Без темы
<<  Тренинг для учителей Тренинг к егэ по истории Задания В7 Работа с источником  >>
Тренинг ж
Тренинг ж
(А?ылшын тілінен аудар
(А?ылшын тілінен аудар
Психологиялы
Психологиялы
Тренингті
Тренингті
?р т?рлі авторлар бойынша тренинг ма
?р т?рлі авторлар бойынша тренинг ма
Вачков И.В
Вачков И.В
Зайцева Т.В
Зайцева Т.В
Лебедева Н.М
Лебедева Н.М
Кьелл Рудестам
Кьелл Рудестам
Тренингті
Тренингті
“Шынайылы
“Шынайылы
«Мен» принципі
«Мен» принципі
Белсенділік
Белсенділік
«??пиялылы
«??пиялылы
Медитативті техникалар Т
Медитативті техникалар Т
Топты? тренингті
Топты? тренингті
Тренингтік топтарды
Тренингтік топтарды
Тренингтік топтарды
Тренингтік топтарды
Тренингтік топтарды
Тренингтік топтарды
Тренигті
Тренигті
Психологиялы
Психологиялы
Керекті материалды
Керекті материалды
Тренинг саба
Тренинг саба
Тренинг
Тренинг
Тренингкке
Тренингкке
?зін-?зін ба
?зін-?зін ба
Тренингтік топтар ж
Тренингтік топтар ж
Жал?асы
Жал?асы
Интеллектіні
Интеллектіні
Жал?асы
Жал?асы

Презентация на тему: «Тренинг ж?мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы». Автор: . Файл: «Тренинг ж?мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы.ppt». Размер zip-архива: 984 КБ.

Тренинг ж?мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы

содержание презентации «Тренинг ж?мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы.ppt»
СлайдТекст
1 Тренинг ж

Тренинг ж

мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы

2 (А?ылшын тілінен аудар

(А?ылшын тілінен аудар

анда train, traininq) бірнеше ма?ынаны береді: «т?рбие, о?ыту, дайындау, жатты?у».

«Тренинг» термині

3 Психологиялы

Психологиялы

тренинг

О?ытуды? белсенді формасы болып табылады, адам?а ?леуметтік ?атынастарды ??ру кезінде да?дыларды ?алыптастыру?а к?мектеседі

4 Тренингті

Тренингті

негізгі ма?саты

Психологиялы? м?селелерді шешу Психологиялы? денсаулы?ты жа?сарту ?арым-?атынасты? психологиялы? негізін зерттеу Мінез – ??лы?ты коррекциялау ж?не ?зін ?згерту ма?саты Т?л?алы? ?суіне к?мектесу

5 ?р т?рлі авторлар бойынша тренинг ма

?р т?рлі авторлар бойынша тренинг ма

саттары

Эллист Аронсон ?з мінез-??л?ын зерттеуге дайынды?ын дамыту, ?леуметтік ??зіреттілікті жо?арлату, т?л?ааралы? ?атынастарда ашылу, бірлесіп іс-?рекет жасауды ?йрету, ?а?ты?ыстарды конструктивті т?рде шешу

6 Вачков И.В

Вачков И.В

Топ ?атысушыларды? психологиялы? м?селелерін зерттеу, оларды шешу жолдарын іздестіру, психикалы? денсаулы?ты жа?сарту, адамдарды? арасында ?йлесімді ж?не тиімді ?арым-?атынасты дамыту, ?зіндік сан-сезімді дамыту, мінез-??лы? ?згерістер негізінде, эмоционалды б?зылыстарды алдын алу, шы?армашылы? потенциалды ж?зеге асыру, с?ттілік ж?не ба?ыт сезіміне талпыну.

