Портфолио
<<  Портфолио Портфолио  >>
Галимуллина З
Галимуллина З
Укытучы турында гомуми м
Укытучы турында гомуми м
Педагогик эшч
Педагогик эшч
Педагогик эшч
Педагогик эшч
Ф?ННИ-МЕТОДИК эшч
Ф?ННИ-МЕТОДИК эшч
Авторлык хезм
Авторлык хезм
Публикациял
Публикациял
Публикациял
Публикациял
Публикациял
Публикациял
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
И?атым – матбугат битл
Д?рест
Д?рест
Укучыларымны
Укучыларымны
Укучыларымны
Укучыларымны
Укучыларымны
Укучыларымны
Укучыларымны
Укучыларымны
Укыту-методик база
Укыту-методик база
Б?хетле мин,
Б?хетле мин,

Презентация на тему: «ПОРТФОЛИО». Автор: Админ. Файл: «ПОРТФОЛИО.pptx». Размер zip-архива: 4557 КБ.

ПОРТФОЛИО

содержание презентации «ПОРТФОЛИО.pptx»
СлайдТекст
1 Галимуллина З

Галимуллина З

лфия Марсил кызыны? ПОРТФОЛИОСЫ

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем бир? учреждениесе “Кукмара 4 нче номерлы урта гомуми белем бир? м?кт?бе”не? югары квалификацион категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы

2 Укытучы турында гомуми м

Укытучы турында гомуми м

гъл?мат

Туган ?ире – Кукмара районы Зур Кукмара авылы Туган елы – 1976 нчы елны? 4 нче октябре Белем алган м?кт?бе – Зур Кукмара авылы урта белем бир? м?кт?бе, 1993 Белеме – югары, Казан д??л?т педагогика университеты, 2001 Белгечлеге – татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Вазифасы – 1997 нче елдан Кукмара 4 нче урта белем бир? м?кт?бенд? татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Квалификацион категориясе – югары, 2011 Методик темасы – халык авыз и?аты ?с?рл?рен кулланып, укучыларда милли ?за? т?рбиял??.

3 Педагогик эшч

Педагогик эшч

нлек н?ти??л?ре

4 Педагогик эшч

Педагогик эшч

нлек н?ти??л?ре

5 Ф?ННИ-МЕТОДИК эшч

Ф?ННИ-МЕТОДИК эшч

нлек

Укыту программалары, методик кулланма; я?а технологиял?р куллану буенча материаллар; ?з практикасында кулланыла торган материаллар; Информацион-коммуникатив технологиял?р куллану; методик оешмалардагы эшч?нлек; т?рле и?ади конкурсларда катнашу; атналыкта катнашу; семинарлар, “т?г?р?к ?ст?лл?р”, мастер-классларны оештыру ??м катнашу; ф?нни эзл?н?л?р ?тк?р?; авторлык программаларын т?з?. и?ади отчет, реферат, доклад, м?кал? язу ?.б.

6 Авторлык хезм

Авторлык хезм

тл?ре

7 Публикациял

Публикациял

“Татар телен? ?йр?т?д? компьютер технологиял?ренн?н файдалану”

К?пмилл?тле д??л?т шартларында туган телл?рне саклау ??м ?стер?: проблемалар ??м перспективалар. (Б?тенроссия ф?нни-гам?ли конференциясе): Хезм?тл?р ??м материаллар Р.Р.?амалетдинов ред. - Казан, 2012. Б?генге ?и?ан катлаулы, тиз ?зг?р?ч?н. Заман кешесе тыгыз м?гъл?мат челт?ре бел?н уратып алынган ??м я?а м?гъл?мати технологиял?рд?н башка ул аларны ?зл?штер? д?, ??мгыять ?сеше ?чен файдалана да алмый. Мо?а б?йле р?вешт? м?гарифне? д? я?а шартларда яш?рг? с?л?тле кеше т?рбиял??д?ге ?аваплылыгы арта бара. М?гъл?мати технологиял?рне? зур тизлек бел?н ?с?е яшь буынны? белемле, и?ади фикер й?рт?г? с?л?тле булуын тал?п ит?.

