Психолог
<<  Семинар психологов и библиотекарей Первый раз в пятый класс: проблемы адаптации  >>
«Болаша
«Болаша
Ма?ыздылы
Ма?ыздылы
Назарлары
Назарлары
Болаша
Болаша
Кешенді ба
Кешенді ба
Ба?дарламаны
Ба?дарламаны
К?сіби ба
К?сіби ба
А?паратты
А?паратты
Консультационно-диагностический
Консультационно-диагностический
Активно - развивающий
Активно - развивающий
«ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені
«ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені
Тестті
Тестті
2013 жылды
2013 жылды
Ты?да?андары
Ты?да?андары

Презентация на тему: «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен». Автор: chucha. Файл: «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен.pptx». Размер zip-архива: 1177 КБ.

Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен

содержание презентации «Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен.pptx»
СлайдТекст
1 «Болаша

«Болаша

маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен»

О?ушылар?а к?сіби ба?дар беру Астана, 2015 20 а?пан

2 Ма?ыздылы

Ма?ыздылы

?аза?стан Республикасыны? Президентi - елбасы Н.?.Назарбаевты? 2012 жыл?ы 14 желто?сан "?аза?стан-2050" Стратегиясы ?алыптас?ан мемлекеттi? жа?а саяси ба?ыты атты ?аза?стан хал?ына Жолдауында: «К?сiби-техникалы? ж?не жо?ары бiлiм е? бiрiншi кезекте ?лтты? экономиканы? мамандар?а деген ?азiргi ж?не келешектегi с?ранысын барынша ?теуге ба?дар ?стауы керек». Б?л ма?сатты ж?зеге асыруды? бір шарты – б?л жо?ар?ы сынып о?ушыларын ерте к?сіби ба?ыттау болып табылады.

2

3 Назарлары

Назарлары

ыз?а ?сынылып отыр?ан ?дістемелік ??рал орта мектеп о?ушыларыны?, д?лірек айт?анда, 7-9 сынып о?ушыларыны? келешекте ?здеріні? к?сіби маманды? иесі ретінде аны?талуына ?атысты т?ра?ты ?абілеттерін ?алыптастыру ма?сатында функционалды икемділіктерін дамыту?а арнал?ан интерактивті ??ралдарды? (сынып са?аттары, тренингтер, к?сіби ж?не к?сіби ба?дарлан?ан ойындар) жиынты?ы болып табылады. Аталмыш ?дістемелік ??рал ?о?ам?а бейімделе ж?не ?зін ?зі жетелей алатын белсенді дамып келе жат?ан жеке шы?армашылы? т?л?аны? дамуы ?шін жа?дай жасау?а ба?ыттал?ан мектеп о?ушыларыны? к?сіби ба?дарлануы бойынша кешенді ба?дарламаны? ?дістемелік б?лігі болып табылады. Кешенді ба?дарлама мектеп о?ушыларына ?ыс?а мерзімді ж?не келешектегі ?мірлік пен к?сіби жоспарларды ??рып, орындау?а; білім алуда?ы ?здеріні? жолдарын к?сіби т?р?ыдан іздеуде к?мек к?рсетуді? м?мкіндіктерін ?сыну ма?сатында жасалынып шы?арылды.

4 Болаша
5 Кешенді ба

Кешенді ба

дарламаны? мазм?ны

А?паратты? ба?ыт; Ке?ес беру ж?не диагностикалы? ба?ыт; Дамытушы ба?ыттан т?рады. Ба?дарлама мектеп, лицей мен гимназияны? отбасы, к?сіби о?ытушылы? мекемелер, жастарды? к?сіби ба?дарларыны? орталы?ы, ж?мыспен ?амту ?ызметі, ?аланы? мекемелері, ?йымдары сия?ты ?леуметтік ??рылымдарымен ?зара ?рекеттесуі жа?дайында о?ыту, сыныптан ж?не мектептен тыс ?ызметі барысында іске асырылады. Ба?дарлама о?ушыларды? жас ерекшеліктерін, мектептегі ж?мысты? формалары, ?дістері мен мазм?нды? саба?тасты?ын ескере отырып, кезе?дік т?рде ж?зеге асырылады.

