барыннан да ныграк ярата, горур. ?зене? уй-хисл?ре бел?н япа-ялгыз кала, ??засын ала.

19 Касыйм - ки

Касыйм - ки

ма?гайлы, саргылт ч?чле, соры к?зле., ябык й?зле, йомшак к??елле, матур, чиб?р егет. ?с?рд? м?х?бб?тне сынау ?чен кертел?.

20 Хисами (кучер) – т

Хисами (кучер) – т

г?р?к сакаллы, тулы й?зле, т?б?н?к буйлы. Гайб?т с?йл??че, ?илб?з?к кучер Р?ст?м ??м Ф?рид? м?х?бб?тен? аяк чала. С?б?бен а?лагач, ?з гаебен таный, ?кен?, газаплана.

21 Символлар: Символлар куллану

Символлар: Символлар куллану

д?биятта гомумил?штер?не к?ч?йтерг?, сур?тне? м?гън?ви тир?нлеген ??м т?эсир к?чен арттырырга ярд?м ит?.

22 Дим елгасы – тормыш агышы, язмыш

Дим елгасы – тормыш агышы, язмыш

?с?рд? Дим елгасыны? ила?и матурлыгы, г?з?ллеге сур?тл?н? ??м геройны? кичерешл?ре бел?н параллель алып барыла.

23 Х?раб? –

Х?раб? –

й, ?имерелг?н, таркатылган нигез, гаил?. Бу х?раб?не? ?з язмышы сур?тл?н?.

24 Ай – сагыш, ялгызлык

Ай – сагыш, ялгызлык

25 Кояш – яктылык, б

Кояш – яктылык, б

хет.

26 Каен агачлары – матурлык, сафлык, м

Каен агачлары – матурлык, сафлык, м

х?бб?т, сагыш, туганлык, туган ил символы. Ф?рид? ерак юлга чыкканда, барысы бел?н д? м??гег? саубуллаша, каен агачлары да аны озатып кала.

27 Сандугач – м

Сандугач – м

х?бб?т символы.

28 Чагыштырулар: Сак бел

Чагыштырулар: Сак бел

н Сок шикелле. (Шу?а к?р? алар, Сак бел?н Сок шикелле , бер-берсенн?н аерым яшил?р; кичл?рен, бер-берсен сагынып, кан яшьл?ре агызалар). Яшен шикелле. (... х?б?р яшен шикелле тиз арада тир?-якка таралып ?лгер?). Урман шикелле. (Якырнрак барып караса?, аны? бер читенд? урман шикелле куе бер бакчалык к?рен?).

29 Метафоралар: Метафора - читл

Метафоралар: Метафора - читл

теп к?чм? м?гън?д? кулланылган с?з яки т?гъбир. Аны табу ?чен ике предмет яки ике вакыйга булуы зарур. Шуны? берсе - т?п вакыйга, икенчесе – сюжетка катнашмый торганы – метафора була. Ачы тавыш. (Якты суны? ?стенд? в?карь бел?н ген? аккошлар й?зеп й?ри; болынлыкта т?рле кошлар сайрый; ара-тир? акчарлакларны? ачы тавыш бел?н кычкырганнары ишетелеп кит?; к?к й?зенд? карчыга диг?н усал кошны?, ?ентекл?п, ?ирд?н ?зен? ?им карап барганы к?рен?). Татлы хыяллар. (... Р?ст?мне? ?зен? ген? тагын ачык й?з бел?н карый башлаячагына чынлап ук ышана ??м, шулай татлы хыялларга чумган килеш, та? алдыннан гына татлы йокыга кит?).

30 Интерьер 1. Исхак мирзаны

Интерьер 1. Исхак мирзаны

?е, н?рс? д? булса югалткан шикелле, тын, к??елсез кала.

31 Рус с?зл

Рус с?зл

ре очрый, аларны? т?р?ем?се бирел?. Инде, туган Ф?рид?, син д? ребенок т?гел, мин д?, шу?а к?р? откровенно ?йтерг? кир?к, ?ит?р инде, ?ле д? байтак берн?рс? д? ?йтми, яшеренеп й?рдек... “?лл? инде мин б?тенл?й влюбляться иттемме?” ди.

32 Чын м?х

Чын м?х

бб?тне сур?тл?г?н нинди ?с?рл?рне бел?сез?

33 К. Галине

К. Галине

“Кыйссаи Йосыф”, С.Сараины? “С???йл в? Г?лдерсен”, С?й?дине? “Та?ир-З??р?”,

М.Ф?йзине? “Галиябану” драмасы, К.Тинчуринны? “З??г?р ш?л” ?.б.

34 ?й эше бир

?й эше бир

. 1 нче т?ркемг? - “Чын м?х?бб?т хисе“ диг?н темага кечкен? хик?я язарга. 2 нче т?ркемг? – Р?ст?м, Ф?рид? холкына б?я бирерг?.

35 “??рбер кеше бер-берсен,

“??рбер кеше бер-берсен,

з хисл?рен х?рм?т итеп, м?х?бб?тен, булган гаил?сен саклап яш?сен иде” ди.

36 Р?хм?т

Р?хм?т

«Садри ??л?лне? Дим буенда повестен анализлау»
http://900igr.net/prezentacija/muzyka/sadri-llne-dim-buenda-povesten-analizlau-124936.html
cсылка на страницу

Без темы

96 презентаций
Урок

Музыка

27 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по музыке > Без темы > Садри ??л?лне? Дим буенда повестен анализлау