Учебные заведения
<<  Семинар в высшей школе Направления в высшем образовании  >>
Высшая школа Экономики
Высшая школа Экономики
Сені? болаша
Сені? болаша
Экономика: Сіз нені
Экономика: Сіз нені
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? студенттер
Бізді? студенттер
Менеджмент: Менеджер дегеніміз кім
Менеджмент: Менеджер дегеніміз кім
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? студенттер:
Бізді? студенттер:
Бізді? студенттер
Бізді? студенттер
Туризм дегеніміз не
Туризм дегеніміз не
Сіз кім болып шы
Сіз кім болып шы
Т?жірибе
Т?жірибе
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? т
Бізді? студенттер
Бізді? студенттер
?аржы: Сіз кім болып шы
?аржы: Сіз кім болып шы
Есеп ж
Есеп ж
Психолог дегеніміз кім
Психолог дегеніміз кім
Ж?мыс берушілер пікірлері
Ж?мыс берушілер пікірлері
Ж?мыс берушілер пікірлері
Ж?мыс берушілер пікірлері
ЭЖМ о?у: «
ЭЖМ о?у: «
Лидерлікті дамыту ба
Лидерлікті дамыту ба
ЭЖМ о?у: Лидерлікті дамыту ба
ЭЖМ о?у: Лидерлікті дамыту ба
ЭЖМ студенттеріні
ЭЖМ студенттеріні
Высшая школа Экономики
Высшая школа Экономики
ЭЖМ: бізді
ЭЖМ: бізді

Презентация на тему: «Высшая школа Экономики». Автор: LogyCom. Файл: «Высшая школа Экономики.ppt». Размер zip-архива: 5440 КБ.

Высшая школа Экономики

содержание презентации «Высшая школа Экономики.ppt»
СлайдТекст
1 Высшая школа Экономики

Высшая школа Экономики

2 Сені? болаша

Сені? болаша

ын ЭЖМ-де

Мектеп жайлы а?парат

ЭЖБ маманды?тары

ЭЖМ-дегі о?у Ж?мыс берушілер пікірі 7 + ЭЖМ ЭЖМ студенттеріні? ?мірі Бізді? байланыстарымыз

Экономика Менеджмент Туризм ?аржы Есеп ж?не Аудит Психология

Высшая школа Экономики

3 Экономика: Сіз нені

Экономика: Сіз нені

йренесіз?

Нары?, компания, елдерді? экономикалы? жа?дайын, инвестициялы? ж?не бас?а да экономикалы? шешімдеріні? н?тижесін талдап, микро ж?не макроэкономикалы? с?ра?тар?а зерттеулер мен болжамдар жасап, есептеулер ж?ргізу

Высшая школа Экономики

4 Бізді? т

Бізді? т

лектеріміз

Диана Смагулова, ?Р ?аржы Министрлігіні? мемлекеттік табыстар комитеті 2012 ж. т?легі (бакалавр), 2014 ж. (магистратура)

?з университетіме жа?сы достар тауып, ?мытылмас студенттік ?мір сыйла?аны ?шін ж?не ?з ма?саттарымды ж?зеге асыру?а м?мкіндік бергені ?шін ал?ыс айтамын!

Высшая школа Экономики

5 Бізді? т

Бізді? т

лектеріміз

Байсеитова Жанна Арыстановна, 2007 жыл?ы ?азГЗУ Фемидасы, ?азГЗУ-ні? бакалавр ж?не магистратура т?легі, ?азГЗУ-ні? Бизнес-мектеп МВА ба?дарламысыны? ты?дарманы. ?азГЗУ Бизнес-мектеп ?о?амды? ж?мыстары ж?ніндегі директорды? орынбасары. Enaсtus KazGUU командасыны? эдвайзері «?азГЗУ» А? «2013 жыл?ы ?здік ?ызметкері»

«Адам ?міріндегі е? ма?ызды ?адамдарды? бірі –ол болаша? маманды?ын д?рыс та?дау. 2005 жылы мен ?азГЗУ «Экономика» маманды?ын та?дадым. 4 жыл о?у ішінде мен ?азГЗУ жылылы?ы мен талаптар ахуалында ?з білімімді тере?детіп, белсенді ?мір с?рдім. ?азіргі та?да осындай та?дау жаса?аныма ?уанышым шексіз. Сонды?тан да ?азГЗУ айтар ал?ысым да шексіз.