7 Зайцева Т.В

Зайцева Т.В

Топ ?атысушыларын с?тті мінез-??лы??а ?йрету

8 Лебедева Н.М

Лебедева Н.М

Т?л?аны? ?леуметтік бейімділігін дамыту, креативті белсенділікті дамыту

9 Кьелл Рудестам

Кьелл Рудестам

Тренинг ?атысушылары ?зіні? к??іл-к?йін жа?сарту?а ?мтылу керек ж?не ?зін де іс – ж?зінде к?рсетуге ?мтылу

10 Тренингті

Тренингті

негізгі принциптері

”Осында ж?не ?азір” Б?л принцип - тренинг ?атысушыларын негізгі анализ п?ні процесс екендігіне ба?дарлау, я?ни, д?л сол уа?ытта?ы сезім, уайым, ойлар, ?ткен ша? пен болаша? емес, д?л ?азіргі ша? принципі.

11 “Шынайылы

“Шынайылы

ж?не ашы?ты?”

Топта?ы е? ма?ыздысы – жал?ан айтпау. С. Джурард айтуы бойынша ?зіндік , «Менні?» ашылуы – к?шті ж?не салауатты т?л?аны? белгісі.

12 «Мен» принципі

«Мен» принципі

?атысушыларды? негізгі назары ?зіндік таным, ?зіндік талдау ж?не рефлексия процестеріне аударылады. Жауапкершілікті ?зіне алу?а ?йрену.

13 Белсенділік

Белсенділік

Психологиялы? тренинг о?ыту мен дамытуды? белсенді ?дістеріне ?атысты. Белсенді ?атысу – тренингте міндетті болып табылады.

14 «??пиялылы

«??пиялылы

?андай да бір на?ты ?атысушылар?а байланысты айтыл?ан ойлар топ ішінде ?алуы тиіс – этикалы? талап. Психологиялы? ?ауіпсіздік ж?не ?зіндік ашылу атмосферасын жасау.

15 Медитативті техникалар Т

Медитативті техникалар Т

ндік (дене) терапия ?дістері ?леуметтік перцепцияны дамыту?а ба?ыттал?ан ?дістер (Вербальды ж?не вербальды емес техникалар)

Топты? тренингті? негізгі ?дістері

16 Топты? тренингті

Топты? тренингті

негізгі ?дістеріні? жал?асы

Ойын ?дістері (Имитациялы? ойындар, іскер ойындар, ?йымдастырушылы?-іс-?рекеттік ойындар, шы?армашылы? ойындар, дидактикалы? ойындар, ситуациялы?- р?лдік ойындар) Топты? дискуссия

17 Тренингтік топтарды

Тренингтік топтарды

гомогенділігі ж?не гетерогенділігі

Гомогенділік – ?андай да бір сипаттар мен ?асиеттерді? бірлігі, ??састы?тары мен с?йкестілігі Гетерогенділік – объект немесе субъекттерді? сипаттары мен ?асиетер арасында?ы айырмашылы?ы Жынысы Жасы Білімі Интеллект де?гейі ?леуметтік статусы Т?л?а типі ж?не мінез-??лы? стилі Психологиялы? м?селе Сенім ж?не ??нды ба?дары Ма?саттары

18 Тренингтік топтарды

Тренингтік топтарды

сапалы? ??рамы

*К. Рудестам-Тренинг ?атысушылар ?атарына кірмейтін кандидаттар – ?андай да бір сына?ан ?ысым кезінде мазасызды?, агрессия к?рсететін т?л?алар *Г. С. Абрамова-Бір топта бір-бірімен ?ызмет немесе бас?а ?атынастарда болатын адамдарды біріктірмеу ?ажет деп санайды. *В. Ю Большаков- ?осымша диагностика ж?ргізу, е? бастысы ж?ргізушіні? ауыр психикалы? ауру бар адамны? топ?а енбеуін ?ада?алау.