8 Публикациял

Публикациял

“Укучыларда милли горурлык хисе т?рбиял??д? халык б?йр?мн?рене? роле”

Татар халкы фольклор мирасын м?кт?пт? ?йр?н? м?сь?л?л?ре б?генге к?нд? актуаль проблема, ч?нки теге яки бу халыкны? традицион м?д?ниятен? аерым игътибар бир? – заманны? м?д?ни ихтыя?ларыннан берсе. Д?нья халыклары ?зл?рене? асыл нигезл?рен, башкалардан аермалы булган фольклорын ?йр?н?не, яшь буынга гореф-гад?тл?рне тапшыру юлларын табуны, шулар аркылы кешелекне? ?зен саклап калуны к?н кадагындагы м?сь?л?л?р буларак к?т?р? башладылар. Безне? м?кт?пт? д? и?ади эшл??че укытучылар бу у?айдан фольклор мирасын ?зл?ре эзл?п, аларны укыту процессына керт? юлларын табып, ?з эш алымнары бел?н уртаклашып яшил?р. ?леге ?ыентыкка м?кт?бебез укытучыларыны? т?рле район ??м республика конференциял?ренд? ясаган чыгышлары тупланды.

9 Публикациял

Публикациял

Сыйныф с?гате: “12 декабря – день принятия конституции РФ”

“?д?бият д?ресенд? и?адилыкны ?стер?” ?леге хезм?т ?д?бият д?ресл?ренд? и?адилыкны ?стер? ?чен башкарылган эшл?р турында. ?д?бият д?ресл?ренд? и?адилыкны ?стер? ?чен биремн?р т?къдим ител?.

?леге ?ыентыкка “Заманча белем бир?: проблемалар ??м ?сеш тенденциял?ре” II Халыкара ф?нни-гам?ли конференциясе материаллары тупланган. А.В.Степанов ?ит?кчелегенд?, - Чебоксар, Белем бир? ?з?ге “INCEPTUM”, 2014

10 И?атым – матбугат битл

И?атым – матбугат битл

ренд?

«Ачык д?рес» газетасында басылган «Фатих К?рим – м?х?бб?т ?ырчысы» м?кал?се

11 И?атым – матбугат битл

И?атым – матбугат битл

ренд?

«С?ембик?» журналында басылган «Ач булсак та, немецларга бирешм?дек» м?кал?се (бабаем – Мин?а?ев Х?с?н Мин?а? улы ист?леген? багышлана)

«М?гариф» журналында басылган «М?х?бб?т, ?и?? ?ырчысы» м?кал?се

12 И?атым – матбугат битл

И?атым – матбугат битл

ренд?

Удмуртия башкаласы Ижау ш???ренд? чыгучы “Я?арыш” газетасында басылган «Су бел?н б?йле ышанулар, йолалар», «Ырым-шырым дис?к т?...» м?кал?л?ре

13 И?атым – матбугат битл

И?атым – матбугат битл

ренд?

Киров ?лк?се Нократ Аланы ш???ренд? чыгучы “Дуслык”газетасында басылган “Болганчык елларда” м?кал?се (кайнанамны? ?ти-?нисе язмышы турында)

“Хезм?т даны” газетасында басылган “Яктылык ?л?ш?че ?тием” м?кал?се

14 Д?рест

Д?рест

??м д?рест?н со?гы эшч?нлек

15 Укучыларымны

Укучыларымны

у?ышлары

16 Укучыларымны

Укучыларымны

у?ышлары

17 Укучыларымны

Укучыларымны

у?ышлары

18 Укучыларымны

Укучыларымны

у?ышлары

19 Укыту-методик база

Укыту-методик база

Ф?н буенча с?злекл?р ??м ?д?бият; к?рс?тм? материал исемлеге: макет, таблица, схема, иллюстрация, портрет ?.б. техник чаралар (видеомагнитофон, телевизор, музыкаль ?з?к, проектор ?.б.) компьютер, аудио ??м видео ?айланма; дидактик материал, к?нег?л?р ?ыелмасы, реферат ??м иншалар ?рн?ге ?.б.

20 Б?хетле мин,

Б?хетле мин,

ич арттырып ?йтмим, Алда ?ле к?пме юллар бар. Эшне? т?мен белеп, кулга – кул тотынып, Хезм?тт?шл?р бел?н эшл?р ?чен, Алда ?ле к?пме еллар бар…

«ПОРТФОЛИО»
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/portfolio-121124.html
cсылка на страницу
Урок

Педагогика

135 тем
Слайды