Без темы
<<  КОНФЕРЕНЦИЯ МИРПАЛ Вторая встреча участников сети СТРАТЕГИЯ МИРПАЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЯ Национальный координатор сети МИРПАЛ в Республике Армения Ирина Давтян 16-18 мая, 2011г Марк Шагал Мовша Хацкелевич Шагалов 6 июля 1887 – 28 марта 1985  >>
Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен
Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен
Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен
Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен
Б?л мереке тарих сахнасына
Б?л мереке тарих сахнасына
Клара Цеткин 8 наурыз к
Клара Цеткин 8 наурыз к
Австрия
Австрия
Мысалы, Португалия мен Румынияда тек
Мысалы, Португалия мен Румынияда тек
?мір
?мір
Ой тол
Ой тол
Ма?ал –м
Ма?ал –м
1.Алып анадан туады,
1.Алып анадан туады,
Ата - ас
Ата - ас
Клип “Ана ж
Клип “Ана ж
2.“Бала деген кім
2.“Бала деген кім
Бала
Бала
Бала
Бала
К?рініс: «Ананы
К?рініс: «Ананы
А? с?тінен жарал
А? с?тінен жарал

Презентация на тему: «Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен ?ыздар мерекесін атап ?ту». Автор: admin. Файл: «Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен ?ыздар мерекесін атап ?ту.ppt». Размер zip-архива: 2499 КБ.

Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен ?ыздар мерекесін атап ?ту

содержание презентации «Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен ?ыздар мерекесін атап ?ту.ppt»
СлайдТекст
1 Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен
2 Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен

Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен

ыздар мерекесін атап ?ту. Отбасыны? берекесі, б?кіл адамзатты? ?мірі, Ана е?бегін ?адірлеп ?мітін а?тау?а ,ана есмін арда?тап ,?адірлеуге,сыйлау?а баулу. ?) ?ыздарды ?семдікке, іскерлікке ?абілет пен талантын дамыту. б) Аналарына деген балалы? махаббат?а, ер балаларды ?ыз бала?а деген ?ам?орлы??а, сыйласты??а т?рбиелеу.

3 Б?л мереке тарих сахнасына

Б?л мереке тарих сахнасына

йелдер ???ы?ы ?шін к?ресу к?ні ретінде шы??ан еді. 1857 жылы 8 наурыз к?ні Нью-Йоркта тігін ж?не ая?-киім фабрикаларыны? ж?мысшы ?йелдері манифестке жиналады. Олар 10 са?атты? ж?мыс к?нін, жары? ?рі ??р?а? ж?мыс орындарын, ер адамдармен бірдей жала?ы м?лшерін талап еткен еді. ?йелдер сол кездері 16 са?ат тер т?ккен е?бектеріне ?те аз жала?ы алатын еді. С?йтіп, 1857 жылы 8 наурыз к?нінен бастап к?сіпода? м?шелігіне ?йелдер де кіре бастады. Б?л к?ні бірнеше ?алаларда да ?йелдер сайлау ???ы?ын талап етіп, шеруге шы?ады. 1910 жылы Копенгагенде ?ткен халы?аралы? конференцияда Клара Цеткин 8 наурыз к?нін халы?аралы? ?йелдер к?ні ретінде атап ?ту туралы ?сыныс жасайды. Б?л ?лемні? т?рт б?рышында?ы ?йелдерге ?з ???ы?тары ?шін к?ресу ?ндеуі еді. Сонымен ?атар ?йелдерді кедейшілікке ?ар-сы, е?бекті ба?алау, ар-ожданды ?адірлеу, бейбітшілік ?шін к?ресуге ша?ырады.

8 наурыз мерекесіні? шы?у тарихы

4 Клара Цеткин 8 наурыз к

Клара Цеткин 8 наурыз к

нін халы?аралы? ?йелдер к?ні ретінде атап ?ту туралы ?сыныс жасайды.

Клара Цеткин 5 .06. 1857ж

5 Австрия

Австрия

Дания

Германия,

Аталып ?тілді

Швейцария

Б?л мейрам 1911 жылы 19 наурызда

6 Мысалы, Португалия мен Румынияда тек

Мысалы, Португалия мен Румынияда тек

йелдер ?ана кешке «Тек?ана ?йел»,”Women-only” атты мерекелік кешкі ас?а жиналады екен.

8-наурыз к?нгі мереке ?лемні? к?птеген елдерінде ресми мереке саналады. ”?р елді? салты бас?а, иттері ала ?ас?а” дегендей, жер-жерлерде т?рліше ??рыптармен тойланады.

7 ?мір

?мір

Аброй

Д?уір

К?н

Ма?тан

Ата?

Ана

8 Ой тол

Ой тол

ау

9 Ма?ал –м

Ма?ал –м

телді? ізін жал?астыр

10 1.Алып анадан туады,

1.Алып анадан туады,

.....

Ат биеден туады.

Ананы? с?ті — бал, ...

Баланы? тілі — бал.

Атаны? ізін ?л басар.

Ананы? ізін ?ыз басар, ...

Ана алдында ??рмет,……

Ата алдында ?ызмет.

?арызынан ??тыла алмайсы?.

Ана?ды Меккеге ?ш ар?алап апарса? да.........

Бала? жа?сы болса, жерді? ?сті жа?сы,.........

Бала? жаман болса, жерді? асты жа?сы.

Балапанды тор?айлар ?рт болмасын тілейді.......

Балалар?а аналар дерт ?онбасын тілейді.

11 Ата - ас

Ата - ас

ар тау, Ана - баурында?ы б?ла?,......

?я?а отыз ?йден тию…

?ыз жо? жерде…

?ызы? жо?

?ке к?рген о? жонар…

Шеше к?рген тон пішер.

Баланы? ?яты ?кеге…

?ызды? ?яты шешеге

А?айынны? алтын сарайынан.........

Ананы? жырты? лашы?ы арты?.

Ауылды? с?нін ?ыз келтірер.

Асты? д?мін т?з келтірер,....

Бала – Жа?асында?ы ??ра?

?ыз?а ?ыры? ?йден тыйым

12 Клип “Ана ж

Клип “Ана ж

регі”

13 2.“Бала деген кім

2.“Бала деген кім

” туралы ?рбір ата-ана ой ?оз?ау

14 Бала

Бала

15 Бала

Бала

Болаша?ымыз

Асыраушым

Бауыр етіміз

К?мекшім

?мітіміз

А?ылшым

?мірімні? жал?асы

16 К?рініс: «Ананы

К?рініс: «Ананы

ж?мба?ы»

17 А? с?тінен жарал

А? с?тінен жарал

ан, А? с?тінен н?р ал?ан, Ана?а бас иеміз! Ту?ан елді? тілі деп, Ту?ан жерді? ?ні деп,- Ана?а бас иеміз!

«Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен ?ыздар мерекесін атап ?ту»
http://900igr.net/prezentacija/prazdniki/masaty-a-8-nauryz-analar-men-yzdar-merekesn-atap-tu-67984.html
cсылка на страницу

Без темы

291 презентация
Урок

Праздники

30 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по праздникам > Без темы > Ма?саты: а) 8 - наурыз аналар мен ?ыздар мерекесін атап ?ту