Требования к школе
<<  Оснащение учебных кабинетов общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием: Комплексное решение Художественная культура ислама мхк 10 класс  >>
Татар теле
Татар теле
Методик тема: “Татар теле
Методик тема: “Татар теле
Максат: Халкыбызны
Максат: Халкыбызны
Бурычлар: 1) гомуми белем бир
Бурычлар: 1) гомуми белем бир
Кабинетны
Кабинетны
Санитария – гигиена тал
Санитария – гигиена тал
Иминлекне саклау кагыйд
Иминлекне саклау кагыйд
Кабинетны
Кабинетны
Кабинетны
Кабинетны
Кабинетны
Кабинетны
Эшч?нлекне “Иле барны
Эшч?нлекне “Иле барны
Укучыларны ДЙА га
Укучыларны ДЙА га
Кабинетны
Кабинетны
Татар теле
Татар теле
Мебель
Мебель
Татар теле кабинетына тал
Татар теле кабинетына тал
Норматив документлар исемлеге: • Россия Федерациясе Конституциясе; •
Норматив документлар исемлеге: • Россия Федерациясе Конституциясе; •
Кабинетны
Кабинетны
2013 – 2014 нче уку елы
2013 – 2014 нче уку елы
Норматив документлар
Норматив документлар
Программалар
Программалар
Кабинетны
Кабинетны
Компьютер, м
Компьютер, м
Укытучыны
Укытучыны
“С?йл? ми
“С?йл? ми
Методик
Методик
Татар теле
Татар теле
.
.
Домашнее прослушивание аудиозанятий, погружение в языковую среду на
Домашнее прослушивание аудиозанятий, погружение в языковую среду на
Методик
Методик
Методик
Методик
Бик зур р
Бик зур р

Презентация на тему: «Татар теле ??м ?д?бияты кабинеты». Автор: Licey5. Файл: «Татар теле ??м ?д?бияты кабинеты.pptx». Размер zip-архива: 4138 КБ.

Татар теле ??м ?д?бияты кабинеты

содержание презентации «Татар теле ??м ?д?бияты кабинеты.pptx»
СлайдТекст
1 Татар теле

Татар теле

?м ?д?бияты кабинеты

Кабинет к?ренеше

Казан ш???ре киров районы “67 нче м?кт?п” гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе

Эшл?г?нд? берд?м ??м килешеп, К??елл?рг? т?шм?с к?л?г?. Ки??шл?шер, эшл?р, гапл?шерг? ?ыелабыз якты б?лм?г?. Бу б?лм?без эшт? – ?з ?ебез, ?ебезд? ?анлы к?ебез. ?анда якты уйлар булса гына Б?р?к?тле ?т?р к?небез.

2 Методик тема: “Татар теле

Методик тема: “Татар теле

?м ?д?бияты д?ресл?ренд? прогресссив технологиял?р кулланып, белем д?р???л?ре т?рле булган балалар бел?н эшл?? шартларында белем алуга омтылыш булдыру ысулларын ?йр?н?”

3 Максат: Халкыбызны

Максат: Халкыбызны

буыннан-буынга к?чеп кил? торган рухи, м?д?ни, т?рбияви традициял?рен? таянып, т?рле д?р???д?ге балалар бел?н эшл?? шартларында татар теле ??м ?д?бияты укытуны? эчт?леген я?артырга; Белем бир? шартларында т?рле ысул ??м алымнар куллану юлы бел?н укуны? сыйфатын к?т?р? ?стенд? эшл?рг?; Милли т?б?к компоненты кулланып, балаларда дуслык-туганлык хисе т?рбиял??; Милли традициял?рг? нигезл?неп югары белемле, к?нд?шлекк? с?л?тле, интеллектуаль ?сешк? ия булган ш?хес формалаштыру.