6 Ба?дарламаны

Ба?дарламаны

?зектілігі келесідей белгілерден к?рініс береді:

Кешенді ба?дарламаны? ?зектілігі мен ?ажеттілігі мыналармен аны?талады: о?ушыларды? к?сіби ба?дарлан?ан, к?сіп алды ж?не к?сіби дайынды?ын ?йымдастыру бойынша ж?йелі ж?мысты? болмауымен; о?ушыларды? к?сіби ба?дарлан?ан, к?сіп алды ж?не к?сіби дайынды?ы бойынша ж?ргізілетін ж?мысты? жеткілікті даярланбауымен; о?ушыларды? к?сіби ба?дарлан?ан, к?сіп алды ж?не к?сіби дайынды?ын іске асыру ?шін ?ажетті ??ралдармен (?діснамалар, а?паратты? материалдар, арнайы ба?дарламалар, о?у к?рнекілік ??ралдар, ?дебиет, бейнефильмдер) ?амтамасыз етілмеуімен; о?ушыларды? мектептен кейін білім алуды жал?астыру?а ?атысты м?селені шеше алмауы ж?не оларды? маманды??а ?атысты болжам жасау мотивациясыны? т?мен де?гейімен; ?о?амны? біліктілігі жо?ары ж?мыс кадрларына деген ?ткір с?ранысы; мектептегі к?сіби ба?дарлан?ан ж?не арнайы ж?мысты кешенді психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдамауымен.

7 К?сіби ба

К?сіби ба

дар беру ж?мысыны? негізгі ба?ыттары

А?паратты?

Диагностикалы?

Белсенді-дамытушы

8 А?паратты

А?паратты

Белсенділікті? атауы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Маманды?тар ?лемі туралы а?парат

2

Адам ?міріндегі ж?мыс пен е?бекті? ма?ыздылы?ы

3

Сан алуан маманды?тар бойынша о?ытатын о?у орындары туралы а?парат

4

Мемлекет/??ір ше?беріндегі е?бек нары?ыны? ?ажеттілігі туралы а?парат.

5

?ндірістегі ?р т?рлі маманды?тар бойынша е?бек шарттары туралы а?парат

6

Келешекте дамитын жа?а маманды?тар туралы а?парат

7

Балалар /жеткіншектер ерекшеліктеріні? дамуы туралы а?парат

8

О?у орындарына т?суді? шарттары туралы а?парат

9

Жас?спірімдерде к?сіби ба?дарлы? ?ызы?ушылы?ыны? ?алыптасуында?ы ?р т?рлі институттар мен субъектілерді? р?лі туралы а?парат

10

О?ушыларды? ??ндылы?ты? ба?дарыны? ба?ыты.

Мектеп ?кімшілігі

Мектеп психологі

Ата-аналар

Колледждер мен ЖОО

Ж?мыс берушілер

Консалтингтік ?йымдар

9 Консультационно-диагностический

Консультационно-диагностический

Диагностикалы?

Белсенділікті? атауы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

?ызы?ушылы? туралы топты? ??гімелесу

2

?ызы?ушылы? туралы индивидуалды ??гімелесу

3

Маманды?тар туралы топты? ??гімелесу

4

Адам ?міріндегі е?бекті? ма?ыздылы?ы туралы топты? ??гімелесу

5

?р т?рлі іс-?рекет т?ріне ?ызы?ушылы? та?ырыбына сауалнама ж?ргізу

6

К?сіби ба?дарлы? тестілеу

7

Топты? к?сіби ке?ес беру

8

Индивидуалды к?сіби ке?ес беру

9

Психологиялы? т?л?алы? тестілеу мен ке?ес беру

10

Мансапты? жоспарды ??ру туралы ке?ес беру

11

Е?бек за?ы, жастарды? ???ы?ы, е?бек ?ор?ау ж?не техникалы? ?ауіпсіздік ше?берінде ке?ес беру.

12

Белгілі жас тобында?ы жастарды? ?мірілік ??ндылы?тарын зерттеу

Мектеп ?кімшілігі

?

?

Мектеп психологі

Ата-аналар

Колледждер мен ЖОО

Ж?мыс берушілер

Консалтингтік ?йымдар

10 Активно - развивающий

Активно - развивающий

Белсенді - дамытушы

Белсенділікті? атауы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Консалтингтік ?йымдар

1

Компьютерлік ойындарды? к?мегімен ?ндірістік жа?дайларды ?лгілеу

2

О?ушыларды? жаз?ы е?бек лагерлеріне ?атысуы

3

Ж?мыскерлерді? ?атысуымен ?ндіріс орындарында?ы к?сіби сынамалар

4

Тимбилдинг немесе тренинг форматында?ы к?сіби ойындар

5

?абілетті дамыту тренингтері

6

?леуметтік да?дыларды дамыту тренингтері (?арым-?атынас, дау-дамайларды шешу, ассертивті мінез-??лы?, к?шбасшылы?, топты? ??ралу ж?не т.Б.)