19 Тренингтік топтарды

Тренингтік топтарды

санды? ??рамы

Тренингке ?атысушылар саны – тренинг ма?саттарына байланысты болады(3-4 адамнан кем болмауы тиіс, 20 адамнан жо?ары болмауы тиіс)

20 Тренигті

Тренигті

йымдастыруды? ке?істік формасы-ше?бер *?атысушыларды? бетпе –бет кездесу м?мкіншілігі * ?арым-?атынасты? е? ы??айлы формасы *?атысушылар те? д?режеде

Топты? тренингті? ?йымдастырушылы? ж?не процедуралы? ерекшеліктері

21 Психологиялы

Психологиялы

тренингті? негізгі ?йымдастырушылы? аспектілері

*Тренерді? жо?ары д?режелі маманды?ы, тренингті ж?ргізуге дайынды?ы *Тренинг ж?ретін б?лмені? барлы? нормалары мен талаптар?а сай болуы *Тренингке ?з ?алауымен ?атысатын адамдар тобыны? ?алыптасуы * Тренинг ба?дарламасын на?ты т?рде ??растыру

22 Керекті материалды

Керекті материалды

– техникалы? ??рал жабды?

*Та?та (?р т?рлі демонстративті материалдар?а арнал?ан) *?р бір ?атысушы?а арнал?ан орынды? ж?не ?стел *Т?рлі-т?сті ?арындаштар, бояулар, ?ыл?аламдар *А3 А4 форматта?ы ?а?аздар *?р т?рлі ойыншы?тар *Теледидар, видео ж?не аудиомагнитафондар *Компьютер *?абыр?ада?ы айналар

23 Тренинг саба

Тренинг саба

ты? ??рылымы

*?йымдастыру с?ті (с?лемдесу салты, ?ыздыру жатты?улары) *Негізгі б?лім (жа?а материалды ?абылдау?а дайындалу, жа?а мазм?ндар *?орытынды шы?ару (эмоционалды жауап ?айтару-??ыну) *?й ж?мысы *?оштасу салты

24 Тренинг

Тренинг

атысушыларыны? шиеленісін шешуге ба?ыттал?ан жатты?уларды ?сыну, ?атысушыларды? жабы?тылы?ын ж?не ?ріптестерге деген сенімсіздігін же?іп шы?у

Тренинг ба?дарламасыны? мазм?нына ?арай келесі стратегияны ?олданады:

25 Тренингкке

Тренингкке

атысушыларды? перцептивті т?жірибесін ке?ейтуге, эмпатияны дамыту?а ба?ыттал?ан техникаларды ?олдану

Жал?асы

26 ?зін-?зін ба

?зін-?зін ба

алауын жо?арлату?а, к?сібіи ж?не жеке т?л?алы? дамуына ба?ыттал?ан жатты?уларды ж?ргізу

Жал?асы

27 Тренингтік топтар ж

Тренингтік топтар ж

ргізушісі

Топ ж?ргізушісіні? бес негізгі р?лін б?луге болады: *Белсенді басшы (инструктор, м??алім, режиссер, иницатор ж?не ?ам?оршы) *Аналитик (к?п жа?дайда, психоаналитик)

28 Жал?асы

Жал?асы

*Комментатор *Делдал (топта?ы ?рекеттерді, ?з жауапкершілігіне алмайтын, біра? арасында топты? процеске араласып ж?не оны ба?ыттайтын эксперт) * Топ ?атысушысы (?зіні? индивидуалды ерекшеліктері ж?не ?мірлік м?селелері бар аутентті т?л?а)

29 Интеллектіні

Интеллектіні

жо?ары де?гейі Интуиция, креативтілік ?з-?зіне деген сенімділік, адекватты т?рде ?з-?зін ба?алау Топ м?шелеріне позитивті ?атынас

Ж?ргіз?шіні? т?л?алы? сапалары мен да?дылары

30 Жал?асы

Жал?асы

Фрустрация?а деген шыдамдылы? Энтузиазм мен оптимизм Эмоционалды т?ра?ты Интуицияны? бар болуы Топты? ?згеруіне тренерді? ?сері Эмпатия сезімі Батылды?

«Тренинг ж?мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы»
http://900igr.net/prezentacija/psikhologija/trening-zhmystardy-jymdastyru-zhne-tkzu-tekhnologijasy-218225.html
cсылка на страницу
Урок

Психология

42 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по психологии > Без темы > Тренинг ж?мыстарды ?йымдастыру ж?не ?ткізу технологиясы