Высшая школа Экономики

6 Бізді? студенттер

Бізді? студенттер

Асхат Ермек, 2 курс студенті, грант иегері

«Бізді? университет ?аза?станды? ?о?амды, ?леуметті танып білуге м?мкіндік беретін ала? десек те болады, себебі м?нда?ы студенттер ?аза?станны? барлы? айма?тарынан келеді. ?зімні? та?дауыма еш к?м?нім жо?»

Высшая школа Экономики

7 Менеджмент: Менеджер дегеніміз кім

Менеджмент: Менеджер дегеніміз кім

Менеджер — к?сіпорын ?ызметіні? на?ты ба?ыттарына жауап беруші, бас?арушы ж?не жетекші, олар инвестициалы? менеджер, ?о?амды? менеджер, ?аржы менеджері, риск-менеджер, бренд-менеджер, экаунт-менеджер, жоба бас?арушы (жоба менеджері) Менеджер – ол к?сіби бас?арушы.

Высшая школа Экономики

8 Бізді? т

Бізді? т

лектер

?ызмет ортасы: к?сіпкерлік, еншілес инвестициялар, IT. ?азіргі ?ызметі: project manager ?азіргі та?да?ы жобалары: moomkin.Com; amir watches; miami watch company; sana.Moda

Бауыржан Токтыгазы, 2014 жыл?ы т?лек, AIESEC Top Talents, AIESEC Top Talents 2 жобасыны? ?атысушысы, Enactus KAZGUU-2014 командасыны? м?шесі, «ОРДА» дебатты? клубыны? ?мірлік м?шесі.

«Студенттік ?мірімде мен ?ш н?рсені ?йрендім: 1. Ал?ыр, икемді болуды; 2. Ортаны д?рыс та?дауды; 3. Алды?а ма?сат ?ойып, со?ан ?ол жеткізуді. "

Высшая школа Экономики

9 Бізді? т

Бізді? т

лектер

«Студенттік ?мірімнен тек ?ана жа?сы естеліктер ?алды.

Владислав Логвин, 2013 жыл?ы т?лек, «Кар-Тел» (Билайн) ЖШС телесату тобыны? жетекшісі

Высшая школа Экономики

10 Бізді? студенттер:

Бізді? студенттер:

азГЗУ– к?шбасы та?дауы!

«Мен ?азГЗУ о?итынымды ма?танышпен айтамын. О?у орным ма?ан к?птеген достар мен тере? білім, т?рбие сыйлады. ?азГЗУ-б?л к?шбасы мектебі. ?азГЗУ ар?асында мен О?т?стік Кореяда білім алу?а м?мкіндік алдым.»

Макажанова Эльдана, 3 курс студенті.

Высшая школа Экономики

11 Бізді? студенттер

Бізді? студенттер

«?ш жыл ішінде мен к?птеген м?мкіндіктерге ие болдым, атап айтса?, ?ызы?ты семинарлар?а, д?рістерге , д??гелек столдар?а, викториналар?а ?атыстым. ?азГЗУ ма?ан маманды?ым бойынша тек ?ана теория жв?ынан емес, сонымен ?атар практикалы? жа?ынан к?п к?мегін тигізді. Рахмет са?ан ?азГЗУ!»

Серік Жандос, 3 курс студенті.

Высшая школа Экономики

12 Туризм дегеніміз не

Туризм дегеніміз не

Туризм барлы? ?лемде экономиканы? е? басым саласыны? бірі. ?аза?станда туризм – халы?ты? шаруашылы?ты? е? ?мітті саласы. ?азГЗУ біз Сіздерге арнап халы?аралы? стандарт?а с?йкес экономика мен бизнеске ба?ыт беретін ба?дарлама жасады?.

Высшая школа Экономики

13 Сіз кім болып шы

Сіз кім болып шы

асыз?

«Туризм» маманды?ыны? бакалавры- туризм, ?она? ?й шаруашылы?ы, экскурсия ?ызметінде, мемлекеттік бас?ару аума?ында жетекші немесе маман бола алады. К?сіби ?ызмет ше?берінде: туризм ж?не ?она?жайлылы? саласында, сонымен ?атар білім, ?ылым, мемлекеттік бас?ару ж?не бас?а да салалар тікелей ж?не жанама т?рде туризм ж?не ?она? ?й бизнесімен байланысты.