4 Бурычлар: 1) гомуми белем бир

Бурычлар: 1) гомуми белем бир

не? эчт?леген камилл?штер? барышында татар теле ??м ?д?бияты укытучысына ярд?м ит?; 2) белем бир? процесына заманча педагогик ??м информацион технологиял?рне керт?; 3) татар теленн?н берд?м республика имтиханына ?зерл?н? ?чен материал туплау, кодификатор ??м б?ял?? критерийларын ?зерл??; 4) белем стандартына б?йле р?вешт?, татар теленн?н ??м ?д?биятыннан укучыларны? белемен?, осталыгына ??м к?некм?л?рен? контроль диагностика ??м мониторинг системасын формалаштыру; 5) м?кт?п, район, республика укытучыларыны? алдынгы т??риб?сен ?йр?н?, 6) татар теленн?н ??м ?д?биятыннан профильле белем бир?не? эчт?леген ??м т?зелешен камилл?штер?;

5 Кабинетны

Кабинетны

гомуми торышы: ? гомуми торышы х?зерге заман тал?пл?рен? туры килерлек: - я?а пластик т?р?з?л?р куелган; я?а ?и?азлар (шкафлар) бел?н т?эмин ителг?н. Кабинет к?ренеше

6 Санитария – гигиена тал

Санитария – гигиена тал

пл?рене? ?т?леше: кабинетта укучылар ?чен ?ст?л ??м урындыклар у?айлы ??м д?рес урнаштырылган; яктылык тал?пл?рг? туры кил? ??м сул яктан т?ш?. кабинет ??р т?н?фес саен ?илл?тел?; кабинетны ?и?азлауда к?р?н ??м саргылт т?сл?р сайланган. Документлар

7 Иминлекне саклау кагыйд

Иминлекне саклау кагыйд

л?ре ?т?л? Документлар

8 Кабинетны

Кабинетны

биз?леше ? эстетик-т?рбияви биз?леше татар теленн?н гомуми белем бир?не? д??л?т стандарты нигезенд? этнокультура ?лк?сен? караган компетенцияне булдыру максатында татар халкыны? тарихын, м?д?ниятен, милли б?йр?мн?рен, ?д?биятын, тел белемен, татар ?д?би тел тарихын, аны? ?сеш этапларын, ?д?би тел нормаларын, р?сми эш стильл?рен, татар халкыны?, телене? ?тк?нен, б?генгесен чагылдырган материалларга нигезл?н?. Укучыларга тел – рухи м?д?ниятне?, рухи ??м матди кыймм?тл?рне? нигезе булуына т?шендер?, телне? м?д?нияттан ??м тарихтан аерылгысыз булуына игътибарларын юн?лт? максатында кабинетта “Х?терл??д?н курыкма син! ?тк?не?не онытма син!” диг?н белешм? стенд т?къдим ител?.

9 Кабинетны

Кабинетны

биз?леше

“Х?терл??д?н курыкма син! ?тк?не?не онытма син!”

10 Кабинетны

Кабинетны

биз?леше

11 Эшч?нлекне “Иле барны

Эшч?нлекне “Иле барны

– теле бар, теле барны? – юлы бар” тематикасы юн?лешенд? алып барганлыктан, кабинетта Татарстан д??л?т символлары да урын ала. Диварларны Татарстан ??м Казан герблары бизи. Символлар

12 Укучыларны ДЙА га

Укучыларны ДЙА га

зерл?? юн?лешенд?, элм? белешм? стендта 9 нчы сыйныфлар ?чен берд?м йомгаклау аттестациясе буенча демоверсион вариантлар ??м сочинение ?рн?кл?ре т?къдим ител?. ?рн?кл?р

13 Кабинетны

Кабинетны

документлары ? паспортында - эш юн?леше, т?п кагыйд?л?р, тал?пл?р яктыртыла; инвентарь кен?г?се бирел?; еллык ??м перспектив эш планы т?къдим ител?; кабинетны? эш т?ртибе (расписание) к?рс?тел?; кабинетны? ?сеш программасы бирел?.