Мектеп ?кімшілігі

Мектеп психологі

Ата-аналар

Колледждер мен ЖОО

Ж?мыс берушілер

11 «ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені

«ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені

Кешен М.В. Ломоносов атында?ы Москва Мемлекеттік Университетіні? психология ?ылымдарыны? докторы, профессор А.Г. Шмелевті? бас?аруымен психолог-тестологтарыны? ?жымы ?зірлеген. Тестті? ал?аш?ы н?с?асы «К?сіптік бейімділік тесті» атауымен 1997 жылы шы?ты. 2002 жылы тестті модификациялау мен пысы?тау ма?сатында компютерлендірілген диагностикалы? «ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені шы?ты. «ПРОФОРИЕНТАТОРДЫ?» со??ы н?с?асы 2010 жылы шы?арылды. 2009 жылы тест болжамды валидтілік ба?алауы бойынша сараптамадан ?тті. 2010 жылы тест «Психологиялы? диагностика ж?не ?лшеу ?дістемесі» атты бірінші Жылнамалы? к?сіптік пікір- сарап пен шолудан ?тті. 2011 жылы тест ?аза?станда ?олданып к?ру мен бейімдеуден ?тті: «Профориентатор-KZ» ?дістемесі ?зірленді. Репрезентативті сараптауда 700 адам?а ж?ргізіліп ?зірленді.

12 Тестті

Тестті

н?тижесі

Маманды?тар тізімі

Профиль

О?ыту профилі

Тренингтер

Талдауы

13 2013 жылды

2013 жылды

а?пан айынан бастап б?гінгі к?нге дейінгі аралы?та?ы бізді? ж?мысымызды? н?тижелері

1) «Назарбаев зияткерлік мектептері» А? мен Астана, Алматы ж?не де елімізді? ?зге де ??ірлеріндегі орта білім беру орындарыны? 50 000 аса о?ушыларына тестілеу ж?ргізіліп, ке?ес берілді. Тестілеу мен ке?ес беруді? н?тижелері мектеп директорлары мен м??алімдері, сонымен ?оса о?ушылар ж?не оларды? ата-аналары арасында жа?ымды ?о?амды? жа?сы к?з?арас?а ие болды; 2) О?ушыларды диагностикалауды? технологиясы мен ?діснамасы бойынша педагог ж?не психологтар?а к?мек к?рсету ма?сатында ?дістемелік ??рал ??растырылды; 3) О?ушылар бейімділіктеріні? к?сіби диагностикасы бойынша сауалнама базасы ??рылды; 4) Алматы ж?не Астана ?алаларыны? е?бек нары?ында?ы ?ажетті маманды?тары бойынша мониторинг ж?зеге асырылды; 5) О?ушылар?а к?сіби ба?ыт ба?дар беруді? ма?ызыдылы?ы бойынша БА?-на материалдар дайындалып, жарияланымдар ж?зеге асырылды; 6) Жас?спірімдерді? ?мірлік ??ндылы?тарын аны?тауы бойынша ?леуметтік зерттеу ж?зеге асырылды; 7) К?сіби ба?ыт-ба?дар беруді? ?азіргі заман?ы ?дістеріні? т?жірибелік ?олдану туралы с?ра?тары бойынша мектеп педагогтары ж?не психологтарымен о?ыту семинарлары мен д??гелек ?стелдер ?ткізілді; 8) Жо?ар?ы сыныптарда?ы жас?спірімдерді? к?сіби ба?дарлы? ба?ыттары мен ?алауларына санды? ж?не сапалы? таладау ж?ргізілді.

14 Ты?да?андары

Ты?да?андары

з?а ал?ыс білдіреміз!

«Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен»
http://900igr.net/prezentacija/psikhologija/bolasha-mamandyty-anytauday-psikholog-pen-zhassprmge-kmeksh-dstemelk-keshen-247170.html
cсылка на страницу

Психолог

6 презентаций о психологе
Урок

Психология

42 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по психологии > Психолог > Болаша? маманды?ты аны?тауда?ы психолог пен жас?спірімге к?мекші ?дістемелік кешен