Высшая школа Экономики

14 Т?жірибе

Т?жірибе

?азГЗУ «Туризм» маманды?ыны? студенттері ?ш т?рлі т?жірибеден ?теді: О?у-жатты?у жоры?ы О?у-таныстыру т?жірибесі/Халы?аралы? т?жірибе К?сіби-диплом алды т?жірибесі

Высшая школа Экономики

15 Бізді? т

Бізді? т

лектер

Осы университетте о?уыма м?мкіндік беріп, ?олдау жаса?андары ?шін ата-анама ?лкен рахмет! ?азГЗУ туризм бойынша білімні? негізгі базасын ?йретті!

Абдилова Индира Сергалиевна, ?азГЗУ «Туризм» мкаманды?ы бойынша бакалавр б?ліміні? 2014 жыл?ы т?легі, «Meridian Travel & Tourism» ЖШС виза бойынша менеджері, магистрант. 2015 жылды? а?пан айында ?зіні? жеке бизнесін – ?аза?стан азаматтарын визалы? ?олдау р?сімдеу бойынша т?л??жат-визалы? орталы?ын ашуды жоспарлауда.

Высшая школа Экономики

16 Бізді? т

Бізді? т

лектер

Кункенов Адлет, ?азГЗУ-2014 т?легі, «Kazunion» туроператоры

Мен университетті ?здік аятадым, ж?не де ж?смыс?а тез орналастым, себебі, мені? ?олымда?ы диплом ?азГЗУ-? дипломы. ?азГЗУ дипломы мені? т?йіндемемді к?рнекті етті, себебі, мен м?нда к?птеген т?жірибелерді игердім. Аз ау?ытты? ішінде ?она? ?й саласында, турагенттікте ж?мыс істеп, теориялы? білімімді т?жірибе ж?зінде іске асыра білдім. ?азіргі та?да «Kazunion» туроператорымын.

Высшая школа Экономики

17 Бізді? студенттер

Бізді? студенттер

Жумагулова Адина, 3 курс студенті: Елімізді? 5 алды??ы ?здік университеттер ?атарына енетін ?азГЗУ о?у?а т?су, осы университетте білім алу мен ?шін ?лкен м?ртебе.

Б?л университет шетел ЖОО ынтыма?таты? ететініне ?уанамын. Осы университет ар?асында мен ?азіргі уа?ытты ?з ана тілім мен орыс тілінен бас?а тілдерді, атап айтса?, т?рік ж?не а?ылшын тілдерін де толы?ымен игердім.

Высшая школа Экономики

18 ?аржы: Сіз кім болып шы

?аржы: Сіз кім болып шы

асыз?

А?шалай а?ы-п?лдармен ж?не мемлекеттік табыстармен ж?мыс істейтін а?шалай-?аржылы? операцияларды? білімдары. К?сіби ?ызмет ше?берінде: банктер, биржалар, ?аржы компаниялары, инвестициалы? фондтар, са?тандыру компаниялары, ?аржы ж?не экономикалы? ?ызметтер

Высшая школа Экономики

19 Есеп ж

Есеп ж

не аудит: сізді? болаша?ы?ыз

Б?л с?раныс?а ие бірден бір маманды?тарды? бірі. Маманды? иелері ?аза?станды? ж?не халы?аралы? стандартты бухгалтерлік есептерді толы?ымен игере алады.

Высшая школа Экономики

20 Психолог дегеніміз кім

Психолог дегеніміз кім

Психолог -адамдар?а ж?не оларды ?орша?ан ортаны? жан д?ниесін д?рыс игерулеріне, к?з-?арастарын т?зетуге к?мек береді. К?сіби ?ызмет ше?берінде: психологиялы? ?ызмет ??рылымдарында, денсаулы? са?тау, білім ж?не бизнес ?йымдарында.

Высшая школа Экономики

21 Ж?мыс берушілер пікірлері

Ж?мыс берушілер пікірлері

Сіздерді ?аза? Гуманитарлы?-За? Университетіні? 20 жылды? мерейтойымен шын ж?ректен ??тты?таймын! Осы жылдар ішінде б?л университет ?зіні? ?негелі бастамаларымен білімні? киелі ша?ыра?ына айналып отыр. О?ан осы о?у орныны? жо?ары білікті профессорлары, о?ытушылары мен ?ызметкерлері зор ?лесін ?осып келеді. ?ажырлы е?бектерімен тере? ізденістер мен игі жетістіктерге ?ол жеткізіп ж?рген білім ордасыны? осы ?жымына шынайы ал?ысымды білдіремін! Бай д?ст?рі бар университетті? ?ызметі келешекте де кемел боларына сенімім мол. ?аза?стан Республикасы ??ірлік даму министрі Болат Ж?мішев