14 Татар теле

Татар теле

?м ?д?бияты кабинеты ?чен техник чаралар, ?и?азлар

Техник чара

Марка

М?кт?п буенча инвентарь номеры

1

Мультимедия проектор экран бел?н

Optoma

-

15 Мебель

Мебель

Мебель исеме

Саны

1

Укытучы ?ст?ле

2

2

Укытучы урындыгы

2

3

Укучылар ?ст?ле

15

4

Укучылар урындыгы

30

5

Сыйныф тактасы

1

6

Шкафлар

5

7

Гардин

3

8

Челт?р

3

16 Татар теле кабинетына тал

Татар теле кабинетына тал

пл?р. Татар ??м рус м?кт?пл?ренд?ге татар теле кабинетына тал?пл?р татар теленн?н гомуми урта белем бир? буенча Татарстан Республикасыны? д??л?т стандартларына, регионда тулы гомуми урта белем ??м ??н?ри белем бир? программаларына нигезл?неп т?зел?. Тал?пл?рг? татар теле ??м ?д?бияты предметын укыту процессын т?эмин ит?че материаль-техник чаралар да, китапхан? фонды, компьютер ??м м?гъл?мат чаралары, аудиовизуаль чаралар кер?. Укыту ?и?азлары бер укыту кабинеты ?чен бирел?. Сыйфатлы белем бир? ?чен кир?кле булган чараларны?, техник ?и?азларны? ??м башка ?сбапларны? саны (к?л?ме) ??м сыйныфта укучы балаларны? уртача саныннан (24-30 укучы ис?бенн?н) чыгып билгел?н?.

17 Норматив документлар исемлеге: • Россия Федерациясе Конституциясе; •

Норматив документлар исемлеге: • Россия Федерациясе Конституциясе; •

Россия Федерациясене? " М?гариф турында "гы Законы • Татарстан Республикасы Конституциясе; • Татарстан Республикасыны? " М?гариф турындагы " Законы; • Россия Федерациясене? " Россия Федерациясе халыклары телл?ре турында " гы Законы; • Татарстан Республикасыны? "Татарстан Республикасыны? д??л?т телл?ре ??м Татарстан Республикасындагы башка телл?р турында " гы Законы; • 2004 - 2013 нче елларга Татарстан Республикасыны? д??л?т телл?рен ??м Татарстан Республикасындагы башка халыкларны? телл?рен саклау, ?йр?н? ??м ?стер? буенча Татарстан Республикасыны? д??л?т программасы; • Татарстан Республикасында теленн?н теленн?н ??м ?д?биятыннан белем бир? буенча д??л?т стандартлары.

18 Кабинетны

Кабинетны

перспектив эш планы Кабинет м?дире: 2013-2016 нче еллар ?чен

Н?рс? планлаштырыла

Срогы

?т?леше турында билгел??

Н?ти??

1

Тематик папкаларны тулыландырып, я?артып тору

2013– 2016

+

2

Кабинетны я?а басылып чыккан китаплар бел?н тулыландыру

2013–2016

+

Г.Тукай,Ф.Яруллин, С.Х?ким и?аты, балалар ?д?бияты буенча булдырылды.

3

Укучыларны? презентациясен туплау

2013-2016

4

Язучыларны? и?атлары буенча электрон китаплар булдыру, атаклы язучыларны? юбилейлары у?аеннан альбомнар т?з?

2013-2016

5

Дидактик материалларны тулыландыру ??м я?арту

2013-2016

+

Дидактик материаллар ?ыюны д?вам ит?

6

Укучыларны БДИга ?зерл?ндер? ?чен материаллар туплау

2013-2016

+

М?гариф ??м ф?н министрлыгы, ТР М?гарифне ?стер? институты чыгарган китаплар

19 2013 – 2014 нче уку елы

2013 – 2014 нче уку елы

чен эш планы

1

Укучыларны? и? яхшы и?ади язма эшл?рен, проектларын, рефератларын папкага ?ыйнап бару.

