Биологи Скачать
презентацию
<<  Мендель Учёный Ломоносов  >>
Карл Линней
Карл Линней
Carl Linnaeus (Carl von Linn
Carl Linnaeus (Carl von Linn
Карл Линней 1707 ж. 23 мамырда (Rаshult, Stenbrohult parish (now
Карл Линней 1707 ж. 23 мамырда (Rаshult, Stenbrohult parish (now
Расхултта
Расхултта
Тірі таби
Тірі таби
Университеттегі студент Карл ескеркіші, Лунд
Университеттегі студент Карл ескеркіші, Лунд
Уппсалада
Уппсалада
Уппсалада
Уппсалада
Е? со?
Е? со?
Назар
Назар
Слайды из презентации «Карл Линней» к уроку биологии на тему «Биологи»

Автор: Нургазина Индира. Чтобы увеличить слайд, нажмите на его эскиз. Чтобы использовать презентацию на уроке, скачайте файл «Карл Линней.pptx» бесплатно в zip-архиве размером 592 КБ.

Скачать презентацию

Карл Линней

содержание презентации «Карл Линней.pptx»
СлайдТекст
1 Карл Линней

Карл Линней

2 Carl Linnaeus (Carl von Linn

Carl Linnaeus (Carl von Linn

) Карл Линней.

3 Карл Линней 1707 ж. 23 мамырда (Rаshult, Stenbrohult parish (now

Карл Линней 1707 ж. 23 мамырда (Rаshult, Stenbrohult parish (now

within Аlmhult Municipality), Sweden) д?ниеге келген, ал 1778 ж. 10 ?а?тарында (Hammarby (estate), Danmark parish (outside Uppsala), Sweden) д?ние сал?ан. Ту?ан жері ”Расхулт”, ол Уппсала, Лунд университетінде о?ы?ан. Зерттеу салалары: Ботаника, биология ж?не зоология бол?ан.

4 Расхултта

Расхултта

ы ту?ан жері.

5 Тірі таби

Тірі таби

атты ж?йелеуде аса зор е?бек сі?ірген швед ?алымы Карл Линней (1707-1778) болды. Ол т?рді? таби?и жан-жа?тылы?ын ж?не а?и?ат барлы?ын айта келіп, т?р-??рылысы жа?ынан ??сас, к?беюі кезінде ?здеріне ??сас ?рпа? беретін к?птеген туыстас а?залар жиынты?ы деді. Линней т?рді латын тілінде ?ос атпен атауды (биноминальды? номенклатура) т?жірибе енгізіп, оны ж?йелеуге негіз етіп пайдаланды. Жа?ын т?рлер туыс?а, туыстар отряд?а, отрядтар клас?а біріктірілді. Линней барлы? ?сімдіктерді г?ліндегі аталы?тары мен аналы?ыны? саны, пішіні, к?лемі ж?не ??рылысына ?арай 24 клас?а, ал жануарларды тыныс алу ж?не ?анайналым м?шелеріні? ??рылысына ?арай 6 клас?а топтастырды. Жануарлар кластарына: с?т?оректілер, ??стар, с?мпайылар, балы?тар, буна?денелілер ж?не ??рттарды жат?ызды.

6 Университеттегі студент Карл ескеркіші, Лунд

Университеттегі студент Карл ескеркіші, Лунд

Линнейді? ?йлену портреті.

7 Уппсалада

Уппсалада

ы Линней ?йі.

8 Уппсалада

Уппсалада

ы Линней ба?ы.

9 Е? со?

Е? со?

ы ??рттар класына Линней ?арапайымдарды, тікентерілілерді, тіпті д??гелекауыздыларды да енгізді. Линнейді? ??растыр?ан ж?йесі жасанды деп аталады, ?йткені б?л ж?йе т?рлер арасында?ы туысты?ты емес, ??састы?ты ?ана к?рсететін ж?йе болды. Линней таби?ат туралы метафизикалы?, к?з?араста бола отырып (т?р ?згермейді деп есептегенімен) адамны? жануарлар д?ниесіндегі орнын д?л тауып, оны адам т?різді маймылдармен ?атар бір отряд?а орналастырылды. Тірі таби?атты ж?йелеуде жіберген бір?атар кемшіліктеріне ?арамастан Линней е?бектері орасан зор ба?аланады. Ол ?зіне дейінгі ?алымдарды? барлы?ынан да ?згеше, жануарлармен ?сімдіктерді? ерекше ж?йесін ?сынып, т?рлерді? шы?у тегін аны?тау?а, ж?йелеуді? одан ?рі д?рыс дамуына жол ашты. Т?рлерді ?осарынан латынша атауды енгізді; 8000-?а жуы? ?сімдіктер мен 4500-ге жуы? жануарларды сипаттап, 1000-?а жуы? биологиялы? терминдер ?сынды. ?міріні? со??ы кезінде Линней т?рлерді? т?ра?ты еместігін мойындады. 1749 жылы Ж.Бюффон «Таби?и тарих» атты к?п томды? е?бегінде «бейорганикалы? заттардан тірі а?залар (алдымен ?сімдіктер, одан кейін жануарлар мен адам) пайда болды дей отырып, т?рді? ?згергіштігі жайлы ілімді ?олдады. Органикалы? д?ниені? эволюциясы ж?ніндегі д?рыс ой-пікірлер Д.Дудроны?, Ч.Дарвинні? атасы Эразм Дарвинні?, И.Кантты? е?бектерінде де жазыл?ан».

10 Назар

Назар

ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!

«Карл Линней»
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Karl-Linnej/Karl-Linnej.html
cсылка на страницу
Урок

Биология

134 темы
Слайды
Презентация: Карл Линней.pptx | Тема: Биологи | Урок: Биология | Вид: Слайды