Высшая школа Экономики

22 Ж?мыс берушілер пікірлері

Ж?мыс берушілер пікірлері

Б?гінгі та?да Т?уелсіз заманымызды? За?дарымен ж?мыс жасау?а даярланып жат?ан ?аза? Гуманитарлы? За? университетіні? т?лектеріне артылатын жауапкершілікке аса зор. Себебі, ешбір демократиялы? ?о?амды? даму т?ртіпсіз, за?сыз ж?зеге ас?а? емес. Оны? ішінде ???ы?ты? негізге ар?ау болатын ел экономикасын к?теретін институтыны? ат?аратын ролі ?те жо?ары, жауапты деуге болады. Экономика саласы мемлекетімізді? к?ре тамыры десек, сонды?тан елімізді? экономикасыны? за?дылы?тарын са?тау?а ат салысатын Сіздерге еліміз зор ?мітпен ?арап отыр. Ал?аш?ы ?аза?ты? ?лтты? валютасы те?гесіні? авторыны? бірі ?абжалилов Хайролла

Высшая школа Экономики

23 ЭЖМ о?у: «

ЭЖМ о?у: «

здік бизнес-жоспар» конкурсы

Университет ішінде жыл сайын студенттерді? да?дыларын, ?йымдастырушылы? ?абілеттерін дамыту барысында жо?ары курс студенттері ?шін «?здік бизнес-жоспар» конкурсы ?ткізіледі. Онда студенттер ?здеріні? бизнес-жоспарларын дайындайды. Конкурс ?орытындысы бойынша ?здік жобалар марапатталады.

Высшая школа Экономики

24 Лидерлікті дамыту ба

Лидерлікті дамыту ба

дарламасы

Бізді? о?ытушылар: экономика, маркетинг, ?аржы, ?ылымдарыны? докторлары, кандидаттары ж?не магистрлары, «Болаша?» ба?дарламасыны? т?лектері, Erasmus Mundus ба?дарламасыны? стипендианты. Білікті о?ытушылармен ?атар «Лидерлікті дамыту ба?дарламасы» аясында біз сонымен ?атар студенттеріміз ?шін т?жірибешілер мен зерттеушілерді д?ріс о?у?а ша?ырамыз. Атап айтса?: Джон Р. (Гризз) Дилл - IX Power LLC and IX Power, Limited компаниясыны? орындаушы директоры Жораев О.Ж., «?азМ?найГаз ?лтты? компаниясы» А? бос-ба?ылау ж?мысы ж?не Стратегия Департаменті директорыны? орынбасары, «Болаша?» ба?дарламасы бойынша Монтана Мемлекеттік университетіні? т?легі Ерлан ?шім, к?сіпкер, «Н?тиже» ж?не «220 VOLT» компанияларыны? негісін салушы

Высшая школа Экономики

25 ЭЖМ о?у: Лидерлікті дамыту ба

ЭЖМ о?у: Лидерлікті дамыту ба

дарламасы

Высшая школа Экономики

26 ЭЖМ студенттеріні

ЭЖМ студенттеріні

?мірі

Высшая школа Экономики

27 Высшая школа Экономики

Высшая школа Экономики

28 ЭЖМ: бізді

ЭЖМ: бізді

байланыстарымыз

010000, Астана ?., Кор?алжын, 8 Тел: +7(7172)702835, каб.204,206 – Гимранова Дильбар Досмаиловна, ЭЖМ директоры, dilbar@kazguu.kz Тел: +7(7172)703051, каб.417 – Кемельбаева Сауле Султановна, «Экономика, менеджмент ж?не туризм» кафедрасыны? ме?герушісі saulekemel@gmail.com Тел: +7(7172)701712, каб.418а – Токтабаева Айжан Муратовна, «?аржы ж?не учет» кафедрасыны? ме?герушісі Тел: +7(7172)703046, каб.442 – Тилеукулов Мухтар Сейдуалыевич, «?леуметтік-психологиялы? п?ндер» кафедрасыны? ме?герушісі www.kazguu.kz

Высшая школа Экономики

«Высшая школа Экономики»
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/vysshaja-shkola-ekonomiki-172368.html
cсылка на страницу
Урок

Обществознание

85 тем
Слайды