Ел д?вамында

2

Укучыларны? р?семн?рен туплау

Ел д?вамында

Ел д?вамында

Ел д?вамында

Ел д?вамында

3

БДИга, олимпиадаларга ?зерл?н? ?чен папкаларны тулыландыру.

4

Программа нигезенд? басылып чыккан китапларны булдыру.

5

Кабинетны вакытлы матбугат бел?н т?эмин ит? (" Сабантуй ", " М?гъриф?т " газеталары, " Ялкын ", " М?гариф" журналлары).

20 Норматив документлар

Норматив документлар

21 Программалар

Программалар

1. Программалар • Рус урта гомуми белем м?кт?пл?ре ?чен

• Рус теленд? урта гомуми белем бир?че м?кт?пл?рене? 1-11 нче сыйныфларында укучы татар балалары ?чен ана теленн?н ??м ?д?биятыннан программа.(Казан: "М?гариф" н?шрияты, 2003, 128 бит.) • Рус теленд? урта гомуми белем бир?че м?кт?пл?рене? 5-11 нче сыйныфларында укучы татар балаларыны? ана теленн?н белемн?рен б?ял?? нормалары, (программада) • Берд?м Республика имтиханы: рус м?кт?бене? татар сыйныфларын (т?ркемн?рен ) т?мамлаучылар ?чен имтихан эшен б?ял?? критерийлары. (Татар теле: Берд?м республика имтиханына ?зерл?н? ?чен кулланма. Казан: "Школа", 2008. 66 - 77 б.). • Татар теле буенча берд?н д??л?т имтиханы.Казан: "Школа", 2007. 292 б. • Рус урта гомуми белем м?кт?пл?ре ?чен • Рус теленд? урта гомуми белем бир?че м?кт?пл?рене? 1-11 нче сыйныфларында укучы рус телле балалар ?чен татар теленн?н программа.( Казан: "М?гариф" н?шрияты, 2003, 112 бит.) • Рус теленд? урта гомуми белем бир?че м?кт?пл?рене? 1-11 нче сыйныфларында укучы рус телле балаларны? татар теленн?н белемн?рен б?ял?? нормалары. (программада) • Берд?м Республика имтиханы: рус м?кт?бене? татар сыйныфларын (т?ркемн?рен) т?мамлаучылар ?чен имтихан эшен б?ял?? критерийлары. (Татар теле: Берд?м республика имтиханына ?зерл?н? ?чен кулланма. Казан: "Школа",2008. 66 - 77 • Татар теле буенча берд?н д??л?т имтиханы.Казан: "Школа",2007.292 б. 2. Эш программалары

22 Кабинетны

Кабинетны

китап фонды: т?рле типтагы с?злекл?р, белешм? ?д?бият; ?д?би ?с?рл?р тупланмасы; сыйныфтан тыш уку ?чен хрестоматиял?р; ф?нни-теоретик ?д?бият; методик ?д?бият; д?рест?н тыш эшл?р; олимпиадага ?зерл?н? ?чен; ?д?би ?с?рл?р. Тестлар. М?ст?кыйль эшл?р

23 Компьютер, м

Компьютер, м

гъл?мат чаралары: презентациял?р; дисклар; кассеталар; электрон лаборатория

24 Укытучыны

Укытучыны

эш н?ти??л?ре ш?хси эш портфолиял?ренд? чагылыш таба

25 “С?йл? ми

“С?йл? ми

а – мин онытырмын, к?рс?т – ист? калдырырмын, кызыксындыр - ?йр?нермен

Тема:“Татар теле ??м ?д?бияты д?ресл?ренд? татар халык авыз и?атын ?стер?” I нче квалификацион категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Ш?йм?рд?нова Г?з?лия ?сх?т кызы

Татарстан Республикасы М?гариф ??м Ф?н министрлыгы Киров муниципаль районыны? «67 нче м?кт?п» гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе.

26 Методик

Методик

?м и?ади лабораториясе

К?рс?тм?лелек. Дидактик материаллар, уеннар. Таблицалар, схемалар, р?семле таблицалар. Г. Тукай и?аты буенча материаллар. Мониторинг материаллары. “Казан” турында материаллар тупланмасы. ДЙАга ?зерл?н? материаллары. Т?рле тестлар. Контроль эшл?р.

27 Татар теле
28 .

.

Методик ??м и?ади эш лабораториясе.

11 сыйныфлар ?чен контроль эш материаллары. Р.З.Х?йд?рова д?реслеге буенча ситуатив к?нег?л?р. Татар язучылары ??м шагыйрьл?ре. Сыйныфтан тыш материаллар. Физкультминуткалар. Татарча мультфильмнар. Татарча ?ырлар. Ачык д?рес эшк?ртм?л?ре. Рефератлар. Олимпиада буенча материаллар. ГИА буенча материаллар. 2013-2014 уку елына эш программалары. Сыйныф эшч?нлеге. Т?рле фотолар.

29 Домашнее прослушивание аудиозанятий, погружение в языковую среду на

Домашнее прослушивание аудиозанятий, погружение в языковую среду на

уроке (ученикам раздаются аудиодиски (из 4-х частей ).

30 Методик

Методик

?м и?ади эш лабораториясе: 1. Белем бир? процессыны? ??м укытуны? сыйфатына диагностика ?тк?р? ?чен 5-11 сыйныфлар ?чен дидактик материаллар комплексы, с?з т?ркемн?рен? анализ ясау т?ртибе,биремн?р, тестлар тупланмасы. 2. Укучыларны? белемн?рен тикшер? ?чен м?ст?кыйль ??м контроль эшл?р тупланмасы. 3. 9-11 сыйныф укучыларын татр теле ??м ?д?бияттан олимпадага ?зерл?? максатында т?рле д?р???д?ге олимпиада биремн?ре тупланмасы. 4. 9 нчы сыйныф укучыларын ДЙАга , 11 нче сыйныф укучыларын БДИга (татар ??м рус т?ркемн?ре ?чен) ?зерл?? максатында т?рле типтагы биремн?р, сочинение ?рн?кл?ре, демоверсион вариантлар, укытучылар ?чен БДИга ?зерл?н? тестлары. 5. Имтиханнарга ?зерл?н? биремн?ре. 6. Укытучыны? эш ?рн?кл?ре: а) сыйныфтан тыш эшл?р, б) д?рес эшк?ртм?л?ре, в) чыгышлар . 7. Укытучыны? эш н?ти??л?ре – портфолио. 8. Эш программалары. 9. Мультимедия чаралары: а) дисклар, б) кассеталар, в) презентациял?р. 10. К?ренекле ш?хесл?рне? (язучылар, композиторлар, р?ссамнар, режиссерлар, артистлар) портретлары. 11. Язучыларны? и?аты буенча вакытлы матбугат материаллары.

31 Методик

Методик

?м и?ади эш лабораториясе: С?з т?ркемн?рен? анализ ясау т?ртибе Укытучыны? эш н?ти??л?ре – портфолио. 9-11 сыйныф укучыларын татар теле ??м ?д?бияттан олимпадага ?зерл?? максатында т?рле д?р???д?ге олимпиада биремн?ре тупланмасы. Эш программалары. И?ади эшл?р.

32 Бик зур р

Бик зур р

хм?т

«Татар теле ??м ?д?бияты кабинеты»
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/tatar-tele-m-dbijaty-kabinety-128366.html
cсылка на страницу
Урок

Педагогика

135 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по педагогике > Требования к школе > Татар теле ??м ?д?бияты кабинеты